Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

เมแทบอลิซึมของกำมะถัน

 เมแทบอลิซึมของกำมะถันขึ้นอยู่กับเมแทบอลิซึมของกรดแอมิโนที่มีกำมะถันเป็นองค์ประกอบ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นกรดกำมะถัน
และจะถูกทำให้เป็นกลางทันที ดังนั้น กรดกำมะถันจะถูกขับออกมาจะอยู่ในรูปของเกลือซัลเฟต และบางส่วนของกรดกำมะถัน
จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย โดยกรดกำมะถันจะจับกับสารประกอบจำพวก ฟีนอล ครีซอล
และฮอร์โมนเพศที่เป็นสเตอรอยด์ กำมะถันจะถูกขับออกมาในปัสสาวะในรูปของเกลือซัลเฟตประมาณ 85-90 เปอร์เซ็นต์
และถูกขับออกมาในรูปของเอสเทอร์จากกระบวนการกำจัดสารพิษอีกประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์

ในแต่ละวันกำมะถันจะถูกขับออกจากร่างกายปนออกมาในปัสสาวะประมาณ 1-2 กรัม อัตราส่วนของไนโตรเจนต่อกำมะถัน
ในปัสสาวะประมาณ 13 : 1 ถ้าร่างกายได้รับอาหารที่มีโปรตีนต่ำ กำมะถันจะถูกขับออกมาน้อย และถ้าร่างกายได้รับอาหาร
ที่มีโปรตีนสูง กำมะถันจะถูกขับออกมามาก(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก