Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

เอนไซม์อะไมเลสในน้ำย่อยจากตับอ่อน

เอนไซม์อะไมเลสในน้ำย่อยจากตับอ่อน เป็นเอนไซม์ที่ไฮโดรไลซ์สตาร์ช คือ เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส มีหน้าที่คล้าย
เอนไซม์อะไมเลสในน้ำลาย คือ ไฮโดรไลซ์สตาร์ชและไกลโคเจนที่พันธะ 1,4-ไกลโคไซด์ ให้เป็นมอลโทส หรือ
มอลโทไบรโอส และโอลิโกแซ็กคาไรด์ ที่มีพันธะ 1,6-ไกลโคไซด์(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก