News and Articles

อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตอาหาร

อุปกรณ์สนับสนุนการผลิตอาหาร
ปัญหาหลักของปั๊มในโรงงานอาหารและแนวทางแก้ไข
ปัญหาหลักของปั๊มในโรงงานอาหารและแนวทางแก้ไข บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือปั๊มสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา ดูตัวอย่างหนังสือ ปั๊ม เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหารเหลว เช่น ผลิตภัณฑ์นม dairy product เครื่องดื่ม โดยบทความนี้จะช่วยให้วิศวกร นายช่างในอุตสาหกรรมอาหารวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ที่มักพบในการติดตั้งและใช้งานปั๊ม ในระบบการผลิตอาหารที่มีการใช้ปั๊มมาเกี่ยวข้อง ปั๊มมักจะถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา แท้จริงแล้วปัญหาอาจไม่เกี่ยวข้องกับปั๊ม แต่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจาก ขาดการควบคุมชนิดหรือคุณสมบัติของของเหลวที่ต้องการปั๊ม เช่น ของเหลวหนืดมากเกินไป มีของแข็งปนมากไป มีอากาศปน หรืออาจเนื่องจากการปรับเปลี่ยนความต้องการในการผลิต เช่น การปรับเพิ่ม ลดอุณหภูมิ ซึ่งทำให้ปั๊มไม่สามารถที่จะทำงานได้ตามปกติ เมื่อพบปัญหาก่อนที่จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวบรวมข้อมูลของกระบวนการให้ได้มากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่ควรจะรวบรวมมีดังต่อไปนี้ ตรวจเช็คสภาพการใช้งานปั๊มเบื้องต้น ตรวจหาว่ามีอะไรในกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงบ้าง หลังการใช้งานครั้งสุดท้ายในสภาพปกติ เช่น ความดัน อุณหภูมิ ความหนืดของอาหารเหลว เป็นต้น ระบบการทำงานได้มีการบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ มีการเปลี่ยนอะไหล่ใช้งานใหม่หรือไม่ ปั๊มได้รับการซ่อมบำรุงครั้งสุดท้ายเมื่อไร สภาพภายในและภาวะการทำงานของปั๊มเป็นอย่างไร ปั๊มทำงานมานานแค่ไหนก่อนที่จะพบปัญหา ปั๊มมีเสียงดังหรือการสั่นสะเทือน เปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ ปัญหาที่พบทั่วไปอาจเนื่องมาจาก อัตราการไหลลดลง สูญเสียแรงดูด ความดันขาออกต่ำ เกิดเสียงดังหรือสั่นสะเทือนมากเกินไป ปั๊มใช้พลังงานมากเกินไป อะไหล่ปั๊มสึกเร็วเกินไป ซีลรั่ว 1 อัตราการไหลลดลง Loss of Flow สาเหตุเบื้องต้นซึ่งมักถูกมองข้ามอาจเนื่องมาจาก การหมุนของเพลาที่ผิดทิศทาง หรืออาจเนื่องจากความดันขาออกมากเกินไป นอกจากนี้อาจเกิดจากการเปลี่ยนความหนืดของอาหารเหลวที่ต้องการปั๊ม สำหรับ Rotary Lobe Pump ถ้าความหนืดลดลงมาก อัตราการไหลก็จะลดลงมากด้วย rotary lobe pump สำหรับ Centrifugal Pumpถ้าความหนืดเพิ่ม อัตราการไหลจะลดลง 2 สูญเสียแรงดูด Loss of Suction การสูญเสียแรงดูด อาจเป็นเพียงปัญหาเล็กน้อย ที่ส่งผลกระทบระยะสั้น หรืออาจจะมากพอที่ทำให้เกิดปัญหาใหญ่กับปั๊มได้ การสูญเสียแรงดูด หมายความว่า ของเหลวไม่ถูกส่งเข้าไปในตัวปั๊ม หรือส่งไปไม่เพียงพอ ทำให้ความดันไม่สูงพอที่จะให้ของเหลวถูกปั๊มในสถานะที่เป็นของไหล Fluid State การสูญเสียแรงดูด อาจแปลความได้ว่าเป็นการสูญเสียความสามารถที่จะเติมของเหลวที่จะปั๊มในท่อให้เต็ม Priming หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกาซที่เป็นส่วนประกอบของของไหล Rotary Lobe Pump ซึ่งจัดเป็นปั๊มชนิด Self Priming มีความสามารถพิเศษที่จะปั๊มอากาศจากด้านสูบไปยังด้านส่งได้ระดับหนึ่ง การเติมของเหลวฝั่งขาเข้าระดับเดียวกัน หรืออย่างน้อยทำให้ภายในปั๊มเปียก ก็สามารถที่จะพัฒนาความสามารถที่จะเติมของเหลวที่จะปั๊มในท่อให้เต็ม Priming ของปั๊มได้มาก Liquid Ring Pump จัดเป็นปั๊มชนิด Self Priming เช่นกัน ถ้าเสื้อปั๊ม ถูกเติมด้วยของเหลวถึงครึ่งหนึ่ง Cavitation มีสาเหตุมาจาก ความดันขาเข้าไม่เพียงพอ อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น ความหนืดของของเหลวสูงเกินไป ความเร็วของปั๊มสูงเกินไป หรืออาจเนื่องมาจาก ความสกปรก ชิ้นอาหาร หรือมีวัสดุปลอมปนที่ลอยอยู่ในของไหล ไปอุดตันตะแกรงกรองขาเข้า ซึ่งไปขัดขวางช่องทางขาเข้า ถ้าของไหลมีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิที่ออกแบบไว้ จะทำให้ของเหลวมีความหนืดสูงมาก จนเกิดแรงเสียดทานที่มากเกินและทำให้สูญเสียความดันในระบบท่อขาเข้า Cavitation มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดเสียงดัง การสั่นสะเทือน การกระตุกของความดันขาออกเพิ่มขึ้น ถ้าปล่อยให้เกิด Cavitation เป็นเวลานาน จะทำให้เกิดความเสียหายกับส่วนประกอบของปั๊ม หรือเกิดรูรั่วขึ้นได้ กาซในท่อขาเข้า มีผลกระทบกับการทำงานของปั๊ม และทำให้เกิดอาการ เหมือน Cavitation ซึ่งเกิดขึ้นได้ภายใต้สภาวะต่าง ๆ เช่น การที่ปั๊มทำงานในภาวะที่ความดันขาเข้าต่ำกว่าความดันบรรยากาศ ซึ่งอากาศดูดเข้าไปในท่อได้ทางข้อต่อที่หลวม รอยรั่วของก้านวาล์วขาเข้า หรือทางรูรั่วของรอยต่อประเก็นในระบบท่อ สำหรับระบบที่มีการนำปั๊มของเหลวแบบวนกลับมาใช้ใหม่ เช่น ระบบหล่อลื่น สารหล่อลื่นที่ถูกปั๊มมาวนที่ถังเก็บอย่างต่อเนื่อง ถ้าถังเก็บและท่อนำกลับออกแบบตำแหน่งและขนาดไม่ถูกต้อง จะทำให้อากาศไปรวมตัวกับสารหล่อลื่นได้ง่ายและถูกดูดเข้าไปทางขาเข้า ดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่า ระดับของของเหลวที่ถังเก็บไม่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดขณะทำงาน การไหลกลับไปยังถังส่ง ควรจะหยุดเมื่อระดับของเหลวต่ำกว่าระดับต่ำสุดที่ตั้งไว้ 3 ความดันขาออกต่ำ Low Discharge Pressure ความดันขาออกของปั๊ม เกิดจากสาเหตุเดียวคือ แรงต้านของปั๊มต่อการไหลซึ่งเกิดจากปั๊ม ทำให้ไม่สามารถให้อัตราการไหลที่ต้องการ หรืออาจเนื่องมาจากการไหลถูกขัดขวางก่อนจะเข้าปั๊ม ทำให้เกิด Cavitation โดยทั่วไปการเกิดจะเกิดพร้อมเสียงและการสั่นสะเทือน เมื่อปั๊มไม่สามารถทำอัตราการไหลได้ อาจทำให้ปั๊มพังหรือชิ้นส่วนภายในเสียหาย หรือของเหลวที่ปั๊มไหลออกช่องทางอื่น ที่ไม่ใช่ช่องทางที่ระบบต้องการให้ไหลออก 4 เกิดเสียงดังหรือแรงสั่นสะเทือนมากเกินไป Noise and Vibration การเกิดเสียงดังหรือแรงสั่นสะเทือนมากเกินไป เป็นอาการที่แสดงว่า มีการเกิด Cavitation หรือการเสียหายเชิงกลของชิ้นส่วนในปั๊ม หรือปั๊มหมุนผิดทิศ หรือมีสิ่งปลอมปนรบกวนอยู่ในระบบ หากพบว่าความดันขาออกเปลี่ยนแปลงแบบขึ้น ๆ ลง ด้วยสาเหตุสำคัญของปัญหาน่าจะเกิดจาก Cavitation ส่วนสาเหตุทางกลของการเกิดเสียงและการสั่นสะเทือนอาจเนื่องมาจากการประกอบเพลาผิด เกิดการหลวมของตัวยึดหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ภายในปั๊ม การสึกหรอของต้นกำลังขับและรองลื่น Bearing หรือ เสียงจากวาล์ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางขาออกของปั๊ม อาจจะเกิดการสั่น ซึ่งเกิดจากความดันขณะทำงาน อัตราการไหล และการออกแบบวาล์วที่เหมาะสม การตั้งค่าใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบภายในของวาล์วจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ 5 ปั๊มใช้พลังงานมากเกินไป การใช้พลังงานมากเกินไป อาจเกิดเนื่องจากปัญหาทางกลหรือปัญหาด้านไฮโดรลิค ปัญหาทางกล ได้แก่ ความหนืดของของเหลวมากเกินไป ทำให้หนักมากเกินไป สำหรับ Rotary Lobe Pump ความดันขาออกที่มากเกินไป อาจทำให้มอเตอร์ทำงานหนักเกินไป สำหรับ Centrifugal Pump ความดันขาออกที่ต่ำเกินไป ก็อาจทำให้มอเตอร์ทำงานหนักเกินไป 6 อะไหล่ปั๊มสึกหรอเร็วเกินไป อาจเนื่องมาจากการขัดสีจากของไหล การกัดกร่อนทางเคมี ความเสียหายของรองลื่นที่หนุนเพลา Bearing Failure การใช้งานปั๊มเกินกำลัง การใช้งานปั๊มในสภาพไม่เหมาะสม เช่น การเกิด Cavitation ความดันสูงเกิน อุณหภูมิสูง วิธีแก้ไข ควรหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่กัดกร่อนปั๊ม ควรใช้ตัวกรองเข้าช่วยกรอง Strainer and Filter และในบางครั้งการตรวจดูสภาพภายในปั๊มตามระยะเวลาอาจไม่เพียงพอ หากการสึกกร่อนของปั๊มเร็วเกิน ควรสืบหาสาเหตุจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีปัญหา 7 การรั่วของซีล Mechanical Seal ที่ติดอยู่กับ Centrifugal Pump Rotary Lobe Pump และ Liquid Ring Pump อาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดการรั่วของปั๊ม ดังนั้นจึงควรจะระมัดระวังดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้แน่ใจว่าได้เลือกซีลที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน นอกจากนี้ การรั่วของซีลอาจจะมีสาเหตุมาจาก Cavitation ของปั๊ม ความดันขาออกที่สูงเกิน หรือปล่อยให้ปั๊มเดินเปล่า Run Dry หรืออาจเกิดจากการมีของแข็งที่ไม่เหมาะสมหลุดเข้าไปในของเหลวที่กำลังปั๊ม แหล่งข้อมูลอ้างอิง Alfa Laval Thailand Co Ltd จากหนังสือปั๊มสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา บริษัท ฟูด เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด พิมพ์ครั้งที่ 1 2551 หน้า 120
Interroll spiral belt towers
Interroll provided 02 units of spiral belt towers to PT Flexlink Systems for their total solution integration in Alfa Mart Distribution one of the biggest mini mart chain stores in Indonesia This distribution centre is located in Solo City central Java Island The 1st spiral tower is 5 1 metre in height It transports the totes with the product inside from mezzanine floor to the ground floor for further processing The 2nd spiral tower is 6 1 metre and it returns the empty carton boxes from the ground floor to the mezzanine floor for disposal at the waste bin outside the building This is one of the fastest ways to transport items between 2 floor levels as compare to lifters forklift lifting table etc The spiral belt tower can handle a maximum load of 30 kg and run at a speed of 30 metre min
น้ำ บทบาทสำคัญในระบบสนับสนุนการผลิตอาหาร (ตอนที่ 1)
โดย กษิดิ์เดช ทีฆปุญญพัฒน์ M 086 524 8850 Email kasidecht gmail com น้ำ บทบาทสำคัญในระบบสนับสนุนการผลิตอาหาร ตอนที่ 1 Essential Roles of Water in Food Utility System น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากที่สุดบนโลก พื้นผิวโลกของเราถูกปกคลุมด้วยน้ำถึง 3 ใน 4 ส่วน และธรรมชาติได้จัดสรรให้น้ำเป็นทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดซึ่งเป็นไปตามวัฏจักรของน้ำ ดังภาพ และด้วยคุณสมบัติของน้ำที่มีค่าความร้อนจำเพาะหรือ specific heat เท่ากับ 1 0 นั่นแสดงให้เห็นว่าน้ำสามาถถ่ายเทความร้อนได้ดี ดังนั้นน้ำจึงเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในทุกอุตสาหกรรมในการใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ที่มา http www buffer forestry iastate edu Photogallery illustrations Images Hydrologic Cycle jpg น้ำ บนโลกนี้มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ น้ำผิวดิน surface water และน้ำบาดาล ground water น้ำผิวดินสามารถพบได้ตามแม่น้ำ น้ำฝน และตามอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น น้ำผิวดินจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเป็นไปตามฤดูกาล เช่น ฤดูฝนจะพบว่าน้ำผิวดินจะมีความขุ่นมากเพราะน้ำได้ชะหน้าดินทำให้มีทั้งแร่ธาตุและสิ่งปนเปื้อนปนอยู่ในน้ำ ส่วนน้ำบาดาลเป็นน้ำที่ผ่านชั้นหินลงไปหลายชั้นทำให้น้ำมีความใสมากและมีแร่ธาตุละลายอยู่ในน้ำมาก ที่มา http www watertreatmentguide com general info & definitions htm น้ำยังถูกเรียกเป็น Universal solvent เพราะโมเลกุลของน้ำที่มีขั้ว และเป็นพันธะไฮโดรเจนสามารถละลายได้ทั้งดิน ทราย ก๊าซ และแร่ธาตุต่างๆ มากมาย สิ่งเหล่านี้จัดเป็นสิ่งเจือปนซึ่งทำให้น้ำไม่บริสุทธิ์ที่ปะปนอยู่ในน้ำที่เราต้องกำจัดและควบคุม เพื่อทำให้การแลกเปลี่ยนความร้อนมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมสูงสุด เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการกัดกร่อน corrosion ตะกรัน scale การอุดตัน fouling การเติบโตของแบคทีเรีย จุลินทรีย์และตะไคร่น้ำ Microbiological growth หัวข้อต่อไป จะกล่าวถึง ระบบหล่อเย็น หรือ cooling system และการควบคุมคุณภาพน้ำ ขอจากไปด้วยพุทธโอวาท คัดลอกจากหนังสือใบไม้ในกำมือ ของ อ วศิน อินทรสระ ดูในหมวด อาหารใจ
น้ำ บทบาทสำคัญในระบบสนับสนุนการผลิตอาหาร (ตอนที่ 2)
โดย กษิดิ์เดช ทีฆปุญญพัฒน์ M 086 524 8850 Email kasidecht gmail com น้ำ บทบาทสำคัญในระบบสนับสนุนการผลิตอาหาร ตอนที่ 2 Essential Roles of Water in Food Utility System ความรู้พื้นฐานระบบน้ำหล่อเย็น หรือ Cooling System ระบบน้ำหล่อเย็นในโรงงานจะทำหน้าที่ในการถ่ายเทความร้อนจากของไหลในการผลิต Process Fluid เช่น น้ำมันร้อน Hot Oil หรือสารที่มีอุณหภูมิสูงต่างๆ โดยมีน้ำเป็นตัวกลาง รับความร้อนและถ่ายเทให้กับอากาศหรือตัวกลางอื่นๆ ทำให้อุณหภูมิและความดันของสารต่างๆในระหว่างกระบวนการผลิตเป็นไปตามความต้องการตามที่ถูกกำหนดและออกแบบไว้ โดยทั่วไปสามารถแบ่งระบบน้ำหล่อเย็นได้เป็น 3 ประเภท คือ 1 ระบบใช้ครั้งเดียวหรือผ่านครั้งเดียว Once through System จะไม่มีการนำน้ำกลับมาใช้อีก ซึ่งจะ ปล่อยน้ำนั้นออกจากระบบไปเลย ตัวอย่างของระบบนี้ได้แก่ Potable water system Process General service ดังแสดงในรูปที่ 1 2 ระบบปิด Closed Recirculating System จะมีการนำน้ำทั้งหมดนำกลับมาใช้อีก หมุนเวียนไปเรื่อยๆ โดยที่น้ำไม่มีการระเหยหรือหายไปจากระบบ ตัวอย่างของระบบนี้ได้แก่ Chilled water system Automobile radiator Diesel engine jacket ดังแสดงในรูปที่ 2 3 ระบบเปิด Open Recirculating System จะมีการนำน้ำบางส่วนที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีก และทิ้งไปบางส่วน ซึ่งเป็นระบบที่พบโดยทั่วไป ตัวอย่างของระบบนี้ได้แก่ Cooling tower Evaporative condenser Spray pond ดังแสดงในรูปที่ 3
น้ำ บทบาทสำคัญในระบบสนับสนุนการผลิตอาหาร (ตอนที่ 3)
โดย กษิดิ์เดช ทีฆปุญญพัฒน์ M 086 524 8850 Email kasidecht gmail com น้ำ บทบาทสำคัญในระบบสนับสนุนการผลิตอาหาร ตอนที่ 3 Essential Roles of Water in Food Utility System ปัญหาหลักที่มักพบในระบบน้ำหล่อเย็น Cooling water ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ คือ 1 การกัดกร่อน corrosion 2 ตะกรัน scale 3 อุดตัน fouling 4 แบคทีเรียและตะไคร่น้ำ Microbiological growth บทความนี้จะมาอธิบายถึงปัญหาของการเกิดกัดกร่อน หรือการเกิดสนิมนั่นเอง 1 ปัญหาการเกิดสนิม corrosion เป็นปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี electrochemical ของโลหะต่าง ๆ เช่น เหล็ก ทองแดง หรือสังกะสีเป็นต้น กลับคืนสู่สภาพเดิม ตามธรรมชาติที่มีความเสถียร เช่นสารประกอบทางเคมีหรือในรูปแร่ธาตุต่างๆ ตัวอย่างเช่น เหล็ก Iron ตามธรรมชาติแล้วจะอยู่ในรูปของสารประกอบออกไซด์ของเหล็ก เช่น Fe2O3 FeO Fe3O4 แต่เมื่อผ่านขบวนการต่างๆจนกระทั่งเหล็กและเหล็กกล้าสูญเสียอ๊อกซิเจน Oxygen O2 จนกลายมาเป็นเหล็กบริสุทธิ์ Fe0 เมื่อใดก็ตามที่เหล็กกล้านี้อยู่ในสภาวะที่มีน้ำและออกซิเจน Oxygen O2 เหล็กกล้านั้นจะพยายามปรับตัวกลับคืนสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยการเปลี่ยนรูป จาก Fe0 กลายมาเป็น Fe2O3 Fe3O4 ซึ่งเรียกว่าแสนิมเหล็ก หรือออกไซด์ของเหล็ก การเกิดสนิม เป็นปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมี ซึ่งจะทำให้โลหะถูกกัดกร่อนได้ดังนี้ ที่มาของภาพ http www sperchemical com html corrosion inhibition html นอกจากนี้การเกิดสนิมยังสามารถเกิดได้รวดเร็วในสภาพน้ำที่เป็นกรดมีค่า pH ต่ำๆ หรือมีก๊าซออกซิเจนในปริมาณมากๆ ที่จะไปรับอิเล็กตรอน และถ้าที่พื้นผิวของอุปกรณ์ใดๆ เช่นในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน Heat exchanger มีเศษตะกอนหรือพวกสิ่งสกปรกเกาะอยู่ Fouling ก็สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดเป็นสนิมขุมหรือแบบ pitting ได้ ในการเกิดสนิมนั้นจะต้องมีองค์ประกอบครบ 4 อย่าง คือ 1 ขั้วลบ Anode 2 ขั้วบวก Cathode 3 วงจรไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างขั้วบวกและขั้วลบบนแผ่นโลหะ 4 สารละลายที่นำไฟฟ้า ในที่นี้คือน้ำ ซึ่งถ้ามีอันใดอันหนึ่งขาดไปสนิมจะไม่เกิดขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือตามธรรมชาติแล้วท่อเหล็ก หรือเหล็กที่เราใช้งานกันนั้นมันอยู่ในสภาพที่ไม่เสถียร มันจึงพยายามกลับไปสู่สภาพที่เสถียรตามธรรมชาติ นั่นคือพวกสนิมนั่นเอง แต่สนิมไม่ได้เป็นที่ต้องการของพวกเรา เราจึงต้องมีการป้องกันการเกิดการกัดกร่อน หรือสนิมด้วยวิธีต่างๆ เช่น มีการปรับสภาพน้ำ การใช้เคมีบำบัด มีการเคลือบผิวท่อ หรือแม้กระทั่งมีการคิดค้นวัสดุชนิดใหม่ๆ ที่ทนต่อการเกิดสนิมได้
น้ำ บทบาทสำคัญในระบบสนับสนุนการผลิตอาหาร (ตอนที่ 4)
โดย กษิดิ์เดช ทีฆปุญญพัฒน์ M 086 524 8850 Email kasidecht gmail com การเกิดตะกรัน Scale ปัจจัยที่ทำให้เกิดตะกรัน มีปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดตะกรันอยู่สี่ประการคือ 1 Super Saturation เป็นภาวะที่ความเข้มข้นของเกลือของสารประกอบหนึ่งๆ มีปริมาณมาก เกินกว่าความสามารถในการละลายน้ำของสารประกอบชนิดนั้นๆ ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในระบบ น้ำหล่อเย็น เช่น เกิดการระเหยของน้ำหล่อเย็น Evaporation การแกว่งของ pH หรือการ เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จะส่งผลให้ความสามารถในการละลายของสารประเภทหนึ่งๆ ลดลง จนต่ำกว่าความสามารถในการที่ละลายอยู่ในน้ำขณะนั้นได้และตกตะกอนออกมา อิ่มตัว 2 Nucleation เป็นการเริ่มต้นเกิดการก่อตัวตกตะกอน โดยเริ่มก่อตัวเป็นอนุภาคของตะกรัน เป็นเม็ดขนาดเล็ก ซึ่งกลไกการเกิดพื้นฐาน แบ่งเป็นสองกรณี คือ 2 1 Homogeneous nucleation เกิดจากอนุภาคชนิดเดียวกันรวมตัวกันเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับความแรงของความสามารถในการละลายอิ่มตัวยิ่งยวดของตะกรันแต่ละชนิด 2 2 Heterogeneous nucleation เกิดจากอนุภาคต่างชนิดกันรวมตัวกัน ซึ่งจะพบมากในระบบ Cooling water เช่น Suspension Solid Corrosion product รอยเชื่อม ความหยาบของผิว Heat Exchanger และ Oxide film ซึ่งล้วนแล้วแต่ความสามารถทำให้เกิด ตะกรันขึ้นได้ 3 Adequate contact time การเกิดตะกรันหลังจากที่สารละลายผ่านขั้นตอนจนกลาย มาเป็น super saturation และ nucleation แล้วจะต้องอาศัยระยะเวลาสัมผัสนานพอสมควรระหว่าง Solution และ Nucleating site ซึ่งโดยปกติ ถ้าระยะเวลาสัมผัสนาน ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนรูปร่าง มาเป็นตะกรันทั้งหมด 4 Scale formation exceeding dissolution การเกิดตะกรันจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราการ ตกตะกอนสูงกว่าอัตราการละลาย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีก เช่น pH ของน้ำหล่อเย็นที่สูงขึ้น อุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้น หรือการลดลงของอัตราการไหลของน้ำ ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดจะทำให้เกิดตะกรันได้
เปรียบเทียบคุณสมบัติของเครื่อง Food Metal Detector และเครื่อง X-ray
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด 212 212 1 212 2 ซอยพระรามที่2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม 10150 T 66 02 892 1600 T 66 02 451 1330 Fax 66 02 451 2005 ฝ่ายขาย ต่อ 228 232 E mail sales tomco co th ฝ่ายบริการ ต่อ 317 320 E mail service tomco co th Line ID tomco tomcoservice https www tomco co th http www foodnetworksolution com company tomco automatic machinery co ltd


สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.