Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Monascus / โมแนสคัส

โมแนสคัส (Monascus spp.)   เป็นเชื้อราอยู่ ในวงศ์ (Family) Monascaceae กลุ่ม (Class) Ascomycetes กลุ่มย่อย (Subclass) Plectomycetidae อันดับ (Order) Eurotiales

ลักษณะทั่วไป

โมแนสคัส มีเส้นใยแบบมีผนังกั้น(Septate) มีการสืบพันธุ์แบบมีเพศและไม่มีเพศ  เส้นใยมีการแตกกิ่งก้านสาขามากมายและมักเจริญแบบชิดเกาะแน่นบนผิวของอาหารแข็ง เส้นใยเมื่ออายุอ่อนมีสีขาว แต่เมื่ออายุมากขึ้นจะมีสีแดงหรือแดงม่วง
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของเชื้อรา Monascus spp. ซึ่งจะมีการสร้างเพอริทีเซียม (Perithecium) ซึ่งเป็นแอสโคคาร์ป (Ascocarp) มีรูปร่างกลม โดยจะเกิดบนก้าน (stalk) ที่มีหรือไม่มีผนังกั้นก็ได้แอสโคคาร์ปเกิดขึ้นบนเส้นใยซึ่งเป็นแบบฮอโมแทลลิก (Homothallic) โดยมีการสร้างโครงสร้างออกมา 2 ชนิดคือ แอนทอริเดียม(Antheridium) และแอสโคโกเนียม (Ascogonium) เกิดการฟิวชัน (Fusion) ที่ปลาย
แอสโคโกเนียมกับส่วนฐานหรือส่วนกลางของแอนเทอริเดียมแล้วจึงจะมีการวิวัฒนาการต่อไปอีกคือ แบ่งเซลล์แบบไมโอซิสตามมาด้วยไมโตซิสมี Daughter nuclei จากการแบ่งตัวมีการขยายผนังเซลล์รวมออก เรียกว่า การสร้างแอสโคคาร์ปขึ้นในที่สุด ภายในเพอริทีเซียมมีแอสโคสปอร์ (Ascospores) มากมาย  โดยแอสโคสปอร์จำนวน 2-8 รวมอยู่ภายในแอสคัส (Ascus)  แอสโคสปอร์มีลักษณะเป็นรูปไข่ อาจมีสีน้ำตาล สีแดง สีส้ม หรือไม่มีสี  เมื่อผนังแอสโคคาร์ปแตกออกจะปล่อยแอสโคสปอร์งอกเป็นเส้นใหม่ขึ้น

สายพันธุ์ของเชื้อราโมแนสคัส
Monascus spp. เป็นเชื้อราที่พบครั้งแรกแยกได้จากมันฝรั่งต้มในประเทศฝรั่งเศสและแบ่งได้เป็น 2 สายพันธุ์ M.rubber และ M.mucoroides ต่อมาได้แยกสายพันธุ์สำคัญคือ M.purpureus   จากข้าวแดงหรืออังคักทำให้รู้จักประโยชน์ของเชื้อนี้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น  ในปีค.ศ. 1930 ได้มีการแยกเชื้อและจัดจำแนกสปีชีส์อย่างชัดเจนรวมเป็น 5 สปีชีส์ ดังนี้ M.purpureus, M.barkeri Dangeard,  M.olei  Piedallu, M.mucoroides และ M.rubber van Tieghem

ปัจจุบันมีการรวบรวมเชื้อราโมแนสคัส 25 สายพันธุ์ ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมีวิธีการจัดแบ่งสายพันธุ์ของเชื้อราโมแนสคัสแตกต่างกัน เช่น อาศัยสมบัติสัณฐานวิทยา และสรีระวิทยา ใช้สมบัติสัณฐานวิทยาในการจัดแบ่งสายพันธุ์  การใช้สมบัติเอนไซม์วิทยา เช่น การใช้สมบัติเอนไซม์ชนิดต่างๆ หรือใช้เอนไซม์ โปรตีเอสรูปแบบต่างๆ

สายพันธุ์ของเชื้อราโมแนสคัส

M. albidus                            M. albus                              M. anka                               M. araneosus    
M. barkeri                            M. bisporus                          M.  floridanus                     M. fuliginosus    
M. kaoliang                         M. major                              M. mucoroides                    M. olei                 
M. paxii                                M. pallens                          M.  pilosus                      M. pubigerus
M. purpureus                    M. purpurescens              M . rubber                        M. rubiginosus 
M. rubropunctatus          M. sanguineus                    M. serorubercens                M. vini
M.vitreus

ที่มา : Iizuka and Lin(1981); Hawksworth and Pitt (1983); Nishikawa et al. (1998)

References

http://www.agro.kmutnb.ac.th/e-learning/521302/8.php

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก