News and Articles

มาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร 2559

มาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร 2559
มอก.เครื่องตีแป้ง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องตีแป้ง 1 ขอบข่าย1 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเครื่องตีแป้งประเภทใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องตีแป้งประเภทใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีลักษณะการทำงานแบบเป็นครั้ง batch 2 บทนิยามความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มีดังต่อไปนี้2 1 เครื่องตีแป้งประเภทใช้ในที่อยู่อาศัย หมายถึง เครื่องที่ใช้ผสมแป้งและส่วนผสมอื่น ๆ ให้เข้ากันอย่างทั่วถึง หรือรวมเป็นเนื้อเดียวกัน มีขนาดของอ่างผสมไม่เกิน 7 0 L หรือไม่มีอ่างผสม ชนิดแบบมือถือ ใช้กำลังไฟฟ้าไม่เกิน 1000 w แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 v2 2 เครื่องตีแป้งประเภทใช้ในเชิงพาณิชย์ หมายถึง เครื่องที่ใช้ผสมแป้งและส่วนผสมอื่น ๆ ให้เข้ากันอย่างทั่วถึง หรือรวมเป็นเนื้อเดียวกัน มีขนาดของอ่างผสมมากกว่า 7 0 L ใช้กำลังไฟฟ้ามากกว่า 1000 w แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 400 v2 3 อ่างผสม หมายถึง ภาชนะสำหรับบรรจุแป้งและส่วนผสมอื่น เพื่อใช้ในการผสมแป้ง มีหน่วยความจุเป็นลิตร 2 4 แป้งสาลีชนิดทำเค้ก แป้งสาลีชนิดโปรตีนต่ำ หมายถึง แป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนไม่เกิน 8 5 2 5 แป้งสาลีชนิดอเนกประสงค์ แป้งสาลีชนิดโปรตีนปานกลาง หมายถึง แป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 9 11 2 6 แป้งสาลีชนิดทำขนมปัง แป้งสาลีชนิดโปรตีนสูง หมายถึง แป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 11 14 2 7 ภาวะโหลดสูงสุด หมายถึง ภาวะการผสมแป้งในสภาวะที่มีแป้งในอ่างผสมสูงสุดและใช้ความเร็วของใบผสมสูงสุดตามที่ผู้ทำระบุ2 8 ความจุสูงสุดของอ่างผสม หมายถึง มวลของแป้งสูงสุดในการผสมของอ่างผสมในภาวะที่ทำการผสมแป้งตามที่ผู้ทำระบุ2 9 ความเร็วรอบสูงสุด หมายถึง ความเร็วรอบสูงสุดของใบผสมตามที่ผู้ทำระบุ 3 ประเภท แบบ และชนิดเครื่องตีแป้งแบ่งเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน คือ3 1 ประเภทใช้ในที่อยู่อาศัย แบบแนวตั้ง ชนิดเปลี่ยนใบผสมได้3 2 ประเภทใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยแบ่งเป็น 2 แบบ ตามลักษณะการวางแกนเพลา คือ 3 2 1 แบบแนวตั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด ตามชนิดของใบผสม คือ 3 2 1 1 ชนิดเปลี่ยนใบผสมได้ 3 2 1 2 ชนิดเปลี่ยนใบผสมไม่ได้ 3 2 2 แบบแนวนอน 4 วัสดุ ส่วนประกอบ และการทำ4 1 วัสดุ4 1 1 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่สัมผัสหรือมีโอกาสสัมผัสกับอาหาร product zone คือ พื้นผิวของส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีโอกาสสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงพื้นผิวที่อาจเกิดหยดน้ำจากการกลั่นตัวและหยดลงบนผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุแปลกปลอมที่อาจตกลงไปปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ได้แก่ อ่างผสม ใบผสม อุปกรณ์จับยึดใบผสม และ ฝาปิดหรือตะแกรงปิด ต้องทำจากวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร 4 1 2 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ไม่สัมผัสอาหาร non product zone คือ ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ไม่มีโอกาสสัมผัสหรือปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ได้แก่โครงเครื่อง สวิตซ์ปิด เปิด ไฟแสดงสถานะการทำงาน ต้องทำจากวัสดุที่ทนการกัดกร่อน หรือวัสดุที่ผ่านการเคลือบผิวหรือพ่นสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน โดยผิวเคลือบหรือสีที่พ่นต้องมีสารตะกั่วไม่เกิน 0 06 ของมวลสารเคลือบ การทดสอบทำโดยตรวจสอบตามใบรับรอง หรือการตรวจพินิจ4 2 ส่วนประกอบ4 2 1 เครื่องตีแป้งประเภทใช้ในที่อยู่อาศัย แบบแนวตั้ง ชนิดเปลี่ยนใบผสมได้ อย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบหลักดังแสดงในรูปที่ 1 การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ เครื่องตีแป้งประเภทใช้ในเชิงพาณิชย์ แบบแนวตั้ง ชนิดเปลี่ยนใบผสมได้อย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบหลักดังแสดงในรูปที่ 2 1 อ่างผสม2 ใบผสมและอุปกรณ์จับยึดใบผสม3 โครงเครื่อง4 สวิทซ์ ปิด เปิด เครื่องผสม5 มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็นต้นกำลังสำหรับหมุนใบผสม6 อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เฉพาะเครื่องตีแป้งเชิงพาณิชย์ 7 ชุดรองรับและยึดอ่างผสม ถ้ามี 8 อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบใบผสม ถ้ามี รูปที่ 2 เครื่องตีแป้งประเภทใช้ในเชิงพาณิชย์ แบบแนวตั้ง ชนิดเปลี่ยนใบผสมได้ ข้อ 4 2 2 การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ เครื่องตีแป้งประเภทใช้ในเชิงพาณิชย์ แบบแนวตั้ง ชนิดเปลี่ยนใบผสมไม่ได้อย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบหลักดังแสดงในรูปที่ 3 1 อ่างผสม2 ใบผสมและอุปกรณ์จับยึดใบผสม3 โครงเครื่อง4 สวิทซ์ ปิด เปิด เครื่องผสม 5 มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็นต้นกำลังสำหรับหมุนใบผสม และอ่างผสม6 อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เฉพาะเครื่องตีแป้งเชิงพาณิชย์ 7 ชุดรองรับและยึดอ่างผสม ถ้ามี 8 อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบใบผสม ถ้ามี รูปที่ 3 เครื่องตีแป้งประเภทใช้ในเชิงพาณิชย์ แบบแนวตั้ง เปลี่ยนใบผสมไม่ได้ ข้อ 4 2 3 การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ เครื่องตีแป้งประเภทใช้ในเชิงพาณิชย์ แบบแนวนอน อย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบหลักดังแสดงในรูปที่ 4 1 อ่างผสม2 ใบผสมและอุปกรณ์จับยึดใบผสม3 โครงเครื่อง4 สวิทซ์ ปิด เปิด เครื่องผสม 5 มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็นต้นกำลังสำหรับหมุนใบผสม6 อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เฉพาะเครื่องตีแป้งเชิงพาณิชย์ 7 ชุดรองรับและยึดอ่างผสม ถ้ามี 8 อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบใบผสม ถ้ามี รูปที่ 4 เครื่องตีแป้งประเภทใช้ในเชิงพาณิชย์ แบบแนวนอน ข้อ 4 2 4 การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ การทำชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของส่วนประกอบของเครื่องตีแป้งต้องเป็นดังนี้ อ่างผสม พื้นผิวภายในของอ่างผสมต้องเรียบและส่วนหรือบริเวณที่ต่อให้ติดกันด้วยการเชื่อม ต้องเรียบและสม่ำเสมอ ไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์และสามารถล้างทำความสะอาดได้ อ่างผสมต้องแข็งแรง มีความคงรูป กรณีอ่างผสมจำเป็นต้องเสริมความคงรูป rigidity ที่ขอบอ่างผสมการเก็บงานต้องเก็บงานให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป็นบริเวณที่เสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์ และง่ายต่อการทำความสะอาดการทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ ใบผสมและอุปกรณ์จับยึดใบผสม มีพื้นผิวและรอยเชื่อมเรียบไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์และสามารถล้างทำความสะอาดได้ กรณีใบผสมสามารถถอดเปลี่ยน เพื่อเปลี่ยนการใช้งานหรือล้างทำความสะอาด ต้องสามารถถอดประกอบได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือการทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ โครงเครื่องมีพื้นผิวไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์และสามารถทำความสะอาดได้ การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ สวิทซ์ ปิด เปิด เครื่องตีแป้ง ติดตั้งในตำแหน่งที่ผู้ใช้งานเครื่องตีแป้งสามารถปิด เปิด เครื่องตีแป้งได้อย่างสะดวก สวิทซ์ต้องเป็นไปตามมอก 2593 การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ และตรวจสอบตามใบรับรอง มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็นต้นกำลังสำหรับหมุนใบผสม และสำหรับหมุนอ่างผสม มอเตอร์ควรเป็นไปตาม มอก 866 มอเตอร์ควรติดตั้งอยู่ในบริเวณหรือพื้นที่ที่มีระดับชั้นการป้องกันน้ำ สายไฟฟ้าสายไฟฟ้าต้องเป็นไปตาม มอก 11การทดสอบทำโดยตรวจสอบตามใบรับรอง อุปกรณ์เสริมความปลอดภัย เฉพาะเครื่องตีแป้งเชิงพาณิชย์ ต้องมีสวิทซ์ฉุกเฉินสำหรับหยุดเครื่องในกรณีฉุกเฉิน โดยต้องติดตั้งให้ง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถมองเห็นได้สะดวก ต้องมีฝาปิดหรือตะแกรงปิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งาน โดยช่องเปิดตะแกรงต้องมีความกว้างไม่เกิน 25 mm และฝาปิดหรือตะแกรงต้องทำจากวัสดุชั้นคุณภาพใช้สัมผัสอาหารได้อย่างปลอดภัยการทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ และตรวจสอบตามใบรับรอง ชุดรองรับและยึดอ่างผสม ถ้ามี มีพื้นผิวไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์และสามารถทำความสะอาดได้ และสามารถรองรับมวลของอ่างผสมในภาวะอ่างผสมมีความจุสูงสุดของอ่างผสมได้ การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ ถ้ามี สามารถปรับความเร็วรอบได้การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ เต้าเสียบ ถ้ามี เต้าเสียบต้องเป็นไปตาม มอก 166 และ มอก 2162การทดสอบทำโดยตรวจสอบตามใบรับรอง คุณลักษณะที่ต้องการ คุณลักษณะทั่วไป เครื่องตีแป้งต้องไม่ก่ออันตรายต่อผู้ใช้ เช่น ต้องไม่มีขอบคมหรือปลายแหลม มีการป้องกันอย่างเพียงพอเพื่อไม่ให้ผู้ใช้สัมผัสกับส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าการทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ5 1 2 อ่างผสม ต้องมีความจุไม่น้อยกว่าค่าที่ผู้ทำระบุการทดสอบทำโดยวัดความจุของอ่างผสมโดยการเติมน้ำให้เต็มอ่างผสมที่อุณหภูมิห้องแล้วชั่งมวลด้วยเครื่องชั่งละเอียด 0 1 g แล้วคำนวณหาปริมาตร โครงเครื่องต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะรับภาระสูงสุดขณะใช้งาน การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ ชุดรองรับและยึดอ่างผสม ถ้ามี ต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะรับภาระสูงสุดขณะใช้งาน การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ คุณลักษณะด้านความปลอดภัย เครื่องตีแป้งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามมอก 1515 เครื่องตีแป้งเชิงพาณิชย์ให้เป็นไปตามมอก 19985 3 สมรรถนะเมื่อทดสอบตามข้อ 8 แล้วต้องเป็นดังนี้ กำลังไฟฟ้า energy input rate ที่ภาวะโหลดสูงสุดต้องไม่เกิน 5 ของค่าที่ผู้ทำระบุ การใช้งาน ระหว่างทดสอบการใช้งาน ต้องไม่เกิดเสียงดังหรือการสั่นผิดปกติโครงเครื่องไม่เกิดการเสียหายทางกล หลังการทดสอบเครื่องตีแป้งต้องไม่เสียหายที่ทุกภาวะการทดสอบ แป้งทดสอบที่เป็นแป้งสำหรับทำเค้กไข่ ต้องมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน แป้งทดสอบที่เป็นแป้งสำหรับทำคุกกี้ ต้องมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน แป้งทดสอบที่เป็นแป้งสำหรับทำขนมปัง ต้องมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน แป้งทดสอบที่เป็นแป้งสำหรับทำเค้กไข่ ต้องมีค่าความหนาแน่นแตกต่างกันได้ไม่เกิน 5 เมื่อทำการทดสอบวัดความหนาแน่นทั้ง 3 ครั้ง แป้งทดสอบที่เป็นแป้งสำหรับทำคุกกี้ต้องมีค่าความหนาแน่นแตกต่างกันได้ไม่เกิน 5 เมื่อทำการทดสอบวัดความหนาแน่นทั้ง 3 ครั้ง มวลของชิ้นแป้งทดสอบที่เป็นแป้งขนมปังทั้ง 5 ชิ้นแตกต่างกันได้ไม่เกิน 5 เมื่อทำการทดสอบจำนวน 3 ครั้ง เครื่องหมายและฉลาก เครื่องตีแป้งอย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นง่าย ชัดเจน และ ถาวร คำว่า เครื่องตีแป้ง ประเภท แบบ และชนิดของเครื่องตีแป้ง แบบรุ่น model หมายเลขลำดับเครื่อง serial number มิติของเครื่อง ระบุ ความกว้าง x ความยาว x ความสูง หน่วยเป็น mm x mm x mm มวลของเครื่อง หน่วยเป็นกิโลกรัม ความจุของอ่างผสม หน่วยเป็นลิตร กำลังไฟฟ้าที่ภาวะโหลดสูงสุด หน่วยเป็นวัตต์ กระแสไฟฟ้า หน่วยเป็นแอมแปร์ แรงดันไฟฟ้า หน่วยเป็นโวลต์ ความถี่หน่วยเป็นเฮิรตซ์ และเฟส ข้อควรระวัง เดือนปีที่ผลิต หรือรหัสรุ่นที่ผลิต ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เครื่องตีแป้งทุกเครื่องต้องมีคู่มือแนะนำการใช้งาน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คำว่า เครื่องตีแป้ง ประเภท แบบ และชนิดของเครื่องตีแป้ง แบบรุ่น มิติของเครื่อง ระบุ ความกว้าง x ความยาว x ความสูง หน่วยเป็น mm x mm x mm ความจุของอ่างผสม หน่วยเป็นลิตร ความจุสูงสุดของอ่างผสมในการผสมแป้ง หน่วยเป็นกิโลกรัม กำลังไฟฟ้าที่ภาวะโหลดสูงสุด หน่วยเป็นวัตต์ กระแสไฟฟ้า หน่วยเป็นแอมแปร์ แรงดันไฟฟ้า หน่วยเป็นโวลต์ ความถี่หน่วยเป็นเฮิรตซ์ และเฟส ข้อควรระวัง คำแนะนำการใช้งาน 9 1 วิธีการติดตั้ง และถอดประกอบเครื่องและอุปกรณ์ผสมแป้ง 9 2 ความจุสูงสุดของอ่างผสมในการตีผสมแป้งแต่ละชนิด มีการระบุมวลหรือมวลของแป้งและส่วนผสมทีเครื่องตีแป้งสามารถใช้งานได้อย่างชัดเจน 9 3 วิธีการใช้งานเครื่องตีแป้ง การปรับตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วของใบผสม ถ้ามี และการเลือกใช้ระดับความเร็วต่าง ๆ ที่เหมาะสม มีการระบุการใช้งานใบผสมแต่ละประเภทอย่างชัดเจน พร้อมระบุความเร็วสูงสุดของใบผสมแต่ชนิด ถ้ามีใบผสมหลายแบบ มีการระบุระยะเวลาสูงสุดในการใช้งานเครื่องตีแป้งแบบต่อเนื่อง ที่ความเร็วสูงสุด 9 4 วิธีการทำความสะอาดเครื่องตีแป้งและอุปกรณ์ 9 5 การตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้น 9 6 รายการอะไหล่ และอุปกรณ์ของเครื่อง 9 7 ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน รุ่น lot หมายถึง เครื่องตีแป้งแบบเดียวกันที่มีขนาดความจุเดียวกัน ทำจากวัสดุ และผ่านกรรมวิธีทางการผลิตอย่างเดียวกัน และทำต่อเนื่องคราวเดียวกัน หรือส่งมอบ หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน การชักตัวอย่างและการตัดสินใจ การชักตัวอย่างให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 1 เครื่อง เกณฑ์ตัดสินตัวอย่างเครื่องตีแป้งต้องเป็นไปตามหัวข้อ 4 5 และ 6 ทุกรายการจึงจะถือว่าเครื่องตีแป้งรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ การทดสอบการทดสอบสมรรถนะของเครื่องตีแป้งให้เป็นไปตามที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้การทดสอบที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับการทดสอบสมรรถนะที่กำหนดไว้ ทั่วไปข้อกำหนดทั่วไปในการหาค่าต่าง ๆ และอุปกรณ์วัดในการทดสอบให้เป็นดังนี้ กำลังไฟฟ้าใช้เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าชนิด watt meter ที่มีความละเอียด 1 w มวลใช้เครื่องชั่งมวลที่มีความละเอียด 0 1 g ปริมาตรใช้ภาชนะที่รู้ปริมาตรขนาด 100 cm3 ความเร็วรอบใช้เครื่องวัดความเร็วรอบที่มีความละเอียด 1 rpm เวลาใช้นาฬิกาจับเวลาที่มีความละเอียด 1 sec อุณหภูมิใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหัวแท่งโลหะจุ่มในผลิตภัณฑ์ แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลมีความละเอียด 0 1 oC การเตรียมการทดสอบ การเตรียมเครื่องตีแป้งสำหรับทดสอบ ติดตั้งเครื่องตีแป้งบนพื้นเรียบแข็งที่ได้ระดับ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องตีแป้งตามผู้ทำระบุ เงื่อนไขการทดสอบการเตรียมแป้งทดสอบสำหรับการทดสอบเป็นดังนี้ เลือกใช้ตามข้อกำหนดการใช้งานของเครื่องตีแป้งที่ผู้ทำระบุ เค้ก ชนิดเค้กไข่ ส่วนผสมประกอบด้วย แป้งสาลีชนิดทำเค้ก 23 ไข่ไก่ 38 น้ำตาลทรายขาว 38 เกลือบริโภคชนิดผง 0 5 และผงฟูชนิดที่ให้ปฏิกิริยาช้า double acting baking powder 0 5 โดยมวล คุกกี้ ชนิดคุกกี้เนย ส่วนผสมประกอบด้วย แป้งสาลีชนิดอเนกประสงค์ 40 เนยสดชนิดเค็ม 31 5 น้ำตาลทรายขาว 17 ไข่ไก่ 11 เกลือบริโภคชนิดผง 0 2 และผงฟูชนิดที่ให้ปฏิกิริยาช้า 0 3 โดยมวล ขนมปัง ชนิดขนมปังอิตาเลียน ส่วนผสมประกอบด้วย แป้งสาลีชนิดทำขนมปัง 61 น้ำ 37 เกลือบริโภคชนิดผง 1 และยีสต์ขนมปังจืด 1 โดยมวล หมายเหตุ 1 ส่วนผสมทุกอย่างยกเว้นเนยสดชนิดเค็มใช้ที่อุณหภูมิห้อง 25oC 2 เนยสดชนิดเค็มหั่นเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาด 1cm x1 cm x1 cm อุณหภูมิ 10oC 12oC3 ในการชั่งมวลส่วนผสมให้ใช้เครื่องชั่งมวลตามข้อ 8 1 2 สมรรถนะ กำลังไฟฟ้าให้วัดกำลังไฟฟ้าของเครื่องตีแป้งที่ภาวะโหลดสูงสุด การใช้งานการทดสอบการใช้งานเครื่องตีแป้งให้ทำการทดสอบเครื่องตามข้อกำหนดการใช้งานเครื่องกับผลิตภัณฑ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ เลือกทดสอบตามผู้ทำระบุในคู่มือการใช้งาน การผสมแป้งสำหรับทำเค้กไข่การทดสอบการใช้งานเครื่องตีแป้งด้วยการผสมแป้งสำหรับทำเค้กชนิดเค้กไข่ โดยใช้อัตราส่วนแป้งและส่วนผสมตามข้อ 8 2 2 1 ที่มวลของแป้งและส่วนผสมตามที่ผู้ทำระบุในข้อ 6 2 9 2 โดยขั้นตอนการทดสอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ตามคู่มือที่ผู้ทำตระบุ หรือทำการทดสอบด้วยวิธีการผลิตดังนี้ ร่อนแป้งสาลีชนิดทำเค้ก เกลือบริโภคชนิดผง และผงฟูชนิดที่ให้ปฏิกิริยาช้า รวมกันด้วยด้วยตะแกรงร่อนแป้งสแตนเลส แบบกรองละเอียด 60 mesh 60 ช่องต่อนิ้ว ใส่ไข่ลงไปในอ่างผสม ตีด้วยความเร็วรอบสูงสุด ทยอยใส่น้ำตาลทรายขาวลงไปในไข่ที่ละน้อยจนหมด ตีต่อจนไข่ขึ้นฟูเป็นสีขาวนวล ใช้เวลา 10 min ปรับเป็นความเร็วต่ำสุด เติมส่วนผสมของแป้งสาลีชนิดทำเค้ก เกลือบริโภคชนิดผง และผงฟูชนิดที่ให้ปฏิกิริยาช้าที่ร่อนแล้วลงไปในอ่างผสม แล้วตีให้เข้ากันเป็นเวลา 3 min สังเกตลักษณะแป้งทดสอบที่เป็นแป้งเค้กไข่ที่ได้ นำแป้งทดสอบที่เป็นแป้งเค้กไข่ไปหาความหนาแน่นตามดังขั้นตอนต่อไปนี้ จำนวน 3 ครั้ง 5 1 ชั่งมวลกระบอกตวงตามข้อ 8 1 3 ด้วยเครื่องชั่งมวลตามข้อ 8 1 2 5 2 บรรจุแป้งทดสอบจนเต็มภาชนะที่รู้ปริมาตร นำไปชั่งมวลรวมด้วยเครื่องชั่งมวลตามข้อ 8 1 2 5 3 คำนวนมวลของแป้งทดสอบดังสมการ 1 และความหนาแน่นของแป้งทดสอบดังสมการ 2 m แป้งทดสอบ m รวม m กระบอกตวง 1 &rho แป้งทดสอบ m แป้งทดสอบ V แป้งทดสอบ 2 เมื่อ &rho แป้งทดสอบ คือ ความหนาแน่นของแป้งทดสอบ g cm3 V แป้งทดสอบ คือ ปริมาตรของแป้งทดสอบ ปริมาตรของภาชนะที่รู้ปริมาตร cm3 m แป้งทดสอบ คือ มวลของแป้งทดสอบ g m รวม คือ มวลรวมของแป้งทดสอบและกระบอกตวง g m กระบอกตวง คือ มวลของกระบอกตวง g คำนวนเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างความหนาแน่นของแป้งทดสอบจากสมการ 3 &epsilon m D 1 D 2 D 2 × 100 3 เมื่อ m คือ เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างความหนาแน่นของแป้งทดสอบ D 1 คือ ความหนาแน่นสูงสุดของแป้งทดสอบ หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร D 2 คือ ความหนาแน่นน้อยสุดของแป้งทดสอบ หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร บันทึกผลการทดสอบ การผสมแป้งสำหรับทำคุกกี้การทดสอบการใช้งานเครื่องตีแป้งด้วยการผสมแป้งสำหรับทำคุกกี้ชนิดคุกกี้เนย โดยใช้แป้งและส่วนผสมตามข้อ 8 2 2 2 ที่มวลของแป้งและส่วนผสมตามที่ผู้ทำระบุในข้อ 6 2 9 2 โดยขั้นตอนการทดสอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ตามคู่มือที่ผู้ทำระบุ หรือทำการทดสอบด้วยวิธีการผลิตดังนี้ ร่อนแป้งสาลีชนิดอเนกประสงค์ เกลือบริโภคชนิดผง และผงฟูชนิดที่ให้ปฏิกิริยาช้า รวมกัน ด้วยตะแกรงร่อนแป้งสแตนเลส แบบกรองละเอียด 60 mesh 60 ช่องต่อนิ้ว ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายขาวลงในอ่างผสม ตีด้วยความเร็วต่ำเป็นเวลา 2 min แล้วปรับเป็นความเร็วปานกลางเป็นเวลา 10 min หรือจนเนยขึ้นฟูมีสีเหลืองนวล ทยอยใส่ไข่จนครบ ตีต่อ 3 min ปรับเป็นความเร็วต่ำสุด เติมส่วนผสมของแป้งสาลีชนิดอเนกประสงค์ เกลือบริโภคชนิดผง และผงฟูชนิดที่ให้ปฏิกิริยาช้าที่ร่อนแล้วลงไปในอ่างผสมแล้วตีให้เข้ากันเป็นเวลา 3 min สังเกตลักษณะแป้งทดสอบที่เป็นแป้งคุกกี้ที่ได้ นำแป้งทดสอบที่เป็นแป้งคุกกี้ไปหาความหนาแน่นตามข้อ 8 3 2 1 5 จำนวน 3 ครั้ง และคำนวนเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างความหนาแน่นของแป้งทดสอบจากสมการ 3 บันทึกผลการทดสอบ การผสมแป้งสำหรับทำขนมปังการทดสอบการใช้งานเครื่องตีแป้งด้วยการผสมแป้งสำหรับทำขนมปังชนิดขนมปังอิตาเลียน โดยใช้แป้งและส่วนผสมตามข้อ 8 2 2 3 ที่มวลของแป้งและส่วนผสมตามที่ผู้ทำระบุในข้อ 6 2 9 2 โดยขั้นตอนการทดสอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ตามคู่มือที่ผู้ทำระบุ หรือทำการทดสอบด้วยวิธีการผลิตดังนี้ ร่อนแป้งสาลีชนิดทำขนมปัง ด้วยตะแกรงร่อนแป้งสแตนเลส แบบกรองละเอียด 60 mesh 60 ช่องต่อนิ้ว ใส่แป้งสาลีชนิดทำขนมปัง ที่ร่อนแล้ว เกลือบริโภคชนิดผง ยีสต์ และน้ำ ในอ่างผสม ทำการเปิดเครื่องตีแป้งทดสอบจนเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ติดขอบอ่างผสมและเมื่อทดสอบดึงแป้งทดสอบสามารถดึงเป็นแผ่นบาง ๆ โดยไม่ขาด สังเกตลักษณะแป้งทดสอบที่เป็นแป้งขนมปังที่ได้ แป้งทดสอบที่เป็นแป้งขนมปังเมื่อนำไปรีดให้มีความหนาเท่ากัน แล้วกดด้วยพิมพ์วงกลมขนาด 5 cm จำนวน 5 ชิ้นนำไปชั่งมวล โดยทำทั้งหมด จำนวน 3 ครั้ง และคำนวณเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างความหนาแน่นของแป้งทดสอบจากสมการ 4 DM m 1 m 2 m 2 × 100 4 เมื่อ DM คือ เปอร์เซ็นต์ความแตกต่างมวลของแป้งทดสอบ D 1 คือ มวลสูงสุดของแป้งทดสอบ หน่วยเป็นกรัม D 2 คือ มวลน้อยสุดของแป้งทดสอบ หน่วยเป็นกรัม บันทึกผลการทดสอบ
มอก. เครื่องแบ่งโดว์
ปัจจุบันมีการใช้เครื่องแบ่งโดว์ในการผลิตเบเกอรี่อย่างแพร่หลาย ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทนี้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้จัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหา มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ทำและเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง มอก 11 เล่ม 1 2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 450 750 โวลต์ มอก 166 2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ มอก 465 เล่ม 1 2554 วิธีการชักตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบลักษณะเชิงคุณภาพ เล่ม 1 แบบแผนการชักตัวอย่างระบุโดยขีดจำกัดคุณภาพที่ยอมรับ AQL เพื่อการตรวจสอบรุ่นต่อรุ่น มอ ก 866 2550 มอเตอร์เหนี่ยวนำ มอก 1375 2547 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดทั่วไป มอก 1998 2543 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องครัวเชิงพาณิชย์ มอก 2162 2556 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป มอก 2 593 เล่ม 1 สวิตซ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป ANSI Z 50 2 2013 American National Standard for Bakery Equipment Sanitation requirements มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องแบ่งโดว์ 1 ขอบข่าย 1 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเครื่องแบ่งโดว์ประเภททำงานต่อเนื่องด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ และประเภททำงานเป็นรอบโดยใช้กลไกการแบ่งโดว์ด้วยใบมีดตัด 2 บทนิยาม ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มีดังต่อไปนี้ 2 1 โดว์ dough หมายถึง ของผสมที่ได้จากการผสมแป้งสาลีโปรตีนสูงกับน้ำ และส่วนผสมอื่นๆ เช่น ยีสต์ ไข่ นม น้ำมัน เนย น้ำตาล แล้วนวดให้เข้ากัน ทำให้โดว์มีลักษณะ เหนียว นุ่ม ยืดหยุ่น ดึงเป็นแผ่นบางได้โดยไม่ขาดง่าย 2 2 การแบ่งโดว์ dough dividing หมายถึง กระบวนการแบ่งก้อนโดว์ออกเป็นชิ้น เพื่อแบ่งโดว์ให้มีขนาดตามต้องการ 2 3 การโรยแป้ง dusting หมายถึง กระบวนการโรยแป้งสาลีลงบนโดว์หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรเพื่อป้องกันไม่ให้โดว์ติดกันเองและติดกับชิ้นส่วนของเครื่องจักร 2 4 แป้ง สาลีชนิดทำขนมปัง แป้งสาลีชนิดโปรตีนสูง หมายถึงแป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 11 14 3 ประเภท และแบบ เครื่องแบ่งโดว์แบ่งออกเป็น2 ประเภท ตามลักษณะการทำงานของเครื่องแบ่งโดว์ คือ 3 1 ประเภททำงานต่อเนื่องด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 3 2 ประเภท ทำงานเป็นรอบใช้กลไกการแบ่งโดว์ด้วยใบมีดตัด cutting press divider แบ่งออกเป็น 2 แบบตามต้นกำลังในการทำงาน คือ 3 2 1 แบบทำงานด้วยแรงคน 3 2 2 แบบทำง านด้วยไฟฟ้า 4 วัสดุ ส่วนประกอบและการทำ 4 1 วัสดุ 4 1 1 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่สัมผัสหรือมีโอกาสสัมผัสกับอาหาร product zone คือ พื้นผิวของส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีโอกาสสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงพื้นผิวที่อาจเกิดหยดน้ำจากการกลั่นตัวและหยดลงบนผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุแปลกปลอมที่อาจตกลงไปปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ถังป้อนโดว์ ชุดหัวแบ่ง ใบมีดแบ่งโดว์แผ่นรองโดว์กลไกโรยแป้ง กลไกหล่อลื่นโดว์ และกลไกแขนโยกตัด ต้องทำจากวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร 4 1 2 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ไม่สัมผัสอาหาร non product zone คือ ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ไม่มีโอกาสสัมผัสหรือปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ โครงเครื่อง สวิตซ์ปิด เปิด ไฟแสดงสถานะการทำงานต้องทำจากวัสดุที่ทนการกัดกร่อน หรือวัสดุที่ผ่านการเคลือบผิวหรือพ่นสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน โดยผิวเคลือบหรือสีที่พ่นต้องมีสารตะกั่วไม่เกิน 0 06 ของมวลสารเคลือบ การทดสอบทำโดยตรวจสอบตามใบรับรองหรือ การตรวจพินิจ 4 2 ส่วนประกอบ 4 2 1 เครื่องแบ่งโดว์ประเภททำงานต่อเนื่องด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ อย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบดังแสดงใน รูปที่ 1 การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 2 2 เครื่องแบ่งโดว์ประเภททำงานเป็นรอบใช้กลไกการแบ่งโดว์ด้วยใบมีดตัดแบบทำงานด้วยแรงคนอย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบหลักดังแสดงในรูปที่ 2 การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 2 3 เครื่องแบ่งโดว์ประเภททำงานเป็นรอบใช้กลไกการแบ่งโดว์ด้วยใบมีดตัดแบบทำงานด้วยไฟฟ้า อย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบหลักดังแสดงในรูปที่ 3 การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 3 การทำ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของส่วนประกอบของเครื่องแบ่งโดว์ต้องเป็นดังนี้ 4 3 1 ถังป้อนโดว์ สำหรับเครื่องแบ่งโดว์ประเภททำงานต่อเนื่องด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ พื้นผิวของถังป้อนโดว์ต้องเรียบ กรณีมีการต่อแผ่นโลหะเข้าด้วยกันต้องเป็นการเชื่อมแบบต่อชนและขัดแต่งรอยเชื่อมให้เรียบเสมอกับผิวโลหะโดยรอบ กรณีที่เป็นการต่อโลหะสองชิ้นเข้าด้วยกันด้วยสกรูเกลียวพื้นผิวระหว่างรอยต่อทั้งสองจะต้องประกบเข้ากันสนิทและแน่นหนา การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 3 2 ชุดหัวแบ่งโดว์ สำหรับเครื่องแบ่งโดว์ประเภททำงานต่อเนื่องด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ชุดหัวแบ่งโดว์จะต้องสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่ายกรณีมีการต่อแผ่นโลหะเข้าด้วยกันต้องเป็นการเชื่อมแบบต่อชนและขัดแต่งรอยเชื่อมให้เรียบเสมอกับผิวโลหะโดยรอบ กรณีที่เป็นการต่อโลหะสองชิ้นเข้าด้วยกันด้วยสกรูและเกลียว พื้นผิวระหว่างรอยต่อทั้งสองจะต้องประกบเข้ากันสนิทและแน่นหนา การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 3 3 กลไกโรยแป้ง ถ้ามี 4 3 3 1 พื้นผิวของกล่องสำหรับโรยแป้งโดยเฉพาะภายในต้องเรียบและส่วนหรือบริเวณที่ต่อให้ติดกันด้วยการเชื่อมต้องเรียบและสม่ำเสมอ ไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์และสามารถล้างทำความสะอาดได้ 4 3 3 2 กล่องบรรจุแป้งสำหรับโรยจะต้องมีฝาปิดมิดชิด และกลไกการโรยแป้งจะต้องถอดล้างหรือทำความสะอาดได้ง่าย หากใช้กลไกการโรยแป้งแบบอื่นนอกจากกล่องโรยแป้งต้องออกแบบสร้างในลักษณะที่สามารถถอดล้างหรือทำความสะอาดได้ง่าย การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 3 4 กลไกหล่อลื่นโดว์ ถ้ามี 4 3 4 1 กลไกของชุดหล่อลื่นก้อนโดว์ต้องแยกออกจากระบบหล่อลื่นกลไกเครื่องจักรต้องมีอ่างเก็บสารหล่อลื่นก้อนโดว์ที่อยู่ในระยะเอื้อมถึงและถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่าย ระบบท่อสารหล่อลื่น วาล์ว จะต้องสามารถทำความสะอาดได้โดยง่าย 4 3 4 2 กลไกของชุดหล่อลื่นก้อนโดว์ต้องมีการป้องกันการรั่วไหลของสารหล่อลื่น และต้องอยู่ในตำแหน่งที่สารหล่อลื่นจะไม่รั่ว หยด หรือพุ่งใส่เข้าไปในเขตทำงาน การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 3 5 โครงเครื่อง 4 3 5 1 วัสดุที่ใช้ทำโครงเครื่องต้องทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมหรือวัสดุที่ไม่เป็นสนิม กรณีทำจากเหล็กต้องทาสีหรือเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมเพื่อป้องกันการกัดกร่อน โดยผิวเคลือบหรือสีที่พ่นต้องมีสารตะกั่วไม่เกิน 0 06 ของมวลสารเคลือบ 4 3 5 2 แท่นฐานของเครื่องแบ่งโดว์ที่วางติดกับพื้นต้องวางแนบสนิทกับพื้น หรือต้องมีช่องว่างห่างจากพื้นไม่น้อยกว่า 150 mm วัดจากขอบต่ำที่สุดของเครื่องจักรโดยอาจวางบนแท่นรองรับหรือล้อเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาด การทดสอบทำโดยตรวจพินิจ และตรวจสอบตามใบรับรอง 4 3 6 แผ่นรองโดว์ สำหรับเครื่องแบ่งโดว์ประเภททำงานเป็นรอบใช้กลไกการแบ่งโดว์ด้วยใบมีดตัด ต้องขึ้นรูปจากวัสดุชิ้นเดียวกัน วางอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอนระหว่างการทำงาน สามารถถอดออกได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เพื่อนำโดว์ที่แบ่งแล้วออกหรือนำชิ้นส่วนอุปกรณ์ออกมาล้างทำความสะอาด การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 3 7 ชุดใบมีดแบ่งโดว์ สำหรับเครื่องแบ่งโดว์ประเภททำงานเป็นรอบใช้กลไกการแบ่งโดว์ด้วยใบมีดตัด 4 3 7 1 ต้องมีลักษณะเป็นชิ้นเดียวกัน สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่าย กรณีที่ทำโดยการต่อโลหะเข้าด้วยกัน ต้องเป็นการเชื่อมแบบต่อชนและขัดแต่งรอยเชื่อมให้เรียบเสมอกับผิวโลหะโดยรอบ 4 3 7 2 ต้องมีระบบป้องกันความเสียหายของชุดใบมีดในกรณีที่มีของแข็งปลอมปนเข้าไปกับโดว์ โดยอาจเป็นระบบกลไก หรือระบบไฟฟ้า หรือทั้งสองอย่าง หรือติดตั้งสวิทช์ฉุกเฉินสำหรับหยุดเครื่องในกรณีฉุกเฉิน ต้องติดตั้งให้ง่ายต่อการเข้าถึง มองเห็นสะดวก การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 3 8 ระบบหล่อลื่นสำหรับกลไกการทำงานเครื่องแบ่งโดว์ machine lubrication system ถ้ามี ต้องถูกออกแบบสร้างในลักษณะที่ป้องกันการรั่วไหลของสารหล่อลื่น และต้องอยู่ในตำแหน่งที่สารหล่อลื่นจะไม่รั่ว หยด หรือพุ่งใส่เข้าไปในเขตทำงาน การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 3 9 กลไกการกดตัด สำหรับเครื่องแบ่งโดว์ประเภทประเภททำงานเป็นรอบใช้กลไกการแบ่งโดว์ด้วยใบมีดตัด ต้องมีช่องเปิด ฝาปิดหรือประตู ที่สามารถถอดออกหรือหมุนเปิดได้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบพื้นผิวที่สัมผัสผลิตภัณฑ์ ช่องเปิดจะต้องมีขนาดเพียงพอต่อการทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสผลิตภัณฑ์ การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 3 10 มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำเป็นต้นกำลังสำหรับกลไกการแบ่งโดว์ ถ้ามี 4 3 10 1 มอเตอร์ควรเป็นไปตาม มอก 866 4 3 10 2 ควรติดตั้งอยู่ในบริเวณหรือพื้นที่ที่มีระดับชั้นการป้องกันน้ำ 4 3 11 เต้าเสียบ ถ้ามี เต้าเสียบต้องเป็นไปตาม มอก 166และ มอก 2162 การทดสอบทำโดยตรวจสอบตามใบรับรอง 4 3 12 สายไฟฟ้า สายไฟต้องเป็นไปตาม มอก 11 การทดสอบทำโดยตรวจสอบตามใบรับรอง 4 3 13 สวิทซ์ปิด เปิด 4 3 13 1 ติดตั้งในตำแหน่งที่ผู้ใช้งานสามารถ ปิด เปิด ได้อย่างสะดวก 4 3 13 2 สวิทซ์เป็นไปตามมอก 2593 การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ และตรวจสอบตามใบรับรอง 5 คุณลักษณะที่ต้องการ 5 1 คุณลักษณะทั่วไป 5 1 1 เครื่องแบ่งโดว์ต้องไม่ก่ออันตรายต่อผู้ใช้ เช่น ต้องไม่มีขอบคมหรือปลายแหลมมีการป้องกันอย่างเพียงพอเพื่อไม่ให้ผู้ใช้สัมผัสกับส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 5 1 2 โครงเครื่องต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะรับภาระสูงสุดได้ขณะใช้งาน การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 5 2 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปตามมอก 1998 5 3 สมรรถนะ เมื่อทดสอบเครื่องแบ่งโดว์ตามข้อ 8 3 แล้วต้องเป็นดังนี้ 5 3 1 ในกรณีทำงานด้วยไฟฟ้า อัตราการใช้พลังงาน energy input rate ไม่เกิน 5 ของค่าพลังงานที่ผู้ทำระบุ 5 3 2 การใช้งาน 5 3 2 1 กำลังการผลิต มีความคลาดเคลื่อน c ไม่เกิน1 และมวลโดแต่ละก้อนที่ถูกแบ่งโดยเครื่องแบ่งโดว์ M ai จะต้องมีความคลาดเคลื่อน eiไม่เกิน 5 5 3 2 2 เกณฑ์การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสินใจสำหรับการทดสอบความผิดพลาดในการแบ่งโดว์ให้เป็นไปตาม มอก 465 เล่ม 1 แผนการชักตัวอย่างเชิงเดี่ยว ระดับการตรวจสอบแบบปกติ และขีดจำกัดคุณภาพที่ยอมรับ acceptance quality limit AQL 6 5โดยใช้ระดับการตรวจสอบทั่วไป II และขนาดตัวอย่างให้กำหนดเป็นตัวอักษรรหัสดังตารางที่ 1 เพื่อนำไปใช้ในตารางที่ 2 5 3 2 3 กรณีการทดสอบแรงที่ใช้ในการกดเครื่องแบ่งโดว์ประเภททำงานเป็นรอบใช้กลไกการแบ่งโดว์ด้วยใบมีดตัด แบบทำงานด้วยแรงคน ก้อนโดว์ทุกก้อนจะต้องถูกแบ่งออกจากกันอย่างสมบูรณ์โดยใช้แรงในการกดที่บริเวณมือจับด้ามกดไม่เกิน 200 N 5 3 3 3 กลไกการโรยแป้ง ถ้ามี สามารถโรยแป้งได้ต่อเนื่องในปริมาณที่ผู้ทำระบุไว้ โดยไม่เกิดการอุดตันในระหว่างการทำงานและต้องมีความคลาดเคลื่อน P จากปริมาณที่ผู้ทำระบุไม่เกิน5 6 เครื่องหมายและฉลาก 6 1 เครื่องแบ่งโดว์อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นง่าย ชัดเจน และถาวร 1 คำว่า เครื่องแบ่งโดว์ และระบุประเภทและแบบ ของเครื่องแบ่งโดว์ 2 แบบรุ่น model 3 หมายเลขลำดับเครื่อง serial number 4 มิติของเครื่อง ระบุ ความกว้าง x ความยาว x ความสูง หน่วยเป็น mm x mm x mm 5 กำลังการผลิต ระบุเป็น เป็น กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ กรัมต่อชั่วโมง หรือ กิโลกรัมต่อรอบการทำงาน หรือ ชิ้นต่อชั่วโมง หรือ ชิ้นต่อรอบการทำงาน 6 กำลังไฟฟ้าที่ภาวะโหลดสูงสุด หน่วยเป็น วัตต์ 7 กระแสไฟฟ้า หน่วยเป็น แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้า หน่วยเป็น โวลต์ ความถี่หน่วยเป็น เฮิรตซ์ และเฟส 8 ข้อควรระวัง 9 เดือนปีที่ผลิต หรือรหัสรุ่นที่ผลิต 10 ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 11 น้ำหนักของเครื่อง หน่วยเป็น กิโลกรัม 6 2 เครื่องแบ่งโดว์ทุกเครื่องต้องมีคู่มือแนะนำการใช้งาน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1 คำว่า เครื่องแบ่งโดว์ และระบุประเภทและแบบของเครื่องแบ่งโดว์ 2 แบบรุ่น 3 มิติของเครื่อง ระบุ ความกว้าง x ความยาว x ความสูง หน่วยเป็น mm x mm x mm 4 กำลังการผลิต ระบุเป็น กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือ กรัมต่อชั่วโมง หรือ กิโลกรัมต่อรอบการทำงาน หรือ ชิ้นต่อชั่วโมง หรือ ชิ้นต่อรอบการทำงาน 5 กำลังไฟฟ้าที่ภาวะโหลดสูงสุด หน่วยเป็น วัตต์ 6 กระแสไฟฟ้า หน่วยเป็น แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้า หน่วยเป็น โวลต์ ความถี่ หน่วยเป็น เฮิรตซ์ และเฟส 7 ข้อควรระวัง 8 คำแนะนำการใช้งาน 8 1 วิธีการติดตั้ง และถอดประกอบเครื่องและอุปกรณ์แบ่งโดว์ 8 2 ความจุหรือมวลโดว์สูงสุดที่สามารถบรรจุในถังรับโดว์หรือถาดรองโดว์ในแต่ละรอบการทำงาน 8 3 ปริมาณการใช้แป้งสำหรับโรย เป็นกิโลกรัมต่อชั่วโมง 8 4 วิธีการใช้งานเครื่องแบ่งโดว์ 8 4 1 ขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักรอย่างละเอียด โดยอาจมีภาพประกอบให้เข้าใจได้ง่าย 8 4 2 การปรับตั้งอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนขนาดก้อนโดว์ที่แบ่งได้ ถ้ามี 8 4 3 มีการระบุข้อควรระวังและข้อห้ามในการปฏิบัติงานกับเครื่องแบ่งโดว์ในแต่ละขั้นตอน 8 4 4 วิธีการทำความสะอาดเครื่องแบ่งโดว์และอุปกรณ์ 8 4 5 การตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้น 9 รายการอะไหล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่อง 10 ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 7 การชักตัวอย่างและการตัดสินใจ 7 1 รุ่น lot หมายถึง เครื่องแบ่งโดว์แบบเดียวกัน หรือประเภทเดียวกันทำจากวัสดุ และผ่านกรรมวิธีทางการผลิตอย่างเดียวกัน และทำต่อเนื่องคราวเดียวกัน หรือส่งมอบ หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 7 2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ 7 2 1 การชักตัวอย่าง ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 1 เครื่อง 7 2 2 เกณฑ์ตัดสิน ตัวอย่างเครื่องแบ่งโดว์ต้องเป็นไปตามหัวข้อ 4 5 และ 6 ทุกรายการจึงจะถือว่าเครื่องแบ่งโดว์รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 8 การทดสอบ การทดสอบสมรรถนะของเครื่องแบ่งโดว์ให้เป็นไปตามที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้การทดสอบที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับการทดสอบสมรรถนะที่กำหนดไว้ 8 1 ทั่วไป ข้อกำหนดทั่วไปในการหาค่าต่าง ๆ และอุปกรณ์วัดในการทดสอบให้เป็นดังนี้ 8 1 1 กำลังไฟฟ้า ใช้เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าชนิด watt meter ที่มีความละเอียด 1 w 8 1 2 มวล ใช้เครื่องชั่งมวลที่มีความละเอียด 0 1 g 8 1 3 เวลา ใช้นาฬิกาจับเวลาที่มีความละเอียด 1 sec 8 2 การเตรียมการทดสอบ 8 2 1 การเตรียมเครื่องแบ่งโดว์สำหรับทดสอบ 8 2 1 1 ติดตั้งเครื่องแบ่งโดว์บนพื้นเรียบแข็งที่ได้ระดับ 8 2 1 2 ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องแบ่งโดว์ตามคู่มือการใช้งาน 8 2 2 เงื่อนไขการทดสอบ การเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบเป็นดังนี้ 8 2 2 1 ตัวอย่างโดว์สำหรับทดสอบ ขนมปังอิตาเลียน มีส่วนผสมประกอบด้วย แป้งสาลีชนิดทำขนมปัง 61 น้ำ 37 เกลือ table salt 1 และยีสต์ผง instant dry yeast สำหรับทำขนมปังจืด 1 โดยมวล ในการชั่งมวลส่วนผสมให้ใช้เครื่องชั่งมวลตามข้อ 8 1 2 8 2 2 2 วิธีการเตรียมโดว์ทดสอบใช้เครื่องผสมแบบสองแขนผสม double arm mixer โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1 ร่อนแป้งด้วยตะแกรงร่อนแป้งสแตนเลส แบบกรองละเอียด 60 mesh 60 ช่องต่อนิ้ว 2 เปิดเครื่องผสม จากนั้นผสมของแห้งเข้าด้วยกันในอ่างผสมโดยเริ่มจากใส่แป้งสาลี ตามด้วยเกลือ แล้วจึงเติมยีสต์ลงไป 3 ค่อย ๆ เติมน้ำจนหมด นวดต่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ติดขอบอ่างผสมและเมื่อทดสอบดึงโดว์สามารถดึงเป็นแผ่นบางๆ โดยไม่ขาด 4 ปิดเครื่องผสม นำโดว์ที่ได้ไปทดสอบสมรรถนะ 8 3 สมรรถนะ 8 3 1 การทดสอบกำลังไฟฟ้า ให้วัดกำลังไฟฟ้าของเครื่องแบ่งโดว์ที่ภาวะโหลดสูงสุดตามที่ผู้ทำระบุ 8 3 2 การทดสอบการใช้งาน 8 3 2 1 วิธีการทดสอบเครื่องแบ่งโดว์ประเภททำงานต่อเนื่องด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ข้อ 3 1 1 เตรียมโดว์ทดสอบให้มีมวลเท่ากับ จำนวนที่ต้องการทดสอบ เป็นไปตามตารางที่กำหนดจำนวนที่ต้องการทดสอบ ตามหัวข้อ 5 3 2 2 2 นำโดทดสอบใส่ในถังรับโดว์ เริ่มเดินเครื่องทำงาน จับเวลาเมื่อเครื่องแบ่งโดว์เริ่มทำงาน และหยุดจับเวลาเมื่อก้อนโดว์ก้อนสุดท้ายออกมาจากเครื่องแบ่งโดว์ ในระหว่างจับเวลาให้ชักตัวอย่างก้อนโดว์ โดยใช้วิธีการชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินสำหรับการทดสอบความผิดพลาดในการแบ่งโดว์ให้เป็นไปตามข้อ 5 3 2 2 3 คำนวณกำลังการผลิตของเครื่องแบ่งโดว์จากสมการ 1 คำนวณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของกำลังการผลิต c ตามสมการ 2 และคำนวณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของมวลก้อนโดว์แต่ละก้อนได้จากสมการ 3 4 บันทึกข้อมูล 5 ทดสอบทั้งหมด 3 ครั้งโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของการทดสอบทั้งสามครั้ง 8 2 2 2 วิธีการทดสอบเครื่องแบ่งโดว์ประเภททำงานเป็นรอบใช้กลไกการแบ่งโดว์ด้วยใบมีดตัด ข้อ 3 2 1 นำโดว์ทดสอบที่เตรียมไว้มาชั่งมวลด้วยเครื่องชั่งให้ได้มวลโดว์เท่ากับจำนวนที่ต้องการทดสอบ เป็นไปตามตารางที่กำหนดจำนวนที่ต้องการทดสอบ ตามหัวข้อ 5 3 2 2 แต่ในการทดสอบต้องทำให้เต็มจำนวนก้อนที่สามารถทำได้ในแต่ละรอบ แล้วจึงสุ่มตามจำนวนที่กำหนดตามหัวข้อ 5 3 2 2 2 ใส่โดว์ลงในเครื่องแบ่งก้อนโดว์ จากนั้นเริ่มเดินเครื่องทำงาน 3 ชั่งมวลโดว์ที่ถูกแบ่งแล้วทุกก้อน บันทึกค่ามวล 4 คำนวณกำลังการผลิตที่สามารถทำได้ในแต่ละรอบได้จากสมการ 5 และคำนวณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของก้อนโดว์แต่ละก้อนคำนวณได้จากสมการ 6 5 บันทึกข้อมูล 6 การทดสอบทำทั้งหมด 3 ครั้ง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของการทดสอบทั้งสามครั้ง 8 3 2 3 วิธีการทดสอบแรงที่ใช้ในการกดเครื่องแบ่งโดว์ประเภททำงานเป็นรอบใช้กลไกการแบ่งโดว์ด้วยใบมีดตัดแบบทำงานด้วยแรงคน ข้อ 3 2 1 1 นำโดว์ทดสอบที่เตรียมไว้มาชั่งมวลด้วยเครื่องชั่งให้ได้มวลโดว์เท่ากับจำนวนที่ต้องการทดสอบ เป็นไปตามตารางที่กำหนดจำนวนที่ต้องการทดสอบ ตามหัวข้อ 5 3 2 2 แต่ในการทดสอบต้องทำให้เต็มจำนวนก้อนที่สามารถทำได้ในแต่ละรอบ แล้วจึงสุ่มตามจำนวนที่กำหนดตามหัวข้อ 5 3 2 2 2 ใส่โดว์ลงในเครื่องแบ่งก้อนโดว์ จากนั้นถ่วงก้อนมวลที่มีมวลรวมกัน 20 kg เทียบเท่ากับแรงกด 200 N ที่บริเวณมือจับของด้ามกดของเครื่องแบ่งก้อนโดว์ 3 ปลดก้อนมวลออกและตรวจสอบโดว์ที่ถูกแบ่ง 4 บันทึกจำนวนก้อนโดว์ที่ไม่ขาดออกจากกันอย่างสมบูรณ์ 5 การทดสอบทำทั้งหมด 3 ครั้ง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของการทดสอบทั้งสามครั้ง
มอก.เครื่องปั้นโดว์
ปัจจุบันมีการใช้เครื่องปั้นโดว์ สำหรับการปั้น และคลึงให้โดว์มีผิวหน้าเรียบแทนการใช้มือในการผลิตเบเกอรี่ อย่างแพร่หลาย ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานผู้บริโภคและเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทนี้ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้จัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ทำและเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง มอก 11 เล่ม 1 2553 สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กําหนดไม่เกิน 450 750 โวลต์เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป มอก 166 2549 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ มอก 465 เล่ม 1 2554 วิธีการชักตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบลักษณะเชิงคุณภาพ เล่ม 1 แบบแผนการชักตัวอย่างระบุโดยขีดจำกัดคุณภาพที่ยอมรับ AQL เพื่อการตรวจสอบรุ่นต่อรุ่น มอก 866 2550 มอเตอร์เหนี่ยวนำ มอก 1375 2547 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดทั่วไป มอก 1998 2543 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องครัวเชิงพาณิชย์ มอก 2162 2556 เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป มอก 2593 เล่ม 1 สวิตซ์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป ANSI Z50 2 2013 American National Standard for Bakery Equipment Sanitation requirements เครื่องปั้นโดว์ 1 ขอบข่าย 1 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเครื่องปั้นโดว์ประเภทปั้นโดว์เพียงอย่างเดียว ประเภทแบ่งโดว์และปั้นโดว์ในเครื่องเดียวกัน กึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ ซึ่งมาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมเครื่องปั้นโดว์ที่ต้องมีระบบลำเลียงก้อนโดว์จากเครื่องแบ่งโดว์ไปยังเครื่องปั้นโดว์ 2 บทนิยาม ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มีดังต่อไปนี้ โดว์ dough หมายถึง ของผสมที่ได้จากการผสมแป้งสาลีโปรตีนสูง bread flour strong flour hard flour กับน้ำและส่วนผสมอื่นๆ เช่น ยีสต์ไข่ นม น้ำมันเนยน้ำตาลแล้วนวดให้เข้ากัน ทำให้โดว์มีลักษณะ เหนียว นุ่ม ยืดหยุ่น ดึงเป็นแผ่นบางได้โดยไม่ขาดง่าย การปั้นโดว์ dough rounding หมายถึง กระบวนการขึ้นรูปโดว์ dough ที่ผ่านการตัดเป็นชิ้นแล้วโดยการปั้น หรือคลึงให้เป็นก้อนกลม หรือมีลักษณะตามต้องการ ผิวเรียบเนียน เครื่องแบ่งโดว์และปั้นโดว์ในเครื่องเดียวกันแบบกึ่งอัตโนมัติ semi automatic bun machine หมายถึงเครื่องที่มีกลไกการแบ่งโดว์และปั้นโดว์อยู่ในเครื่องเดียวกัน และมีการใช้กลไกการทำงานบางอย่างร่วมกัน โดว์จะ ถูกวางอยู่บนแผ่นรองโดว์ขณะถูกแบ่งและปั้นโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายโดว์ในทั้งสองขั้นตอนซึ่งในขั้นตอนการปั้นผู้ปฏิบัติงานต้องโยกคันโยกเพื่อให้กลไกการปั้นทำงาน เครื่องแบ่งโดว์และปั้นโดว์ในเครื่องเดียวกัน แบบอัตโนมัติ automatic bun machine หมายถึงเครื่องที่มีกลไกการแบ่งโดว์และปั้นโดว์อยู่ในเครื่องเดียวกัน และมีการใช้กลไกการทำงานบางอย่างร่วมกัน โดว์จะถูกวางอยู่ บนแผ่นรองขณะถูกแบ่งและปั้นโดยไม่มีการเคลื่อนย้ายโดว์ในทั้งสองขั้นตอนซึ่งกลไกการปั้นจะทำงานต่อเนื่องจากกลไกการแบ่งแบบอัตโนมัติ แป้งสาลีชนิดทำขนมปัง แป้งสาลีชนิดโปรตีนสูง หมายถึง แป้งสาลีที่มีปริมาณโปรตีนอยู่ระหว่าง 11 14 การโรยแป้ง dusting หมายถึง กระบวนการโรยแป้งสาลีลงบนโดว์หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรเพื่อป้องกันไม่ให้โดว์ติดกันเองและติดกับชิ้นส่วนของเครื่องจักร 3 ประเภทและแบบ 3 1 เครื่องปั้นโดว์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการทำงานของเครื่องปั้นโดว์ คือ 3 1 1 ประเภทปั้นโดว์เพียงอย่างเดียว แบ่งเป็น 2 แบบ ตามกลไกการปั้นคือ 3 1 1 1 แบบแกนหมุน 3 1 1 2 แบบสายพาน 3 1 2 ประเภทแบ่งโดว์และปั้นโดว์ในเครื่องเดียวกัน กึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ แบบกลไกการปั้นคลึงอยู่กับที่ 4 วัสดุ ส่วนประกอบและการทำ 4 1 วัสดุ 4 1 1 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่สัมผัสหรือมีโอกาสสัมผัสกับอาหาร product zone คือ พื้นผิวของส่วนประกอบของเครื่องจักรที่มีโอกาสสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงพื้นผิวที่อาจเกิดหยดน้ำจากการกลั่นตัวและหยดลงบนผ ลิตภัณฑ์ หรือวัตถุแปลกปลอมที่อาจตกลงไปปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ได้แก่สายพานปั้นโดว์ แกนทรงกระบอกปั้นโดว์แผ่นรองโดว์ และกล่องโรยแป้ง ต้องทำจากวัสดุชั้นคุณภาพที่ใช้กับอาหาร 4 1 2 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ไม่สัมผัสอาหาร non product zone คือ ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ไม่มีโอกาสสัมผัสหรือปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ได้แก่โครงเครื่อง สวิตซ์ปิด เปิด ไฟแสดงสถานะการทำงาน ต้องทำจากวัสดุที่ทนกา รกัดกร่อน หรือวัสดุที่ผ่านการเคลือบผิวหรือพ่นสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน โดยผิวเคลือบหรือสีที่พ่นต้องมีสารตะกั่วไม่เกิน 0 06 ของมวลสารเคลือบ การ ทดสอบทำโดยตรวจสอบตามใบรับรอง หรือการตรวจพินิจ 4 2 ส่วนประกอบ 4 2 1 เครื่องปั้นโดว์ประเภทปั้นโดว์เพียงอย่างเดียว แบบแกนหมุน อย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบหลักดังแสดงในรูปที่ 1 การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 2 2 เครื่องปั้นโดว์ประเภทปั้นโดว์เพียงอย่างเดียว แบบสายพานอย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบหลักดังแสดงในรูปที่ 2 การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 2 3 เครื่องปั้นโดว์ ประเภทแบ่งโดว์และปั้นโดว์ในเครื่องเดียวกัน กึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ แบบกลไกการปั้นคลึงอยู่กับที่อย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบหลักดังแสดงในรูปที่ 3พิจารณาเฉพาะส่วนปั้นโดว์ การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 3 การทำ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของส่วนประกอบของเครื่องปั้นโดว์ต้องเป็นดังนี้ 4 3 1 กลไกการปั้นโดว์ 4 3 1 1 พื้นผิวส่วนที่สัมผัสก้อนโดว์ เพื่อใช้คลึงให้ก้อนโดว์มีความเรียบเนียน ต้องเรียบและส่วนหรือบริเวณที่ต่อให้ติดกันด้วยการเชื่อมจะต้องเป็นการเชื่อมแบบต่อชนและขัดแต่งรอยเชื่อมให้เรียบและสม่ำเสมอ ไม่มีส่วน ที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์และสามารถล้างทำความสะอาดได้ 4 3 1 2 กรณีเครื่องปั้นโดว์แบบแบ่งและปั้นในเครื่องเดียวกัน แผ่นรองโดว์สามารถถอดออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 3 2 แผ่นรองโดว์ แผ่นสำหรับรองโดว์จะต้องขึ้นรูปจากวัสดุชิ้นเดียวกัน วางอยู่ในตำแหน่งที่แน่นอน สามารถถอดออกได้ง่าย โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ เพื่อนำโดว์ที่แบ่งแล้วออกหรือนำชิ้นส่วนอุปกรณ์ออกมาล้างทำความสะอาด การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 3 3 โครงเครื่อง วัสดุที่ใช้ทำโครงเครื่องต้องทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม หรือวัสดุที่ไม่เป็นสนิม ทนการกัดกร่อน กรณีทำจากเหล็กต้องทาสีหรือเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิม เพื่อป้องกันการกัดกร่อน โดยผิวเคลือบหรือสีที่พ่นต้องมีสารตะกั่วไม่ เกิน 0 06 ของมวลสารเคลือบ การทดสอบทำโดยตรวจสอบตามใบรับรอง 4 3 4 สวิทซ์ปิด เปิดเครื่องปั้นโดว์ 4 3 4 1 ติดตั้งในตำแหน่งที่ใช้งาน และผู้ใช้งานเครื่องปั้นโดว์สามารถปิด เปิด เครื่องปั้นโดว์ได้อย่างสะดวก 4 3 4 2 สวิทซ์เป็นไปตามมอก 2593 ก ารทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ และตรวจสอบตามใบรับรอง 4 3 5 มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำ เป็นต้นกำลังสำหรับหมุนแกนปั้นโดว์ 4 3 5 1 มอเตอร์ควรเป็นไปตาม มอก 866 4 3 5 2 ควรติดตั้งอยู่ในบริเวณหรือพื้นที่ที่มีระดับชั้นการป้องกันน้ำ 4 3 6 สายไฟฟ้า สายไฟต้องเป็นไปตาม มอก 11 การ ทดสอบทำโดยตรวจสอบตามใบรับรอง 4 3 7 กลไกการโรยแป้ง ถ้ามี 4 3 7 1 พื้นผิวของกล่องสำหรับโรยแป้งโดยเฉพาะภายในต้องเรียบและส่วนหรือบริเวณที่ต่อให้ติดกันด้วยการเชื่อม ต้องเรียบและสม่ำเสมอ ไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์และสามารถล้างทำความสะอาดได้ 4 3 7 2 กล่องบรรจุแป้งสำหรับโรยจะต้องมีฝาปิดมิดชิด และกลไกการโรยแป้งจะต้องถอดล้างหรือทำความสะอาดได้ง่าย หากใช้กลไกการโรยแป้งแบบอื่นนอกจากกล่องโรยแป้งต้องออกแบบสร้างในลักษณะที่สามารถถอดล้างหรือทำความสะอาดได้ง่าย การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 4 3 8 เต้าเสียบ ถ้ามี เต้าเสียบต้องเป็นไปตาม มอก 166 และมอก 2162 การทดสอบ ทำโดยตรวจสอบตามใบรับรอง 4 3 9 อุปกรณ์เสริม ความปลอดภัย ถ้ามี 4 3 9 1 เครื่องปั้นโดว์ ต้องมีสวิทซ์ฉุกเฉิน emergency switch สำหรับหยุดเครื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น มีสิ่งแปลกปลอมตกลงในเครื่องปั้น อุบัติเหตุ โดยต้องติดตั้งให้ง่ายต่อการเข้าถึง มองเห็นสะดวก 4 3 9 2 เครื่องปั้นโดว์ควรมี ฝาปิดหรือตะแกรงปิดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งาน โดยช่องเปิดของตะแกรงต้องมีความกว้างไม่เกิน 25 mm และฝาปิดหรือตะแกรงต้องทำจากวัสดุชั้นคุณภาพสัมผัสอาการได้อย่างปลอดภัย การ ทดสอบทำ โดยการตรวจพินิจ 5 คุณลักษณะที่ต้องการ 5 1 คุณลักษณะทั่วไป 5 1 1เครื่องปั้นโดว์ต้องไม่ก่ออันตรายต่อผู้ใช้ เช่น ต้องไม่มีขอบคมหรือปลายแหลมมีการป้องกันอย่างเพียงพอเพื่อไม่ให้ผู้ใช้สัมผัสกับส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า การท ดสอบทำโดยการตรวจพินิจ 5 1 2 โครง เครื่องต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะรับภาระสูงสุดขณะใช้งาน การทดสอบใ ห้ทำโดยการตรวจพินิจ 5 2 คุณลัก ษณะด้านความปลอดภัย ให้เป็น ไปตามมอก 1998 5 3 สมรรถนะ เมื่อทดส อบตามข้อ 8 แล้วต้องเป็นดังนี้ 5 3 1 กำลังไฟ ฟ้าที่ภาวะโหลดสูงสุดไม่เกิน 5 ของค่าที่ผู้ทำระบุ 5 3 2 การใช้งาน 5 3 2 1 กำลัง การผลิต 100 ± 5 และมีความคลาดเคลื่อน c ไม่เกิน 1 5 3 2 2 ความสมบูรณ์ในการปั้น โดว์ใช้เกณฑ์การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสินใจสำหรับการทดสอบความผิดพลาดในการปั้นโดว์ให้เป็นไปตาม มอก 465 เล่ม 1 แผนการชักตัวอย่างเชิงเดี่ยวสำหรับการตรวจสอบแบบปกติ และขีดจำกัดคุณภาพ ที่ยอมรับ acceptance quality limit AQL 6 5 โดยใช้ระดับการตรวจสอบทั่วไป II และขนาดตัวอย่างให้กำหนดเป็นตัวอักษรรหัสดังตารางที่ 1 เพื่อนำไปใช้ในตารางที่ 2 5 3 2 3 กลไกการโรยแป้ง ถ้ามี สามารถโรยแป้งได้ต่อเนื่องในปริมาณที่ผู้ทำระบุไว้ โดยไม่เกิดการอุดตันในระหว่างการทำงานและต้องมีความคลาดเคลื่อน P จากปริมาณที่ผู้ทำระบุไม่เกิน 5 5 3 2 4 ระหว่างทดสอบการใช้งาน ไม่เกิดเสียงดังหรือการสั่นผิดปกติโครงเครื่องไม่เกิดการเสียหายทางกล 6 เครื่องหมายและฉลาก 6 1 เครื่องปั้นโดว์อย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นง่าย ชัดเจน และถาวร 1 คำว่า เครื่องปั้นโดว์ ประเภทและแบบของเครื่องปั้นโดว์ 2 แบบรุ่น model 3 หมายเลขลำดับเครื่อง serial number 4 มิติข องเครื่อง ระบุ ความกว้าง x ความยาว x ความสูง หน่วยเป็น mm x mm x mm 5 ความสามารถในการทำงาน หรือกำลังการผลิต ระบุเป็น ชิ้นต่อชั่วโมง หรือ ชิ้นต่อรอบการทำงาน 6 กำลังไฟ ฟ้าที่ภาวะโหลดสูงสุด หน่วยเป็น วัตต์ 7 กระแสไ ฟฟ้า หน่วยเป็น แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้า หน่วยเป็น โวลต์ ความถี่หน่วยเป็น เฮิรตซ์ และเฟส 8 ข้อควรร ะวัง 9 เดือนปีที่ ผลิต หรือรหัสรุ่นที่ผลิต 10 ชื่อผู้ผลิต หรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 11 น้ำหนักขอ งเครื่อง หน่วยเป็น กิโลกรัม 6 2 เครื่ องปั้นโดว์ทุกเครื่องและอุปกรณ์ระบบลำเลียง ถ้ามี ต้องมีคู่มือแนะนำการใช้งาน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1 คำว่า เครื่องปั้นโดว์ และระบุประเภทและแบบของเครื่องปั้นโดว์ 2 แบบรุ่น 3 มิติข องเครื่อง ระบุ ความกว้าง x ความยาว x ความสูง หน่วยเป็น mm x mm x mm 4 ความ สามารถในการทำงาน หรืออัตราการผลิต ระบุเป็น ชิ้นต่อชั่วโมง หรือ ชิ้นต่อรอบการทำงาน 5 กำลังไฟ ฟ้าที่ภาวะโหลดสูงสุด หน่วยเป็น วัตต์ 6 กระแสไฟฟ้า หน่วยเป็น แอมแปร์ แรงดันไฟฟ้า หน่วยเป็น โวลต์ ความถี่ หน่วยเป็น เฮิรตซ์ และเฟส 7 ข้อควรระ วัง 8 คำแนะนำกา รใช้งาน 8 1 วิธีการติดตั้ง และ ถอดประกอบเครื่องปั้นโดว์และอุปกรณ์ระบบลำเลียง ถ้ามี 8 2 กำลังการผลิต ชิ้ นต่อชั่วโมงหรือชิ้นต่อรอบการทำงาน 8 3 ปริมาณการโรยแป้ง กิโ ลกรัมต่อชั่วโมง 8 4 วิธีการใช้ง านเครื่องปั้นโดว์และอุปกรณ์ระบบลำเลียง ถ้ามี 8 4 1 ขั้นตอนการ ทำงานของเครื่องจักรอย่างละเอียดโดยอาจมีภาพประกอบให้เข้าใจง่าย 8 4 2 การปรับตั้งอุปกรณ์ ปรับเปลี่ยนขนาดก้อนโดว์ที่ปั้น ถ้ามี 8 4 3 มีการระบุระย ะเวลาสูงสุดในการใช้งานระบบกลไกปั้นโดว์ และอุปกรณ์ระบบลำเลียง ถ้ามี แบบต่อเนื่อง 8 4 4 มี การระบุข้อควรระวังและข้อห้ามในการปฏิบัติงานกับเครื่องปั้นโดว์ 9 วิธีการทำค วามสะอาดระบบกลไกปั้นโดว์ และอุปกรณ์ระบบลำเลียง ถ้ามี 10 การตรวจส อบ และบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้น 11 รายการอะไ หล่และชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่อง 12 ชื่อผู้ผลิต หรื อโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 7 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 7 1 รุ่น หมายถึง เครื่องปั้นโดว์แบบเดียวกันที่มีขนาดเดียวกัน ทำจากวัสดุ และผ่านกรรมวิธีทางการผลิตอย่างเดียวกัน และทำต่อเนื่องคราวเดียวกัน หรือส่งมอบ หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 7 2 การ ชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตา มแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ 7 2 1 การ ชักตัวอย่าง ให้ชักตัวอย่า งโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 1 เครื่อง 7 2 2 เกณฑ์ ตัดสิน เครื่องปั้นโดว์ต้องเป็นไ ปตามข้อ 4 5 และ 6 ทุกรายการจึงจะถือว่าเครื่องปั้นโดว์รุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 8 การทดสอบ การทดสอบสมร รถนะของเครื่องปั้นโดว์ให้เป็นไปตามที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้การทดสอบที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับการทดสอบสมรรถนะที่กำหนดไว้ 8 1 ทั่วไ ป ข้อกำหนด ทั่วไปในการหาค่าต่าง ๆ และอุปกรณ์วัดในการทดสอบให้เป็นดังนี้ 8 1 1 กำลังไฟฟ้า ใช้เครื่องวัด กำลังไฟฟ้าชนิด watt meter ที่มีความละเอียด 1 w 8 1 2 มวล ใช้เครื่องชั่งมวลที่มีความ ละเอียด 0 1 g 8 1 3 เวลา ใช้นาฬิกาจับเวลาที่มี ความละเอียด 1 sec 8 2 การเตรียมการทดสอบ 8 2 1 การเตรียมเครื่องปั้นโดว์สำหรับทดสอบ 8 2 1 1 ติด ตั้งเครื่องปั้นโดว์บนพื้นเรียบแข็งที่ได้ระดับ 8 2 1 2 ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องปั้นโดว์ตามตามผู้ทำระบุ 8 2 2 เงื่อนไขการทดสอบ การ เตรียมตัวอย่างโดว์สำหรับการทดสอบเป็นดังนี้ ตัวอย่างโด ว์ทดสอบ ชนิดขนมปังอิตาเลียน มีส่วนผสมประกอบด้วยแป้งสาลีชนิดทำขนมปัง 61 น้ำ 37 เกลือ table salt 1 และยีสต์ผง instant dry yeast สำหรับทำขนมปังจืด 1 โดยมวล ในการชั่งมวลส่วนผสมให้ใช้ เครื่องชั่งมวลตามข้อ 8 1 2 วิธีการเตรียมโด ว์ทดสอบใช้เครื่องผสมแบบสองแขน double arm mixer โดยมีขั้นตอนดังนี้ ร่อนแป้งด้วยตะแกรง ร่อนแป้งสแตนเลส แบบกรองละเอียด 60 mesh 60 ช่องต่อนิ้ว เปิดเครื่องผสม จากนั้ นผสมของแห้งเข้าด้วยกันในอ่างผสมโดยเริ่มจากใส่แป้งสาลี ตามด้วยเกลือ แล้วจึงเติมยีสต์ลงไป ค่อย ๆ เติมน้ำจนหมด นวดต่อให้เป็นเนื้อเดียวกันไม่ติดขอบอ่างผสมและเมื่อทดสอบดึงโดว์สามารถดึงเป็นแผ่นบางๆ โดยไม่ขาด ปิดเครื่องผสม นำโดว์ที่ได้ไปทดสอบสมรรถนะ 8 3 สมรรถนะ 8 3 1 การ ทดสอบกำลังไฟฟ้า ให้วั ดกำลังไฟฟ้าของเครื่องปั้นโดว์ที่ภาวะโหลดสูงสุดตามที่ผู้ทำระบุ 8 3 2 การทดสอบการใช้งาน 8 3 2 1 วิธีก รทดสอบเครื่องปั้นโดว์ประเภทปั้นโดว์เพียงอย่างเดียว ข้อ3 1 1 1 นำโด ว์ทดสอบที่เตรียมไว้มาแบ่งให้มีจำนวนก้อนและมวลเท่ากับ จำนวนที่ต้องการทดสอบ เป็นไปตามตารางที่กำหนดจำนวนที่ต้องการทดสอบ ตามหัวข้อ 5 3 2 2 2 นำโดว์ ที่ถูกแบ่งแล้วใส่เครื่องปั้นโดว์ด้วยอัตราเร็วเท่ากับที่ผู้ทำระบุจับเวลาเมื่อเริ่มใส่โดว์ก้อนแรกเข้าเครื่องแบ่งโดว์ และหยุดจับเวลาเมื่อก้อนโดว์ก้อนสุดท้ายออกมาจากเครื่องปั้นโดว์และในระหว่างจับเวลาให้ชัก ตัวอย่างก้อนโดว์ โดย ใช้วิธีการชั กตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินสำหรับการทดสอบความผิดพลาดในการปั้นโดว์ โดยก้อนโดว์ที่ถูกปั้นอย่างสมบูรณ์จะต้องมีลักษณะผิวเรียบเนียน ไม่แตก และรูปทรงมีความสม่ำเสมอ ให้เป็น ไปตามข้อ 5 3 2 2 3 คำนวณกำลังการผลิตของเครื่องปั้นโดว์จากสมการ 1 เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากสมการ 2 8 3 2 2 วิธีการทดสอบเครื่องปั้นโดว์ประเภทแบ่งโดว์และปั้นโดว์ในเครื่องเดียวกัน กึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ ข้อ 3 1 2 แบบกลไกการปั้นคลึงอยู่กับที่ โดยพิจารณาเฉพาะส่วนปั้นโดว์ 1 นำโดว์สำหรับใช้ทดสอบที่เตรียมไว้มาชั่งมวลด้วยเครื่องชั่งให้ได้มวลโดว์จำนวนที่ต้องการทดสอบ เป็นไปตามตารางที่กำหนดจำนวนที่ต้องการทดสอบ ตามหัวข้อ 5 3 2 2 แต่ในการทดสอบต้องทำให้เต็มจำนวนก้อนที่สามารถทำได้ในแต่ละรอบ แล้วจึงสุ่มตามจำนวนที่กำหนดตามหัวข้อ 5 3 2 2 2 ใส่โดว์ลงในเครื่องแบ่งและปั้นโดว์ในเครื่องเดียวกัน กึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ จากนั้นเริ่มเดินเครื่องทำงาน เริ่มจับเวลาเมื่อกลไกการปั้นทำงาน 3 คำนวณกำลังการผลิตที่สามารถทำได้ในแต่ละรอบ และ คำนวณเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน ของส่วนปั้นโดว์ จากสมการ 1 และ 2 ตามลำดับ 4 ชักตัวอย่างก้อนโดว์ โดยใช้วิธีการชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินสำหรับการทดสอบความผิดพลาดในการปั้นโดว์ โดยก้อนโดว์ที่ถูกปั้นอย่างสมบูรณ์จะต้องมีลักษณะผิวเรียบเนียน ไม่แตก และรูปทรงมีความสม่ำเสมอ ให้เป็นไปตามข้อ 5 3 2 2 5 บันทึกข้อมูล 6 ทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของการทดสอบทั้งสามครั้ง 8 3 2 3 การทดสอบกลไกการโรยแป้ง ถ้ามี 1 ชั่งมวลแป้งสาลี Mp ให้มีมวลพอสำหรับการทดสอบ นาน 10 นาที จากปริมาณที่ผู้ทำระบุไว้ในฉลาก 2 ใส่แป้งสาลีลงในกล่องสำหรับโรยแป้ง 3 เปิดกลไกการโรยแป้ง จับเวลาในการโรยจนหมดกล่องเพื่อคำนวณปริมาณการโรยแป้งจากสมการ 3 และเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากสมการ 4 4 บันทึกข้อมูล 5 ทดสอบทั้งหมด 3 ครั้ง โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของการทดสอบทั้งสามครั้ง 8 3 2 4 ในระหว่างการทดสอบการใช้งานตามข้อ 8 3 2 1 8 3 2 2 และ 8 3 2 3 ให้เป็นไปตามข้อ 5 3 2 4 โดยสังเกตเสียง อาการสั่น และความเสียหายทางกลของโครงเครื่อง
มอก. เครื่องหั่นขนมปัง
เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเครื่องหั่นขนมปัง ซึ่งมีใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้จัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร มาตรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ทำและเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง BS EN 13954 2005 Food processing machinery Bread Slicers Safety and Hygienic Requirement BS EN 1672 2 2005 A1 2009 Food Processing Machinery Basic concepts Part 2 Hygiene requirements มอก 1375 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดทั่วไป มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหั่นขนมปัง 1 ขอบข่าย 1 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องหั่นขนมปังแบบใบมีดชักขึ้นลง saw cutting และแบบใบมีดหมุนเหวี่ยงเป็นจังหวะ oscillation cutting มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้หั่นก้อนขนมปังให้เป็นแผ่น เพื่อความปลอดภัยและสุขลักษณะที่ดีในการออกแบบและผลิตเครื่องหั่นขนมปัง มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ที่ประกอบด้วยการป้อนขนมปัง loading การตัด cutting การนำขนมปังออกจากเครื่อง unloading การทำความสะอาด การกำจัดเศษขนมปัง และการดูแลรักษา 2 บทนิยาม ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ให้เป็นไปดังต่อไปนี้ 2 1 เครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 1 หมายถึง เครื่องหั่นขนมปังที่ใบมีดหั่นขนมปังหลายใบ ใบมีดมีลักษณะคล้าย ใบเลื่อย ใบมีดจะถูกชักไปมาพร้อมกัน เพื่อทำการเลื่อยหั่นขนมปังให้เป็นแผ่นพร้อมกันทั้งก้อน ระยะห่างระหว่างใบมีดเป็นตัวควบคุมความหนาของแผ่นขนมปัง 2 2 เครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 2 หมายถึงเครื่องหั่นขนมปังที่มีใบมีดหั่นหรือตัดก้อนขนมปังทีละ1แผ่น ใบมีดหมุนหมุนเหวี่ยงเป็นจังหวะ oscillation cutting ความหนาของขนมปังควบคุมจากระยะการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างก้อนขนมปังกับใบมีดต่อคาบการหั่นของใบมีด 3 ส่วนประกอบและการทำ 3 1 ส่วนประกอบ 3 1 1 เครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 1 มีส่วนประกอบหลัก ดังแสดงตามรูปที่ 1 3 1 1 1 เครื่องหั่นขนมปังแบบ 1ก คือ เครื่องหั่นขนมปังระบบแมนนวล hand operated machines ก้อนขนมปังจะถูกป้อนด้วยผู้ปฏิบัติงาน โดยการโยกแกนมือจับของเครื่องเพื่อบังคับตัวดันขนมปังให้ดันขนมปังเข้าไปสู่ใบมีด 3 1 1 2 เครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 1ข คือ เครื่องหั่นขนมปังอัตโนมัติ automatic machines คือเมื่อผู้ใช้วางก้อนขนมปังลงในช่องวางแล้ว เมื่อมีผู้ใช้กดปุ่มควบคุม ก้อนขนมปังจะดันด้วยอุปกรณ์ดันขนมปังระบบอัตโนมัติและใบมีดหั่นขนมปังจะทำงานไปพร้อมกัน เมื่อก้อนขนมปังถูกหั่นแล้วอุปกรณ์ดันก้อนขนมปังจะกลับมาสู่ตำแหน่งเดิม 3 1 1 3 เครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 1ค คือ เครื่องหั่นขนมปังอัตโนมัติพร้อมระบบลำเลียงต่อเนื่อง automatic machines with continuous feeding ก้อนขนมปังจะถูกวางด้วยผู้ใช้หรือระบบต่อเนื่องและก้อนขนมปังจะถูกลำเลียงไปสู่ใบมีดด้วยสายพานลำเลียงหรือพื้นเอียงโดยอาศัยการน้ำหนักที่กดทับกันเป็นแรงดัน 3 1 2 เครื่องหั่นขนมปังแบบแบบที่ 2 มีส่วนประกอบหลัก ดังแสดงตามรูปที่ 2 เครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 2 ในห้องเครื่อง housing จะมีอุปกรณ์ขับเคลื่อน ด้วยระบบไฟฟ้า และหรือ ไฮดรอลิกและนิวเมติก ขึ้นอยู่กับการออกแบบ 3 2 การทำ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 4 มอก 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้ 3 2 1 คุณลักษณะทั่วไป 3 2 1 1 เครื่องหั่นขนมปัง และชิ้นส่วนต่าง ๆ ต้องสร้างให้แข็งแรง เพื่อการเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการใช้งาน ตามปกติ ส่วนประกอบภายในต้องแข็งแรงเพียงพอสำหรับการใช้งาน 3 2 1 2 รอยต่อ รอยเชื่อม และตะเข็บ บริเวณที่สัมผัสหรือมีโอกาสสัมผัสกับอาหารต้องป้องกันการสะสมของ สิ่งปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย ส่วนหรือบริเวณที่ต่อให้ติดกันด้วยการเชื่อม ต้องเรียบและสม่ำเสมอ ไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์และสามารถล้างทำความสะอาดได้ 3 2 2 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 3 2 2 1 โครงสร้างแข็งแรง คงรูป ผิวเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์ 3 2 2 2 อุปกรณ์ที่สามารถถอดได้ เช่น ฝาครอบ ฝาปิด ต้องมีความแข็งแรง ผิวเรียบ ป้องกันการเข้าถึงของผู้ใช้จากบริเวณที่อาจเป็นอันตราย การทดสอบให้ทำโดยการตรวจสอบใบรับรองและหรือตรวจพินิจ 3 2 3 คุณลักษณะทางไฟฟ้า 3 2 3 1 การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า เครื่องหั่นขนมปังต้องสร้างและหุ้มเพื่อให้มีการป้องกันอย่างเพียงพอต่อการสัมผัสโดยตรงและโดยอ้อมกับส่วนที่มีไฟฟ้า รวมไปถึงการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำและเศษขนมปังที่เกิดขึ้นขณะทำงาน 3 2 3 2 มอเตอร์ มอเตอร์ต้องติดตั้งอยู่ในบริเวณหรือพื้นที่ที่มีระดับป้องกันอย่างน้อย IP23 3 2 3 3 ปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน emergency stop เครื่องหั่นขนมปัง ต้องติดตั้งปุ่มฉุกเฉิน ยกเว้นเครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 2 ที่มีระบบหยุดทำงานติดตั้งกับฝาครอบหรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ปุ่มฉุกเฉินต้องเป็นแบบปกติปิด normal OFF ติดตั้งในตำแหน่งที่เอื้อมถึงได้ง่ายจากตำแหน่งของผู้ใช้ ระยะเวลาการหยุดการทำงานภายในเวลา 1s 3 2 3 4 อุปกรณ์รับสัญญาณ actuating device หรือแสดงผลต้องมีระดับการป้องกันอย่างน้อย IP54 อุปกรณ์รับสัญญาณต้องมีการป้องกันจากการปนเปื้อนจากเศษขนมปัง น้ำมัน ความชื้นหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ หากมีโอกาสสัมผัสกับของเหลวเช่นน้ำมันหรือน้ำจากการทำความสะอาด ต้องมีระดับการป้องกันที่เหมาะสม เช่น IPX5 3 2 3 5 มีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด 3 2 4 สุขลักษณะของเครื่องหั่นขนมปัง 3 2 4 1 คุณลักษณะทั่วไป เป็นไปตาม BS EN 13954 หัวข้อที่ Annex B และพื้นที่ที่แบ่งตามการสัมผัสอาหารขึ้นอยู่กับการออกแบบเครื่องหั่นขนมปัง 3 2 4 2 พื้นผิวสัมผัสอาหาร food area พื้นผิวที่นี้ได้แก่ พื้นผิวในส่วนทางป้อน ที่สัมผัสกับขนมปัง ใบมีด พื้นผิวบริเวณทางออกของแผ่นขนมปัง และพื้นผิวด้านในถาดรองเศษขนมปัง สร้างจากวัสดุมีผิวเรียบ ทำความสะอาดได้ ทนการกัดกร่อน ไม่เป็นพิษ ไม่ดูดซับของเหลว ไม่ส่งผลต่อกลิ่นหรือสีของขนมปัง ไม่มีซอกหลืบสะสมเศษขนมปังสารหล่อลื่นต้องใช้ระดับ food grade 3 2 4 3 พื้นผิวที่มีโอกาสสัมผัสอาหาร splash area ได้แก่ พื้นผิวที่ต่อจากถาดรองเศษขนมปัง ให้ออกแบบเช่นเดียวกับพื้นผิวสัมผัสอาหาร ยกเว้นสาร หล่อลื่นไม่จำเป็นต้องใช้ระดับ food grade เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่ส่งผลกระทบกับอาหาร 3 2 4 4 พื้นผิวไม่สัมผัสอาหาร nonfood area ได้แก่ พื้นผิวที่เหลือที่ไม่มีการสัมผัสกับขนมปัง ผลิตจากวัสดุทนการกัดกร่อนหรือวัสดุที่ผ่านการเคลือบหรือพ่นเพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนได้ พื้นผิวต้องทำความสะอาดได้ และต้องไม่ปนเปื้อนหรือส่งผลกระทบต่ออาหาร 3 2 4 5 เครื่องหั่นขนมปังต้องออกแบบเพื่อให้มีผู้ใช้ทำงานได้อย่างเหมาะสม เครื่องหั่นขนมปังต้องออกแบบให้ผู้ใช้ทำงานในท่วงท่าที่เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บทางร่างกาย ในกรณีที่เป็นเครื่องหั่นขนมปังแบบ 1ก ที่มีการป้อนด้วยผู้ใช้ แรงที่ใช้บังคับด้ามจับเพื่อป้อนขนมปังและดันอุปกรณ์ดันขนมปังกลับต้องออกแบบให้ผู้ใช้ออกแรงไม่เกิน 150 N 3 2 5 เครื่องหั่นขนมปังต้องมีอุปกรณ์หรือวิธีการป้องกันผู้ใช้จากกลไกการทำงานของเครื่อง คือ เครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 1 มีการป้องกันผู้ใช้จากอันตรายเนื่องจากการทำงานของเครื่องหั่นขนมปัง ได้แก่ใบมีดหั่นขนมปัง และชิ้นส่วนที่เครื่องไหว อันอาจทำให้เกิดการถูกใบมีดบาดหรือตัดนิ้วหรือมือของผู้ใช้ การถูกดึงเข้าไปในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว 3 2 5 1 เครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 1ก 1 ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันนิ้วมือของผู้ใช้ไม่ให้สัมผัสใบมีดหรือมีฝาครอบใบมีดป้องกัน โดยระยะห่างระหว่างใบมีดกับขอบฝาไม่น้อยกว่า 120 mm 2 เครื่องหั่นขนมปังเริ่มการทำงานเมื่อโยกคันโยก และเมื่อปล่อยมือจากคันโยกเครื่องหั่นขนมปังต้องหยุดการทำงาน และคันโยกต้องกลับไปยังตำแหน่งปกติ hold to run 3 เมื่อตัวดันขนมปังเคลื่อนที่เข้าไปจนสุดแล้วต้องมีการออกแบบเพื่อป้องกันผู้ใช้สัมผัสกับใบมีด 4 กรณีที่ออกแบบให้ชุดใบมีดมีการเคลื่อนที่ ขณะหั่นขนมปัง ต้องออกแบบให้ขอบของชุดใบมีดมีระยะห่างจากขอบเครื่องจักรน้อยกว่า 4 mm เพื่อป้องกันชุดใบมีดบีบอัดนิ้วมือของผู้ใช้กับของขอเครื่องจักร 3 2 5 2 เครื่องหั่นขนมปังแบบ 1ข ต้องออกแบบเพื่อป้องกันผู้ใช้จากใบมีดหั่นขนมปัง ดังต่อไปนี้ 1 มีฝาครอบป้องกันแบบอินเตอร์ล็อค interlock guard หรือ 2 ออกแบบให้ฝาครอบ ควบคุมการทำงานของเครื่องหั่นขนมปังคือ เมื่อปิดฝาป้องกันเครื่องเริ่มทำงาน และเมื่อเปิดฝาเครื่องหยุดการทำงาน 3 เมื่อมีการเปิดฝาครอบหรือเซ็นเซอร์ป้องกันถูกกระตุ้นให้ทำงาน เครื่องหั่นขนมปังจะต้องหยุด การทำงาน ภายในเวลา 1s 3 2 5 3 เครื่องหั่นขนมปังแบบ 1ค ต้องออกแบบเพื่อป้องกันผู้ใช้จากใบมีดหั่นขนมปัง ดังต่อไปนี้ต้องมีฝาป้องกันแบบอินเตอร์ล็อค เพื่อป้องกันผู้ใช้จากใบมีดและอุปกรณ์ป้อนหรือดันขนมปัง หรือระยทางระหว่างปากช่องป้อนก้อนขนมปังกับใบมีดต้องไม่น้อยกว่า 850 mm และความสูงของช่องป้อนสูงไม่เกิน 120 mm หรือไม่น้อยกว่า 1200 mm เมื่อช่องทางป้อนสูงกว่า 120 mm ยกเว้นมีการออกแบบเพื่อป้องกันการเข้าถึงใบมีดของผู้ใช้หรือมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ป้องกันเมื่อมีการเปิดฝาครอบหรือเซ็นเซอร์ป้องกันถูกกระตุ้น เครื่องหั่นขนมปังจะต้องหยุดการทำงาน ภายในเวลา 1s 3 2 5 4 สันใบมีดที่หันสู่ด้านทางออกของขนมปังต้องไม่คม และใบมีดแต่ละใบต้องห่างกันน้อยกว่า 25 mm เพื่อป้องกันการเอื้อมถึงด้านคมของใบมีด และ ช่องว่างระหว่างขอบเครื่องหั่นกับเฟรมชุดใบมีดต้องน้อยกว่า 4 mm เพื่อป้องกันนิ้วมือของผู้ใช้จากการถูกเฟรมชุดใบมีดบีบอัดหรือ มีอุปกรณ์ป้องกันปัญหาดังกล่าว 3 2 5 5 ในส่วนของถาดรองเศษขนมปังเมื่อดึงถาดรองเศษขนมปังออกต้องมีการป้องกันผู้ใช้ไม่ให้สัมผัสกับใบมีด โดยอาจติดตะแกรงป้องกันหรือออกแบบให้เมื่อดึงถาดขนมปังออกเครื่องหั่นขนมปังหยุดการทำงาน สำหรับเครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 1ก ที่เป็นระบบแมนนวลถ้าหากสามารถเข้าถึงใบมีดหรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ ต้องมีสัญลักษณ์เตือนอันตราย warning sign แก่ผู้ใช้ 3 2 5 6 อุปกรณ์ขับเคลื่อนที่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวต้องมีฝาครอบ housing frame หรือติดตั้งอยู่ด้านในเครื่องหั่นขนมปัง machine frame มีอุปกรณ์ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สัมผัสกับชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว 3 2 5 7 เครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 2 ต้องมีอุปกรณ์และวิธีการป้องกันผู้ใช้จากกลไกการทำงานของเครื่อง คือ 1 ฝาครอบและอุปกรณ์ป้องกัน เครื่องหั่นขนมปังต้องมีฝาครอบใบมีดป้องกันผู้ใช้และมีการหยุดทำงานเมื่อมีการปลดตัวล็อคฝาครอบใบมีด with guard locking หรือฝาครอบใบมีดถูกยกขึ้นเกิน 10 มม กรณีติดตั้งตัวรับรู้ sensor หรือเมื่อกดปุ่มหยุดการทำงาน โดยใบมีดต้องหยุดภายในเวลา 0 5 วินาที หรือภายในครึ่งรอบหรือครึ่งคาบการหมุนของใบมีด และในสภาวะที่หยุดการทำงานตามปกติ ใบมีดด้านที่คมต้องไม่ยื่นออกมาในบริเวณที่ตัดขนมปัง คู่มือการใช้งานต้องระบุวิธีการตรวจสอบและการบำรุงรักษา และระบุชิ้นส่วนที่ต้องตรวจสอบเพื่อที่จะทำให้การหยุดของเครื่องหั่นขนมปังอยู่ในสภาวะปกติ 3 2 5 7 1 ต้องมีอุปกรณ์หรือฝาครอบป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการดันขนมปังและป้องกันผู้ใช้เข้าถึงใบมีดจากด้านขนมปังเข้า โดยเมื่อฝาครอบถูกเปิดเครื่องหั่นขนมปังต้องหยุดการทำงาลักษณะเดียวกับหัวข้อที่ 4 1 1 2 1 อุปกรณ์ป้องกันในหัวข้อนี้อาจออกแบบให้เป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกันกับอุปกรณ์ในหัวข้อ 4 1 1 2 1 หรือในกรณีที่ปลายฝาครอบเป็นช่องเปิด open vertical end และไม่มีการป้องกันผู้ใช้เข้าถึง ใบมีดจากช่องเปิดนี้ ต้องออกแบบให้ฝาครอบ L1 ยาวจากปลายเปิดถึงใบมีดอย่างน้อย 850 mmและหากช่องเปิดนี้สูงมากกว่า 120 มม ฝาครอบต้องมีความยาวอย่างน้อย 1200 mm ดังรูปที่ 3 ทางออกของขนมปังแผ่นต้องมีการป้องกันผู้ใช้เข้าถึงใบมีด มีลักษณะเป็นฝาครอบป้องกัน โดยเมื่อฝาครอบถูกเปิดเครื่องหั่นขนมปังต้องหยุดการทำงานลักษณะเดียวกับหัวข้อที่ 4 1 1 2 1 หรือในกรณีที่ปลายฝาครอบเป็นช่องเปิด open vertical end และไม่มีการป้องกันผู้ใช้เข้าถึงใบมีดจากช่องทางเปิดนี้ ต้องออกแบบให้ฝาครอบ L2 ยาวจากปลายเปิดถึงใบมีดอย่างน้อย 1200 mm 3 2 5 7 2 ต้องมีการป้องกันผู้ใช้เข้าถึงใบมีดหรืออุปกรณ์ขับเคลื่อนขณะทำงานในทุกช่องทาง โดยอาจใช้การกั้นขวางหรือระบบหยุดการทำงานของเครื่องหั่นขนมปังเพื่อป้องกันผู้ใช้เข้าถึงใบมีดหรืออุปกรณ์ขับเคลื่อน เช่น ทางช่องเปิดด้านถาดรองเศษขนมปัง ทางช่องเปิดเพื่อปรับแต่งหรือบำรุงรักษา เป็นต้น 3 2 5 7 3 การติดตั้งใบมีดกับเพลาหรือจุดยึดต้องมีการป้องกันการหลุดของใบมีด detachment of blade mounting โดยอาจใช้น๊อตที่ป้องกันการคลายตัว self tightening nut และฝาครอบใบมีดต้องสามารถกันใบมีดหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์เมื่อมีการหลุดของใบมีดได้ และใบมีดต้องไม่เคลื่อนที่เนื่องจากแรงโน้มถ่วงในกรณีที่เปิดฝาครอบใบมีดขึ้น 3 2 5 7 4 ชิ้นส่วนเครื่องหั่นขนมปังที่สามารถเคลื่อนที่ได้ movable machine components เช่น ฝาครอบหรือฝาปิด ต้องมีการป้องกันจากการปิดที่รุนแรง และต้องป้องกันการเคลื่อนปิดด้วยตัวเอง รวมทั้งต้องมีมือจับเพื่อให้เปิด ปิดได้สะดวก ทดสอบโดยการตรวจพินิจ การวัดระยะ การทดสอบการทำงาน 3 2 5 8 เครื่องหั่นขนมปังต้องตั้งได้มั่นคงและสมดุล ในกรณีเครื่องหั่นขนมปังที่ตั้งอิสระแบบมีล้อ ต้องมีอย่างน้อย 2 ล้อ หรือ 2 กลุ่มล้อ ที่ติดตั้งอุปกรณ์ล็อคล้อ และเครื่องหั่นขนมปังต้องไม่คว่ำหรือล้มเมื่อถูกผลักให้เอียงจากพื้นไป 10° ในด้านที่มีความเสี่ยงมากที่สุด 3 3 การทำความสะอาดและดูแลรักษา ผู้ผลิตต้องมีขั้นตอนปฏิบัติและอุปกรณ์ป้องกันแก่ผู้ใช้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายหรือลดความเสี่ยงจากการล้างทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาใบมีดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 4 เครื่องหั่นขนมปังต้องไม่มีเสียงดังผิดปกติ ขณะทำงานเครื่องหั่นขนมปังต้องไม่มีเสียงดังผิดปกติ การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ การวัดระยะ และการทดสอบสภาวะ 4 คุณลักษณะที่ต้องการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 4 มอก 1375 ยกเว้นข้อต่อไปนี้ 4 1 เครื่องหั่นขนมปังต้องมีกำลังการผลิตเป็นไปตามที่ผู้ทำระบุ การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7 3 1 4 2 แรงที่ใช้ในการโยกด้ามจับของเครื่องหั่นขนมปังแบบ 1ก จะต้องแรงเฉลี่ยไม่เกิน 150 นิวตัน การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7 3 2 4 3 ปุ่มฉุกเฉินหรืออุปกรณ์หยุดการทำงานของเครื่องหั่นขนมปัง ต้องสามารถทำให้เครื่องหั่นขนมปังหยุดการทำงานได้ทันทีที่ปุ่มหรืออุปกรณ์นั้นถูกกระตุ้น การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7 3 3 4 4 กำลังไฟฟ้าที่ใช้ต้องไม่เกิน 5 ตามที่ผู้ทำระบุ การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7 3 4 5 เครื่องหมายและฉลาก ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1375 ข้อ 7 ยกเว้นข้อต่อไปนี้ 5 1 ที่เครื่องหั่นขนมปังอย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร 1 ชื่อ เครื่องหั่นขนมปัง 2 หมายเลขรหัสเครื่อง 3 กำลังทางไฟฟ้า เป็น V A kW 4 ชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า 5 2 เครื่องหั่นขนมปัง ต้องมีคู่มือแนะนำการใช้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1 ข้อปฏิบัติในการจัดการ การขนส่ง จัดเก็บ ติดตั้ง และ เริ่มการใช้งาน 2 ข้อมูลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และข้อแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE พร้อมวิธีการใช้งาน รวมทั้งต้องมีการเตือนให้สวมถุงมือป้องกันใบมีดบาดเมื่อมีการเปลี่ยนใบมีดหรือมีการทำงานในบริเวณที่ใบมีดติดตั้งอยู่ 3 ข้อปฏิบัติในการทำความสะอาด เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่แนะนำ วิธีปฏิบัติและความถี่ของการทำความสะอาด และคำเตือนต่าง ๆ เช่น ปิดเครื่องก่อนทำความสะอาด ใช้แปรงปัด แปรงพลาสติก เครื่องดูดเศษผง เป็นต้น 4 มิติของเครื่อง ความกว้างxความยาวxความสูง เป็น mm x mm x mm 5 กำลังการผลิต เป็น ชิ้น ชั่วโมง หรือขนาดของขนมปังที่รองรับ เป็น mm 6 น้ำหนักของเครื่องหั่นขนมปัง และน้ำหนักของชิ้นส่วนที่สามารถถอดได้ เป็น kg 7 ขั้นตอนปฏิบัติและความถี่ในการบำรุงรักษาตามปกติ 8 ชนิดของน้ำมันหล่อลื่นใบมีดชนิดที่ทานได้ edible oil 9 กำลังทางไฟฟ้า เป็น V A kW 10 รูปและชื่อของส่วนประกอบ 11 วิธีการเปลี่ยนใบมีด 12 คำแนะนำการใช้งาน 12 1 ขั้นตอนการทำงานและขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น 12 2 ข้อควรระวังที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และ หรือ ความเสียหายต่อเครื่องหั่นขนมปังและการดูแลรักษา 13 เดือน ปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ 14 ชื่อและที่อยู่ของผู้ทำ 6 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 6 1 รุ่นในที่นี้ หมายถึง เครื่องหั่นขนมปังรุ่น model ที่ทำ หรือส่งมอบ หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 6 2 การชักตัวอย่างและการตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้ แผนการชัก ตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้ 6 2 1 การชักตัวอย่าง ให้ชักตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 1 เครื่อง 6 2 2 เกณฑ์ตัดสิน ตัวอย่างเครื่องหั่นขนมปังต้องเป็นไปตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ทุกรายการ จึงจะถือว่าเครื่องหั่นขนมปังรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 7 การทดสอบ 7 1 ข้อกำหนดทั่วไปในการหาค่าต่าง ๆ และอุปกรณ์วัดในการทดสอบให้เป็นดังนี้ 7 1 1 เวลา ใช้นาฬิกาจับเวลาที่มีความละเอียดถึง 0 1s 7 1 2 กำลังไฟฟ้า ใช้เครื่องมือวัดกำลังไฟฟ้า Watt meter ที่มีความละเอียด 1W 7 1 3 มวลหรือแรงดึง ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่มีความละเอียด 0 1 g 7 2 การเตรียมสภาวะทดสอบ สภาวะห้องสำหรับทดสอบใช้อุณหภูมิห้อง 7 3 วิธีการทดสอบ 7 3 1 การทดสอบกำลังการผลิต ทำการทดสอบโดยการเปิดเครื่องหั่นขนมปังให้ทำงานเป็นเวลา 5 min โดยมีการป้อนขนมปังอย่างต่อเนื่อง นับจำนวนก้อนขนมปังในกรณีที่เป็นเครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 1 และนับจำนวนแผ่นขนมปังในกรณีที่เป็นเครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 2 ที่สามารถหั่นได้ในช่วงเวลาดังกล่าว แผ่นขนมปัง ต้องมีความหนาที่สม่ำเสมอ ไม่มีการฉีกหรือขาดของขนมปังที่ผิดปกติ คำนวณหาความสามารถในการหั่นขนมปัง ในเวลา 1 ชั่วโมง ตามสมการ ความสามารถในการผลิตต่อชั่วโมง เครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 1 จำนวนก้อนขนมปัง x 12 ความสามารถในการผลิตต่อชั่วโมง เครื่องหั่นขนมปังแบบที่ 2 จำนวนแผ่นขนมปัง x 12 7 3 2 การทดสอบแรงที่ใช้ดันด้ามจับในกรณีที่เป็นเครื่องหั่นขนมปังแบบ 1ก ใช้เครื่องมือวัดแรงดึง ติดตั้งเข้ากับด้ามจับที่ตำแหน่งปกติที่ทำงาน แล้ววัดแรงดันด้ามจับในสภาวะปกติ ทดสอบ 10 ครั้ง แล้วหาค่าแรงดันเฉลี่ยต้องไม่เกิน 150 นิวตัน 7 3 3 ทดสอบความสามารถในการหยุดการทำงานฉุกเฉิน การเปิดเครื่องหั่นขนมปังให้ทำงานจากนั้นกดปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉินเพื่อหยุดการทำงานของใบมีด ทดสอบเป็น 10 การทดสอบ ในทุกตำแหน่งที่มีการติดตั้งระบบตัดการทำงาน โดยเครื่องจักรต้องหยุดการทำงานทันทีเมื่อปุ่มฉุกเฉิน 7 3 4 การทดสอบกำลังไฟฟ้าที่ใช้ ให้ป้อนค่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไม่เกิน ± 2 5 ตามที่ผู้ทำระบุ ทำการวัดและบันทึกการใช้กำลังงานไฟฟ้าโดยใช้เครื่องวัตต์มิเตอร์ไปพร้อมกับการทดสอบในหัวข้อ 7 3 1 กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้ต้อง ไม่เกิน 5 ที่ผู้ทำระบุ
มอก. เครื่องอุ่นไส้กรอก
เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเครื่องอุ่นไส้กรอก ซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้จัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร มาตรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ทำและเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง มอก 1375 2547 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ที่คล้ายกัน ข้อกำหนดทั่วไป มอก 1641 2552 เตาย่าง เตาปิ้ง ด้านความปลอดภัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องอุ่นไส้กรอก 1 ขอบข่าย 1 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องอุ่นไส้กรอกมีแกนหมุน roller ทรงกระบอก มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ไส้กรอกที่ผ่านการทำให้สุก pre cooked มีอุณหภูมิสูงขึ้น แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ ไฟฟ้า 1 เฟสที่ต่อระหว่างเฟสหนึ่งกับสายกลาง 2 บทนิยาม ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1375 ข้อ 3 และเพิ่มข้อความต่อไปนี้ 2 1 ไส้กรอก หมายถึง ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว ไก่ ไก่งวง แกะ ที่ได้จากการนำเนื้อมาบด ผสมกับเกลือและเครื่องปรุงรสแล้วบรรจุในไส้ casing เพื่อทำให้มีรูปร่างเป็นรูปทรงกระบอก 3 ส่วนประกอบและการทำ 3 1 ส่วนประกอบ วัสดุ อย่างน้อยมีส่วนประกอบหลัก ดังแสดงตามรูปที่ 1 1 สวิตช์ปิด เปิด2 ปุ่มปรับระดับอุณหภูมิ3 ไฟแสดงสถานะการทำงาน4 แกนหมุน5 ซีลกันน้ำมัน 6 ถาดรอง7 ระบบขับเคลื่อน8 โครงเครื่อง9 ฝาครอบ ถ้ามี รูปที่ 1 ตัวอย่างส่วนประกอบหลักของเครื่องอุ่นไส้กรอก ข้อ 3 1 1 3 2 ส่วนประกอบและการทำ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมอก 1375 ข้อ 4 และยกเว้นข้อต่อไปนี้3 2 1 ส่วนประกอบ3 2 1 1 วัสดุ 1 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร food area เช่น แกนหมุนทรงกระบอก ต้องทำจากวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร 2 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร splash area เช่น ซีล บ่าและผนังด้านใน ถาดรอง ต้องทำจากวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร 3 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ไม่สัมผัสอาหาร non food area เช่น อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ไฟแสดงสถานะการทำงาน โครงเครื่อง ต้องทำจากวัสดุที่ทนการกัดกร่อน หรือวัสดุที่ผ่านการเคลือบผิวหรือพ่นสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน การทดสอบให้ตรวจสอบตามใบรับรอง 3 2 1 2 สวิตช์ปิด เปิด ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก 2593 และมีไฟแสดงสถานะการเปิด3 2 1 3 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิต้องมีแสดงขีดหรือแสดงอุณหภูมิที่ตั้ง เป็นองศาเซลเซียสที่ตัวเครื่องหรือใน คู่มือ อุณหภูมิของผิวแกนหมุนต้องมีอุปกรณ์ควบคุมต้องออกแบบให้ป้องกันการกระแทกโดยบังเอิญ3 2 1 4 ไฟแสดงสถานการทำงานของลวดความร้อน heater ต้องมีไฟแสดงสถานการทำงานเปิดหรือปิดของขดลวด ตามจำนวนอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ3 2 1 5 แกนหมุนทรงกระบอก ด้านที่สัมผัสอาหารต้องทำจากวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร3 2 1 6 ซีลกันน้ำมัน ต้องทำจากวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร ป้องกันน้ำมันจากไส้กรอกหรือจากน้ำมันที่ทา ไหลเข้าช่องว่างระหว่างแกนหมุนกับบูท boost 3 2 1 7 ถาดรอง ต้องมีผิวเรียบ ไม่มีซอก หลืบ ล้างทำความสะอาดได้3 2 1 8 อุปกรณ์ขับเคลื่อน ต้องไม่มีเสียงผิดปกติ 3 2 1 9 เครื่องอุ่นไส้กรอกต้องมีความแข็งแรงทางกลให้เป็นตามข้อกำหนดของ มอก 1375 ข้อ 21 3 2 1 10 ฝาครอบด้านบนเครื่องอุ่นไส้กรอก ถ้ามี ต้องครอบปิดบ่าด้านบนของเครื่องอุ่นไส้กรอกทั้งหมด มีผิวเรียบ โปร่งใส ทำจากวัสดุไม่แตกหรือเปราะง่าย ไม่มีซอกหลืบหรือจุดสะสมสิ่งแปลกปลอม ด้านที่มีฝาเปิด ต้องออกแบบเพื่อป้องกันน้ำไหลลงสู่ไส้กรอกจากช่องเปิดของฝาครอบ และฝาเปิดต้องสามารถเปิดค้างได้โดยไม่ปิดลงมาเองเนื่องจากน้ำหนักของฝาเปิด3 2 2 การทำ3 2 2 1 รอยต่อและตะเข็บรอยต่อ บริเวณที่เป็นรอยต่อและรอยตะเข็บต้องทำความสะอาดได้ง่าย ป้องกันการสะสมของสิ่งปนเปื้อน รวมไปถึงเศษไส้กรอกหรือหยดของเหลวจากไส้กรอกที่อาจเกิดขึ้น3 2 2 2 บ่าของเครื่องอุ่นไส้กรอกต้องเรียบไม่มีซอกหลืบ วางตัวอยู่ในแนวนอนหรือลาดเอียงลงด้านข้าง3 2 2 3 การหมุนของแกนหมุนทรงกระบอกต้องสม่ำเสมอ ไม่มีสะดุด 3 2 3 ลักษณะทางไฟฟ้า ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1375 เฉพาะที่เกี่ยวข้องการทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจตรวจสอบใบรับรอง 4 คุณลักษณะที่ต้องการ4 1 การทดสอบสมรรถนะช่วงอุณหภูมิอุ่น ทดสอบที่ 57° C ความแตกต่างทุกจุดไม่เกิน 14° C โดยจุดต่ำสุดมีอุณหภูมิ 57° C การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7 3 14 2 การทดสอบสมรรถนะช่วงอุณหภูมิย่าง ทดสอบที่ 74° C ความแตกต่างทุกจุดไม่เกิน 14° C โดยจุดต่ำสุดมีอุณหภูมิ 74° C การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7 3 24 3 มีความทนทาน การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7 3 34 4 กำลังไฟฟ้าที่ใช้ต้องไม่เกิน 5 จากที่ผู้ทำระบุ การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 7 3 4 5 เครื่องหมายและฉลากให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1375 ข้อ 7 และยกเว้นข้อต่อไปนี้5 1 ที่เครื่องอุ่นไส้กรอกอย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่ลบเลือนง่าย 1 ชื่อ เครื่องอุ่นไส้กรอก 2 หมายเลขรหัสเครื่อง 3 จำนวนและความยาวของแกนหมุน เป็น mm 4 ชื่อผู้ทำหรือเครื่องหมายการค้า 5 2 เครื่องอุ่นไส้กรอก ต้องมีคู่มือแนะนำการใช้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1 ข้อปฏิบัติในการจัดการ การขนส่ง จัดเก็บ ติดตั้ง และ เริ่มการใช้งาน 2 ข้อปฏิบัติในการทำความสะอาด เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่แนะนำ วิธีปฏิบัติและความถี่ของ การทำความสะอาด และคำเตือนต่าง ๆ 3 มิติของเครื่อง ความกว้างxความยาวxความสูง เป็น mm x mm x mm 4 จำนวนแกนหมุนและความยาวของแกนหมุน เป็น mm 5 น้ำหนักของเครื่องอุ่นไส้กรอกเป็น kg 6 ขั้นตอนปฏิบัติและความถี่ในการบำรุงรักษาตามปกติ 7 ชนิดของน้ำมันหล่อลื่นที่แนะนำให้ใช้ 8 กำลังทางไฟฟ้าที่กำหนด เป็น V Hz kW 9 รายชื่อและรูปแสดงส่วนประกอบ การประกอบ และการติดตั้ง 10 คำแนะนำการใช้งานขั้นตอนการทำงานและขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น ข้อควรระวังที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และ หรือ ความเสียหายต่อเครื่องอุ่นไส้กรอกและการดูแลรักษา 11 ชื่อและที่อยู่ของผู้ทำ 6 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน6 1 รุ่นในที่นี้ หมายถึง เครื่องอุ่นไส้กรอก model ที่ทำหรือส่งมอบ หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน6 2 การชักตัวอย่างและการตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก ตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้ 6 2 1 การชักตัวอย่าง ให้ชักตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 1 เครื่อง 6 2 2 เกณฑ์ตัดสินตัวอย่างเครื่องอุ่นไส้กรอกต้องเป็นไปตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ทุกรายการ จึงจะถือว่าเครื่องอุ่น ไส้กรอกรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 7 การทดสอบ7 1 ข้อกำหนดทั่วไปในการหาค่าต่าง ๆ และอุปกรณ์วัดในการทดสอบให้เป็นดังนี้ 7 1 1 เวลา ใช้นาฬิกาจับเวลาที่มีความละเอียดถึง 1s 7 1 2 อุณหภูมิ ใช้สายเทอร์มอคัปเปิลชนิดเส้นลวดขนาดเล็กมาก fine wine thermocouple มีความละเอียด 0 1oC 7 1 3 กำลังไฟฟ้า ใช้เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าชนิด Watt meter ที่มีความละเอียด 1W 7 2 การเตรียมสภาวะทดสอบ 1 สภาวะห้องสำหรับทดสอบ คือ 25 º C ± 2 º C 2 ติดตั้งสายเทอร์มอคัปเปิ้ลเพื่อวัดอุณหภูมิทั้งหมด 9 ตำแหน่ง ดังรูปที่ 2 โดยต้องแนบติดกับ roller ตลอดระยะเวลาการทดสอบ เข้ากับแกนหมุน 3 แกน คือ แกนหมุนที่อยู่กึ่งกลางและแกนหมุนที่ติดกับแกนนอกสุด 2 แกน ติดตั้งสายเทอร์มอคัปเปิลที่จุดกึ่งกลางแกน และระยะ 25 mm จากปลายแกนทั้งสองด้าน โดยสายวัดต้องแนบติดกับแกนหมุนตลอดระยะเวลาการทดสอบ 3 ติดตั้งถาดรองและฝาครอบก่อนทำการทดสอบ ในกรณีที่เครื่องไม่มีฝาครอบ ให้ผู้ทำเป็นผู้เตรียมฝาครอบเครื่อง รูปที่ 2 ตำแหน่งติดตั้งเทอร์มอคัปเปิล ข้อ 7 2 7 3 1 การทดสอบอุณหภูมิของแกนหมุน7 3 1 ตั้งค่าตัวควบคุมอุณหภูมิที่ 57 º C หากไม่ทราบตำแหน่งให้ผู้ทำระบุหรือตั้งค่า เปิดให้เครื่องอุ่นไส้กรอกทำงานจนอุณหภูมิเข้าสู่ภาวะคงที่ แต่ไม่นานเกินกว่า 60 min ทำการตรวจวัดอุณหภูมิทั้ง 9 ตำแหน่ง โดยบันทึกอุณหภูมิทุก ๆ 30s เป็นเวลา 15 min นำอุณหภูมิสูงสุด Tmax และอุณหภูมิต่ำสุด Tmin ที่บันทึกได้ คำนวนหาผลต่างอุณหภูมิที่วัดได้สูงสุด Tdiff Tdiff Tmax Tmin 7 3 2 ทำการทดสอบเช่นเดียวกับข้อ 7 3 1 แต่ตั้งค่าอุณหภูมิเป็น 74 º C 7 3 3 ทำการทดสอบโดยการเปิดให้เครื่องอุ่นไส้กรอกทำงานที่อุณหภูมิ 57 º C เป็นเวลา 72 hr แล้วเครื่องอุ่นไส้กรอกยังมีการทำงานเป็นปกติ7 3 4 ให้ตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องอุ่นไส้กรอกสูงสุด จากนั้นเปิดให้เครื่องอุ่นไส้กรอกทำงานพร้อมทั้งบันทึกกำลังไฟฟ้าที่ใช้เป็น W ทุก 15 s เป็นเวลา 30 นาที กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยต้องไม่เกิน 5 ที่ผู้ทำระบุ
มอก.ตู้อบไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ
เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของตู้อบไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งมีใช้ทั่วไปในอุตสาหกรรมอาหาร มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้จัดทำขึ้นตามความร่วมมือด้านการกำหนดมาตรฐานระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร มาตรผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ทำและเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง IS 5790 1985 SPECIFICATION FOR DOMESTIC ELECTRIC COOKING OVENS มอก 1375 2547 ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่คล้ายกัน ข้อกำหนดทั่วไป มอก 1641 2552 เตาย่าง เตาปิ้ง ด้านความปลอดภัย มอก 1913 2554 เตาหุงต้ม หัวเตา ตู้อบ ชนิดใช้ประจำที่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตู้อบไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ 1 ขอบข่าย 1 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะตู้อบไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย โดยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 V มาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมตู้อบไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะที่ใช้ในเชิงพานิชย์และไม่ครอบคลุมเตาไมโครเวฟชนิดร่วม Combination Microwave Oven ตามมอก 1773 2 เอกสารอ้างอิง ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1641 ข้อ 2 3 บทนิยาม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 3 มอก 1375 และ มอก 1913 ยกเว้นข้อต่อไปนี้ 3 1 ตู้อบไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า ตู้อบไฟฟ้า หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สำหรับ อบ ย่าง หรืออุ่น โดยแหล่งความร้อนมาขดลวดความร้อน มีประตูปิด เปิดและสร้างในลักษณะที่มีชั้นวางภาชนะบรรจุอาหารและหรือมีแท่งสำหรับเสียบอาหารให้หมุนได้ 3 2 ความจุของตู้ หมายถึง ปริมาตรสูงสุดภายในตู้อบไฟฟ้าที่สามารถวางอาหารได้ มีหน่วย เป็น ลิตร 4 ส่วนประกอบและการทำ 4 1 ส่วนประกอบ 4 1 1 ตู้อบไฟฟ้ามีส่วนประกอบหลัก ดังแสดงตามรูปที่ 1 4 2 ส่วนประกอบและการทำ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1375 ข้อ 4 ยกเว้นข้อต่อไปนี้ 4 2 1 ส่วนประกอบ 4 2 1 1 วัสดุ 1 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหาร food area เช่น ถาดวาง แท่งเสียบ ต้องทำจากวัสดุ ชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร 2 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร splash area เช่น ผนังด้านใน ตะแกรง ต้องทำจากวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร 3 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ไม่สัมผัสอาหาร non food area เช่น ผนังด้านนอก โครงเครื่อง ควรมีผิวเรียบ การทดสอบให้ตรวจสอบตามใบรับรอง 4 2 1 2 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 1 หากมีอุปกรณ์ตั้งเวลา ต้องมีการส่งสัญญาณเสียงเตือนเมื่อครบเวลาที่ตั้งไว้ พัดลมให้มีตะแกรงป้องกันและถอดออกได้โดยใช้เครื่องมือเท่านั้น 2 อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิต้องมีแสดงขีดหรือสัญลักษณ์แสดงระดับอุณหภูมิที่ตั้งค่าเป็นองศาเซลเซียสที่ตัวเครื่องหรือในคู่มือให้ผู้ใช้ทราบ 3 สายไฟฟ้าภายใน ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1641 ข้อ 23 4 ส่วนประกอบที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1641 ข้อ 24 5 การต่อกับแหล่งจ่าย และสายอ่อนภายนอก ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1641 ข้อ 25 6 ขั้วต่อสายสำหรับตัวนำภายนอก ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1641 ข้อ 26 7 การเตรียมการสำหรับการต่อลงดิน ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1641 ข้อ 27 8 หมุดเกลียวและจุดต่อในระบบทางไฟฟ้า ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1641 ข้อ 28 9 ระยะห่างในอากาศ ระยะห่างตามผิวฉนวน และฉนวนตัน ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1641 ข้อ 29 10 ความทนความร้อนและไฟ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1641 ข้อ 30 11 ความต้านทานการเป็นสนิม ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1641 ข้อ 31 12 การแผ่รังสี ความเป็นพิษและอันตรายที่คล้ายกัน ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1641 ข้อ 32 4 3 การทำ 4 3 1 คุณลักษณะทั่วไป 4 3 1 1 ตู้อบไฟฟ้า และชิ้นส่วนต่าง ๆ ต้องสร้างให้แข็งแรง ส่วนประกอบภายในต้องแข็งแรงเพียงพอสำหรับการใช้งาน 4 3 1 2 รอยต่อ รอยเชื่อม และตะเข็บ ต้องอยู่ในสภาพปกติ แข็งแรง ไม่แหลมคม 4 2 1 3 กรณีที่อุณหภูมิของตู้อบสูงกว่า 250 oC ต้องติดตั้งเทอร์โมสแตต และมีไฟแสดงสถานะการทำงาน 4 3 1 4 ความต้านทานความชื้นให้เป็นไปตาม มอก 1641 ข้อ 15 4 3 1 5 กระแสไฟฟ้ารั่ว และความทนทานทางไฟฟ้า ให้เป็นไปตาม มอก 1641 ข้อ 16 4 3 1 6 การป้องกันโหลดเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า และวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1641 ข้อ 17 การทดสอบทำโดยการตรวจพินิจ และการทดสอบสภาวะ 5 คุณลักษณะที่ต้องการ 5 1 อุณหภูมิที่กึ่งกลางตู้อบไฟฟ้าต้องมีอุณหภูมิแตกต่างกันไม่เกิน 30 oC การทดสอบให้ทำตามข้อที่ 8 3 1 และ 8 3 2 5 2 เวลาที่ใช้สำหรับการทำความร้อนที่ศูนย์กลางตู้อบให้เท่ากับ 180 oC ต้องไม่เกิน 20 นาที การทดสอบให้ทำตามข้อที่ 8 3 3 5 3 ตู้อบไฟฟ้าต้องมีความทนทาน เมื่อผ่านการทดสอบให้ทำตามข้อที่ 8 3 4 แล้วเครื่องต้องมีการทำงานเป็นปกติ 5 4 กำลังไฟฟ้าต้องไม่เกิน 5 ที่ผู้ทำระบุ การทดสอบให้ทำตามข้อที่ 8 3 5 6 เครื่องหมายและฉลาก และข้อกำหนด ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน มอก 1375 ข้อ 7 ข้อต่อไปนี้ 6 1 ที่ตู้อบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมีตัวเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร 1 มีคำว่า ตู้อบไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ 2 หมายเลขรหัสเครื่อง 3 ความจุของตู้ เป็นลิตร 4 กำลังทางไฟฟ้า เป็น kW V Hz 5 ชื่อและที่อยู่ของผู้ทำ 6 2 ตู้อบไฟฟ้า ต้องมีคู่มือแนะนำการใช้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1 ข้อปฏิบัติในการจัดการ การขนส่ง จัดเก็บ ติดตั้ง และ เริ่มการใช้งาน 2 ข้อมูลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และข้อแนะนำพร้อมวิธีการใช้งาน 3 มิติของเครื่อง ความกว้างxความยาวxความสูง เป็น mm x mm x mm 4 มวลของตู้อบไฟฟ้าเป็น kg 5 กำลังทางไฟฟ้า เป็น kW V Hz 6 รูปและชื่อของส่วนประกอบ 7 คำแนะนำการใช้งาน 7 1 ขั้นตอนการทำงานและขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น 7 2 ข้อควรระวังที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และ หรือ ความเสียหายต่อตู้อบไฟฟ้าและการดูแลรักษา 8 ชื่อและที่อยู่ของผู้ทำ 7 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 7 1 รุ่นในที่นี้ หมายถึง ตู้อบไฟฟ้ารุ่น model ที่ทำหรือส่งมอบ หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 7 2 การชักตัวอย่างและการตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้ แผนการชัก ตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้ 7 2 1 การชักตัวอย่าง ให้ชักตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 1 เครื่อง 7 2 2 เกณฑ์ตัดสิน ตัวอย่างตู้อบไฟฟ้าต้องเป็นไปตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ทุกรายการ จึงจะถือว่าตู้อบไฟฟ้ารุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 8 การทดสอบ 8 1 ข้อกำหนดทั่วไปในการหาค่าต่าง ๆ และอุปกรณ์วัดในการทดสอบให้เป็นดังนี้ 8 1 1 เวลา ใช้นาฬิกาจับเวลาที่มีความละเอียด 1s 7 1 2 อุณหภูมิ ใช้สายเทอร์มอคัปเปิล มีความละเอียด 0 1oC 7 1 3 กำลังไฟฟ้า ใช้เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าชนิด Watt meter ที่มีความละเอียด 1 W 8 2 การเตรียมสภาวะทดสอบ 8 2 1 สภาวะห้องสำหรับทดสอบและอุณหภูมิภายในตู้อบก่อนการทดสอบคือ 25 º C ± 2 º C 8 2 2 ความต่างศักย์ไฟฟ้า อยู่ในช่วง ± 2 5 ที่ผู้ทำระบุตลอดการทดสอบ 8 2 3 ติดตั้งเทอร์โมคับเปิล thermocouple ที่จุดกึ่งกลางของตู้อบไฟฟ้า 8 3 การทดสอบ 8 3 1 การทดสอบอุณหภูมิตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 180 º C 1 ตั้งค่าอุณหภูมิตู้อบไฟฟ้าที่ 180± 4 º C 2 เปิดตู้อบให้ทำงานพร้อมบันทึกอุณหภูมิศูนย์กลางทุก 30s 3 เมื่ออุณหภูมิศูนย์กลางตู้อบถึง 180 º C แล้วปล่อยให้ตู้อบไฟฟ้าเข้าสู่ภาวะคงตัว โดยให้เปิดทิ้งไว้ อีก 60 min 4 ให้ทดสอบต่อไปอีกเป็นเวลา 15 min 5 คำนวณหาอุณหภูมิต่างกันสูงสุด Tdiff โดยนำค่าอุณหภูมิสูงสุด Tmax อุณหภูมิต่ำสุด Tmin ที่บันทึกได้มาคำนวณตามสมการ Tdiff Tmax Tmin 8 3 2 การทดสอบอุณหภูมิตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 240 º C การทดสอบให้ทำเช่นเดียวกับการทดสอบในข้อ 8 3 1 แต่ให้ตั้งระดับอุณหภูมิของตู้อบไฟฟ้าที่ อุณหภูมิ 240 º C กรณีที่ตู้อบมีอุณหภูมิสูงสุดต่ำกว่านี้ให้ตั้งค่าที่อุณหภูมิสูงสุดที่ทำได้ 8 3 3 การทดสอบเวลาในการให้ความร้อนถึง 180 º C ให้ใช้ข้อมูลในการทดสอบในข้อ 8 3 1 โดยให้อ่านค่าเวลาที่ตู้อบมีอุณหภูมิถึง 180 º C 8 3 4 การทดสอบความทนทาน ให้ตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุดที่เครื่องทำได้ กรณีที่ตู้อบอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ให้เปิดเครื่องทำงานไปจนกว่าตู้อบทำงานเป็นเวลารวมเท่ากับ 300 hr ไม่นับช่วงเวลาที่ตู้อบตัดการทำงาน แต่หากตู้อบไม่เป็นระบบอัตโนมัติ ให้ทดสอบโดยการเปิดให้เครื่องทำงานเป็นเวลารวมเท่ากับ 300 hr โดยให้เปิดเครื่อง 3 hr แล้วหยุด 1 hr สลับไปจนกว่าตู้อบทำงานครบ 300 hr 8 3 5 การทดสอบพลังงานไฟฟ้า ให้ตั้งอุณหภูมิของตู้อบไฟฟ้าสูงสุด จากนั้นเปิดให้เครื่องทำงาน พร้อมบันทึกค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าทุก 5s จนกระทั่งอุณหภูมิในตู้อบมีค่าคงที่ ให้อ่านค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้สูงสุดในการทดสอบต้องไม่เกิน 5 ของค่าที่ผู้ทำระบุ


สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.