Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

เบนโซ(เอ)ไพรีน

 เบนโซ(เอ)ไพรีนเป็นสารที่จัดอยู่ในกลุ่ม PAHs ที่มีฤทธิ์เป็นสารก่อมะเร็ง และพบได้ในอาหารทั่วๆ ไป การแปรรูปอาหาร
ด้วยความร้อน เช่น การแปรรูปอาหารประเภทแป้งด้วยความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 370-390 องศาเซลเซียส จะมี
เบนโซ(เอ)ไพรีนเกิดขึ้น 0.7 ส่วนต่อพันล้านส่วน และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 650 องศาเซลเซียส จะมีเบนโซ(เอ)ไพรีน
เกิดขึ้นสูงถึง 17 ส่วนต่อพันล้านส่วน(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก