Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

fiber optic level sensor / เซนเซอร์วัดระดับชนิดใยแก้วนำแสง

เรียบเรียงโดย:

เซนเซอร์วัดระดับชนิดใยแก้วนำแสง (fiber optic level sensor) เป็นเซนเซอร์ (sensor) ที่ใช้สำหรับการวัดระดับ (level measurement) ทำงานโดยตัวกำเนิดคลื่นแสงส่งคลื่นแสงความเข้มคงที่ผ่านเส้นใยแก้วนำแสงมายังตัวรับ (รูปที่ 1) โดยในการวัดระดับเส้นใยแก้วต้องจุ่มอยู่ภายในของเหลว ถ้าไม่มีของเหลวอยู่ภายในภาชนะ ความเข้มของคลื่นแสงที่ปล่อยจากตัวส่งจะมีค่าใกล้เคียงกับที่ตัวรับได้รับ และหากระดับของเหลวสูงขึ้นคลื่นแสงจะกระจายออกทำให้ความเข้มแสงที่ตัวรับได้รับลดลง จากความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถนำค่าความเข้มแสงที่ตัวรับได้รับมาปรับเทียบ (calibration) กับระดับของเหลวในภาชนะได้ โดยเครื่องมือวัดระดับที่ผ่านการปรับเทียบเรียบร้อยแล้วสามารถนำมาใช้วัดระดับแบบต่อเนื่องได้ การปรับเทียบควรทำทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนชนิดของของเหลว เนื่องจากค่าการกระจายของแสงภายในของเหลวขึ้นอยู่กับชนิดของของเหลว โดยค่าความเข้มแสงที่ตัวรับได้รับที่ระดับของเหลวเท่ากัน จะมีค่าไม่เท่ากันถ้าเป็นของเหลวต่างชนิดกัน การวัดระดับจากเซนเซอร์ชนิดนี้อาจให้ค่าคลาดเคลื่อน (error)

 

    (ก)                                     (ข)    

รูปที่ 1 การทำงานของเครื่องมือวัดระดับชนิดใยแก้วนำแสง

(ก) ปลายหัววัดยังไม่ได้สัมผัสกับของเหลว (ข) ปลายหัววัดเริ่มสัมผัสของเหลว

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

 

ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

 

 

 

 

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก