Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

resistive level sensor / เซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า

เรียบเรียงโดย:

เซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดความต้านทานไฟฟ้า (resistive level sensor)  เซนเซอร์ (sensor) วัดระดับประเภทนี้สามารถวัดได้ทั้งแบบจุดและแบบต่อเนื่องขึ้นอยู่กับลักษณะการออกแบบตัวต้านทาน เซนเซอร์วัดระดับที่ออกแบบสำหรับการวัดแบบไม่ต่อเนื่อง (รูปที่ 1) ประกอบด้วยตัวต้านทานชนิดขดลวดหรือชนิดคาร์บอนติดตั้งอยู่ภายในภาชนะบรรจุของเหลว โดยตัวต้านทานแต่ละตัวเป็นขาหนึ่งของวงจรบริดจ์ (bridge circuit) ซึ่งต่ออยู่กับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าและมิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานที่อยู่ในของเหลวมีค่าที่ต่ำมาก ในการทำงานตัวต้านทานจะถูกควบคุมให้มีอุณหภูมิ (temperature) ตามที่กำหนดไว้ เมื่อระดับความสูงของของเหลวต่ำกว่าตัวต้านทานตัวใด อุณหภูมิของตัวต้านทานตัวนั้นจะเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเกิดการถ่ายเทความร้อนระหว่างตัวต้านทานกับอากาศ ค่าความต้านทาน และค่าแรงดันไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุตจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยค่าระดับที่วัดได้เป็นแบบไม่ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับระยะห่างของการติดตั้งตัวต้านทาน และเนื่องจากการวัดระดับด้วยวิธีนี้ขึ้นอยู่กับค่าอัตราการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างอากาศกับตัวต้านทาน ดังนั้น ในสภาวะการใช้งาน หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแวดล้อมจะส่งผลให้ค่าระดับที่วัดได้คลาดเคลื่อน (error)

 

         

 รูปที่ 1 เซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบไม่ต่อเนื่อง

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

สำหรับเซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดความต้านทานที่ออกแบบเพื่อการวัดระดับแบบต่อเนื่องแสดงดังรูปที่ 2 โดยการใช้แถบความต้านทานแทนตัวต้านทาน โครงสร้างของแถบความต้านทาน ประกอบด้วยขดลวดความต้านทานทำด้วยนิโครมและแถบตัวนำหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้า บริเวณปลายด้านล่างของเครื่องมือวัดปิดสนิทเพื่อป้องกันของเหลวซึมเข้าไปในอุปกรณ์ เมื่อจุ่มแถบตัวนำลงไปในของเหลวที่ต้องการวัดระดับ ส่วนที่จมอยู่ในของเหลวจะถูกของเหลวบีบให้แถบความต้านทานติดกับแกนตัวนำทำให้ค่าความต้านทานลดลง โดยค่าความต้านทานของเซนเซอร์วัดลดลงตามระดับการเพิ่มขึ้นของของเหลว เซนเซอร์ชนิดนี้ไม่เหมาะสำหรับการใช้วัดระดับของแข็ง เช่น ฝุ่น ผงหรือเม็ด และไม่เหมาะสำหรับการวัดระดับภายในภาชนะปิดที่มีความดัน (pressure) ภายใน

 

 

รูปที่ 2 เซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)     

     

 รูปที่ 3 เซนเซอร์วัดระดับชนิดวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า

(ที่มา: http://www.directindustry.com)

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555) 

       :  http://www.directindustry.com/prod/euroswitch/resistive-fuel-tank-level-sensors-23004-405615.html

 (เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก