News and Articles

เชิญสัมมนาโครงการ นวัตกรรมการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไทยไปยัง ประเทศจีน

เชิญสัมมนาโครงการ นวัตกรรมการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไทยไปยัง ประเทศจีน


หมวดหมู่: ข่าวการตลาด [ข่าวในวงการอาหาร]
วันที่: 24 กันยายน พ.ศ. 2558

 

 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการ นวัตกรรมการส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไทยไปยัง ประเทศจีน

เรียน ท่านผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการสินค้าแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร

 

ด้วย ข้าพเจ้า นางสาวอุษณีย์ กีรติอารีย์กุล เป็นนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เจ้าของโมเดล

เอสเคอาร์พาวเวอร์พลัส (กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจ) และเป็นที่ปรึกษาฝ่าย

การตลาด ผู้รับผิดชอบประสานงาน ในการดำเนินโครงการ ไทย (ฟู้ด) พาวิลเลี่ยน ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน "Thai

Food Pavilion in Shenzhen China" ซี่งดำเนินงานโดยบริษัทไทยพาวิลเลี่ยน คอร์ปอเรทจำกัด - World Food City

โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล ได้จาก www.thaipavilion.cn / Facebook: ไทยฟู้ดพาวิลเลี่ยน และ Facebook :

Ussanee Keeratiareekul มีความประสงค์เชิญท่าน เข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ ที่แจ้งด้านล่าง

 

ในการสัมมนาครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารในเขตภูมิภาค หรือผู้สนใจส่งสินค้า

อาหารแปรรูป ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ รับฟังข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาธุรกิจการ

ส่งออกอาหารไทยไปประเทศจีน ได้อย่างทั่วถึง เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ ให้สามารถรองรับ

การแข่งขัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จึงขอเชิญท่านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMES) และวิสาหกิจชุมชน (OTOP) เข้าร่วมรับสัมมนา

 

เขตจังหวัด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วัน พุธ ที่ 23 เดือน กันยายน 2558

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยพาวิลเลี่ยน ชั้น 23 อาคารไอทีเีอฟ-สีลมพาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

เขตจังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง

วัน พฤหัส ที่ 24 เดือน กันยายน 2558

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรม ไดมอน อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี

 

เขตจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

วัน ศุกร์ ที่ 25 เดือน กันยายน 2558

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุม โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ดัง กำหนดการ คือ

เวลา 13.00 - 13.30 น. ลงทะเบียน

เวลา 13.30 - 14.30 น. แนะนำ นวัตกรรมการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมอาหารไทยไปยัง ประเทศจีน

เวลา 14.45 - 15.15 น. แนะนำข้อมูลประเทศจีนในภาพรวม พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าในประเทศจีนและช่อง

ทางการนำสินค้าแปรรูปกลุ่ม อาหารไทย สู่ประเทศจีน

เวลา 15.15 - 15.45 น. แนะนำ ไทยพาวิลเลียน และ World Food City และถามตอบ ข้อสงสัย และแนะนำการเข้า

ร่วมงานกับ ไทยพาวิลเลี่ยน

 

เพื่อการแสวงหาช่องทางในการร่วมกัน พัฒนาศักยภาพสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารไทย ให้สามารถแข่งขัน

กับประเทศอื่น ได้อย่างสมศักดิ์ศรี และได้รับคำตอบรับจากคำสั่งซื้อ สินค้าอย่างต่อเนื่อง หวังว่าคงจะได้รับความ

อนุเคราะห์จากท่านเข้าร่วมประชุม พร้อมนำตัวอย่างสินค้าของท่านมาร่วมสัมมนา ตามวัน เวลา ดังกล่าว

หากต้องการข้อมูล เพิ่มเติมสามารถติดต่อที่ผู้ประสานงานประจำภาค คือ คุณ เกรียงศักดิ์ กล่อมสกุล (หนุ่ย) โทร.06 2453 8190 หรือ โทร 099 452 0618 และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

 =================================================================

 

เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการอาหาร ที่สนใจร่วมสัมมนา

แจ้งข่าว การจัดสัมมนาเพิ่มเติม ตาม วันที่ เวลา และ สถานที่ ดังนี้

 

 

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558  เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ บริษัท ไทยฟู้ดส์พาวิลเลี่ยน อาคารสีลมพาเลส ชั้น 23

วันพุธที่ 30 กันยายน 2558     เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมอโมร่าท่าแพ จ.เชียงใหม่

วันพฤหัสที่ 1 ตุลาคม 2558     เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.เชียงราย

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558        เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมวังจาริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก

 

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม โทร  099 452 0168

 

หรือผู้ประสานงานประจำภาค

ภาคกลาง คุณหนุ่ย โทร 086 327 2665

ภาคใต้ คุณก้อย โทร 089 140 7569

ภาคเหนือ คุณแซน โทร 089 790 9338

ส่วนภาคอีสาน จะแจ้งสัปดาห์ต่อไปคะข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
สัมมนา ฟรี การแปรรูปสมุนไพรด้วยเทคโนโลยี การอบแห้งแบบพ่นฝอย ด้วยเครื่อง Spray Dryer และ Falling Film Evaporator
สมาคมเครื่องจักรกลไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตยาสมุนไพร และ บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรูปอาหาร ยา สมุนไพร และ เคมีภัณฑ์ ภายใต้การสนับสนุนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อเรื่อง “การแปรรูปสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอยด้วยเครื่อง Spray DryerและFalling Film Evaporator” ไม่มีค่าใช้จ่าย วันที่: พุธ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา: 09.00 น - 15.30 น. สถานที่: ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย
Webinar Restart ร่างกายจาก Long-Covid ด้วย Pre & Probiotics 17/8/2565 @ 13.30-14.30 น.
ทุกวันนี้เราจะมัวแต่พะวงเรื่องโควิด-19 ว่าเราจะติดไหม ติดแล้วจะเป็น Long Covid หรือไม่ เรามาลองทำความรู้จักกับ ตัวช่วยดีดีที่จะ Restart ร่างกายเรา >>> เข้าฟังการบรรยายความรู้และประโยชน์ของ Pre&Probiotics ได้ในวันที่ 17 สิงหาคม เวลา 13.30 น. ลงทะเบียนตาม QR code ได้เลยค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด 17 ซ. แบริ่ง 5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร: (02) 749-6417 E-mail: [email protected]
SMEs ของดีทั่วไทย กับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs
รัฐบาลได้นำ SMEs มาจัดในโครงการตลาดข้างทำเนียบ แบ่งเป็น SMEs ของดีทั่วไทย กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ระยะเวลา วันที่ 3 - 25 ตุลาคม 2558 ( รวม 23 วัน ) โดยท่านนายกฯ ร่วมเปิดงานวันที่ 5 ต.ค. 2558 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด เปิดบูธในส่วน นวัตกรรม และเทคโนโลยีไทย เพื่อ SMEs โซนเครื่องปรับอากาศ บูธ B39 ซึ่งจัดแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมงาน
สัมมนาฟรี: นวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก
สัมมนาฟรี: นวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรแบบสกัด เพื่อการส่งออก วันที่: พุธ 19 ก.พ. 2563 เวลา: 08.30-15.30 น. สถานที่: ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี่การอบแห้งแบบพ่นฝอย โทร: 02-574 2275, 093-140 2275, 081-807 2275, 081 736 2275 แฟกซ์: 02-981 7856 อีเมล์: [email protected] www.eurobesttechnology.co.th จัดโดย - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 - ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี่การอบแห้งแบบพ่นฝอย - บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด - และภาคีเครือข่าย สนับสนุนโดย: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สัมมนา ฟรี ลุ้นรับ คูปองเงินสด มูลค่า 2,000 – 5,000 บาท เมื่อสมัคร และ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รายละเอียดเพิ่มเติม:http://www.foodnetworksolution.com/webboard/index.php/topic,5870.msg7913/topicseen.html#msg7913
สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry