Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

การป้องกันไม่ให้อาหารเน่าเสีย

<ol> <li>ป้องกันให้มีจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียปนเปื้อนอยู่น้อยที่สุด เช่น ป้องกันอย่าให้มีจุลินทรีย์ที่กำลังอยู่ในระยะเจริญได้ดี <br />ปนเปื้อนลงในถาชนะบรรจุ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ</li> <li>ปรับปรุงสภาวะแวดล้อม เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ ความชื้นอาหาร ค่าพีเอชของอาหาร ไม่ให้เหมาะสมต่อการเจริญ<br />ของจุลินทรีย์ ตัวอย่างเช่น อาหารจะเก็บรักษาได้นานขึ้นหากเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำลง</li> </ol> <p>&nbsp;</p>(เข้าชม 0 ครั้ง)

สมัครสมาชิก