อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Services / บริการของ STeP

 • ชื่อผลิตภัณฑ์
  Services / บริการของ STeP
 • หมวดหมู่

บริการของ STeP

ภายใต้กรอบแนวคิดของ STeP ในการเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยในการให้บริการแบบ One-Stop-Service แก่หน่วยงานภายนอกและภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้โดยการให้บริการของ STeP มีดังนี้

 • การฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี
 • การบริการวิชาการ การให้คำปรึกษา และจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
 • บริการด้านเทคนิค การทดสอบ และ Laboratory (ส่งต่อไปยัง Lab ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย)
 • งานวิจัยร่วม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
 • บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ผ่านหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี: TLO)
 • ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มาจากการร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ทั้งวิชาการ รัฐบาล และเอกชน
 • สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านเงินทุน และแหล่งทุนในการพัฒนาโครงการร่วม

 

Services

Under the framework of STep that is the one- stop–service center of the university for the third parties and the industries for developing the technology and innovation which serve the demand and Competitive Advantage. Our services include;

 • Knowledge and technology training and transfer.
 • Academic Services, consultation, and business matching.
 • Testing and Technical Services Laboratory (forwarded to the laboratory within the university).
 • Joint research to develop technology and innovation.
 • Service on Intellectual Property. (Through TLO: Technology Licensing Office)
 • Promote networking and cooperation in technology development and innovation that comes from the collaboration of three sectors which are academic, government and private sectors.
 • Support and facilitate the financing, and funding for joint projects.

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์เด่น
บริการของ STeP
บริการของ STeP ภายใต้กรอบแนวคิดของ STeP ในการเป็นศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยในการให้บริการแบบ One-Stop-Service แก่หน่วยงานภายนอกและภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้โดยการให้บริการของ STeP มีดังนี้ การฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยี การบริการวิชาการ การให้คำปรึกษา และจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) บริการด้านเทคนิค การทดสอบ และ Laboratory (ส่งต่อไปยัง Lab ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย) งานวิจัยร่วม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ผ่านหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี: TLO) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มาจากการร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ทั้งวิชาการ รัฐบาล และเอกชน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านเงินทุน และแหล่งทุนในการพัฒนาโครงการร่วม Services Under the framework of STep that is the one- stop–service center of the university for the third parties and the industries for developing the technology and innovation which serve the demand and Competitive Advantage. Our services include; Knowledge and technology training and transfer. Academic Services, consultation, and business matching. Testing and Technical Services Laboratory (forwarded to the laboratory within the university). Joint research to develop technology and innovation. Service on Intellectual Property. (Through TLO: Technology Licensing Office) Promote networking and cooperation in technology development and innovation that comes from the collaboration of three sectors which are academic, government and private sectors. Support and facilitate the financing, and funding for joint projects.