Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

2012 Food chemistry and microbiology / 2555 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะ/สาขาวิชา                          คณะวิศวกรรมศาสตร์/ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1.  รหัสและชื่อรายวิชา

01116007   เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

                 Food Chemistry and  Microbiology

2.  จำนวนหน่วยกิต

3 หน่วยกิต (3 0-6)

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์

5.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1/2555 / ชั้นปีที่ 2

6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี)

ไม่มี

7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

ไม่มี

8.  สถานที่เรียน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

9.  วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

27 พฤษภาคม 2555

 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา

      1)  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร และพื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร

       2)   สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ในงานด้านวิศวกรรมอาหาร 

2.   วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

1.  คำอธิบายรายวิชา

องค์ประกอบทางเคมีของอาหารได้แก่ น้ำ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ลิปิด วิตามิน และเกลือแร่  การเปลี่ยนแปลงระหว่างการเก็บเกี่ยว การแปรรูปและการเก็บรักษา บทบาทของสารเคมีในกระบวนการแปรรูปอาหาร ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในอาหาร การปนเปื้อนและการควบคุมจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และเป็นสาเหตุให้อาหารเน่าเสีย หลังการเก็บเกี่ยวระหว่างการแปรรูป และการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในอาหาร การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร

2.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา

บรรยาย

สอนเสริม

การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา

ไม่มี

ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

3.        จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

 

   

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

1.  คุณธรรม จริยธรรม

1.1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา

1 มีวินัย  การตรงต่อเวลา สุขลักษณะส่วนบุคคล  ความสะอาดของสิ่งแวดล้อม  การแต่งกาย ความซื่อสัตย์

2 มีความเคารพ ความเคารพตนเอง ความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ  ความเคารพต่อการศึกษา และ สถานที่ศึกษา รวมทั้ง การมีน้ำใจ และการเคารพสิทธิ ของผู้อื่น

3 มีความอดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ความอดทนต่อความยากลำบาก รู้จักการทำงานเป็นทีม อดทนต่อความขัดแย้ง และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

1.2. วิธีการสอน

1. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา และพฤติกรรมในชั้นเรียน

2. มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ

3. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์

4  บรรยายสอดแทรก คุณธรรมจริยธรรม ที่จำเป็นต่อวิศวกรอาหาร

1.3. วิธีการประเมินผล

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมกิจกรรม

2. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3. ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ

2.  ความรู้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่ศึกษา

2. สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการในอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา

3. สามารถรู้ เข้าใจ สนใจพัฒนาความรู้ และติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ

2.2  วิธีการสอน

1. ใช้วิธีการบรรยาย การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย

2.  การมอบหมายให้นักศึกษาทำรายงานกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเคมีและจุลชีวิทยาของอาหาร

3. การมอบหมายให้นักศึกษาจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม

2.3 วิธีการประเมินผล

ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา การนำเสนอหน้าชั้นเรียน การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน

3.   ทักษะทางปัญญา

3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา

คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ

3.2 วิธีการสอน

จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิด ทั้งในระดับบุคคลและกลุ่ม เช่น การจัดทำรายงานและการอภิปรายกลุ่ม เป็นต้น

3.3 วิธีการประเมินผล

1.  การจัดทำรายงานของนักศึกษา

2.  การนำเสนอผลงานและการตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา

มีความรับผิดชอบในการทำงานและสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

4.2 วิธีการสอน

กำหนดให้นักศึกษาทำรายงานเป็นกลุ่ม

4.3 วิธีการประเมินผล

1 การนำเสนอผลงานเป็นกลุ่ม

2 ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา

สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนการเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนอ

5.2  วิธีการสอน

5.3  วิธีการประเมินผล

 1. การประเมินจากรายงานและสื่อการนำเสนอ
 2. การประเมินจากผู้เกี่ยวข้องในห้องเรียน

 

 

ครั้งที่

สัปดาห์ที่ / วันเดือนปี

หัวข้อ

Food chemistry

หัวข้อ

Food Microbiology

             กิจกรรม

1

2 มิถุนายน

คุณภาพอาหารและความปลอดภัยของอาหาร ด้านเคมีและจุลินทรีย์

  สารอาหาร 

 • การคำนวพลังงานจากสารอาหาร
 • เรียนรู้ สารอาหาร ผ่าน ฉลากอาหาร

2

9 มิถุนายน

อันตรายในอาหาร (food hazard)

 • อันตรายทางกายภาพ (Physical hazard)
 • อันตรายทางเคมี (chemical hazard)
 •  อันตรายทางชีวภาพ  (biological hazard)  
 • แบคทีเรีย (bacteria)
 • สปอร์ของแบคทีเรีย (bacterial spore)
 • สารพิษจากเชื้อรา  (mycotoxin)

การบรรยายให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Khae- saad  Food guard โครงการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยอาหาร

3

16 มิถุนายน

การตรวจประเมินคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทางเคมีในอาหาร

การตรวจประเมินคุณภาพและความปลอดภัยอาหารด้านจุลินทรีย์ในอาหาร

  กิจกรรม Khae-saad  Food     guard

4

23 มิถุนายน

น้ำในอาหาร

จุลินทรีย์ในอาหาร

 • การบ้านสรุปเรื่องแบคทีเรียที่สำคัญในอาหาร
 • การบ้าน หาฉลากอาหาร ที่มีส่วนแระกอบเป็นน้ำตาลและ oiligosaccharide กลุ่มละ 2  ชิ้น และ upload รูปภาพบน face book ของโครงการ และนำมาอภิปรายในห้องเรียน

 

5

30 มิถุนายน

คาร์โบไฮเดรทในอาหาร

 • น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว
 • น้ำตาลโมเลกุลคู่
 • ออลิโกแซคคาไรด์
 • พอลิแซคคาไรด์
 • amylose / amylopectin
 • flour  /starch
  • กิจกรรม เรียนรู้ คาร์โบไฮเดรท  ได้แก่  น้ำตาลชนิดต่างๆ และ oligosaccharide ผ่านฉลากอาหาร
   • การบ้าน หาฉลากอาหาร ที่มีส่วนแระกอบของ polysaccharide , non starch poly saccharide  กลุ่มละ 2 ชิ้น และ upload รูปภาพบน face book ของโครงการ และนำมาในห้องเรียน

 

 

 

6

7 กรกฎาคม

   คาร์โบไฮเดรทในอาหาร (ต่อ)

 • การเปลี่ยนแปลงของแป้งระหว่างการทำให้สุก
 • modified starch
 • gum ที่ใช้ในอาหาร 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์  การเสื่อมเสียของอาหารเนื่องจากจุลินทรีย์  (microbial spoilage)

เรียนรู้ polysaccharide ได้แก่ starch ,flour ,dietary fiber และ  non starch polysaccharide ผ่าน ฉลากอาหาร

 • การบ้าน หาฉลากอาหาร ที่มีส่วนประกอบของ โปรตีนและกรดอะมิโนกลุ่มละ 1  ชิ้น และ upload รูปภาพบน face book ของโครงการ และนำมาในห้องเรียน

 

7

    14 กรกฎาคม

 โปรตีนในอาหาร

 

  กิจกรรม เรียนรู้โปรตีนและกรดอะมิโนในอาหาร ผ่านฉลากอาหาร

 

8

21 กรกฎาคม

    โปรตีนในอาหาร (ต่อ)

กลุ่มของแบคที่สำคัญในอาหาร

 • กิจกรรม เรียนรู้โปรตีนและกรดอะมิโนในอาหาร ผ่านฉลากอาหาร
 • นักศึกษาเลือก และศึกษา มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร มอก, มผช คนละ 2 ผลิตภัณฑ์ เป็น file word และนำมาวันที่ 4 สิงหาคม

 

23-31

กรกฎาคม

         สอบกลางภาค

 

 

9

4 สิงหาคม

 ลิพิดในอาหาร

 จุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen)

 • กิจกรรม เรียนรู้การกำหนดอายุการเก็บของอาหาร และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอายุการเก็บของอาหาร ผ่านฉลาก และ มาตรฐานอาหาร
 • การบ้าน หาฉลากอาหาร ที่มีส่วนประกอบของ ไขมัน น้ำมัน กรดไขมันอิ่มตัว กรดไขมัน ไม่อิ่มตัว Trans fat  หรือน้ำมันพืช กลุ่มละ 1  ชิ้น และ upload รูปภาพบน face book ของโครงการ และนำมาในห้องเรียน

 

 

10

11 สิงหาคม

ลิพิดในอาหาร (ต่อ)

สมบัติของน้ำมันและไขมัน

ปฏิกริยาของลิพิด

 จุลินทรีย์ก่อโรค (ต่อ)

 • กิจกรรมเรียนรู้ลิพิดและกรดไขมันในอาหาร ผ่านฉลากอาหาร

 

 

11

18 สิงหาคม

 เกณฑ์การกำหนดจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหารประเภทต่างๆ

 • การเพิ่มประเมินความเสี่ยงด้านจุลินทรีย์

 

 • เรียนรู้การกำหนดอายุการเก็บของอาหาร และจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอายุการเก็บของอาหาร ผ่าน มาตรฐานอาหาร และฉลากอาหาร

 

 

12

25 สิงหาคม

การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ในการหมัก (fermentation)

acetic acid fermentation

alcoholic fermentation

lactic acid fermentation

 • การบ้าน หาฉลากอาหาร ที่มีส่วนประกอบของ วิตามินและเกลือแร่ กลุ่มละ 2  ชิ้น และ upload รูปภาพบน face book ของโครงการ และนำมาในห้องเรียน

 

13

1 กันยายน

 • วิตามิน และ เกลือแร่ 
 • Functional food 
 • กิจกรรมเรียนรู้วิตามิน เกลือแร่ และ functional food  ผ่านฉลากอาหาร

 

14

8 กันยายน

 • กิจกรรม การเสวนา และนิทรรศการ เรื่องคนไทยเข้าใจฉลากอาหาร

 

15

15 กันยายน

 • สรุปบทเรียน

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยให้นักศึกษาเข้าประเมินผลการเรียนการสอนทางเว็บไซต์ของสถาบันฯ ซึ่งเป็นการนำแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษาดังนี้

-       แบบประเมินผู้สอนเป็นรายวิชา

2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน

ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนดังนี้

-  ประเมินจากผลการประเมินผู้สอนและผลการสอบของนักศึกษา

-   การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

3.  การปรับปรุงการสอน

การสัมมนาการจัดการเรียนการสอน

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

หลังจากได้รับผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการใช้ระบบประกันคุณภาพภายในช่วยในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

5.   การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะปรับปรุงการสอนในข้อ 3 และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4

 หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

  

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมที่

ผลการ

เรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่

ประเมิน

สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1

1.1, 1.4,

2.1, 2.2, 2.3

3.1

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

การบ้าน

วันที่ 28 กรกฏาคม

วันที่ 23 กันยายน

 

40%

40%

10%

2

1.1,1.2,1.3,1.4, 1.5,

2.1, 2.2, 2.3,2.4,2.5

3.1,3.2,

4.1, 4.2,4.3,4.4 5.1,5.2,5.3, 5.4

 • การตรงต่อเวลาและความสม่ำเสมอในการ เข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียน
 • การทำงานกลุ่ม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมโคงการคนไทยเข้าใจฉลากอาหร และ Ka-saad Food guard  การเสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

 

10%(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก