Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

หน้าที่ของเหล็กในร่างกาย

<p>หน้าที่ของเหล็กในร่างกาย</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.&nbsp;&nbsp; เป็นส่วนประกอบในโมเลกุลของฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นสารสีที่อยู่ในเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบินมีหน้าที่<br />เป็นตัวพาออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆ ทั่วร่างกาย เซลล์ต่างๆ ต้องการออกซิเจนเพื่อใช้ในการออกซิไดส์<br />สารอาหารต่างๆ ให้เป็นพลังงาน ถ้าร่างกายได้รับเหล็กไม่เพียงพอจะทำให้ร่างกายมีปริมาณฮีโมโกลบินต่ำ ดังนั้น การนำ<br />ออกซิเจนไปยังเซลล์ต่างๆ จะลดน้อยลง ภาวะที่ร่างกายมีฮีโมโกลบินต่ำ เรียกว่า ภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการขาดเหล็ก</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.&nbsp;&nbsp; เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของไมโอโกลบิน ซึ่งเป็นสารสีที่ให้สีแดงในกล้ามเนื้อ มีหน้าที่เกี่ยวข้อง<br />กับพาและการเก็บสะสมออกซิเจนภายในกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.&nbsp;&nbsp; เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของไซโทโครมชนิดต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเทเล็กตรอน<br />ในระบบการหายใจระดับเซลล์ (respiratory chain) เหล็กยังเป็นส่วนประกอบในโมเลกุลของเอนไซม์แคแทเลส <br />แซนทีนออกซิเดส และทำหน้าที่เป็นโคแฟกเตอร์ของเอนไซม์บางชนิด</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; การสร้างฮีโมโกลบินและไซโทโครม ต้องการทองแดงเป็นตัวช่วยเร่งการทำงานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้อง<br />กับการสร้างสารทั้งสอง เมื่อร่างกายขาดทองแดงจะส่งผลให้การสร้างฮีโมโกลบินลดลง</p>(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก