บริษัท เอส. เจ. เค. การบัญชี จำกัด

Salary / รับทำเงินเดือน

  • ชื่อผลิตภัณฑ์
    Salary / รับทำเงินเดือน
  • หมวดหมู่
    Food factory accessory

รับทำเงินเดือน

- รับทำเงินเดือน

 

Salary

- Get a comprehensive salary


ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เด่น
รับจัดทำบัญชี
รับจัดทำบัญชี - บันทึกรายการใบสำคัญ - ผ่านบัญชีแยกประเภทคุม และบัญชีย่อย รายงานต่างๆ - ปิดงบการเงิน - รายงานงบการเงิน - วิเคราะห์งบการเงิน Get to keep accounts. - Record Voucher - Post ledger andsub ledger Report - Closing Financial - Financial Statement - Financial statement analysis
รับจัดทำภาษีอากร
รับจัดทำภาษีอากร - วางแผนภาษีอากรให้เหมาะสมกับกิจการ - วางระบบภาษีอากร - คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีที่ต้องยื่นรายเดือนได้แก่ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด.53, ภ.พ.30 และอื่นๆ - รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย, พร้อมบริการนำส่งสรรพากร - คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีกลางปี ภงด.51 - คำนวณและจัดเตรียมแบบภาษีสิ้นปี ภงด.50 - เข้าพบสรรพากรเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมด้านบัญชี Get prepared in taxation. - Tax planning. To business suits.- Calculation and preparation of monthly. PND 1, PND 3, PND 53 And Other. Tax Report purchases andsales. - Calculation and preparation of half. PND 51. - Calculation and preparation of yearly. PND 50. - Meet with Revenue Departmentto report on the accounts.
จดทะเบียนธุรกิจ
จดทะเบียนธุรกิจ - จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทห้างหุ้นส่วน - เพิ่มกรรมการเข้า ถอนกรรมการออก - เปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล ลายมือชื่อกรรมการ- เพิ่มทุน ลดทุน - เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น - เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ- ย้ายที่ตั้งสำนักงาน- เพิ่ม ลด สาขาของบริษัทฯ - เลิกและชำระบัญชี บริษัทฯ Registered business. - Incorporation and Partnership.- Added director. Removal of director.- Changed the name of the signature name.- Add to reduce of capital.- changes in shareholders.- Changes in the Company's objective.- Relocation of the office.- Add and reduce the branch of the company.- Dissolution and liquidation of the Company.
วางระบบบัญชี
วางระบบบัญชี การวางระบบการบันทึกข้อมูล หรือ วางระบบบัญชี เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งของธุรกิจแม้ธุรกิจขนาดย่อมอาจมี ผู้ประกอบการเพียงคนเดียวที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด หรือจำนวนเงินที่หมุนเวียนในการค้าเป็นจำนวนไม่มากนัก แต่การบันทึกโดยมี ระบบบัญชี ที่ดีจะคอยควบคุมและ แสดงสถานภาพทางการเงิน ตลอดจนไว้วิเคราะห์สมรรถนะการดำเนินงาน ของธุรกิจได้เป็นอย่างดีสมกับคำที่กล่าวว่า " บัญชีคือภาษาธุรกิจ" - วางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการพร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป Accounting system. - Plan for accounting systems
ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชี - รับตรวจสอบบัญชีประจำปี - ตรวจสอบบัญชีเฉพาะกิจ Audit - Audit of the yearly - Audit of special
ที่ปรึกษาธุรกิจ
ที่ปรึกษาธุรกิจ - ที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน Business consultants. - Accounting and financial consulting
รับทำเงินเดือน
รับทำเงินเดือน - รับทำเงินเดือน Salary - Get a comprehensive salary