Food Network Solution Co., Ltd.

connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution

English Thai Dictionary of Food Engineering and Directory of Food Processing and Packaging Machinery / พจนานุกรมวิศวกรรมอาหาร อังกฤษ ไทย และทำเนียบผู้ผลิต จำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปและบรรจุอาหาร

  • ชื่อผลิตภัณฑ์
    English Thai Dictionary of Food Engineering and Directory of Food Processing and Packaging Machinery / พจนานุกรมวิศวกรรมอาหาร อังกฤษ ไทย และทำเนียบผู้ผลิต จำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปและบรรจุอาหาร
  • หมวดหมู่
    Inspecting, Consulting, Training, Advertising
ดาวน์โหลดโบรชัวร์

จัดทำโดยการนำ คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือ ในการแจกแจงความถี่ของคำจากคลังข้อมูลทางภาษา (Corpus) ตลอดจนช่วยในการให้คำจำกัดความและการยกตัวอย่างการใช้คำในประโยค

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจตำราภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการวิศวกรรมอาหารและนำมาสร้างเป็นคลังข้อมูลทางภาษา (Corpus) เพื่อการพัฒนาพจนานุกรมศัพท์เฉพาะสาขาวิศวกรรมอาหาร

2. เพื่อสร้างพจนานุกรมศัพท์เฉพาะ (อังกฤษ-ไทย) สาขาวิศวกรรมอาหาร โดยพัฒนาวิธีการจัดทำให้มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการสากล เพื่อสนองความต้องการของประเทศ

3. เพื่อให้เกิดการวิจัยลักษณะสหสาขาวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และภาษาศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระเบียบวิธีวิจัย

1. รวบรวมหลักสูตรการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอาหารทั้งหมดจากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในประเทศไทย (ข้อมูลในปี 2545) ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย

2. คัดเลือกวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร และจัดกลุ่มวิชาทั้งหมด แยกเป็นหมวดหมู่

3. จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหนังสือภาษาอังกฤษ (Textbooks) และวารสาร (Journals) ที่ใช้ประกอบการสอน ในแต่ละรายวิชาโดยส่งทางไปรษณีย์และสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในกรณีที่สามารถสัมภาษณ์ได้

4. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด คัดเลือกหนังสือและวารสารเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูล

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย และสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูล ตลอดจนสภาวิจัยแห่งชาติที่ให้ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2546 สนับสนุนการวิจัยนี้


จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

 

 

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เด่น
พจนานุกรมวิศวกรรมอาหาร (อังกฤษ-ไทย) และทำเนียบผู้ผลิต-จำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปและบรรจุอาหาร
จัดทำโดยการนำ คอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือ ในการแจกแจงความถี่ของคำจากคลังข้อมูลทางภาษา (Corpus) ตลอดจนช่วยในการให้คำจำกัดความและการยกตัวอย่างการใช้คำในประโยค วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสำรวจตำราภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการวิศวกรรมอาหารและนำมาสร้างเป็นคลังข้อมูลทางภาษา (Corpus) เพื่อการพัฒนาพจนานุกรมศัพท์เฉพาะสาขาวิศวกรรมอาหาร 2. เพื่อสร้างพจนานุกรมศัพท์เฉพาะ (อังกฤษ-ไทย) สาขาวิศวกรรมอาหาร โดยพัฒนาวิธีการจัดทำให้มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการสากล เพื่อสนองความต้องการของประเทศ 3. เพื่อให้เกิดการวิจัยลักษณะสหสาขาวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และภาษาศาสตร์โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระเบียบวิธีวิจัย 1. รวบรวมหลักสูตรการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอาหารทั้งหมดจากสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในประเทศไทย (ข้อมูลในปี 2545) ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย 2. คัดเลือกวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะของภาควิชาวิศวกรรมอาหาร และจัดกลุ่มวิชาทั้งหมด แยกเป็นหมวดหมู่ 3. จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหนังสือภาษาอังกฤษ (Textbooks) และวารสาร (Journals) ที่ใช้ประกอบการสอน ในแต่ละรายวิชาโดยส่งทางไปรษณีย์และสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนในกรณีที่สามารถสัมภาษณ์ได้ 4. รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด คัดเลือกหนังสือและวารสารเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูล กิตติกรรมประกาศ ขอขอบคุณอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันเทคโนโลยี่ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเชีย และสถาบันเทคโนโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูล ตลอดจนสภาวิจัยแห่งชาติที่ให้ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2546 สนับสนุนการวิจัยนี้
แกะรอยปัญหาอาหารกระป๋อง
จากประสบการณ์ในวงการผลิตกระป๋องและการบรรจุอาหารกระป๋องมาประมาณ 20 ปี โดยมีหน้าที่หลักในการแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องและการหา Heat Penetration ในผลิตภัณฑ์ จึงพบว่าปัญหาที่พบบ่อยๆ ซ้ำๆ ที่เกิดขึ้นในโรงงานเดียวกันหรือแม้แต่ต่างโรงงานกัน โดยมากมักมีต้นเหตุมาจากปัจจัยเหมือนๆกัน 20 ปีที่ผ่านมานี้ ปัญหาหลักๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการบริโภคได้รับการดูแลและพัฒนาปรับปรุงให้ก้าวหน้าไปมากจนถือได้ว่าประเทศไทยอยู่ในแนงหน้าของผู้ผลิตอาหารกระป๋องของโลก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้น และตลาดที่เปลี่ยนไป ทำให้เกิดความต้องการที่ละเอียดอ่อนมากขี้นได้แก่ ความปลอดภัยในการบริโภคระยะยาวจากสารที่อาจจะ Migrated ออกมาจากแลคกอร์ หรือการไม่ยอมรับต่อรูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายใน สีสันของอาหาร หรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแต่เดิมเป็น Cosmetic Appearance คือ ไม่มีผลต่อความปลอดภัยแต่ทำให้ผู้บริโภคไม่ชอบหรือไม่มั่นใจในการบริโภค ดังนั้น ปัจจัยส่วนใหญ่ที่ยังเป็นประเด็นอยู่ขณะนี้ จึงเป็นปัญหาในการ Set Up ระบบพื้นฐานที่ถูกต้องที่สำคัญคือ การปรับปรุงคุณภาพของน้ำใช้และไอน้ำ เอกสารคู่มือการแกะรอยปัญหาอาหารกระป๋อง (ฉบับเฉพาะกิจ) พร้อมสรุปถาม-ตอบปัญหายอดฮิต (FAQ) จึงเป็นพื้นฐานที่สรุปรวบรวมสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาอย่างฟันธง ตรงไปตรงมาจากประสบการณ์ตรงของผู้บรรยายและสามารถนำความรู้นี้ไปปฏิบัติและแก้ปัญหาภายในโรงงานได้จริง
ปั๊มสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา
ปั๊ม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายของเหลว ในขั้นตอนต่างๆ ของอุตสาหกรรม ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการผลิต โดยใช้เป็นอุปกรณ์ลำเลียงผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต หรือเป็นปั๊มที่ใช้ในส่วนสนับสนุนการผลิต ซึ่งไม่ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรง เช่น ในระบบบำบัดน้ำเสีย ถึงแม้ว่า หนังสือเกี่ยวกับปั๊มในอุตสาหกรรมในเมืองไทยมีอยู่แล้วหลายเล่ม แต่เป็นหลักการโดยทั่วไป ปัจจุบันยังไม่มีหนังสือเล่มใดเน้นเฉพาะเกี่ยวกับปั๊มในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และเวชสำอาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องบริโภคเข้าสู่ร่างกายหรือสัมผัสกับร่างกาย ปั๊มที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์โดยตรงจำเป็นต้องเป็นปั๊มที่ต้องมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เนื่องจากเน้นเรื่องความสะอาดและสุขอนามัย นอกจากนี้ยังต้องไม่ทำลายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขนถ่าย ด้วยทีมงานที่มีความตั้งใจจริงที่จะผลิตหนังสือ ปั๊มสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา ให้เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารและยา มีเนื้อหาที่สอคล้องกับการใช้งานจริงในโรงงาน ซึ่งได้จากการผสาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ถูกต้อง จากนักวิชาการภาครัฐและเอกชน เนื่อหาประกอบด้วย เรื่องความหนืดของของเหลวทั่วไป รวมทั้งอาหารเหลว ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อการเลือกปั๊มได้ถูกประเภทเหมาะสมกับการใช้งาน การเลือกขนาดของปั๊ม การเลือก Mechanical seal การติดตั้งปั๊ม ตลอดจนการบำรุงรักษาปั๊ม บทความพิเศษเกี่ยวข้องกับปั๊มในอุตสาหกรรมอาหารและยา จากบริษัทเอกชนชั้นนำ เพื่อการเลือกและใช้งานปั๊มอย่างมีประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีรายนามและรายละเอียดของผู้ผลิต-จำหน่ายปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ ท่อ และผู้วางระบบ ในอุตสาหกรรมอาหารและยา เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายจัดซื้อในการพิจารณาเลือกซื้อตามความเหมาะสม