Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

<p>&lt;p&gt;การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative analysis) &amp;nbsp;เป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาชนิดของสารว่ามีอยู่ในตัวอย่างที่นำมาทดสอบหรือไม่ เช่น &lt;br /&gt;การทดสอบหาสตาร์ช (starch) ในนมข้นหวานว่ามีหรือไม่?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;การวิเคราะห์นี้ไม่ต้องการทราบปริมาณของสาร ดังนั้นการวัดปริมาตรของสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในวิธีการทดสอบ จึงไม่จำเป็นต้องใช้ความแม่นยำและถูกต้องมากนัก สามารถใช้กระบอกตวง (graduated cylinder) ในการวัดปริมาตรของสารเคมีที่เกี่ยวข้องได้ หรืออาจใช้บีกเกอร์ หรือหลอดแก้วที่มีขีดบอกปริมาตรไว้ด้านข้างโดยประมาณได้ เพื่อให้รวดเร็วและเป็นการประหยัดเวลา&lt;/p&gt; &lt;p&gt;ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบหาชนิดของสารที่ถูกต้องจะต้องทำการทดลอง 3 หลอด&lt;/p&gt; &lt;p&gt;หลอดที่ 1&amp;nbsp;&amp;nbsp; เป็น&amp;nbsp; negative control ใส่น้ำกลั่นแทนสารที่ต้องการจะทดสอบหา&lt;/p&gt; &lt;p&gt;หลอดที่ 2&amp;nbsp;&amp;nbsp; เป็น&amp;nbsp; positive control ใส่สารที่ต้องการจะทดสอบหา&lt;/p&gt; &lt;p&gt;หลอดที่ 3&amp;nbsp;&amp;nbsp; เป็น&amp;nbsp; sample ใส่ตัวอย่างที่จะทดสอบหาสารที่ต้องการ&lt;/p&gt; &lt;p&gt;แล้วนำผลการทดลองทั้ง 3 หลอดมาเปรียบเทียบเพื่อยืนยันความถูกต้อง&lt;/p&gt;</p>(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก