Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

เมแทบอลิซึมของน้ำตาลกลูโคส

เมแทบอลิซึมของน้ำตาลกลูโคส

                เมื่อน้ำตาลกลูโคสถูกนำเข้าสู่ภายในเซลล์ของเนื้อเยื่อต่างๆ ทั่วร่างกาย รวมทั้งเซลล์ตับและสมอง
น้ำตาลกลูโคสจะถูกเปลี่ยนให้เป็นพลังงาน โดยอาศัยวิถีปฏิกิริยาในเมแทบอลิซึมที่สำคัญ 2 วิถีคือ ไกลโคไลซิส
(glycolysis) และวงจรเครบส์ (Krebs cycle หรือ Citric acid cycle หรือ Tricarboxylic acid cycle) ผลรวมของ
วิถีปฏิกิริยาเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาการคายความร้อน ทำให้ได้พลังงานออกมาในรูปของ ATP ซึ่ง ATP ที่เกิดขึ้น
จะถูกนำไปใช้ต่อในปฏิกิริยาการสังเคราะห์สารต่างๆ ที่ต้องการใช้พลังงาน เช่น ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอนไซม์
ฮอร์โมน โปรตีนตัวพา และสารที่จำเป็นต่างๆ ของร่างกาย เป็นต้น

                น้ำตาลกลูโคส 1 โมเลกุลเมื่อเกิดออกซิเดชันอย่างสมบูรณ์จะให้พลังงาน 38 ATP ดังสมการ

                               

                         C6H12O6 + 38 ADP + 38 Pi + 6O2                               6CO2 + 6 H2O + 38 ATP



(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก