News and Articles

Clean Label (ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี)

Clean Label (ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี)


หมวดหมู่: ข่าวการตลาด [ข่าวในวงการอาหาร]
วันที่: 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566

The Clean Label concept is spreading globally. Featuring natural flavoring material, Yeast Extract (YE) becomes a popular ingredient in EU and other developed countries. Yeast Extract does not belong to the category of food additives, it can significantly improve the flavor in food recipe. 

◉ According to the Regulation(EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives, Yeast Extract is classified into the food category. 

◉ According to the FDA 21CFR 184, Yeast Extract is defined as the safe substance which can be added into food directly.

"A company which solely deals in food industry finds it difficult to ensure the food quality and flavor while without adding any food additives and chemical Xian/Umami source products. Just by adding right amount of Yeast Extract, one can not only make the food flavor functions be maintained and strengthened, but also to meet the consumer demand for natural, healthy and clean labels," Daejeon, Korea University Professor Park Kwan Yick appointed.

In recent years, Angel Yeast aims at building a world-class company through constant innovation, increased investment in the development of Yeast Extract to reinforce the leading global competitive position. Angel has launched a variety of YE products to meet the needs of Clean Label for consumers and food manufacturers.

Yeast Extract natural characteristic was determined by its raw materials and advanced processing biotechnology. Molasses - a byproduct left after sugarcane producing, is the main raw material of YE and one of the suitable media to yeast species growth. The cream came from yeast which is generally called yeast cream is the main material for the production of YE. Meanwhile, the enzyme to degrade yeast is biological properties. Protein, amino acids and B vitamins are the main components of Yeast Extract, these ingredients are all-nature, which contribute to the nutritional and healthy characteristics of YE. Nowadays, Yeast Extract has become a beloved choice for food manufacturers, e.g., YE can be used to enhance the flavor in "non-food additive added" products, such as soy sauce. Thus, Yeast Extract gets more attention in food industry, and is recognized by most of the food consumers.

 ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
Pure & Clean Taste (รสชาติที่อร่อย กลมกล่อม ถูกปาก)
Pure & Clean Taste (รสชาติที่อร่อย กลมกล่อม ถูกปาก) The main source of Xian/Umami Taste on the market is Yeast Extract, HVP, MSG, I+G, and disodium succinate, etc. However, the production process of MSG, I+G, and succinic acid is the part of the process of chemical synthesis that generates unpleasant taste feeling and might cause various side effects. On consideration of healthier formulation and better mouthfeel, more and more manufacturers prefer to use Yeast Extract as an ideal substitute for MSG and I+G to boost the flavorin the recipes. Because Yeast Extract comes from a natural source - edible yeast, and its production is a natural biodegradation process thatdegrades proteins, peptides, nucleic acids, and a variety of nutritional components of yeast into taste giving properties. These savory properties yeast extract containsmake foods taste more natural and yummy, give richness and fullness for seasoning, and balance the overall taste profile. As a beloved natural flavor enhancer, it works great in enhancingXian/Umami tasteandHou-feel/Mouthfullnessin a variety offood applications.
Sodium & Sugar Reduction (การลดปริมาณเกลือ & น้ำตาล)
High sodium content causehealth problems, sodium reduction become a development trend. According to statistics, there are more than 700 million people worldwide died each year from diseases caused by high blood pressure. The excess sodium (salt) intake cause high blood pressure is a serious fact, to reduce the sodium content in food become the common concern of consumers and health sector. Scientists of UK Department of Health found that salt intaking (sodium chloride) down to 6 grams per day, can reduce the risk with 17% of suffering from high blood pressure. To this end, Europe and other developed countries have repeatedly launched "Reducing salt campaign," according to the US Food Safety News , the FDA will soon introduce a voluntary industry program of salt reduction,manyfamous food companies such as Unilever, Wal-Mart,have already responded to the salt reduction campaign and guarantee products toreduce salt content. Angel Yeast endeavors to implement the salt reduction strategies in government agencies, academics, media, and the food industry.Our ambition is to further reduce 20% of sodium consumption in food applications by 2030. Scientists found that yeast extract contains rich sources of peptides that gives Hou-feel/kokumi. These components can enlarge the gustatory effects of sodium to the tongue, although the salt (sodium chloride) content has been reduced, the perception of tasteis not reduced. Thanks to this fantastic features of YE, the world has set off a storm of reducing salt to weak the threat to human health. Same to salt, high sugar intaking also bring manyhealth problems, such asoverweight and obesity, increased risk of NCDs and dental caries. A new WHO guideline recommends adults and children reduce their daily intake of free sugars to less than 10% of their total energy intake. A further reduction to below 5% or roughly 25 grams (6 teaspoons) per day would provide additional health benefits. Health authorities and consumers are increasingly aware of sugar intake and seek products that meet their needs. Some large FMCG companies, such as Nestle, Unilever, have taken an important step to reduce the sugar content in their products. However, reducing added sugar while creating delicious, nutritious taste are key challenges for the food manufacturers. Yeast extract, described as "pure & clean taste profile, natural solution", is targeting to improve overall taste profile while effectively masking the off-notes in food and drinks. By adding0.01-0.03%of yeast extract in sugary drinks can bring outhigh-intensified sweetness, prolonged lingering taste, and enriched nutritional contents. In addition to the intensified sweetness it creates, itnullifies the high intensity bitterness, liquorice flavor, and other off-notesthat comes with the natural sweetener stevioside. The combination of yeast extract and sweetenerhelps reduce sugar intake from 5% to 30% without any compromise on taste. Therefore, yeast extract is today becoming a more and more popular natural ingredients insugary beverages.Read more here. Recommended Angel Yeast Extract to Reduce Salt/Sugar: KU012, FIG22LS.
Vegan & Vegetarian (อาหารเจ & อาหารมังสวิรัต)
Natural solution for vegetarian & vegan diets with Angel's natural ingredients In recent years, consumers' growing awareness of embracing a healthy lifestyle and supporting a sustainable future spurs the rapid growth of plant-based food markets. According to the 2020 Food & Health Survey, 85% of people have altered their food habits as a result of the pandemic. Furthermore, 1 in 5 consumers are eating more plant alternatives since the start of COVID-19. In April 2020, FMCG Gurus consumer insights showed that 18% of global consumers were looking to include more plant-based foods within their diet as a result of the COVID-19 pandemic. However, this has now increased by 8% to 26% of global consumers looking to increase their intake of plant-based foods as of July 2020. However,achallengeforthefoodmanufacturersishowtorestorethecompletetasteandnutritionprofileofmeatusingplantsremains.AngelYeasthasprovidedintegratedsolutionformeatalternativesontaste&nutritionimprovement,meaty-notesenhancement,andoff-notesmasking. Boostthelingeringtaste&aftertaste Angeotide,rich peptide yeast extract, is rich insmallpeptidesthat provides mouthfulness.Moreover,itbringslingeringtaste andaftertasteandenhancetheflavorintensity.Somespecialpeptides,suchasglutathione,canbeusedasflavorprecursorsformeatynotes andgenerateanaturalmeatyflavorduringprocessing. Intensifytheoveralltaste profile Angeoboost,strong umami yeast extract,is rich innaturalnucleotidesandseveralUmamiandsweetaminoacids,whichcanbalancethemouthfeel,masktheoff-noteswhileimprovingtheoveralltaste profile ofplant-basedmeat. High protein value Yeast protein is a great nutritional supplement for plant protein thanks to the high content of proteins up to 50-80%, as well as amino acids, vitamins, and micronutrients. For a high nutrition value, tryAngeoPro. Angel's application experts are dedicated to bridging the differences between plant-based products and animal-based products. Withtheaidofyeastextractproducts,AngelYeastwillassistyoutofindtheappropriatecombinationofingredientsthatguaranteebothtasteandnutritioninplant-basedfoodsandbeverages.
Xian/Umami Taste (รสชาติที่อร่อยและกลมกล่อม)
Xian/Umami Taste (รสชาติที่อร่อยและกลมกล่อม) "Xianness/ Xian taste"[鲜:/∫æn/]is created by Chinese people thousands of years ago. It iscomposed of Chinese character “鱼”[fish] and “羊”[lamb]whichexpresses the pleasant and delicious tastebrought by these two foods. Xian is equivalent to the Japanese concept of "Umami". Xiannessis imparted by numerous natural substances likenucleotides, amino acids, rich peptides, I+G, etc.,which rounds off all tastes, balances off-notes while maintaining the flavor intensity of low salt products. Since 2015, Angel Yeast launched a series ofAngeoboostproducts. Enriched with amino acids, peptides, nucleotides and other substances with strong Xian taste properties, this kind of product works great to improve flavor, mask off-notes, replace MSG, andreduce salt. Nowadays, more and more food manufacturers are craving for higher demand for pure and natural Xian taste YE, such as "Low Salt", "Additive-free" sauces, vinegar and so on.Thanks to its pleasant taste, enhanced mouth-filling and natural property, Xian Taste YE is now widely used by food manufacturers and become mainstream of Xian taste source products in the market. Angeoboost: FIG606, FIG12LS, FIG22LS, KU012. ..
สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.