News and Articles

มาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร 2556

มาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหาร 2556
มอก. เครื่องล้างผัก
เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้เครื่องล้างผักในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทนี้ จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องล้างผักขึ้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ทำ และเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง มอก 513 2553 การจัดระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า มอก 866 2550 มอเตอร์เหนี่ยวนำ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องล้างผัก 1 ขอบข่าย เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนเครื่องมีแรงดันไฟฟ้ามอเตอร์ต้นกำลังสำหรับหมุนใบกวนผสมที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ สำหรับเครื่องกวนผสมเฟสเดียว และไม่เกิน 480 โวลต์สำหรับเครื่องกวนผสมแบบให้ความร้อนอื่น1 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องล้างผักชนิดใบที่มีลักษณะการทำงานแบบทำงานเป็นรอบ batch type หรือแบบทำงานต่อเนื่อง continuous type 2 บทนิยาม ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้ 2 1 เครื่องล้างผัก หมายถึง เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้สำหรับล้างสิ่งสกปรกออกจากผักชนิดใบ โดยผักที่ล้างจะแช่อยู่ในน้ำที่มีการเคลื่อนที่ด้วยอากาศ หรือการฉีดน้ำ ผักที่ผ่านกระบวนการล้างแล้วจะถูกนำออกจากเครื่องด้วยมือสำหรับเครื่องล้างผักแบบทำงานเป็นรอบ หรือถูกลำเลียงออกจากเครื่องโดยอัตโนมัติสำหรับเครื่องล้างผักแบบทำงานต่อเนื่อง 2 2 สิ่งสกปรก หมายถึง สิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ผักที่นำมาล้าง เช่น เศษวัสดุ ฝุ่น ดิน หรือทราย 3 แบบ เครื่องล้างผักแบ่งตามลักษณะการทำงานเป็น2แบบคือ 3 1 แบบทำงานเป็นรอบ 3 2 แบบทำงานต่อเนื่อง 4 ส่วนประกอบและการทำ 4 1 ส่วนประกอบ เครื่องล้างผัก อย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบหลัก ดังแสดงตามรูปที่ 1 ก ตัวอย่างส่วนประกอบหลักของเครื่องล้างผักแบบทำงานเป็นรอบ ข ตัวอย่างส่วนประกอบหลักของเครื่องล้างผักแบบทำงานต่อเนื่อง รูปที่ 1 ตัวอย่างส่วนประกอบหลักของเครื่องล้างผักแบบให้ความร้อน ข้อ 4 1 มือหมุนหรือไฮดรอลิกสำหรับหมุนถัง 4 2 3 1 1 ระบบการกวนผสม ทำหน้าที่ผสมวัตถุดิบให้ผสมคลุกเคล้ากันและมีการกระจายความร้อนได้ทั่วถึง 3 1 2 ถังกวนผสมหรือกระทะกวนผสม ทำหน้าที่บรรจุวัตถุดิบสำหรับผสม 3 1 3 อุปกรณ์ควบคุมสำหรับปรับรอบใบกวน ทำหน้าที่ปรับตั้งความเร็วรอบใบกวน 3 1 4 ใบกวนผสม ทำหน้าที่กวนผสมให้วัตถุดิบผสมเข้ากันและความร้อนกระจายตัวในวัตถุดิบทั่วถึง ใบกวนสามารถถอดเปลี่ยนได้เพื่อเลือกชนิดใบกวนให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ 3 1 5 หัวแก๊สให้ความร้อน ทำหน้าที่ให้ความร้อนวัตถุดิบที่ด้านล่างถัง 3 1 6 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ต้องเป็นดังนี้ 3 1 6 1 โครงถังผสม ต้องเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมชั้นคุณภาพเทียบเท่ากับ AISI series 300 โดยต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน AISI หรือวัสดุชนิดอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าที่กำหนดในมาตรฐานนี้ ผู้ทำต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุว่าสามารถสัมผัสกับอาหารได้จากสถาบันหรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับจากสถาบันหรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ 3 1 6 2 ใบกวนผสม ต้องเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมชั้นคุณภาพเทียบเท่ากับ AISI series 300โดยต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน AISI หรือวัสดุชนิดอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าที่กำหนดในมาตรฐานนี้ ผู้ทำต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุว่าสามารถสัมผัสกับอาหารได้จากสถาบันหรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ 3 1 6 3 มอเตอร์เกียร์ไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่มอก 866และต้องเป็นไปตามการทดสอบข้อ 7 2 3 1 6 4 ตู้ควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมสำหรับปรับรอบใบกวน มีระดับชั้นการป้องกันน้ำอย่างน้อยเป็นชนิดป้องกันน้ำสาด IPX4 หมายเหตุ ระดับชั้นการป้องกันน้ำ ให้ดู มอก 513 4 2 การทำ 4 2 1 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ต้องเป็นดังนี้ 4 2 1 1 โครงเครื่อง ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม อย่างน้อยชั้นคุณภาพ 304มีโครงสร้างแข็งแรง คงรูป ผิวเรียบ และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย การทดสอบให้ทำโดยการตรวจสอบใบรับรองและตรวจพินิจ 4 2 1 2 อ่างล้างผัก ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม อย่างน้อยชั้นคุณภาพ 304มีโครงสร้างแข็งแรง คงรูป ผิวเรียบ และสามารถทำความสะอาดได้ง่ายไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์ การทดสอบให้ทำโดยการตรวจสอบใบรับรองและตรวจพินิจ 4 2 1 3 เครื่องสูบน้ำ อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยต่อการทำงาน ไม่เป็นที่สะสมของฝุ่น การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 4 2 1 4 หัวฉีด ทำด้วยวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร food grade การทดสอบให้ทำโดยการตรวจสอบใบรับรอง 4 2 1 5 ตะแกรงดักสิ่งสกปรก ทำด้วยวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร การทดสอบให้ทำโดยการตรวจสอบใบรับรอง 4 2 1 6 แผงอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ถ้ามี มีระดับชั้นการป้องกันอย่างน้อย IPX4 ชนิดป้องกันน้ำสาด ตาม มอก 513 และอยู่ในตำแหน่งที่ควบคุมการทำงานได้สะดวก การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 4 2 1 7 อุปกรณ์ลำเลียง กรณีเครื่องล้างผักแบบทำงานต่อเนื่อง ทำจากวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหารสามารถปรับความเร็วการลำเลียงได้ การทดสอบให้ทำโดยการตรวจสอบใบรับรองและตรวจพินิจ 4 2 1 8 มอเตอร์เหนี่ยวนำ กรณีเครื่องล้างผักแบบทำงานต่อเนื่อง ควรเป็นไปตามมอก 866และติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยต่อการทำงาน ไม่เป็นที่สะสมของฝุ่นหรือสัมผัสโดนน้ำ การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 4 2 2 ส่วนที่เป็นจุดหมุนหรือส่วนที่มีการเสียดสีระหว่างโลหะ ของเครื่องล้างผักแบบทำงานต่อเนื่อง มีส่วนที่สามารถให้สารหล่อลื่นได้โดยสะดวก การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 4 2 3 ส่วนหรือบริเวณที่ต้องทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอยู่เสมอ อยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้สะดวก การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 4 2 4 มีอุปกรณ์ที่สามารถปรับความดันน้ำหรืออัตราการไหล เพื่อให้น้ำเกิดการหมุนเวียน การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 5 คุณลักษณะที่ต้องการ 5 1 ลักษณะทั่วไป 5 1 1 เครื่องล้างผักต้องสามารถปรับปริมาณลมสำหรับการล้างผักที่แช่อยู่ในน้ำที่มีการเคลื่อนที่ด้วยอากาศ หรือปรับอัตราการไหลของน้ำสำหรับการล้างผักที่แช่อยู่ในน้ำที่มีการเคลื่อนที่ด้วยการฉีดน้ำ 5 1 2 เมื่อทดสอบตามข้อ 7 1 แล้วต้องเป็นดังนี้เครื่องล้างผักต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เช่น 5 1 2 1 ชิ้นส่วนต่าง ๆ ต้องไม่มีขอบคม หรือปลายแหลม 5 1 1 2 การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า เครื่องล้างผักต้องสร้างและหุ้มเพื่อให้มีการป้องกันอย่างเพียงพอต่อการสัมผัสโดยบังเอิญกับส่วนที่มีไฟฟ้า การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 5 2 สมรรถนะ เมื่อทดสอบตามข้อ 8 1แล้วต้องเป็นดังนี้ 5 2 1 ไม่เกิดเสียงผิดปกติไม่หยุดชะงักหรือติดขัดในการทำงาน 5 2 2 ไม่มีชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายและชิ้นส่วนที่ยึดให้ติดกันต้องไม่ร้าว หรือแยกออกจากกัน 5 2 3 ปริมาณสิ่งสกปรกที่ตกค้างไม่เกิน 1000mg L 5 2 4 อัตราการทำงานของเครื่องล้างผัก ไม่น้อยกว่า 95 ของค่าที่ผู้ทำระบุ 4 1 4 ตลับลูกปืนต้องไม่ร้อนผิดปกติ เช่น เนื่องจากแกนเพลาไม่ได้แนว4 2 คุณลักษณะที่ต้องการทางไฟฟ้า 6 เครื่องหมายและฉลาก 6 1 ที่เครื่องล้างผักทุกเครื่อง อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน และถาวร 1 คำว่า เครื่องล้างผัก 2 หมายเลขลำดับเครื่อง 3 มิติของเครื่อง ความกว้างxความยาวxความสูง เป็นมิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร 4 พิกัดของมอเตอร์เหนี่ยวนำ กรณีเครื่องล้างผักแบบทำงานต่อเนื่อง 5 อัตราการทำงานที่สัมพันธ์กับชนิดของผัก เป็น กิโลกรัมผักต่อ 1 รอบทำงานสำหรับเครื่องล้างผักแบบทำงานเป็นรอบหรือเป็น กิโลกรัมผักต่อชั่วโมงสำหรับเครื่องล้างผักแบบทำงานต่อเนื่อง 6 ข้อควรระวัง 7 เดือนปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ 8 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 6 2 เครื่องล้างผักทุกเครื่องต้องมีคู่มือแนะนำการใช้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1 คำว่า เครื่องล้างผัก 2 หมายเลขลำดับเครื่อง 3 มิติของเครื่อง ความกว้างxความยาวxความสูง เป็นมิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร 4 พิกัดของมอเตอร์เหนี่ยวนำ กรณีเครื่องล้างผักแบบทำงานต่อเนื่อง 5 อัตราการทำงานที่สัมพันธ์กับชนิดของผัก เป็น กิโลกรัมผักต่อรอบทำงานสำหรับเครื่องล้างผักแบบทำงานเป็นรอบ หรือเป็น กิโลกรัมผักต่อชั่วโมงสำหรับเครื่องล้างผักแบบทำงานต่อเนื่อง 6 ความดันน้ำ เป็น เมกะพาสคาล กรณีน้ำมีการเคลื่อนที่ด้วยการฉีด 7 เวลาสำหรับการล้างผักที่สัมพันธ์กับชนิดของผัก เป็น นาที กรณีเครื่องล้างผักแบบทำงานเป็นรอบ 8 รายชื่อและรูปแสดงส่วนประกอบ การประกอบ และการติดตั้ง 9 คำแนะนำการใช้งาน 9 1 คำแนะนำ เช่น ควรเปลี่ยนน้ำล้างผักเมื่อไม่สามารถล้างผักให้สะอาดได้ตามที่ต้องการ 9 2 คำเตือนและข้อควรระวังที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และ หรือ ความเสียหายต่อเครื่องล้างผัก เช่น ห้ามยื่นอวัยวะเข้าไปในตัวเครื่องล้างผักขณะที่เครื่องกำลังทำงาน 9 3 การดูแลรักษา เช่น วิธีทำความสะอาด ข้อปฏิบัติหลังทำความสะอาดข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งาน 10 เดือนปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ 11 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 7 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 7 1 รุ่นในที่นี้ หมายถึง เครื่องล้างผักแบบเดียวกันที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 7 2 การชักตัวอย่างและการตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้ 7 2 1 การชักตัวอย่าง ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 1 เครื่อง 7 2 2 เกณฑ์ตัดสิน ตัวอย่างเครื่องล้างผักต้องเป็นไปตามข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 ทุกรายการจึงจะถือว่าเครื่องล้างผักรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 8 การทดสอบ 8 1 สมรรถนะ 8 1 1 ทั่วไป 8 1 1 1 ข้อกำหนดทั่วไปในการหาค่าต่าง ๆ และอุปกรณ์วัดในการทดสอบให้เป็นดังนี้ 1 เวลา ใช้นาฬิกาจับเวลาที่มีความละเอียด 1 s 2 มวล 2 1 ใช้เครื่องชั่งที่ชั่งมวลได้ละเอียดถึง 100 g สำหรับชั่งมวลสิ่งสกปรกทดสอบ ข้อ 8 1 2 2 และผักทดสอบ ข้อ 8 1 2 3 2 2 ใช้เครื่องชั่งที่ชั่งมวลได้ละเอียดถึง 0 001 g สำหรับชั่งมวลสิ่งสกปรกตกค้าง ข้อ 8 1 3 4และข้อ 8 1 3 6 และชั่งมวลกระดาษกรอง ข้อ 8 1 3 5 2 3 ความยาวของผัก ใช้เครื่องวัดที่มีความละเอียดถึง 1mm 8 1 2 การเตรียมการทดสอบ 8 1 2 1 การเตรียมเครื่องล้างผักทดสอบ 1 ติดตั้งเครื่องเครื่องล้างผักทดสอบบนพื้นแข็งที่ได้ระดับ 2 ปรับแต่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ผู้ทำระบุ 8 1 2 2 การเตรียมสิ่งสกปรกทดสอบ 1 นำทรายแห้งเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 4 75 mm ขนาดทรายซึ่งร่อนผ่านตะแกรง 4 mesh มีมวลที่เพียงพอที่จะผสมกับผักทดสอบในอัตราส่วน มวลผักทดสอบต่อมวลทรายแห้งเท่ากับ 10 1มร่อนด้วยตะแกรง 8 mesh เส้นผ่านศูนย์กลางของสิ่งสกปรก 2 38 4 75 mm และ 50 mesh เส้นผ่านศูนย์กลางของสิ่งสกปรก 0 30 2 37 mm 2 ผสมทรายแห้งที่ร่อนผ่านตะแกรง 8meshและ 50 mesh เข้าด้วยกันในสัดส่วนโดยมวล ดังนี้ ทรายแห้งที่ไม่ผ่านตะแกรง 8 mesh 30 ทรายแห้งที่ไม่ผ่านตะแกรง 50 mesh40 และทรายแห้งที่ผ่านตะแกรง 50 mesh30 3 เตรียมดินโคลนทดสอบซึ่งได้จากผสมดินเหนียวกับน้ำในอัตราส่วน 1 1 เพื่อให้เกิดการยึดเกาะกันของสิ่งสกปรก 4 ผสมทรายแห้งกับดินโคลนทดสอบในอัตราส่วน 5 1 เป็นสิ่งสกปรกทดสอบ 8 1 2 3 การเตรียมผักทดสอบ 1 ผักที่ใช้ทดสอบต้องมีลักษณะทางกายภาพที่ดี ไม่ช้ำ ผ่านการล้างทำความสะอาดและสะเด็ดน้ำชนิดผักทดสอบ ได้แก่ผักชี รวมราก ความยาว ไม่รวมราก 15cmถึง 25 cm สำหรับทดสอบเครื่องล้างผักแบบทำงานเป็นรอบ มวลที่เพียงพอกับการทดสอบตามอัตราการทำงานที่ผู้ทำระบุนำไปชั่งเป็นมวลผักทดสอบ MVB เป็น กิโลกรัม 1 2 ผักกาดขาวแกะใบ สำหรับทดสอบเครื่องล้างผักแบบทำงานต่อเนื่องมวลที่เพียงพอกับการทดสอบที่อัตราการทำงานตามที่ผู้ทำระบุ เป็นเวลา 15 minนำไปชั่งเป็นมวลผักทดสอบ MVC เป็นกิโลกรัม 2 คลุกเคล้าผักทดสอบกับสิ่งสกปรกทดสอบในอัตราส่วนมวลผักทดสอบต่อมวลสิ่งสกปรกทดสอบเท่ากับ 10 1 โดยคลุกเคล้าให้สิ่งสกปรกทดสอบกระจายให้ทั่วผักทดสอบ 8 1 3 วิธีทดสอบ 8 1 3 1 ให้เครื่องล้างผักล้างทำความสะอาดผักทดสอบเป็นเวลาตามที่ผู้ทำระบุสำหรับเครื่องล้างผักแบบทำงานเป็นรอบ หรือเป็นเวลา15 minสำหรับเครื่องล้างผักแบบทำงานต่อเนื่อง หมายเหตุเวลาตามที่ผู้ทำระบุสำหรับเครื่องล้างผักแบบทำงานเป็นรอบ นับจากการเริ่มเดินเครื่องเมื่อใส่ผักทดสอบเรียบร้อยแล้ว จนหยุดการเดินเครื่อง เป็น นาที 8 1 3 2 สุ่มตัวอย่างผักทดสอบมวล 1000 g มาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำปริมาตร 15 L 8 1 3 3 เก็บตัวอย่างน้ำล้างปริมาตร 200 ml นำไปกรองด้วยตะแกรง200 meshที่ทราบมวล MS เป็น มิลลิกรัมเพื่อแยกสิ่งสกปรกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0 075 mm 8 1 3 4 นำตะแกรงไปอบที่อุณหภูมิ 105 oC± 2 oCเป็นเวลา 3 h นำออกมาชั่งมวลตะแกรงกับมวลสิ่งสกปรกตกค้างที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0 075 mm MSP เป็นมิลลิกรัม 8 1 3 5 กรองน้ำที่ผ่านตะแกรง 200 mesh ด้วยกระดาษกรอง ที่ทราบมวล MF เป็น มิลลิกรัมเพื่อแยกสิ่งสกปรกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0 011 mm 8 1 3 6 นำกระดาษกรองไปอบที่อุณหภูมิ 105 oC± 2 oCเป็นเวลา 3 h นำออกมาชั่งมวลกระดาษกรองกับมวลสิ่งสกปรกตกค้างที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง0 011 mm ถึง 0 075 mm MFP เป็น มิลลิกรัม 8 1 3 7 คำนวณปริมาณสิ่งสกปรกที่ตกค้าง R เป็น มิลลิกรัมต่อลิตร จากสูตร R A B เมื่อ A คือ ปริมาณสิ่งสกปรกตกค้างที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 0 075 mm มีค่าเท่ากับ 5 MSP MS เป็น มิลลิกรัมต่อลิตร B คือ ปริมาณสิ่งสกปรกตกค้างที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง0 011mmถึง 0 075 mm มีค่าเท่ากับ 5 MFP MF เป็น มิลลิกรัมต่อลิตร 8 1 3 8 คำนวณอัตราการทำงาน 1 เครื่องล้างผักแบบทำงานเป็นรอบ อัตราการทำงาน MVB เวลาที่ใช้ในการล้าง 1 รอบการทำงาน 2 เครื่องล้างผักแบบทำงานต่อเนื่อง อัตราการทำงาน 4MVC
มอก. เครื่องสลัดน้ำออกจากผัก
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสลัดน้ำออกจากผักกวนผสมแบบให้ความร้อน1 ขอบข่าย1 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องสลัดน้ำออกจากผักชนิดใบ ซึ่งผักผ่านกระบวนการล้างทำความสะอาดแล้ว มีความสามารถในการทำงานไม่เกิน 20 กิโลกรัมผักต่อรอบการล้าง 1 ครั้ง ทำงานโดยใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำเป็นต้นกำลังเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนเครื่องมีแรงดันไฟฟ้ามอเตอร์ต้นกำลังสำหรับหมุนใบกวนผสมที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ สำหรับเครื่องกวนผสมเฟสเดียว และไม่เกิน 480 โวลต์สำหรับเครื่องกวนผสมแบบให้ความร้อนอื่น2 บทนิยามความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้2 1 เครื่องสลัดน้ำออกจากผัก ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกกว่า เครื่องสลัดน้ำผักหมายถึงเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้สำหรับลดปริมาณน้ำที่ติดอยู่กับผักชนิดใบ โดยน้ำที่ติดอยู่กับผักจะถูกสลัดออกโดยอาศัยหลักแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง2 2 อัตราการทำงาน หมายถึง มวลของผักที่สัมพันธ์กับชนิดของผักที่บรรจุในเครื่องสลัดน้ำผัก เป็น กิโลกรัมผักต่อ1 รอบการทำงาน 3 ส่วนประกอบและการทำ3 1 ส่วนประกอบเครื่องสลัดน้ำผัก อย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบหลัก ดังแสดงตามรูปที่ 1 โครงเครื่องถังสลัดน้ำชั้นนอกและฝาปิด ถังสลัดน้ำชั้นในมอเตอร์เหนี่ยวนำ แผงอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ก ตัวอย่างส่วนประกอบหลักของเครื่องสลัดน้ำผักชนิดโครงเครื่องแยกจากถังสลัดน้ำชั้นนอก ข้อ 3 1 ถังสลัดน้ำชั้นนอกและฝาปิดถังสลัดน้ำชั้นใน มอเตอร์เหนี่ยวนำแผงอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ข อย่างส่วนประกอบหลักของเครื่องสลัดน้ำผักชนิดไม่มีโครงเครื่อง รูปที่ 1ขตัวอย่างส่วนประกอบหลักของเครื่องสลัดน้ำผักแบบให้ความร้อน ข้อ 3 1 ให้ความร้อน3 1 1 ระบบการกวนผสม ทำหน้าที่ผสมวัตถุดิบให้ผสมคลุกเคล้ากันและมีการกระจายความร้อนได้ทั่วถึง 3 1 2ถังกวนผสมหรือกระทะกวนผสม ทำหน้าที่บรรจุวัตถุดิบสำหรับผสม3 1 3 อุปกรณ์ควบคุมสำหรับปรับรอบใบกวน ทำหน้าที่ปรับตั้งความเร็วรอบใบกวน 3 1 4 ใบกวนผสม ทำหน้าที่กวนผสมให้วัตถุดิบผสมเข้ากันและความร้อนกระจายตัวในวัตถุดิบทั่วถึง ใบกวนสามารถถอดเปลี่ยนได้เพื่อเลือกชนิดใบกวนให้เหมาะสมกับวัตถุดิบ 3 1 5หัวแก๊สให้ความร้อน ทำหน้าที่ให้ความร้อนวัตถุดิบที่ด้านล่างถัง 3 1 6ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ต้องเป็นดังนี้3 1 6 1โครงถังผสมต้องเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมชั้นคุณภาพเทียบเท่ากับ AISI series 300 โดยต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน AISI หรือวัสดุชนิดอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าที่กำหนดในมาตรฐานนี้ ผู้ทำต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุว่าสามารถสัมผัสกับอาหารได้จากสถาบันหรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับจากสถาบันหรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ3 1 6 2ใบกวนผสมต้องเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมชั้นคุณภาพเทียบเท่ากับ AISI series 300โดยต้องมีคุณลักษณะตามมาตรฐาน AISI หรือวัสดุชนิดอื่นที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือสูงกว่าที่กำหนดในมาตรฐานนี้ ผู้ทำต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุว่าสามารถสัมผัสกับอาหารได้จากสถาบันหรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ3 1 6 3มอเตอร์เกียร์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่มอก 866และต้องเป็นไปตามการทดสอบข้อ 7 23 1 6 4ตู้ควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมสำหรับปรับรอบใบกวน มีระดับชั้นการป้องกันน้ำอย่างน้อยเป็นชนิดป้องกันน้ำสาด IPX4 หมายเหตุ ระดับชั้นการป้องกันน้ำ ให้ดู มอก 513 การทำ 3 2 1 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ต้องเป็นดังนี้ 3 2 1 1 โครงเครื่องมีโครงสร้างแข็งแรง คงรูป ผิวเรียบ และสามารถทำความสะอาดได้ง่ายส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมด ยกเว้นเหล็กกล้าไร้สนิม ต้องทาสีหรือเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมมีโครงสร้างแข็งแรง คงรูป ผิวเรียบ และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย การทดสอบให้ทำโดยการตรวจสอบใบรับรองและตรวจพินิจ 3 2 1 2 ถังสลัดน้ำชั้นนอกและฝาปิดต้องทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม อย่างน้อยชั้นคุณภาพ 304 ฝาปิดอาจทำจากวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร food grade มีโครงสร้างแข็งแรง คงรูป ผิวเรียบ และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย การทดสอบให้ทำโดยการตรวจสอบใบรับรองและตรวจพินิจ3 2 1 3 ถังสลัดน้ำชั้นใน 1 กรณีเครื่องสลัดน้ำผักที่มีความสามารถในการทำงานไม่เกิน 5 กิโลกรัมผักต่อรอบการสลัดน้ำ1 ครั้งต้องทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม อย่างน้อยชั้นคุณภาพ 304มีโครงสร้างแข็งแรง คงรูป ผิวเรียบมีรูระบายน้ำโดยรอบสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์และสามารถปรับความเร็วรอบได้ การทดสอบให้ทำโดยการตรวจสอบใบรับรองและตรวจพินิจ 2 กรณีเครื่องสลัดน้ำผักที่มีความสามารถในการทำงานมากกว่า 5 กิโลกรัมผักต่อรอบการสลัดน้ำ1 ครั้งถังชั้นในชั้นที่ 1ต้องทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ชั้นคุณภาพอย่างน้อย 304มีโครงสร้างแข็งแรง คงรูป ผิวเรียบมีรูระบายน้ำโดยรอบสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์และสามารถปรับความเร็วรอบได้ถังชั้นในชั้นที่ 2 ถังใส่ผัก ต้องทำจากวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร เป็นถังที่มีช่องระบายน้ำโดยรอบ ยึดติดกับถังชั้นในชั้นที่ 1ขณะทำงาน สามารถถอดออกได้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายและไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์การทดสอบให้ทำโดยการตรวจสอบใบรับรองและตรวจพินิจ3 2 1 4 มอเตอร์เหนี่ยวนำควรเป็นไปตามมอก 866ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ หรืออาจมีฝาครอบซึ่งถอดออกได้โดยใช้เครื่องมือเท่านั้นและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปรับแต่ง ซ่อม และเปลี่ยนชิ้นส่วนอื่น ๆ 3 2 1 5 แผงอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ถ้ามี ต้องมีระดับชั้นการป้องกันอย่างน้อย IPX4 การป้องกันน้ำสาด ตามมอก 513 3 2 2 ส่วนที่เป็นจุดหมุนหรือส่วนที่มีการเสียดสีระหว่างโลหะของเครื่องสลัดน้ำผัก ต้องมีส่วนที่สามารถให้สารหล่อลื่นได้โดยสะดวก การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 3 2 3 ส่วนหรือบริเวณที่ต้องทำความสะอาดและบำรุงรักษาอยู่เสมอ ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้สะดวก การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 3 2 2 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องปรับแต่งได้ดังนี้3 2 2 1 ถังชั้นในชั้นที่ 1 ต้องสามารถปรับความเร็วรอบได้ การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 3 2 1 ส่วนต่าง ๆ ต้องเป็นดังนี้3 2 1 1 วัสดุโครงสร้างของเครื่องกวนผสมส่วนที่สัมผัสอาหารต้องมีสมบัติที่เฉื่อยต่อผลิตภัณฑ์ สารทำความสะอาดและสารฆ่าเชื้อภายใต้สภาวะการใช้งาน ต้องมีสมบัติทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นพิษ มีเสถียรภาพทางกล ผิวเรียบ ทำความสะอาดได้ง่าย วัสดุโครงสร้างส่วนที่ไม่สัมผัสอาหารต้องมีเสถียรภาพทางกล ผิวเรียบและทำความสะอาดได้ผู้ทำต้องพิสูจน์หรือแสดงเอกสารรับรองคุณภาพหรือผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุว่าสามารถสัมผัสกับอาหารได้จากสถาบันหรือหน่วยงานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยอมรับ3 2 1 2 เครื่องต้นกำลังต้องอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยต่อการทำงาน ควบคุมง่าย ไม่เป็นที่สะสมของฝุ่นหรือเศษผักเหลือจากการทำงานของเครื่องสลัดน้ำผัก การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ3 2 1 3 ส่วนที่เป็นจุดหมุนหรือส่วนที่มีการเสียดสีระหว่างโลหะ ต้องมีส่วนที่สามารถให้สารหล่อลื่นได้โดยสะดวก การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ3 2 1 4 ส่วนหรือบริเวณที่ต้องทำความสะอาดและบำรุงรักษาอยู่เสมอ ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้สะดวกการทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ3 2 1 5 เครื่องกวนผสมต้องทำงานที่ภาระสูงสุดตามที่ระบุโดยไม่เกิดความเสียหายทางกลการทดสอบตามข้อ 7 2เครื่องกวนผสม ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เช่นชิ้นส่วนต่าง ๆ ต้องไม่มีปลายหรือแหลมคม3 2 2 2 ระบบส่งกำลังที่อยู่ในตำแหน่งที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ต้องมีฝาครอบซึ่งจะถอดออกได้โดยใช้เครื่องมือเท่านั้นและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปรับแต่ง ซ่อม และเปลี่ยนชิ้นส่วนอื่น ๆ การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 3 2 3 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องปรับแต่งได้ดังนี้3 2 3 1 ใบกวนผสม1 ต้องสามารถปรับเปลี่ยนชนิดใบกวนให้เหมาะสมกับวัตถุดิบได้2 ต้องสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วรอบการหมุนได้การทดสอบให้ทำโดยการตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดความเร็วรอบ 3 2 3 2หัวแก๊สให้ความร้อนต้องสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณแก๊สเพื่อให้ได้อุณหภูมิความร้อนในถังผสมตามที่ต้องการ 4 คุณลักษณะที่ต้องการ4 1 ลักษณะทั่วไป4 1 1 เครื่องสลัดน้ำผัก ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ เช่น 4 1 1 1 ชิ้นส่วนต่าง ๆ ต้องไม่มีขอบคม หรือปลายแหลม 4 1 2 1 2 การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า เครื่องล้างสลัดน้ำผักต้องสร้างและหุ้มเพื่อให้มีการป้องกันอย่างเพียงพอต่อการสัมผัสโดยบังเอิญกับส่วนที่มีไฟฟ้า การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 4 1 1 ไม่หยุดชะงักหรือติดขัดในการทำงาน4 2 สมรรถนะเมื่อทดสอบตามข้อ 7 1 แล้วต้องเป็นดังนี้ 4 2 1 สมรรถนะที่ภาวะไม่มีโหลด4 2 1 1 ไม่หยุดชะงักหรือติดขัดในการทำงาน4 2 1 2 ชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่หมุน ทำงานได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่เกิดเสียงผิดปรกติเนื่องจากการเสียดสีหรือความไม่สมดุล4 2 1 3 ถังสลัดน้ำชั้นในชั้นที่ 1ต้องหมุนได้อย่างสมดุล ไม่เหวี่ยงกระแทกกับถังสลัดน้ำชั้นนอก 4 2 2 สมรรถนะที่ภาวะมีโหลด4 2 2 1 ประสิทธิภาพการสลัดน้ำเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ75 ของค่าที่ผู้ทำระบุ4 2 2 2 ลักษณะการทำงานของเครื่องสลัดน้ำผักยังคงต้องเป็นไปตามข้อ 4 2 14 1 3 ไม่มีชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดชำรุดเสียหาย และชิ้นส่วนที่ยึดให้ติดกันด้วยการเชื่อม สลักเกลียวหรือหมุดย้ำต้องไม่ร้าว คลาย หรือแยกออกจากกัน 4 1 4 ตลับลูกปืนต้องไม่ร้อนผิดปกติ เช่น เนื่องจากแกนเพลาไม่ได้แนว 5 เครื่องหมายและฉลาก5 1 ที่เครื่องสลัดน้ำผักทุกเครื่อง อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน และถาวร 1 คำว่า เครื่องสลัดน้ำออกจากผัก 2 หมายเลขลำดับเครื่อง 4 มิติของเครื่อง ความกว้างxความยาวxความสูง เป็น มิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร 3 ความจุของถังสลัดน้ำชั้นในถังสลัดน้ำเป็น ลิตรLmmXmmXmm 5 พิกัดของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 6 ประสิทธิภาพการสลัดน้ำเฉลี่ยมวลของผักที่สัมพันธ์กับชนิดของผักบรรจุในเครื่องสลัดน้ำผัก เป็น กิโลกรัมผักต่อรอบการทำงาน 7 ข้อควรระวัง 8 เดือนปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ 9 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน5 2 เครื่องสลัดน้ำผักทุกเครื่องต้องมีคู่มือแนะนำการใช้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1 คำว่า เครื่องสลัดน้ำออกจากผัก 2 หมายเลขลำดับเครื่อง 3 ความจุของถังสลัดน้ำ เป็นL 3 มิติของเครื่อง ความกว้างxความยาวxความสูง เป็น มิลลิเมตรxมิลลิเมตรxมิลลิเมตร 4 ความจุของถังสลัดน้ำ เป็น ลิตรmmXmmXmm 5 พิกัดของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 6 ประสิทธิภาพการสลัดน้ำเฉลี่ยมวลของผักที่สัมพันธ์กับชนิดของผักบรรจุในเครื่องสลัดน้ำผัก เป็น กิโลกรัมผักต่อรอบการทำงาน 7 เดือนปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ 7 รายชื่อและรูปแสดงส่วนประกอบ การประกอบ และการติดตั้ง 8 คำแนะนำการใช้งาน 8 1 คำแนะนำ เช่น เครื่องสลัดน้ำออกจากผักนี้ไม่เหมาะสำหรับผักที่ช้ำง่ายหรือควรสลัดน้ำที่ความเร็วรอบต่ำ 8 2 คำเตือนและหรือข้อพึควรงระวังที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และ หรือ ความเสียหายต่อเครื่องสลัดน้ำผัก เช่น ปิดฝาเครื่องสลัดน้ำก่อนเริ่มต้นทำงาน 8 3 และการดูแลรักษา เช่น วิธีทำความสะอาด ข้อปฏิบัติหลังทำความสะอาดข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งาน 9 เดือนปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำเช่น เครื่องสลัดน้ำออกจากผักนี้ไม่เหมาะสำหรับผักที่ช้ำง่ายหรือควรสลัดน้ำที่ความเร็วรอบต่ำ 10 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 5 3 ในกรณีที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ข้างต้น5 4 ผู้ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว 6 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน6 1 รุ่นในที่นี้ หมายถึง เครื่องสลัดน้ำผักแบบรุ่น mModel เดียวกันที่ทำ หรือส่งมอบ หรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน6 2 การชักตัวอย่างและการตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้6 2 1 การชักตัวอย่างให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 1 เครื่อง6 2 2 เกณฑ์ตัดสินตัวอย่างเครื่องสลัดน้ำผักต้องเป็นไปตามข้อ 3 และ ข้อ 4 และข้อ 5 ทุกรายการจึงจะถือว่าเครื่องสลัดน้ำผักรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 7 การทดสอบ7 1 สมรรถนะ7 1 1 ทั่วไป 7 1 ลักษณะทั่วไป 7 1 1 1 ข้อกำหนดทั่วไปในการหาค่าต่าง ๆ และอุปกรณ์วัดในการทดสอบให้เป็นดังนี้ 7 1 1 1 มวลน้ำหนักใช้เครื่องชั่งที่ชั่งมวลได้ละเอียดถึง 100g 7 1 1 2 ความกว้างของผักที่ซอย ใช้เครื่องวัดที่มีความละเอียดถึง 1 mm7 1 2 การเตรียมการทดสอบ 7 1 2 1 การเตรียมเครื่องสลัดน้ำผักทดสอบ 1 ติดตั้งเครื่องเครื่องสลัดน้ำผักทดสอบบนพื้นแข็งที่ได้ระดับ 2 ปรับแต่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ผู้ทำระบุ 7 1 2 2 การเตรียมผักทดสอบ 1 ผักที่ใช้ทดสอบให้ใช้ผักกะหล่ำปลีขาว มวลที่เพียงพอกับการทดสอบที่ปริมาตร 80 ของความจุถังสลัดน้ำถังที่ผู้ทำระบุ 2 นำไปแยกใบช้ำ หรือใบเน่าเสียออก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 3 ตัดแบ่งออกเป็น 4ส่วนเท่า ๆ กัน โดยตัดแกนกลางทิ้ง 4 ซอยให้มีความกว้าง2± 1 1mm ถึง 3mm 5 นำผักไปชั่งมวล บันทึกผลเป็นมวลผักก่อนแช่น้ำ Mv 6 แช่ผักในน้ำสะอาด เป็นเวลา 5 min 7 สะเด็ดน้ำผักโดยการนำไปใส่ไว้ในตะกร้า เป็นเวลา 3 min 8 นำไปชั่งมวล บันทึกผลเป็นมวลผักก่อนสลัดน้ำ Mi 7 1 32 วิธีการทดสอบ 7 1 3 7 2 1 สมรรถนะที่ภาวะไม่มีโหลด ให้เครื่องสลัดน้ำผักทำงานที่ภาวะไม่มีโหลด เป็นเวลา 5minตรวจพินิจเครื่องสลัดน้ำผักระหว่างการทำงานและภายหลังการทำงาน 7 1 3 7 2 2 สมรรถนะที่ภาวะมีโหลด7 2 2 1 ให้ใช้เครื่องสลัดน้ำผักที่ผ่านการทดสอบในข้อ 7 2 1 2 7 1 2 2 ใส่ผักทดสอบลงในถังสลัดน้ำชั้นในชั้นที่ 1 3 7 2 2 3 ให้เครื่องสลัดน้ำผักทำงานที่อัตราการทำงานตามที่ผู้ทำระบุ 4 7 2 2 4 นำผักทดสอบออกมาชั่งมวล บันทึกผลเป็นมวลผักหลังสลัดน้ำ Mf 5 7 2 2 5 ทดสอบซ้ำตั้งแต่ข้อ 7 2 2 1ถึง ข้อ 7 2 2 4 โดยใช้ผักทดสอบชุดใหม่ จำนวน 4 ครั้ง 6 7 2 2 6 คำนวณหาค่าประสิทธิภาพการสลัดน้ำเฉลี่ย จากสูตรประสิทธิภาพการสลัดน้ำเฉลี่ย &sum j 1 5▒ M i M f M i 〖 M〗 v j 5 &sum ▒〖 M i M f M i 〗 5× x100
มอก. เครื่องหั่นผัก
เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้เครื่องปิดฝาเกลียวในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทนี้ จึงกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหั่นผัก ขึ้นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดขึ้นโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ทำ และเอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทางมอก 34 2546 ข้อปฏิบัติแนะนำระหว่างประเทศ หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหารมอก 866 2550 มอเตอร์เหนี่ยวนำมอก 513 2553 การจัดระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้ามอก 2440 2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสานมอก 428 2526 ขิงแห้งมกษ 4701 2556 ถั่วเหลือง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ ศ 2529 เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 273 พ ศ 2546 เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน หลักเกณฑ์และมาตรฐานประกอบการตรวจรับรองสินค้าเกษตรด้านพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2556AISI NSF 51 1997 Food equipment materials มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหั่นผัก 1 ขอบข่าย1 1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องหั่นผัก ใช้หั่น ตัด หรือลดขนาดผัก ผลไม้ หรือ เนื้อ ให้มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ท่อน แท่ง เส้น หรือลูกเต๋า ด้วยแผ่นใบมีดหรือชุดใบมีดที่ติดตั้งบนฐานหรือแกนหมุน ที่ใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำเป็นต้นกำลัง ความสามารถการหั่นไม่เกิน 1000 kg h 2 บทนิยามความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้2 1 เครื่องหั่นผักในมาตรฐานนี้ หมายถึง เครื่องจักรที่ในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ใช้หั่นผัก ทำงานโดยการป้อนวัตถุดิบเข้าทางช่องป้อนวัตถุดิบ จากนั้นใบมีดหรือชุดใบมีดจะหั่นวัตถุดิบให้มีขนาดเล็กลง เป็นลักษณะแผ่นบาง ท่อน แท่ง เส้น หรือลูกเต๋า ผลิตภัณฑ์หลังการหั่นจะถูกลำเลียงออกจากเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง2 2 ความสามารถการหั่น หมายถึง มวลของวัตถุดิบที่ป้อนเข้าเครื่องเพื่อหั่นลดขนาดให้ได้รูปร่างตามต้องการภายในระยะเวลา 1 h ความสามารถการหั่นมีหน่วยเป็น kg h2 3 ความสามารถการหั่นจำเพาะ หมายถึง ความสามารถการหั่นต่อกำลังที่ใช้ในการหั่น หน่วยเป็น กิโลกรัมต่อชั่วโมงต่อกิโลวัตต์ 3 ส่วนประกอบและการทำ3 1 ส่วนประกอบเครื่องหั่นผัก อย่างน้อยต้องมีส่วนประกอบหลักตามรูปที่ 1 หรือ รูปที่ 2 รูปที่ 1 ส่วนประกอบหลักของเครื่องหั่นผัก รูปที่ 2 ส่วนประกอบหลักของเครื่องหั่นผัก ข้อ 3 1  ช่องป้อนวัตถุดิบ  ใบมีด  หน้าแปลนติดตั้งใบมีด  แกนหมุน  มอเตอร์  แท่นเครื่อง  ส่วนทางออกของผลิตภัณฑ์  ปุ่มปรับขนาด ถ้ามี 3 2 ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ 3 2 1 ช่องป้อนวัตถุดิบ ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ชั้นคุณภาพอย่างน้อย 304 มีโครงสร้างแข็งแรง คงรูป ผิวเรียบ ไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์ และสามารถทำความสะอาดได้3 2 2 ใบมีด ชุดใบมีด และหน้าแปลนติดตั้งใบมีด ทำด้วยหล็กกล้าไร้สนิม ชั้นคุณภาพอย่างน้อย 304 หรือ วัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร Food Grade แข็งแรงและทนต่อการหั่นสามารถถอดออกโดยใช้เครื่องมือเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย และต้องไม่มีส่วนที่อาจเสี่ยงต่อการสะสมของสิ่งสกปรกและจุลินทรีย์ แข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน 3 2 3 ในกรณีที่เครื่องหั่นผักสามารถใช้หั่นได้หลายรูปแบบ ใบมีดต้องสามารถถอดปรับเปลี่ยนชนิดของใบมีดได้สะดวก การติดตั้งใบมีด และส่วนสัมผัสอาหาร ต้องสามารถถอดประกอบและทำความสะอาดได้สะดวก มีส่วนป้องกันไม่ให้เครื่องทำงานในระหว่างการติดตั้งใบมีด3 2 4 เพลา และแกนหมุนทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ชั้นคุณภาพอย่างน้อย 304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ต้องไม่น้อยกว่าค่าที่คำนวณได้จากสูตร d 116∙ ∛ L n เมื่อ d คือ เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เป็นมิลลิเมตร L คือ กำลังขับ เป็นกิโลวัตต์ n คือ ความเร็วรอบ เป็นรอบต่อนาที หมายเหตุ เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการส่งกำลังโดยตรง อาจแตกต่างจากค่าที่คำนวณได้3 2 5 ที่ยึดแกนหมุนและที่ยึดก้านตี ก้านกระแทก ทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ชั้นคุณภาพอย่างน้อย 304 หรือวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร ต้องยึดแน่นกับแกนหมุนและใก้านตี ก้านกระแทก และมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการถ่ายทอดกำลังไปใช้ในการบดโม่3 2 6 มอเตอร์เหนี่ยวนำ ควรเป็นไปตาม มอก 866 3 2 7 ช่องทางออกของผลิตภัณฑ์หรือภาชนะรองรับผลิตภัณฑ์หลังการหั่น ต้องเป็นวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร ไม่ทำปฏิกริยากับอาหาร และต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หลังการหั่นผ่านออกได้สะดวกและทำความสะอาดง่าย3 2 7 แท่นเครื่องต้องเป็นวัสดุชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร พื้นผิวเรียบ มีความแข็งแรง และทนทานต่อการกัดกร่อน ทำความสะอาดง่าย3 2 8 ขาตั้ง ถ้ามี มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเครื่องบดโม่ กรณีขาตั้งที่ติดตั้งล้อแคสเตอร์ caster wheel ล้อแคสเตอร์ต้องใหญ่เพียงพอที่จะรับน้ำหนักของเครื่องบดโม่ได้ และมีที่ล็อกล้ออ3 2 8 ปุ่มปรับขนาดหั่น ถ้ามี ต้องปรับตั้งค่าได้อย่างถูกต้อง สะดวกต่อการใช้งาน และทำความสะอาดง่าย3 3 การทำ3 3 1 พื้นผิวที่สัมผัสกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ ต้องสามารถล้างทำความสะอาด และระบายได้เอง self draining 3 3 2 รอยเชื่อม รอยประสานที่สัมผัสกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ต้องเรียบ และไม่มีส่วนที่เสี่ยงต่อการสะสมของจุลินทรีย์3 3 3 ชิ้นส่วนที่ต้องการการหล่อลื่น และมีโอกาสสัมผัสกับอาหาร ต้องใช้สารหล่อลื่นชั้นคุณภาพใช้กับอาหาร3 3 4 เครื่องหั่น ต้องมีอุปกรณ์หรือสัญญาณเพื่อแสดงสถานะการทำงานทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ3 3 5 ถ้าใช้สายพานส่งกำลัง ต้องมีฝาครอบ ซึ่งสามารถถอดออกได้โดยใช้เครื่องมือเท่านั้น และไม่เป็นอุปสรรคต่อการปรับแต่ง ซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอื่น ๆ3 4 วัสดุที่ใช้3 4 1 วัสดุโครงสร้างในส่วนที่สัมผัสอาหารวัสดุที่ใช้ทำชิ้นส่วนของเครื่องหั่นผัก ในส่วนโครงสร้างที่สัมผัสกับอาหาร เช่น ใบมีด ช่องป้อนวัตถุดิบ ช่องออกของผลิตภัณฑ์ ต้องเป็นวัสดุคุณภาพชั้นที่ใช้กับอาหาร เช่น สแตนเลสชั้นคุณภาพไม่ต่ำกว่า AISI 304 ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ทนต่อการกัดกร่อน ไม่เป็นพิษ ทำความสะอาดง่าย และไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารพิษสู่อาหาร การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ 3 4 2 วัสดุโครงสร้างส่วนที่ไม่สัมผัสอาหาร วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างในส่วนที่ไม่สัมผัสกับอาหาร ต้องมีผิวเรียบ ทนต่อการกัดกร่อน และทำความสะอาดได้ง่าย 4 คุณลักษณะที่ต้องการ4 1 ลักษณะทั่วไป 4 1 1 เครื่องหั่นผักต้องเรียบร้อย ไม่มีขอบคม หรือปลายแหลม ยกเว้นก้านตี ก้านกระแทก อาจจำเป็นต้องมีขอบคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบดโม่ ปราศจากตำหนิ หรือข้อบกพร่อง เช่น ผิวขรุขระ ร่องหลุม รอยแตกร้าว รอยประสานหรือรอยเชื่อม เรียบเป็นแนวอย่างสม่ำเสมอ การเคลือบผิวหรือทาสีเรียบร้อย การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ4 1 2 เครื่องหั่นผัก ต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ 4 1 2 1 มีอุปกรณ์ วิธีเพื่อป้องกันไม่ให้มือเข้าไปในส่วนพื้นที่การหั่น4 1 2 2 ระบบส่งกำลังที่อยู่ในตำแหน่งที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ต้องมีฝาครอบซึ่งจะถอดออกได้โดยใช้เครื่องมือเท่านั้นและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปรับแต่ง ซ่อม และเปลี่ยนชิ้นส่วนอื่น ๆ การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ4 1 2 3 การป้องกันการเข้าถึงส่วนที่มีไฟฟ้า เครื่องหั่นต้องสร้างและหุ้มเพื่อให้มีการป้องกันอย่างเพียงพอต่อการสัมผัสโดยบังเอิญกับส่วนที่มีไฟฟ้า การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ4 2 สมรรถนะ ต้องเป็นดังนี้4 2 1 สมรรถนะไม่มีโหลด4 2 1 1 เครื่องหั่นผักต้องใช้งานได้สม่ำเสมอ ปลอดภัย ใบมีด ชุดใบมีดหมุนไม่หยุดชะงักหรือติดขัด โดยไม่เป็นต้นเหตุของอันตรายต่อคนหรือบริเวณล้อมรอบ4 2 1 2 ไม่มีชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดชำรุดเสียหาย และชิ้นส่วนที่ยึดให้ติดกันด้วยการเชื่อม สลักเกลียว หรือหมุดย้ำต้องไม่ร้าว คลาย หรือแยกออกจากกัน4 2 1 3 ตลับลูกปืนต้องไม่ร้อนผิดปกติ เช่น เนื่องจากแกนเพลาไม่ได้แนว4 2 2 สมรรถนะมีโหลด4 2 2 2 ความสามารถในการหั่นต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าความสามารถการหั่นขั้นต่ำที่ผู้ทำระบุในข้อ 5 2 การทดสอบให้ทำตามข้อ 7 24 2 2 1 ความทนทานของมอเตอร์ต้นกำลังเมื่อทดสอบโดยการป้อนวัตถุดิบด้วยอัตราการป้อนสูงกว่าความสามารถการหั่นสูงสุดที่ผู้ทำระบุ 5 สามารถใช้งานได้ปกติ ปลอดภัย ใบมีด ชุดใบมีดหมุนไม่หยุดชะงักหรือติดขัด ทำงานได้อย่าง การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ4 2 3 ความสามารถในการทำความสะอาดเครื่องหั่นผักสามารถทำความสะอาดได้ง่าย การทดสอบให้ทำตามข้อ 7 2 3 5 เครื่องหมายและการบรรจุ5 1 เครื่องหั่นผักทุกเครื่อง อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่ายชัดเจน และถาวร 1 คำว่า เครื่องหั่นผัก 2 หมายเลขลำดับเครื่อง 3 มิติของเครื่อง กว้าง ยาว สูง หน่วยเป็นมิลลิเมตร น้ำหนัก หน่วยเป็นกิโลกรัม 4 ค่าทางไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเครื่องหั่นผัก เช่น กระแส โวลต์ เฟส ความถี่ กำลังมอเตอร์ 5 ความสามารถในการหั่น หน่วยเป็น kg hr สามารถระบุค่าเป็นช่วงได้ 6 เดือนปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ 7 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน เครื่องหั่นผักทุกเครื่องต้องมีคู่มือแนะนำการใช้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1 คำว่า เครื่องหั่นผัก 2 หมายเลขลำดับเครื่อง 3 มิติของเครื่อง กว้าง ยาว สูง หน่วยเป็น mm น้ำหนัก หน่วยเป็น kg 4 ชนิดของวัตถุดิบที่สามารถนำมาหั่นได้ 5 ความสามารถในการหั่น หน่วยเป็น kg hr 6 ความสามารถในการหั่นจำเพาะ หน่วยเป็น กิโลกรัม ชั่วโมง กิโลวัตต์ 7 รูปแบบ ความหนา และขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังการหั่น 8 เดือนปีที่ทำ หรือรหัสรุ่นที่ทำ 9 ชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน 10 รายชื่อและรูปแสดงส่วนประกอบ การประกอบ และการติดตั้ง 11 มีคู่มือคำแนะนำการใช้งานอย่างปลอดภัยและการดูแลรักษา เช่น วิธีทำความสะอาด ข้อปฏิบัติหลังทำความสะอาด 12 อะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องมือในการถอดประกอบหรือบำรุงรักษาที่จำเป็น 13 ใบรับรองที่ใช้ประกอบการอ้างอิงส่วนประกอบที่ใช้ทำเครื่องจักร 6 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน6 1 รุ่นในที่นี้ หมายถึง เครื่องหั่นผักแบบรุ่น Model เดียวกัน ที่ทำ หรือส่งมอบในระยะเวลาเดียวกัน 6 2 การชักตัวอย่างและการตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้ 6 2 1 การชักตัวอย่างให้ชักตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันจำนวน 1 เครื่อง6 2 2 เกณฑ์ตัดสินตัวอย่างเครื่องหั่นผักต้องเป็นไปตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 ทุกรายการ จึงจะถือว่าเครื่องหั่นผักรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ 7 การทดสอบ7 1 ลักษณะทั่วไป7 1 1 มิติ ใช้เครื่องวัดที่มีความละเอียด 1 0 มิลลิเมตร วัดความยาว ความสูง ความกว้าง ระยะห่างทุกตำแหน่ง เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 7 1 2 น้ำหนักใช้เครื่องชั่งที่ชั่งได้ความละเอียดถึง 0 1 กิโลกรัม เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 7 1 3 พลังงาน ใช้วัตต์มิเตอร์ในการวัดค่าพลังงานของเครื่องบดโม่ ได้ความละเอียดถึง 1 วัตต์7 2 สมรรถนะและประสิทธิภาพในการหั่น7 2 1 การใช้งานโดยปราศจากโหลด ทดสอบการทำงานของเครื่องหั่นผักโดยปราศจากโหลดเป็นเวลา 15 นาที ในระหว่างที่เครื่องทำงานให้สังเกตการหมุนของเครื่องหั่นผัก โดยชิ้นส่วนต่างๆต้องยึดติดแน่นกับแกนหมุนและหมุนได้อย่างราบเรียบสมดุล ไม่แกว่ง ทำซ้ำ 3 ครั้ง7 2 2 การทดสอบการหั่น7 2 2 1 การเตรียมตัวอย่างกำหนดตัวอย่างมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบคือ แครอท ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 2 เซนติเมตร จำนวน 2 กิโลกรัม หรือ ในปริมาณไม่ต่ำกว่า 5 ของค่าความสามารถการหั่นขั้นต่ำที่ระบุในข้อ 5 1 มาทดสอบการหั่นให้ได้ขนาดรูปร่างตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดข้อ 5 2 ในระหว่างการหั่น ให้ดำเนินการดังนี้ 1 ทำการตรวจพินิจการทำงานเครื่องหั่นผักในระหว่างการทดสอบการใช้งาน 2 จับเวลา นาที และวัดค่าพลังงาน กิโลวัตต์ ที่ใช้ในการหั่น 3 สุ่มวัดขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังการหั่น ด้วยเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดถึง 0 1 มิลลิเมตร 4 นำข้อมูลที่ได้มาคำนวณค่าต่างๆ ในข้อ 7 2 2 3 7 2 2 67 2 2 2 ขนาด ความหนา และรูปร่างของผลิตภัณฑ์ ทำการสุ่มวัดขนาด ความหนา และรูปร่างของผลิตภัณฑ์ ด้วยเครื่องมือวัดที่มีความละเอียด 1 0 มิลลิเมตร กำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 จากค่าที่ผู้ทำระบุในข้อ 5 2 รูปแบบ ค่าที่วัดแผ่นบาง ความหนา a เส้น ท่อน ซี่ ความกว้าง a ลูกบาศก์ ความกว้าง a ความหนา b ความสูง c 7 2 2 3 ความสามารถการหั่นความสามารถการหั่น กิโลกรัม ชั่วโมง น้ำหนักตัวอย่างที่ได้จากการหั่น กิโลกรัม × 60 เวลาที่ใช้หั่น นาที ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 95 ของค่าความสามารถการหั่นที่ผู้ทำระบุ7 2 2 4 ความสามารถการหั่นจำเพาะ คำนวณจากสมการความสามารถการหั่นจำเพาะ กิโลกรัม ชั่วโมง กิโลวัตต์ น้ำหนักตัวอย่างที่ได้จากการหั่น กิโลกรัม × 60 เวลาที่ใช้หั่น นาที × พลังงานที่ใช้ กิโลวัตต์ 7 2 2 5 น้ำหนักของตัวอย่างที่ได้จากการหั่น ที่นอกขอบเขตเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนในข้อ 7 2 2 2 มีได้ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของน้ำหนักตัวอย่างที่นำมาทดสอบการหั่น7 2 2 6 ประสิทธิภาพในการหั่น คำนวณโดยคิดเทียบกับความสามารถในการหั่นจำเพาะขั้นต่ำที่ระบุในข้อ 5 2 ค่าที่ได้ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 90 ประสิทธิภาพในการหั่น น้ำหนักตัวอย่างที่ได้จากหั่น กิโลกรัม พลังงานที่ใช้ กิโลวัตต์ × เวลาที่ใช้หั่น ชั่วโมง ความสามารถในการหั่นจำเพาะขั้นต่ำที่กำหนดในรายละเอียดข้อ 5 2 กิโลกรัม กิโลวัตต์ ชม × 100 7 2 2 7 ความทนทานของเครื่องหั่นผัก ทำโดยการชั่งน้ำหนักตัวอย่างมาตรฐานในปริมาณไม่ต่ำกว่า 100 5 ของความสามารถการหั่นขั้นสูงที่ระบุในข้อ 5 1 มาทดสอบการหั่นให้ได้ขนาดรูปร่างตามที่ระบุในข้อ 5 2 การหั่นทำที่อุณหภูมิห้อง 27 3 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที ทำการตรวจพินิจการทำงานเครื่องหั่นผักในระหว่างการทดสอบการใช้งานเครื่องหั่นผัก7 2 3 ความสามารถในการทำความสะอาด Cleanability หลังการเตรียมเครื่อง และตัวอย่างทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดในข้อ 7 3 1 และ 7 3 2 เรียบร้อย ให้ทำการล้างเครื่องหั่นผักด้วย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดประเภทของเหลวสำหรับถ้วยชาม มอก 474 ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส จากนั้นล้างด้วยน้ำประปา ทิ้งเครื่องไว้จนแห้ง ทดสอบความสามารถในการทำสะอาดโดยการตรวจพินิจ


สมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย / Supported By

  • บริษ้ท มาเรล ฟู้ดส์ ซิสเท็ม จำกัด จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น ระบบการชั่งน้ำหนัก, การคัดขนาด, การแบ่ง, การตรวจสอบกระดูก และการประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกับบริการ ออกแบบ ติดตั้ง กรรมวิธีการแปรรูปทั้งกระบวนการ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ ปลา เนื้อ และ สัตว์ปีก โดยมีวิศวกรบริการและ สำนักงานตั้งอยู่ที่กรุงเทพ มาเรล เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกของอุปกรณ์การแปรรูปอาหารที่ทันสมัย​​ครบวงจรทั้งระบบ สำหรับอุตสาหกรรม ปลา กุ้ง เนื้อ และสัตว์ปีก ต่างๆ เครื่องแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก Stork และ Townsend จาก Marel อยู่ในกลุ่มเครื่องที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้ สามารถบริการครบวงจรตั้งแต่ต้นสายการผลิตจนเสร็จเป็นสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยสำนักงานและบริษัทสาขามากกว่า 30 ประเทศ และ 100 เครือข่ายตัวแทนและผู้จัดจำหน่ายทั่วโลก ที่พร้อมทำงานเคียงข้างลูกค้าเพื่อขยายขอบเขตผลการแปรรูปอาหาร Marel Food Systems Limited. We are supply weighing, grading, portioning, bone detection and software applications as well as complete turn-key processing solutions for fish, meat and poultry. We have service engineer and office in Bangkok. Marel is the leading global provider of advanced food processing equipment, systems and services to the fish, meat, and poultry industries. Our brands - Marel, Stork Poultry Processing and Townsend Further Processing - are among the most respected in the industry. Together, we offer the convenience of a single source to meet our customers' every need. With offices and subsidiaries in over 30 countries and a global network of 100 agents and distributors, we work side-by-side with our customers to extend the boundaries of food processing performance.
  • วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การอยู่ในระดับแนวหน้า "ฟอร์ฟร้อนท์" ของเทคโนโลยีประเภทต่างๆ และนำเทคโนโลยีนั้นๆ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัท ฟอร์ฟร้อนท์ ฟู้ดเทค จำกัด เชื่อมั่นและยึดมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ จำหน่าย สินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และความตรงต่อเวลา เพื่อการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จร่วมกันระยะยาว Our vision is to be in the "forefront" of technology in its field and suitably apply the technology to industries and production in Thailand for customers' utmost benefits. Forefront Foodtech Co., Ltd. strongly believes in and is committed to our own business philosophy which is to supply high quality products and service appropriately to each customer's requirements with honesty and punctuality in order to maintain long term win-win business relationship. Forefront Foodtech Co., Ltd. is the agent company that supplies machinery and system, install and provide after sales service as well as spare parts. Our products are: Nock, made in Germany: manufacturer of skinning machines, membrane skinning machine, slicers and scale ice makers. Frey, made in Germany: manufacturer of vacuum stuffers and chain linking system. Kronen, made in Germany: manufacturer of washing, centrifuges and cutting machinery for vegetable and fruits. Bandall, made in Netherlands: manufacturer of banding machine. Emerson, made in Romania: smoke chamber. G.Mondini, made in Italy: manufacturer of top seal, skin pack, paper seal, slimfresh and slicefresh for ready meal, meat, petfood and etc. Dorit, made in Germany: manufacturer of tumblers and injectors. Cliptechnik, made in Germany: manufacturer of single and double clippers for table top use and standalone clipping machines. Firex, made in Italy: manufacturer of food-processing equipment for kitchen and commercial equipment. Orved, made in Italy: manufacturer of vacuum packing machine. Carsoe, made in Denmark: designs and produces products for the seafood and food processing industry Gernal, made in Belgium: manufacturer of food-processing equipment for industrial Mado, made in Germany: manufacturer of meat-processing industry
  • We are well known for reliable, easy-to-use coding and marking solutions which have a low total cost of ownership, as well as for our strong customer service ethos. Developing new products and a continuous programme of improving existing coding and marking solutions also remain central to Linx's strategy. Coding and marking machines from Linx Printing Technologies Ltd provide a comprehensive solution for date and batch coding of products and packaging across manufacturing industries via a global network of distributors. In the industrial inkjet printer arena, our reputation is second to none. Our continuous ink jet printers, laser coders, outer case coders and thermal transfer overprinters are used on production lines in many manufacturing sectors, including the food, beverage, pharmaceutical, cosmetics, automotive and electronic industries, where product identification codes, batch numbers, use by dates and barcodes are needed. PTasia, THAILAND With more than 3,700 coding, marking, barcode, label applicator, filling, packing and sealing systems installed in THAILAND market. Our range is includes systems across a wide range of technologies. To select the most appropriate technology to suit our customers. An excellent customer service reputation, together with a reputation for reliability that sets standards in the industry, rounds off the PTAsia offering and provides customers with efficient and economical solutions of the high quality. Satisfyingcustomers inTHAILAND for 10 years Our 1,313 customers benefit from our many years of experience in the field, with our successful business model of continuous improvement. Our technical and service associates specialise in providing individual advice and finding the most efficient and practical solution to every requirment. PTAsia extends its expertise to customers in the food, beverage, chemical, personal care, pharmaceutical, medical device, electronics, aerospace, military, automotive, and other industrial markets.