Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

เด็กทารก

เด็กทารก หมายถึง เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 1 ปี เมื่อเด็กยังอยู่ในครรภ์มารดาจะได้รับอาหารจากมารดาทางสายรก ถ้ามารดา
ได้รับอาหารถูกต้องเหมาะสม และมีปริมาณเพียงพอระหว่างการตั้งครรภ์ เด็กทารกที่คลอดออกมาจะมีร่างกายสมบูรณ์
มีการเจริญเติบโตของเซลล์สมองดี และเด็กทารกแรกเกิดจะมีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คือ ประมาณ 3.0-3.5 กิโลกรัม
และมีส่วนสูง ประมาณ 18-24 นิ้ว

เด็กทารกจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว อาหารที่ดีที่สุดสำหรับเด็กทารกคือน้ำนมแม่ อัตราการเจริญเติบโตของเด็กทารกจะสูงสุด
ในช่วงอายุ 6 เดือนแรก เด็กทารกที่เจริญเติบโตอย่างปกติ เมื่อมีอายุ 5 เดือนจะมีน้ำหนักตัวเป็น 2 เท่าของน้ำหนักแรกเกิด
และมีน้ำหนักตัวเป็น 3 เท่า เมื่ออายุ 10-12 เดือน แต่ส่วนสูงจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นช้ากว่าน้ำหนักตัว เด็กทารกอาจมีส่วนสูง
เป็น 30-32 นิ้ว เมื่ออายุ 1 ปี(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก