Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนในอาหาร

การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนในอาหาร

             การวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีนในอาหารทำได้หลายวิธี ได้แก่

  1. วิธี Macro-Kjeldahl distillation
  2. วิธี Semi-micro Kjeldahl distillation
  3. วิธี Dye-binding
  4. วิธีฟอร์มอลไทเทรชัน (Formol titration)
  5. วิธี Spectroscopy หรือ Ultraviolet absorptivity

 การจะเลือกใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ จำนวนตัวอย่างที่วิเคราะห์ ความเร่งด่วนของผลการวิเคราะห์ และความถูกต้อง
แม่นยำของผลการวิเคราะห์ที่ต้องการ เช่น ปริมาณโปรตีนในน้ำนมวัวจะวิเคราะห์โดยใช้วิธี formol titration หรือ dye-binding
ถ้าตัวอย่างเป็นแป้ง จะวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนโดยวิธีย่อยและกลั่นด้วย rapid semi-micro Kjeldahl distillation ซึ่งจะใช้ตัวอย่างแป้ง
ประมาณ 0.15-0.2 กรัม เป็นต้น(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก