Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Volatile matter / สารระเหยง่าย

สารระเหยง่าย หมายถึงสารท่ีระเหยกลายเป็นไอได้ง่ายท่ีอุณหภูมิต่ำ เนื่องจากมีจุดเดือดต่ำ เช่น แอซีโตน(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก