Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

การเจริญเติบโตของทารกในครรภ์แบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ ได้แก่

ก.  ระยะเริ่มเป็นตัวอ่อนหรือเอมบริโอ (embryonic period) มีระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ภายหลังไข่ถูกผสม อวัยวะต่างๆ
จะเริ่มพัฒนา ทำให้ไวต่อการได้รับสารเทอราโทเจน (teratogen) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้การพัฒนาของตัวอ่อนในครรภ์เกิด
ความผิดปกติ เช่น อวัยวะมีรูปร่างผิดปกติ

ข.  ระยะการเจริญเติบโตของตัวอ่อน (fetal period) มีระยะเวลาประมาณ 7 เดือน เป็นช่วงที่ตัวอ่อนในครรภ์มีการเจริญเติบโต
ทำให้ต้องการสารอาหารทั้งปริมาณและคุณภาพสูงมาก เพื่อให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และมีสุขภาพดี

หญิงมีครรภ์จะต้องมีน้ำหนักของร่างกายเพิ่มขึ้นประมาณ 11-16 กิโลกรัม เนื่องจากการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์
การเจริญเติบโตของมดลูก ซึ่งมดลูกจะขยายตัวประมาณ 150 เท่า มีการขยายตัวของเต้านมสำหรับสร้างน้ำนม และต้องมี
พลังงานจำนวนหนึ่งสะสมไว้ด้วย

น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นประมาณ 40% เป็นน้ำหนักของทารกในครรภ์ น้ำหนักรก (placenta) และน้ำคร่ำ (amniotic fluid) ส่วนอีก
ประมาณ 60% เป็นน้ำหนักของแม่ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีปริมาตรของของเหลวเพิ่มขึ้น มีโปรตีนและไขมันสะสมในร่างกาย
หญิงมีครรภ์จะมีปริมาตรเลือดเพิ่มขึ้น 45-50% ทำให้ส่วนประกอบของเลือดจางลงระหว่างตั้งครรภ์ และมีไขมันสะสม
ประมาณ 2-8%

สรีรร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น มีอัตราการไหลของเลือดออกจากหัวใจ (cardiac output) เพิ่มขึ้น 30-50%
อัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate) และปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจแต่ละครั้ง (stroke volume) เพิ่มขึ้น การหายใจ
และปริมาตรของก๊าซที่แลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น มีอัตราการกรองของเหลวที่ไตเพิ่มขึ้น มีความอยากกินอาหารและการดูดซึม
สารอาหารเพิ่มขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์

มารดาที่ได้รับสารอาหารครบถ้วน มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการ จะมีผลดีต่อตัวอ่อนในครรภ์
คือ เซลล์สมองจะมีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ เด็กมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีข้อยุ่งยากระหว่างการคลอด และมารดา
ยังมีปริมาณน้ำนมสำหรับเลี้ยงทารกอย่างเพียงพอและเป็นน้ำนมที่มีคุณภาพดีด้วย

ในทางตรงข้ามหากมารดากินอาหารที่ไม่ถูกต้อง ได้รับสารอาหารบางชนิดมีปริมาณไม่เพียงพอ มักจะเกิดภาวะโลหิตจาง
เด็กคลอดก่อนกำหนดหรือแท้ง โลหิตเป็นพิษขณะตั้งครรภ์ ทารกเกิดใหม่มีการเจ็บป่วยบ่อย หรือเกิดมาตาย

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก