News and Articles

คุณภาพทางกายภาพ

คุณภาพทางกายภาพ
ความหนืดของอาหารเหลว
ความหนืดของอาหาร ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเกี่ยวข้องกับอาหารเหลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาหารแต่ละมื้อมักมีน้ำ น้ำมัน นม กะทิ น้ำเชื่อม และอาหารเหลวอื่นๆ รวมอยู่ด้วย ความหนืดของอาหารเหลวจึงเข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์เรา เพราะความหนืดของอาหารเหลวสามารถบ่งบอกถึงคุณภาพของอาหารได้ ความหนืดของอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งกับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารที่เกี่ยวข้องกับอาหารในสถานะของเหลว ไม่ว่าจะอยู่ในขั้นตอนรับวัตถุดิบ การแปรรูป การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์สุดท้าย ตัวอย่างอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องความหนืดมาออกแบบเพื่อการแปรรูปอาหารในระดับอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมนม อุตสาหกรรมน้ำผัก ผลไม้ อุตสาหกรรม น้ำมันพืช เป็นต้น ข้อมูลด้านความหนืดของอาหารในแต่ละขั้นตอนการแปรรูปจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบกระบวนการแปรรูปอาหาร เช่น การเลือกปั๊ม pump และออกแบบระบบท่อที่เหมาะสมในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 1 การไหลแบบลามินาร์และเทอร์บิวเลนท์ ความแตกต่างระหว่างการไหลแบบลามินาร์ laminar flow และการไหลแบบเทอร์บิวเลนท์ turbulent flow มีลักษณะดังรูปที่1 อธิบายให้เห็นภาพโดยปั๊มของไหลให้ไหลในท่อด้วยความเร็วคงที่และฉีดสีเข้าไปที่ปากท่อ เมื่อน้ำในท่อมีความเร็วต่ำก็จะเห็นเส้นสีที่ฉีดเข้าไปนั้นไหลเป็นเส้นตรงตลอดความยาวของท่อ ลักษณะการไหลเช่นนี้แสดงว่าอนุภาคของของไหลเคลื่อนที่ขนานกันไปเป็นเส้นทางที่แน่นอน หรือเคลื่อนที่เป็นเส้นสตรีมไลน์ streamline ดังแสดงในรูป ล่าง เรียกการไหลแบบนี้ว่า การไหลแบบลามินาร์ แต่เมื่อค่อยๆเพิ่มความเร็ว ลักษณะการไหลของของไหลในท่อเปลี่ยนแปลงไป จะเห็นเส้นสีที่ฉีดเข้าไปที่ปากท่อแตกตัวปนเข้าไปในของไหล ลักษณะการไหลเช่นนี้แสดงว่าความเร็วของอนุภาคของของไหลเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งขนาดและทิศทาง เส้นทางการไหลจึงไม่แน่นอน ดังแสดงในรูป บน เรียกการไหลแบบนี้ว่า การไหลแบบเทอร์บิวเลนท์ การไหลแบบลามินาร์มักเกิดที่อัตราการไหลต่ำ แต่การไหลแบบเทอร์บิวเลนท์มักเกิดที่อัตราการไหลสูง อย่างไรก็ตาม ตัวที่จะตัดสินว่าการไหลเป็นแบบลามินาร์หรือแบบเทอร์บิวเลนท์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์ Reynolds number ซึ่งเป็น ตัวเลขไร้หน่วย และคำนวณได้จากสมการ RE คือ ค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์ Reynolds number ซึ่งเป็น ตัวเลขไร้หน่วย v ความเร็วเฉลี่ย average velocity m s D เส้นผ่านศูนย์กลาง ภายในขอ่งท่อ inside pipe diameter m &mu ความหนืดสัมบูรณ์ absolute viscosity Pa s &rho ความหนาแน่น density ของของเหลว kg m3 ค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์วิกฤต Critical Reynolds number เป็นตัวบ่งบอกถึงอัตราการไหลที่การไหลเปลี่ยนจากการไหลแบบลามินาร์ไปเป็นการไหลแบบเทอร์บิวเลนท์ สำหรับของไหลในท่อถ้าค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์วิกฤตมากกว่า 2300 การไหลจะเปลี่ยนจากการไหลแบบลามินาร์ไปเป็นการไหลแบบเทอร์บิวเลนท์ 2 ความหนืด Viscosity คือความสามารถในการต้านทานการไหลของของไหล เมื่อมีแรงหรือความเค้น F A แรงต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ มากระทำ เมื่อของไหลได้รับความเค้น ของไหลจะเกิดการเปลี่ยนรูปร่างอย่างต่อเนื่อง ถ้าความเค้นเฉือน shear stress ของของไหลเพิ่มขึ้นอย่างเป็นสัดส่วนกับอัตราเฉือน rate of shear shear ratedv dx เมื่อนำความเค้นเฉือนมาพลอตกับอัตราเฉือนจะได้ความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง และสามารถคำนวณความหนืดได้จากสมการความหนืดของนิวตัน Newtons equation of Viscosity &mu slope shear stress shear rate &mu coefficient of viscosity สัมประสิทธิ์ความหนืด Pa s shear rate อัตราเฉือน 1 s shear stress ความเค้นเฉือน N m2 สัมประสิทธิ์ความหนืด coefficient of viscostiy หรือความหนืดพลวัต dynamic viscosity หรือเรียกสั้นๆว่า ความหนืด viscosity หน่วยของความหนืดดังแสดงในตารางที่ 1 และความหนืดของสารที่นิยมใช้เป็นแบบอย่างเทียบเคียงดังแสดงในตารางที่ 2 ส่วนความหนืดจลนศาสตร์ Kinematic viscosity ได้จากอัตราส่วนของความหนืด m ต่อความหนาแน่น &rho หน่วยของความหนืดจลนศาสตร์ดังแสดงในตารางที่ 3 ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนและอัตราเฉือนของของไหลนอนนิวโตเนียนไม่เป็นเส้นตรง รูปที่ 3 พบว่าอัตราส่วนระหว่างความเค้นเฉือนต่ออัตราเฉือนของของไหล ไม่คงที่ ไม่สามารถแสดงออกมาเป็นค่าๆเดียว จึงเรียกว่าความหนืดปรากฏ apparent viscosity ดังนั้นที่อัตราเฉือนค่าหนึ่ง เมื่อลากเส้นตรงจากจุดหนึ่งบนกราฟมายังจุดกำเนิด แล้วหาค่าความชันของเส้นตรงนั้นจะได้ความหนืดปรากฏ รูปที่3 ดังนั้นในการบอกค่าความหนืดปรากฏทุกครั้งจะต้องบอกค่าอัตราเฉือน ตารางที่ 1 หน่วยของความหนืด ระบบเดิม เมตริก ระบบใหม่ SI ความเค้นเฉือน สัญลักษณ์ t t หน่วย dyne cm 2 Pa หรือ N m 2 การเปลี่ยนหน่วย 1 N 105 dyne 1 m2 104 cm2 1 Pa 10 dyne cm 2 อัตราเฉือน สัญลักษณ์ หน่วย s 1 s 1 ความหนสัญลักษณ์ หน่วย Poise P Pa s การเปลี่ยนหน่วย 10 00 P 1 00 Pa s 1 00 cP 1 00 mPa s ความหนืดจลนศาสตร สัญลักษณ์ หน่วย stoke St centistokes cSt m2s 1 mm2s 1 การเปลี่ยนหน่วย 1 cSt 1 mm2s 1 หมายเหตุ ความหนืดของน้ำที่ 20° C เท่ากับ 1 cP หรือ 1 mPa s ตารางที่ 2 ความหนืดของสารที่นิยมใช้เป็นแบบอย่าง สาร ความหนืด cP or mPa s อากาศ 1 86 ´ 10 4 น้ำที่อุณหภูมิ 0° C 1 7921 น้ำที่อุณหภูมิ 20° C 1 000 น้ำที่อุณหภูมิ 100° C 0 2838 สารละลายซูโครส 20 ที่อุณหภูมิ 20° C 1 967 สารละลายซูโครส 40 ที่อุณหภูมิ 20° C 6 223 สารละลายซูโครส 60 ที่อุณหภูมิ 20° C 56 7 สารละลายซูโครส 80 ที่อุณหภูมิ 20° C 40000
แนะนำหนังสือใหม่ : เทคโนโลยีเนื้อสัมผัสของผลผลิตเกษตรและอาหาร
หนังสือใหม่เอี่ยมสำหรับคนในวงการอาหาร เพิ่งจะเปิดตัวปลายปีนี้อย่างไม่เป็นทางการ www foodnetworksolution com นำข่าวดีมาบอกมิตรรักแฟนเพลงก่อนใคร ชื่อหนังสือว่า เทคโนโลยีเนื้อสัมผัสของผลผลิตเกษตรและอาหาร เขียนโดย รศ ดร ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ ปรมจารย์ด้านเนื้อสัมผัส อาจารย์มีผลงานเขียนตำรา งานวิจัย มาช่ำชอง เยี่ยมยุทธใน เวทีวิชาการ ทั้งในประเทศ และนานาชาติ ที่ครูผู้น้อยเองก็ฝากตัวเป็นลูกศิษย์มาเป็นเวลานาน หนังสือหน้าปกสีชมพูสดใส หวานแหวว สมวัย 50 ต้นๆ ของผู้เขียน ตั้งใจทุ่มเท กลั่นกรองออกมา จากความรู้ ประสพการณ์ และความวิริยะ อุตสาหะของท่านอาจารย์ เรียบเรียง ถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านเนื้อสัมผัสของผลิตผลทางการเกษตรและอาหาร ว่าตั้งแต่ เรื่อง พื้นฐานปรับพื้นฐานให้เราเข้าใจหลักการของ เนื้อสัมผัสและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร แบบจำลองเชิงกล การวิเคราะห์เนื้อสัมผัส ด้วยเครื่องมือเช่น Texture Profile Analysis Compression Test Tensile Testตลอดจนการทดสอบด้วยประสามสัมผัส หนังสือเล่มนี้ มีตัวอย่างการวิจัยของท่านอาจารย์ปานมนัส ที่ทำวิจัยเชิงลึกด้านเนื้อสัมผัสมาเป็นเวลานานนนน เน้นว่านานนนน ทั้งกับวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์อาหารหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา เช่น มะม่วง ส้มโอ สาลี่ญี่ปุ่น มะเขือเทศ ถั่วเหลืองฝักสด สบู่ดำ ปลาทูน่ากระป๋อง เนื้อหมูหมัก รวมทั้งเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อเนื้อสัมผัสของอาหาร และการปรับปรุงเนื้อสัมผัส สุดยอดของหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็น บทสุดท้ายที่ครูผู้น้อยชอบมาก คือการประยุกต์ใช้สมบัติทางเนื้อสัมผัสในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ที่ครูผู้น้อยแอบเห็นท่านอาจารย์ สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับโรงงานอาหารมากมาย อาทิเช่น ซูริมิ เต้าหู้หลอด ข้าว ไส้กรอก ไข่ เพื่อให้ทราบว่าอาหารแต่ละกลุ่มมีวิธีและหลักการวัดเนื้อสัมผัสกันอย่างไร พร้อมสภาวะที่ใช้วัด จะทำให้เราเห็นภาพรวมของการวัดเนื้อสัมผัส โรงงานไหนที่อาจารย์สัมภาษณ์ไปก็มารีบหาไปอ่านโดยเร็ว หนังสือนี้จัดพิมพ์เพียง 200 เล่มเท่านั้น ตอนนี้นักศึกษาก็ซื้อไปหลายเล่มแล้ว รีบๆ ติดต่อเป็นเจ้าของโดยด่วนที่ http www foodnetworksolution com books พร้อมส่วนลดพิเศษ ซึ่งไม่มีที่อื่นแน่นอน เพราะงานนี้อาจารย์จัดให้เองค่ะ
Clean Room
Clean Room คือ บริเวณที่มีการควบคุมสิ่งแวดล้อม ความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอยในอากาศ และถูกสร้างขึ้นและใช้งานในลักษณะที่ทำให้มีการนำเข้ามา การทำให้เกิด และการกักเก็บอนุภาคทั้งหลาย ไว้ให้น้อยที่สุด และมีการควบคุม ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อุณหภูมิ ความชื้นและความดัน ตามความจำเป็น มีความชำนาญและประสบการณ์ ในด้านการวางแผน การบริหารและการจัดการ มีทีมวิศวกรที่มีความสามารถในงานด้านออกแบบ พร้อมติดตั้งและมีทีมบริการตรง เกี่ยวกับงานด้านระบบห้องคลีนรูม และอุปกรณ์ CLEANROOM TURNKEY PROJECT ตามมาตรฐาน FEDERAL STD 109 1144 CLEANROOM CLASS 10 100000 และมาตรฐาน ISO STD CLEANROOM CLASS 2 9 ในงานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ เช่น&bull อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม FOOD & DRINK INDUSTRIAL&bull อุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการแพทย์ PHARMACEUTICAL & HOSPITAL & LAB ROOM&bull อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ PCB & ELECTRONIC & COMPUTER INDUSTRIAL&bull อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ PACKAGING INDUSTRIAL Clean Room หรือ &ldquo ห้องสะอาด &rdquo หมายถึง ห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมมลสารในอากาศให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีความสะอาดเป็นไปตามระดับมาตรฐานความสะอาด และมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความแตกต่างของความดันตามที่ต้องการ เว็บไซต์อ้างอิง http decogroup co th pedia th html
10 ปัจจัยที่ควรคำนึงในการผลิตอาหาร
10 ปัจจัยที่ควรคำนึงในการผลิตอาหาร Posted on November 12 2019 By Tomco 10 ปัจจัยที่ควรคำนึงในการผลิตอาหาร อุตสาหกรรมการผลิตเกี่ยงกับสินค้าที่เน้นในเรื่องการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม อาหาร ยา ต่างก็จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นอันดับแรก และสิ่งที่จะช่วยให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า คงไม่พ้นสายการผลิตที่มีมาตรฐานสากล ได้รับการยอมรับและการยืนยันถึงความปลอดภัยในสินค้า ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนไปถึงการบรรจุลงหีบห่อ เครื่องตรวจจับสิ่งแปลกปลอม เครื่อง X ray จึงมีบทบาทสำคัญ ที่จะช่วยในการคัดกรองสินค้าที่ปนเปื้อนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค วันนี้เราจะมาพูดถึง 10 ปัจจัยที่ควรคำนึง ในการผลิตอาหาร 1 เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย หน่วยวัดมาตรฐานของเครื่อง X ray ควรจะตอบสนองเกินกว่ามาตรฐานความปลอดภัย ยกตัวอย่าง U S FDA Code ตามระเบียบรัฐบาลกลาง 21 ส่วนที่ 1020 40 มีความเข้มงวดมากขึ้นใน U K จำกัดอยู่ที่ IRR 1999 2 บริหารจัดการตารางซ่อมบำรุง บำรุงรักษาที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญ ความร้อน แรงเสียดทานและน้ำ เป็นอุปสรรคสำคัญต่อเครื่องจักรของคุณ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันทุก 6 12 เดือน ช่างระบบ X ray แนะนำถึงการระบายความร้อน ตัวกรองอากาศ แบริ่งลำเลียง ลูกกลิ้งและสายพาน ปะเก็นประตูและล็อคอุปกรณ์สำหรับสายไฟ สวิทช์ด้านความปลอดภัย และม่านการป้องกันรังสี เครื่องตรวจจับ การวินิจฉัย หน้าจอและชั่วโมงเวลาทำงาน สำหรับแหล่งกำเนินรังสีเอ็กซ์เรย์ 3 พลังงาน X ray และขนาดของลำแสงที่พอดี พลังงาน X ray ที่เพียงพอจะช่วยให้มั่นใจในความแม่นยำ และลดอัตราการรีเจคที่ผิดพลาดให้น้อยที่สุด การเลือกแหล่งที่มาและตัวเครื่องตรวจจับ มีความสำคัญเพื่อให้ แน่ใจว่าลำแสงเอ็กซ์เรย์กว้างพอที่จะผ่านทุกส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของคุณ 4 ทันสมัย Software ง่ายต่อการใช้งาน หลากหลายอัลกอริทึม ช่วยให้คุณสามารถค้นหาความผิดปกติ ที่เกิดขึ้นในสินค้าที่มีความหนาแน่น ความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจน ให้ประสิทธิภาพการตรวจสอบที่ดี ระบบสร้างรายงานออกมาเป็นที่เข้าใจและยังมีเครื่องมือสนับสนุนระยะไกลรองรับระบบ PC Windows based system 5 การฝึกอบรม ในขณะที่การใช้เทคโนโลยี X ray สามารถใช้งานง่าย พื้นฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจหลักการตรวจสอบ การตั้งค่าอัลกอริทึม และอื่นๆ 6 อายุการใช้งาน ของส่วนประกอบต่างๆ องค์ประกอบหลายอย่างมีอายุการใช้งานจำกัด หลอด X ray มีเส้นใยคล้ายกับหลอดไฟที่มีความร้อนสูง จำกัดอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 10000 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าการใช้พลังงานและการ เปิด ปิด 7 ตำแหน่งการวางที่ยืดหยุ่น ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง X ray รับผลกระทบจากความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงพื้นผิว ความเร็วสายการผลิต ประเภทสารปนเปื้อน ตำแหน่ง รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และ อื่นๆ เมื่อทำการทดสอบระบบ ทดสอบแพคเกจของแต่ละประเภท ที่แตกต่างกัน ทั้งชนิดสารปนเปื้อนและตำแหน่ง หากยังเป็นไปได้ยังแตกต่างกันตามตำแหน่งสินค้าภายในแพคเกจ และตำแหน่งบนสายพานลำเลียง 8 หน้าจอทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ และสิ่งปนเปื้อน หรือความผิดปกติอื่นๆ สามารถมองเห็นได้บนหน้าจอแสดงผลสามารถบันทึกภาพสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเอาไว้ได้ครบถ้วน 9 ราคาที่ต่ำกับผู้ประกอบการ เลือกหาระบบที่คุ้มค่าที่สุด ไม่ใช่ราคาที่ต่ำที่สุด พิจารณาประมาณการค่าใช้จ่าย กรอบเวลา 10 15 ปี รวมถึงการจัดซื้อและการติดตั้ง การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และอุปกรณ์ที่จะต้องซ่อมแซมและค่าเสียหายเมื่อเครื่องต้องหยุดการทำงานเพื่อซ่อมบำรุง Downtime การเปลี่ยนที่ตั้งสายการผลิต หรือแม้แต่การย้ายเครื่องออกจากโรงงาน 10 ผู้ขายจากแบรนด์ที่มั่นคง พิจารณาประสบการณ์ของผู้จำหน่ายอุปกรณ์ X ray สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและความมุ่งมั่นของพวกเขา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า ให้คำปรึกษาหรือปรับปรุงสายการผลิต โปรดจำไว้ว่าพวกเขาจะไม่เพียง แต่เป็นผู้ขาย แต่พวกเขายังเป็นพันธมิตรในการปกป้องแบรนด์ของคุณ


สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.