Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

glass gauge / อุปกรณ์วัดระดับชนิดกระจกแก้ว

เรียบเรียงโดย:

อุปกรณ์วัดระดับชนิดกระจกแก้ว (glass gauge) เป็นอุปกรณ์วัดระดับอย่างง่ายที่นิยมใช้งานในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม โดยผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าระดับได้โดยตรงจากอุปกรณ์วัด ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งานมากนัก มีโครงสร้างเป็นหลอดแก้วใสที่สามารถมองเห็นของเหลวในหลอดได้ โดยหลอดแก้วต่ออยู่ที่ด้านนอกของภาชนะบรรจุของเหลวที่ต้องการวัดระดับ มีวาล์วควบคุมการปิดเปิดทั้งด้านบน และด้านล่างเพื่อสะดวกต่อการบำรุงรักษา เมื่อระดับของเหลวในภาชนะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ระดับของของเหลวในหลอดแก้วจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย และมีระดับเท่ากับระดับของของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในภาชนะ

  

 รูปที่ 1 การติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับชนิดกระจกแก้ว

(ที่มา: นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

 

รูปที่ 2 รูปแบบต่าง ๆ ของเครื่องมือวัดระดับชนิดกระจกแก้ว

(ที่มา: http://www.indiamart.com/roshinispcontrols/level-indicators.html)

 

อุปกรณ์วัดระดับชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายใต้สภาวะที่มีความดัน (pressure) และอุณหภูมิ (temperature) ไม่สูงมากนัก ซึ่งหากใช้งานภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง ควรเลือกใช้วัสดุชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงทนทาน แก้วที่นำมาใช้ทำอุปกรณ์วัดต้องมีค่าอัตราการขยายตัวต่ำเมื่อได้รับความร้อน อย่างไรก็ตาม การใช้งานภายใต้อุณหภูมิภายในภาชนะสูงมาก จะทำให้ค่าการวัดระดับที่อ่านได้คลาดเคลื่อน (error) เนื่องจากของเหลวในภาชนะกับในหลอดแก้วมีอุณหภูมิไม่เท่ากันส่งผลให้การขยายตัวของของเหลวต่างกัน ค่าระดับที่อ่านได้จากหลอดแก้วจึงไม่เท่ากับระดับจริงในภาชนะ ตัวอย่างเช่น การวัดระดับน้ำในหม้อน้ำเลี้ยงของหม้อไอน้ำ (boiler) ซึ่งน้ำมีอุณหภูมิที่สูงมาก เมื่อต่ออุปกรณ์วัดชนิดกระจกแก้วห่างออกมาจากภาชนะ อุณหภูมิของเหลวในกระจกแก้วมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิของเหลวในหม้อน้ำเลี้ยง การขยายตัวของของเหลวในกระจกแก้วจึงน้อยกว่า ส่งผลให้ระดับความสูงที่อ่านได้จากกระจกแก้วมีค่าต่ำกว่าระดับจริงภายในภาชนะ เป็นต้น

 

 ที่มา: การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (นวภัทรา และ ทวีพล, 2555)

       : http://www.indiamart.com/roshinispcontrols/level-indicators.html (เข้าชม 0 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก