Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Volatile organic compounds (VOC) / สารประกอบอินทรีย์ที่ระเหยได้

สารประกอบอินทรีย์ท่ีระเหยได้ เป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีความดันไอ (vapour pressure) สูงท่ีอุณหภูมิห้อง จึงระเหยกลายเป็นไอได้ง่าย เนื่องจากมีจุดเดือดต่ำ ตัวอย่างเช่น แอซีโตน อีเทอร์ และ ฟอร์มาลดีไฮด์ สารประกอบอินทรีย์ท่ีระเหยได้น้ีเป็นสารท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นสารท่ีไม่มีพิษเฉียบพลันแต่มีพิษเรื้อรัง(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก