Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

laser level sensor / เซนเซอร์วัดระดับชนิดเลเซอร์

เรียบเรียงโดย:

เซนเซอร์วัดระดับชนิดเลเซอร์ (laser level sensor) เป็นอุปกรณ์วัดระดับ (level measurement) ที่ให้ค่าการวัดถูกต้อง (accuracy) ภายใต้เงื่อนไขการทำงานที่ค่อนข้างยุ่งยาก โดยทั่วไปใช้เลเซอร์แบบพัลส์ (pulsed laser) ตัวส่งและตัวรับติดตั้งอยู่ในที่เดียวกัน (รูปที่ 1) โดยตัวส่งจะให้แสงเลเซอร์เป็นพัลส์ เมื่อแสงเคลื่อนที่กระทบถึงผิวของเหลว แสงจะสะท้อนกลับมาที่ตัวรับ ช่วงระยะเวลาการเดินทางของแสงจากตัวส่งมายังตัวรับขึ้นอยู่กับระดับของเหลวที่อยู่ในภาชนะ

 

 

 รูปที่ 1 อุปกรณ์วัดระดับชนิดเลเซอร์

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

ในความเป็นจริงแล้วค่า Δt ที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยมาก ดังนั้น การวัดระดับของเหลวให้ได้ค่าที่ถูกต้องควรใช้อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ที่ทันสมัยสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ต้องเลือกใช้ความถี่ของแสงเลเซอร์ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละกระบวนการ เพื่อให้แสงสามารถทะลุผ่านฝุ่นและไอของของเหลวได้

ข้อได้เปรียบของเซนเซอร์วัดระดับชนิดเลเซอร์แบบชั่วขณะ ได้แก่ เป็นอุปกรณ์ที่ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกน้อย จึงสามารถติดตั้งใช้งานภายนอกได้ ส่งผลให้การซ่อมบำรุงทำได้ง่ายโดยไม่กระทบต่อกระบวนการ เป็นเซนเซอร์ (sensor) ที่มีระยะการวัดที่ไกลจึงสามารถใช้วัดระดับของเหลวที่มีสมบัติเป็นสารกัดกร่อนหรือเป็นกรดได้ 

 

              

รูปที่ 2 การประยุกต์ใช้เครื่องมือวัดระดับชนิดเลเซอร์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

(ที่มา: http://www.optex-fa.com เเละ http://www.directindustry.com)

 

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

       :  http://www.optex-fa.com/application/displacement/improvement/food06.html

       :  http://www.directindustry.com/prod/eclipse/laser-level-sensors-21978-873201.html 

       (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก