Charpa Techcenter Co., Ltd.

Water activity meter / เครื่องมือวัดค่า Water activity

  • ชื่อผลิตภัณฑ์
    Water activity meter / เครื่องมือวัดค่า Water activity
  • หมวดหมู่
    Moisture analyzer

เครื่องมือวัดค่า Water Activity (Aw ) สามารถวัดค่าAwซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออายุ การเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร (โดยใช้เทคนิคการวัดแบบ Dew Point Technique ซึ่งได้รับการรับรองจากAOAC) ทราบผลภายในเวลาเพียง 5นาที ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียดจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว

ผู้ผลิต: Decagon Devices


ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เด่น
เครื่องวิเคราะห์เนื้อสัมผัส
เครื่องมือวิเคราะห์ลักษณะเนื้อสัมผัสสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ยา สามารถวัดคุณสมบัติทางด้านกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น ความนุ่มเหนียว ความยืดหยุ่น ความแข็ง ความกระด้าง ความเปราะกรอบเป็นต้น โดยทำงานร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์ค่าเนื้อสัมผัส พร้อมคำแนะนำวิธีการวัดและวิเคราะห์เนื้อสัมผัสใน ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ใน web site ของผู้ผลิตมีวิธีการทดสอบตัวอย่างหลายหลากชนิดให้ศึกษา พร้อมกับผลงานวิจัยที่ใช้เครื่อง Texture Analyzer มากมาย ผู้ผลิต: Stable Micro Systems
เครื่องวัดความหนืด
เครื่องวัดความหนืดของแป้งและผลิตภัณฑ์อื่นที่มีลักษณะแบบแป้งเปียก (paste) สามารถกำหนดควบคุมอุณหภูมิในการวัดให้คงที่ เพิ่มขึ้น หรือลดลงได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนอัตราการหมุนของใบพัดในขณะทดสอบ เพื่อทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ต่อการหมุนปั่น โดยแสดงหน่วยวัดความหนืดเป็น RVU และ cPs ซึ่งสามารถนาไปอ้างอิงตามระบบ ISOได้ ใน web site ของผู้ผลิตมีผลงานวิจัยที่ทำบนเครื่อง RVA นี้ให้ศึกษาหลายร้อยงานวิจัย ผู้ผลิต: Newport Scientific
เครื่องมือวัดค่า Water activity
เครื่องมือวัดค่า Water Activity (Aw ) สามารถวัดค่าAwซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่ออายุ การเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร (โดยใช้เทคนิคการวัดแบบ Dew Point Technique ซึ่งได้รับการรับรองจากAOAC) ทราบผลภายในเวลาเพียง 5นาที ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผงละเอียดจนถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว ผู้ผลิต: Decagon Devices
เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น, pH, เครื่องบันทึกอุณหภูมิ-ความชื้น
เครื่องวัดอุณหภูมิ-ความชื้น, เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) , เครื่องบันทึกอุณหภูมิ-ความชื้น แบบพกพาผลิตโดย Delta Trak มีขนาดเล็กกระทัดรัดและทนทาน ช่วยให้ท่านเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวกกว่าเดิมมาก พบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Deltra Trak เช่น กระดาษวัดคลอรีน, กระดาษวัดอุณหภูมิ, กระดาษวัดระดับของ Quaternary Ammonium และอื่นๆอีกมากมายที่ Website ของ Delta Trak ผู้ผลิต: Delta Trak