Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

frozen storage / การเก็บรักษาด้วยการแช่แข็ง

การเก็บรักษาด้วยการแช่แข็ง (frozen storage) หมายถึงการเก็บรักษา อาหารแช่เยือกแข็ง  (frozen food) ซึ่งผ่านกระบวนการการแช่เยือกแข็ง (freezing) มาแล้ว เพื่อรอการจัดจำหน่าย  และกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้า หรือ ผู้บริโภค(เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก