News and Articles

แผนการสอน 2556 วิชา การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร

แผนการสอน 2556 วิชา การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร


หมวดหมู่: แผนการสอน [แผนการสอนและกิจกรรม]
วันที่: 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


คณะ/สาขาวิชา                           คณะวิศวกรรมศาสตร์/ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร


1.   รหัสและชื่อรายวิชา

01116103   การวัดและเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร

                 Measurement and Instrumentation in Food Industry


2.   จำนวนหน่วยกิต

3 (2-3-6) หน่วยกิต


3.   หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรที่ใช้

       หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร   

ประเภทของรายวิชา         

       วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาวิศวกรรมอาหาร


4.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบและการสอน       

ผศ.ดร.นวภัทรา  หนูนาค

รศ. สาทิป รัตนภาสกร

 อ. สมัคร รักแม่


5.   ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

ภาคการศึกษาที่.....2/2556..........ชั้นปีที่.......2.........


6.   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี)

          ไม่มี        


7.   รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)

           ไม่มี        


8.   สถานที่เรียน

           สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์


9.   วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่  29 ตุลาคม 2556


10. คำอธิบายรายวิชา

การวัด นิยามและคุณลักษณะของการวัด การบันทึกและแจกแจงข้อมูล การวิเคราะห์ความแม่นยำ ความเที่ยงตรง ความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนของการวัด เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ การวัดปริมาณฟิสิกส์ทางไฟฟ้าและทางกล เช่น การวัดอุณหภูมิ การวัดความเครียดและน้ำหนัก การวัดขนาด ตำแหน่งและระยะทาง การวัดความดัน การวัดการไหล และการวัดระดับ ปฏิบัติการด้านการวัดและเครื่องมือวัด ได้แก่ การวัดทางไฟฟ้า การวัดอุณหภูมิ การวัดระยะขจัด การวัดความเครียด การวัดความดัน และการวัดอัตราการไหลในท่อปิด


1.   จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

หน่วยกิต

จำนวนชั่วโมง / ภาคการศึกษา

บรรยาย

ปฏิบัติ

ศึกษาด้วยตัวเอง

สอนเสริม

3 (2-3-6)

30

45

90

ไม่มี

2.    จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

รหัสวิชา

 

อาจารย์ผู้สอน              

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail สำหรับติดต่อ

รวมจำนวนชั่วโมง/สัปดาห์

จันทร์ - พุธ 16.00-17.00

ห้องพักอาจารย์

ชั้น 2 

อาคาร 12 ชั้น

02-3298356-8 ต่อ 17

[email protected]


 3

                     


แผนการสอนและการประเมินผล

 

1. แผนการสอน

สัปดาห์ที่ และ วันสอน

หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมงสอน/สัปดาห์

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อที่ใช้ในการสอน

ผู้สอน

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

1

5 พ.ย. 56

แนะนำวิชาและระดมความคิดเพื่อกำหนดรายงานกลุ่ม

2

3

แนะนำหัวข้อ กฎเกณฑ์ในการเรียนในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติ การประเมินผล และการติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการระดมความคิดเพื่อกำหนดหัวข้อรายงาน

Power Point


ผศ.ดร.นวภัทรา

2

12 พ.ย. 56

การวัด นิยามและคุณลักษณะของการวัด ได้แก่ ชนิดของความ ผิดพลาด และการคำนวณ ค่าความไม่แน่นอนและการวิเคราะห์ วัตถุประสงค์ของการวัด

2

3

บรรยาย ประกอบสื่อนำเสนอ มอบหมายให้ทำรายงานเทคโนโลยีการใช้งานเซนเซอร์และเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร

Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา

3

19 พ.ย. 56

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ เซนเซอร์ชนิดใช้แสงและ เซนเซอร์ชนิดใช้เสียง

นักศึกษานำเสนอเทคโนโลยีการใช้งานเซนเซอร์และเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมอาหาร

2

3

บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ


Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา

4

26 พ.ย. 56

การวัดอุณหภูมิ หลักการวัดอุณหภูมิโดยอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่าง ๆ


2

3

บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ


Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา


5

3 พ.ย. 56

หลักการวัดอุณหภูมิ (ต่อ)


2

3

บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ


Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา


6

14 พ.ย. 56

(ชดเชยวันหยุด)

การวัดความเครียดและน้ำหนัก ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด สเตรนเกจ โหลดเซลล์2

3

บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ


Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา


7

17 พ.ย. 56

 

การวัดขนาด ตำแหน่งและระยะทาง การวัดขนาด ทรานสดิวเซอร์ชนิดเปลี่ยนแปลงค่าเหนี่ยวนำแบบเชิงเส้น ค่าความต้านทานและค่าความจุไฟฟ้า อุปกรณ์เข้ารหัส


2

3

บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ


Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา


8

4 ม.ค. 57

(ชดเชยวันหยุด)

การวัดความดัน ความดัน รูปแบบความดัน การเลือกใช้อุปกรณ์ ชนิดและเครื่องมือวัดความดัน


2

3

บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ

Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา

รศ.สาทิป

อ.สมัคร

9

7 ม.ค. 57

 

เครื่องมือวัดความดันอาศัยการเปลี่ยนแปลงทางกล ทรานสดิวเซอร์วัดความดัน ส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดความดัน ช่วงเวลาตอบสนอง การวัดในจุดสั่นสะเทือน ความผิดพลาด หลักการติดตั้ง

2

3

บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ


Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา

รศ.สาทิป

อ.สมัคร


10

14 ม.ค. 57

การวัดการไหล ตัวแปรพื้นฐาน หลักการพิจารณาเลือกเครื่องมือวัดการไหล รูปแบบการวัดการไหล 

2

3

บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ


Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา

รศ.สาทิป

อ.สมัคร

11

21 ม.ค. 57

การวัดระดับ ข้อควรพิจารณาการเลือกเครื่องมือวัดระดับ เครื่องมือตรวจวัดระดับ การวัดระดับในภาชนะที่มีความดันและอุณหภูมิสูง

2

3

บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ


Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา


12

28 ม.ค. 57

การประยุกต์ใช้งานเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร

2

3

บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ


Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา

13

4 ก.พ. 57

นักศึกษานำเสนอรายงาน

2

3

บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ


Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา


14

11 ก.พ. 57

นักศึกษานำเสนอรายงาน

2

3

บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ


Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา


15

18 ก.พ. 57

นักศึกษานำเสนอรายงาน และสรุปรายละเอียดโดยรวมของวิชา

2

3

บรรยายในชั้นเรียนและภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ


Power Point

เอกสารประกอบการบรรยาย และคู่มือปฏิบัติการ

ผศ.ดร.นวภัทรา


 

เกณฑ์การประเมินผล

[  ] U หรือ S

[  ] ให้ลำดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D, F

                     ตัดเกรดด้วยวิธี         อิงกลุ่ม              อิงเกณฑ์ ดังนี้

พิจารณาการให้เกรด A-D แบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยที่ เกรด A ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 85% และเกรด F ได้คะแนนน้อยกว่า 45%  

 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1.  ตำราและเอกสารหลัก

นวภัทรา หนูนาค และ ทวีพล ซื่อสัตย์, การวัดและเครื่องมือวัด การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 316 หน้า

2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ (ถ้ามี)

คู่มือปฏิบัติการ การวัดและเครื่องมือวัด

คู่มือ (Catalogue) เครื่องมือวัด

3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (ถ้ามี)

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น www.foodnetworksolution.com

 ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
Provide High Purity Enzymes and Reagents for the Analytical Community
Power Tech Chemical Industry Co., Ltd. (PTCI) Tel: +66 (0)2 000 4415, +66 (0)2 915 9100 Fax: +66 (0)915 9101 E-mail: [email protected] Line ID: ptci FaceBook: Power Tech Chemical Industry
MegaQuant™ Wave Spectrophotometer (Chemistry Analyzer)
Power Tech Chemical Industry Co., Ltd. (PTCI) Tel: +66 (0)2 000 4415, +66 (0)2 915 9100 Fax: +66 (0)915 9101 E-mail: [email protected] Line ID: ptci FaceBook: Power Tech Chemical Industry
สจล.คิดโปรแกรมนึ่งทูน่า ฟื้นอุตสาหกรรมไทย
ครูผู้น้อยนำข่าว โครงการวิจัย "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมระบบการนึ่งปลาทูน่า เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพปลาทูน่ากระป๋อง" และโครงการ "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการละลายและการนึ่งปลาทูน่าสำหรับเพิ่มผลผลิตและคุณภาพปลาทูน่ากระป๋อง" ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีผู้ร่วมวิจัยด้วยกันหลายท่าน อาทิ รศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ ผศ.ดร.นวภัทรา หนูนาค ดร.เกรียติศักดิ์ วิธินันทกิตต์ และว่าที่ ดร.มธุรดา จิโนรส รวมทั้งลูกศิษย์ที่รักอีกกว่า 30 ชีวิต ที่มา : อุตสาหกรรมปลาทูน่าของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานฝีมือจำนวนมากโดยจากสถิติพบว่าประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกปลาทูน่ากระป๋องมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกต่อเนื่องมานานหลายปี โดยเฉพาะปลาทูน่ากระป๋องและปรุงแต่ง คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกปลาทูน่าแช่แข็ง และปลาทูน่าสดหรือแช่เย็น อย่างไรก็ตามปลาทูน่าสดแช่แข็งซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปลาทูน่ากระป๋องมากกว่าร้อยละ 95 นำเข้าจากต่างประเทศ โดยประเทศไทยจัดเป็นผู้นำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งรายใหญ่ของโลก ท่ามกลางภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงของอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องในตลาดโลก รวมถึงการลดลงของปริมาณปลาทูน่าที่จับได้ทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปลาทูน่ามีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย จึงเป็นปัจจัยเร่งที่ทำให้ผู้ประกอบการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสีย เพื่อให้อุตสาหกรรมนี้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นปลาทูน่าแช่แข็งที่ต้องผ่านการละลายน้ำแข็งก่อนนำมานึ่ง รวมถึงขั้นตอนการลอกหนัง การแกะแยกเนื้อปลาจากก้าง จนขั้นตอนสุดท้ายคือการบรรจุและการฆ่าเชื้อในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ล้วนทำให้เกิดการสูญเสียน้ำหนักระหว่างกระบวนการผลิตทั้งสิ้น ซึ่งมีความหมายต่อผลผลิตทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการที่สามารถลดการสูญเสียเนื้อปลาระหว่างขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการผลิต และการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค จึงเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการละลายและการนึ่งเนื้อปลาเป็นสิ่งผู้ประกอบการให้ความสนใจอย่างยิ่ง ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริษัท ฟู้ด แมชชีนเนอรี่ จำกัด จึงร่วมกันสนับสนุนโครงการวิจัย "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมระบบการนึ่งปลาทูน่า เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพปลาทูน่ากระป๋อง" และโครงการ "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการละลายและการนึ่งปลาทูน่าสำหรับเพิ่มผลผลิตและคุณภาพปลาทูน่ากระป๋อง" โดยมี ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นหัวหน้าโครงการ ผศ. ดร.พิมพ์เพ็ญ กล่าวว่า กระบวนการสำคัญที่สุดในการผลิตปลาทูน่ากระป๋องและมีผลกระทบต่อการสูญเสียน้ำหนักของเนื้อปลา คือ การนึ่งเนื้อปลาให้สุก ซึ่งวิธีการนึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ การนำปลาแช่แข็งทั้งตัวมาละลายน้ำแข็งในอ่างน้ำหรือทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องจนปลามีอุณหภูมิประมาณ -2 องศาเซลเซียส แล้วจึงนำไปนึ่งด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิคงที่ประมาณ 100-120 องศาเซลเซียส จนกระทั่งอุณหภูมิบริเวณเนื้อปลาส่วนที่ติดกับกระดูกซึ่งเป็นส่วนที่หนาที่สุดของปลาทูน่า มีอุณหภูมิในช่วง 50-70 องศาเซลเซียส เพื่อให้เนื้อปลาสุกและแกะแยกออกมาจากกระดูกได้ ขณะที่การนึ่งปลาขนาด 2-3 กิโลกรัมเพื่อให้เนื้อปลาสุกใช้ระยะเวลานานกว่า 40 นาที ทำให้เกิดการสูญเสียน้ำหนักปลาถึงร้อยละ 17-20 และได้ส่วนที่เป็นเนื้อขาวหลังแยกก้าง หัว และเนื้อแดงออกเพียงร้อยละ 43 เท่านั้น ผลจากการวิจัยสามารถพัฒนาเครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมระบบการนึ่งปลาทูน่า ที่สามารถปรับลดอุณหภูมินึ่งตามอุณหภูมิภายในของตัวปลา เพื่อให้เนื้อปลาแต่ละส่วนได้รับความร้อนเพียงพอให้สุกในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในการทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น พบว่าสามารถทำนายอุณหภูมิภายในตัวปลาทูน่าที่ตำแหน่งต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิที่วัดได้จริง สามารถกำหนดและควบคุมอุณหภูมิ อีกทั้งเวลาการทำงานของเครื่องนึ่งปลาทูน่ายังสามารถลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำในเนื้อปลา ทำให้ต้นทุนต่ำลง ในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมคุณภาพของเนื้อปลาทูน่านึ่งสุกให้คงที่ ทั้งสีเนื้อและลักษณะเนื้อสัมผัสเป็นผลสำเร็จ ซึ่งดีกว่าค่ามาตรฐานที่โรงงานผลิตปลาทูน่ากระป๋อง จึงมีศักยภาพสูงมากพอที่จะใช้ผลิตในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้พบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอุณหภูมิของเนื้อปลาที่ได้รับความร้อนกับการสูญเสียน้ำ และสามารถนำไปใช้ประกอบกับโปรแกรมจำลองการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในปลาทูน่าระหว่างการนึ่งเพื่อหาสภาวการณ์นึ่งปลาที่เหมาะสมที่ทำให้ได้ผลผลิตสูงก่อนทำการผลิตจริง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความมั่นใจของกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันผลการวิจัยนี้ได้เลขที่คำขอการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทผู้ร่วมทุนอุดหนุนวิจัยได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยดังกล่าวไปใช้ในการสร้างเครื่องนึ่งปลาทูน่าที่มีประสิทธิภาพสูงได้แล้ว เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตปลาทูน่ากระป๋องของไทย และช่วยให้อุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องฟื้นตัว ที่มา
ตัวอย่างข้อสอบวิชา Food processing ปี 2
ตอนที่ 2 เรื่องการแช่เยื่อกแข็ง (freezing) 1 อุณหภูมิอาหารหลังการแช่แข็งควรต่ำกว่า ___________ ซ เพื่อ _____________________________________________________________________ 2 วัตถุประสงค์ของการแช่แข็งอาหาร คือ 1____________________________________________________________________ 2____________________________________________________________________ 3____________________________________________________________________ 3 เมื่อน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็ง ปริมาตร ความร้อนจำเพาะ (specific heat) และการนำความร้อน (thermal conductivity) เปลี่ยนแปลงอย่างไร (วาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างค่าดังกล่าว และอุณหภูมิตั้งแต่ -30- 40 C พร้อมหน่วยกำกับค่าในระบบ SI 4 วาดกราฟของเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอาหารหารระหว่างการแช่แข็ง เปรียบเทียบระหว่างน้ำบริสุทธิ์กับ สารละลาย ในเส้นเดียวกัน และ แสดงจุดต่างๆ ดังนี้ freezing point , supper cooling 5 วาดกราฟของเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอาหารหารระหว่างการแช่แข็ง เปรียบเทียบระหว่างการแช่แข็งอย่างรวดเร็ว และการแช่แข็งแบบช้า พร้อม แสดง critical zone 6 วาดรูปแสดงการเกิดผลึกน้ำแข็ง ระหว่างการแช่แข็งแบบรวดเร็วและแบบช้า การแช่แข็งแบบเร็ว (quick freezing) การแช่แข็งแบบช้า (slow freezing) รูปแสดงการเกิดผลึกน้ำแข็งในอาหาร อธิบายความแตกต่าง 7 การแช่แข็งแบบ air blast freezing คือ มีหลักการทำงานอย่างไร ยกตัวอย่าง เครื่องแช่แข็ง (freezer) ที่มีการทำงานแบบการเป่าลมเย็นจัด (air blast freezing) 8 สารไครโอเจน (cryogen) คือ มีสมบัติเด่นคือ ตัวอย่างของสารไครโอเจน ที่ใช้แช่แข็งอาหาร การแตกต่างระหว่างการแช่แข็งแบบไครโอเจนกับการแช่แข็งแบบ air blast freezing 9 IQF ย่อมาจาก วิธีการแช่แข็งอย่างไร จึงจะได้ผลิตภัณฑ์ IQF นิยามคำศัพท์ต่อไปนี้ให้เข้าใจ คำอธิบาย recrystalization Immersion freezing Freezing point depression Latent heat of freezing Critical zone Fluidized bed freezing Ice glazing Freezing concentration Freeze burn psychrophilic bacteria ตอนที่ 3 วิชาแปรรูปอาหาร เรื่องการฉายรังสีอาหาร (food irradiation) cold sterilization หมายถึง อาหารฉายรังสีเป็น cold sterilization หรือไม่เพราะเหตุใด การแช่เยือกแข็งเป็น cold sterilization หรือไม่เพราะเหตุใด ionizing radiation คือ ได้แก่ มีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร non ionizing radiation คือ ได้แก่ มีผลต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไร irradiated food หมายถึง รังสีแกมมา เป็นรังสีชนิด แหล่งที่มาคือ มีลักษณะสำคัญ คือ Gray คือ 1 Gray = ปริมาณรังสี วัตถุประสงค์ การใช้กับอาหาร Radappertization Radicidation Radurization วาดรูปสัญญลักษณ์แสดงอาหารที่ผ่านการฉายรังสี เครื่องหมายนี้เรียกว่า__________ (radura) วาดรูปแสดงส่วนประกอบของห้องฉายรังสีแกมม่า ตอนที่ 4 เรื่อง Food additive Food additive หมายถึง ชนิดของสาร หน้าที่ ตัวอย่างสาร (5 ชนิด) Emulsifier Stabilizer Thickening agent Sugar substitute Anticaking agent Preservative Sweetening agent Leavening agent ย่อมาจาก หมายถึง GRAS E-number ADI ชื่อ/ชื่อเต็ม ชื่ออื่น ISN/ E-number วัตถุประสงค์การใช้ในอาหาร อาหารที่ใช้ 3 ชนิด BHT Isomalt Aspartame CMC (Carboxy methyl cellulose) acacia Nitrite Sodium metabisulfite Sorbic acid lecithin carrageenan Guar gum Pectin Reference USFDA Listing of Food Additive Status Part I USFDA Listing of Food Additive Status Part II http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_food_additives http://en.wikipedia.org/wiki/E_number http://www.understandingfoodadditives.org/pages/Ch6E400Frameset.htm http://www.codexalimentarius.net/gsfaonline/index.html ตารางการใช้วัตถุเจือปนอาหาร แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร กฏระเบียบเรื่องวัตถุเจือปนอาหารในประเทศญี่ปุ่น
สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.