Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Fibrousity / ระดับเส้นใย

ระดับเส้นใยเป็นสมบัติเนื้อสัมผัสที่ทดสอบโดยวิธีประสาทสัมผัส หมายถึง ระดับการรับรู้เส้นใยของเนื้ออาหารในระหว่างเคี้ยว เช่น เนื้อย่าง เนื้อสเต๊ก เป็นต้น(เข้าชม 33 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก