แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - fnsTeam

หน้า: [1] 2 3 ... 31
1

22 พ.ค. วันความหลากหลายทางชีวภาพ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอาหารปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า

22 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) โดยในปี 2565 ภายใต้แนวคิด Building a shared future for all life สร้างอนาคตร่วมกันเพื่อทุกชีวิต บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าร่วมมือกับคู่ค้าธุรกิจและเกษตรกรในห่วงโซ่การผลิตอาหาร ยุติการบุกรุกและการทำลายป่า  เพื่อร่วมสนับสนุนการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งความมั่นคงด้านอาหารของโลก
 
นางสาวธิดารัตน์ เดชายนต์บัญชา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในฐานะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร เดินหน้าจับมือกับคู่ค้าธุรกิจและเกษตรกร ยกระดับกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบและสินค้าคุณภาพ ปลอดภัยจากกระบวนการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยุติการตัดไม้ทำลายป่า ด้วยกระบวนการจัดซื้ออย่างรับผิดชอบและมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่โปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับการบริโภคที่ยั่งยืน  ซีพีเอฟกำหนดเป้าหมายการจัดหาวัตถุดิบเกษตรหลักที่สำคัญได้แก่ ข้าวโพด  ปลาป่น น้ำมันปาล์ม กากถั่วเหลือง และมันสำปะหลัง ร้อยละ 100 จากทั่วโลกต้องปราศจากการบุกรุกพื้นที่ป่า ภายในปี 2573 (ค.ศ. 2030) ควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า เพื่อร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นต้นทางของวัตถุดิบในการผลิตอาหาร สร้างศักยภาพทางการแข่งขันคู่ค้าให้เติบโตไปด้วยกัน   
 
“เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าธุรกิจและเกษตรกรมีส่วนร่วมในปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพได้ตั้งแต่ต้นทาง คู่ค้าธุรกิจซีพีเอฟดำเนินตามนโยบายการจัดหาที่ยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจ   เพื่อให้คู่ค้าธุรกิจส่งมอบวัตถุดิบและสินค้าคุณภาพสูง ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาจากแหล่งผลิตที่รับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)” นางสาวธิดารัตน์กล่าว   
 
บริษัทฯ เดินหน้าพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าธุรกิจรวมถึงคู่ค้า SMEs ให้มีความตระหนักและร่วมกันจัดหาวัตถุดิบที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งผลิต รวมทั้งพัฒนาการดำเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยเชื่อมโยงแนวทาง ESG  เข้ามาในกระบวนการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน สอดคล้องตามนโยบาย “CPF 2030 Sustainability in Action” เพื่อให้คู่ค้าธุรกิจสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ธุรกิจ ร่วมสร้างการเติบโตไปด้วยกัน

ซีพีเอฟยังดำเนินการตรวจประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้าธุรกิจครอบคลุมทุกกลุ่มวัตถุดิบทั้งในกิจการประเทศไทย เวียดนามและจีนแล้วครบร้อยละ 100 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นว่าตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า และปีนี้มีแผนขยายการประเมินความเสี่ยงไปยังคู่ค้าธุรกิจในกิจการต่างประเทศต่อเนื่อง 
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (FIT) ในการจัดหาข้าวโพดตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูกสำหรับกิจการผลิตในประเทศไทยทั้งหมด ผ่านระบบ Corn Traceability System  ว่าเป็นข้าวโพดพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  พร้อมทั้งดำเนิน โครงการ "เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน" เพื่อช่วยเกษตรกรมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย รวมทั้งมีความเข้าใจการปลูกช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่กันด้วย 

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังได้ขยายการตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดไปยังกิจการต่างประเทศที่สำคัญ ได้แก่ จีน อินเดีย และเวียดนาม รวมทั้งกิจการของเครือซีพี เช่น เมียนมา เป็นต้น พร้อมทั้งต่อยอดนำเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) ช่วยยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับของวัตถุดิบข้าวโพดทำได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น สำหรับวัตถุดิบหลักอื่นๆ อาทิ กากถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม ปลาป่น ต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งเพาะปลูกและผลิต อาทิ มาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มที่ยั่งยืน  (Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO) เป็นต้น   
 
ทั้งนี้  ซีพีเอฟ ยังได้ดำเนินโครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง” มาตั้งแต่ปี 2559 โดยผลสำเร็จจากการดำเนินการระยะที่ 1 (ปี 2559 -2563) ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า รวม 5,971 ไร่ ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินโครงการระยะที่ 2 (ปี 2564 -2568) เพิ่มเติมอีก 1,000 ไร่ รวมเป็น 6,971 ไร่.

CPF Corporate Communication & PR Office
C.P.Tower 22nd Floor, Silom Road, Bangrak
Bangkok 10500, Thailand
Tel: (662) 766-7343-5, 766-7384-85
Fax: (662) 638-2280


สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF:
คุณพรรณินี นันทพานิช Email: [email protected]

2
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน
ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหารเสริม เครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : 16,000 – 22,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 24 – 31
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบการคิดค้น วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า และเทรนด์ของตลาดอาหารเสริมและเครื่องดื่ม โดยเฉพาะเครื่องดื่ม เพื่อนำออกจำหน่ายในคาเฟ่ของเราเอง
ตัวอย่างสินค้า (Sample)
– จัดเตรียมตัวอย่างสินค้า ( Sample )
– จัดทำสต็อคตัวอย่างสินค้า(ส่วนออฟฟิต)
– จัดทำรายงานการขอตัวอย่างประจำวัน/เดือน
จัดทำสรุปข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสินค้า
– สี
– กลิ่น
– รสชาติ
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– มีประสบการณ์สายงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 6 เดือน
– ( จบวิทยาศาสตร์ ด้านอาหาร หรือมีประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร อาหารเสริม เครื่องดื่ม จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
– รักสะอาด
– ซื่อสัตย์
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– มีความคาดหวังความก้าวหน้าในงาน

สนใจสมัคร:
แอด Line Official
เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ @737zmnff
และรอนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

3
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร Sales Representative ต่างจังหวัด (ดูแลภาคตะวันออก และ เชียงใหม่) (ด่วนมาก)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : 17,000 – 20,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 23 – 31
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
บริษัทสรรหาและจำหน่าย “วัตถุดิบ” นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
และอาหารเสริมต่างๆ
ภาคตะวันออก สามารถออกจากกรุงเทพ ไปกลับ ภาคตะวันออกได้
เชียงใหม่ – ประจำที่จังหวัดเชียงใหม่
-พักอาศัยประจำอยู่กรุงเทพฯ หรือ ปริมณฑล
-ออกขยายฐานลูกค้า ต่างจังหวัด โซนภาคตะวันออก
-รับผิดชอบดูแลลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่พร้อมดูแลการขาย
-รักษายอด และวางแผนกลยุทธ์ในการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
-สื่อสารและปฏิบัติงานตามแผนการตลาดของบริษัท
-ดูแลงานบริการและคอยซัพพอร์ททั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เคยมีประสบการณ์ขาย โซนภาคตะวันออก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ รักในงานขายและบริการ
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ /มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
– ใช้คอมพิวเตอร์ได้

สนใจสมัคร:
แอด Line Official
เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ @737zmnff
และรอนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

4
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร Sales Representative (สายวิทยาศาสตร์) (ด่วนที่สุด)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 5 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 24 – 30
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 0 – 2
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
บริษัท สรรหาและจำหน่าย “วัตถุดิบ” นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมต่างๆ
- เข้าประชุมที่ออฟฟิศ ทุกวันอังคาร (ตามมาตรการปลอดภัย)
- รับผิดชอบดูแลลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่พร้อมดูแลการขาย
- รักษายอด และวางแผนกลยุทธ์ในการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
- สื่อสารและปฏิบัติงานตามแผนการตลาดของบริษัท
- ดูแลงานบริการและคอยซัพพอร์ททั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– เรียนด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เคมี ชีวเคมี ชีวะ อุตสาหกรรมอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เคยมีประสบการณ์ขายในกลุ่มอาหาร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หรือหากจบใหม่ ขอคนที่มีความสนใจในด้านนี้
– มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมได้ รับแรงกดดันได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีเวลาในการทำงานที่ยืดหยุ่น
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– ใช้คอมพิวเตอร์ได้

สนใจสมัคร:
แอด Line Official
เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ @737zmnff
และรอนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

5
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน
ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร Sales Representative (ด่วนมาก)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : 17,000 – 22,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 22 – 33
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 0 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

หน้าที่ความรับผิดชอบ
บริษัทเกี่ยวกับ สรรหาและจำหน่าย “วัตถุดิบ” นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมต่างๆ
-เข้าประชุมที่ออฟฟิศ ทุกวันอังคาร (ตามมาตรการปลอดภัย)
-รับผิดชอบดูแลลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่พร้อมดูแลการขาย
-รักษายอด และวางแผนกลยุทธ์ในการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
-สื่อสารและปฏิบัติงานตามแผนการตลาดของบริษัท
-ดูแลงานบริการและคอยซัพพอร์ททั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– ทุกเพศ อายุไม่เกิน 33 ปี
– เคยมีประสบการณ์ Sales มาก่อน อย่างน้อย 6 เดือน – 1 ปี
– เคยมีประสบการณ์ขายในกลุ่มอาหาร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หรือหากจบใหม่ ขอคนที่มีความสนใจในด้านนี้
– มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมได้ รับแรงกดดันได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีเวลาในการทำงานที่ยืดหยุ่น
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
– ใช้คอมพิวเตอร์ได้

สนใจสมัคร:
แอด Line Official
เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ @737zmnff
และรอนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

6
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน
ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน (ด่วนมาก)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 07:30 – 16:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– รับผิดชอบเอกสารรายรับ-รายจ่าย ประจำสัปดาห์,เดือน,ปี
ทั้งเงินสด,เครดิต และธุรกิจขายออนไลน์
– ติดต่อประสานงานธนาคาร
– ตรวจสอบบัญชีเงินสดย่อย- วางบิล / เก็บเงิน กับลูกค้า
– ใช้โปรแกรม Express ได้
– ผ่านระบบ ERP เช่น SAP หรือโปรแกรมจัดการระบบอื่นๆจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีความรู้ Cash Flow จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– ไม่จำกัดอายุ ( เงินเดือนตามประสบการณ์ )
– ซื่อสัตย์สุจริต
– เคยผ่านงาน การเงิน มาก่อนเท่านั้น
– สุภาพ เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน ปรับตัวเก่ง
– ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

สนใจสมัคร:
แอด Line ไอดี 000ami (ศูนย์ศูนย์ศูนย์เอเอ็มไอ)
และนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

7
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน
ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วนที่สุด)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : 15,000 – 19,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 07:30 – 16:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบการบันทึกบัญชี gl ระบบขาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ภาษีซื้อ จัดทำและตรวจสอบการกระทบยอดบัญชีต่างๆ จัดเอกสารประกอบงบต่างๆ จัดทำรายงานภาษีต่างๆ ตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบสินค้า งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย โปรแกรม express

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– ไม่จำกัดอายุ ( เงินเดือนตามประสบการณ์ )
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
– ต้องจบการศึกษา ป.ตรี สาย บัญชี (หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
– สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ หรือสำเร็จรูปอื่นๆ
– มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
– มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
– มีความซื่อสัตย์
– ทำงานเป็นทีมได้
– คล่องแคล่วว่องไว พร้อมพัฒนา

สนใจสมัคร:
แอด Line ไอดี 000ami (ศูนย์ศูนย์ศูนย์เอเอ็มไอ)
และนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

8
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน
ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มธุรกิจอาหาร

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 27 – 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 4 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– วางระบบ บัญชี และการเงิน ของกลุ่มธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม ที่กำลังจะเปิดขึ้น
– เข้าใจการคำนวณต้นทุนสินค้า
– เข้าใจระบบการขยายสาขา
– สามารถวางแผนงานเองได้
– สามารถจัดตั้ง สร้าง และบริหารทีมบัญชี-การเงินของตัวเองได้
– จัดเตรียมความพร้อม รับออดิทจากทีมบัญชีกลางของบริษัท และหน่วยงานภายนอกได้
 
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เพศใดก็ได้ อายุตั้งแต่ 27-40 ปี
– เคยมีประสบการณ์บัญชี-การเงิน ของธุรกิจอาหาร หรือเครื่องดื่ม มาก่อนอย่างน้อย 4 ปี
– มีความสามารถในการจัดตั้งระบบ มองภาพรวมของทางธุรกิจ และจัดตั้งทีมเองได้
– มีความรับผิดชอบสูง
– คำนวณต้นทุนได้
– มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
– ซื่อสัตย์
– มีทัศนคติที่ดี ต้องการการเติบโตในสายงาน

Cafe Talk Club เป็นธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม ใหม่ ในเครือ บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
ทั้งนี้ เราได้กำลังมองหาทีม เพื่อช่วยสร้าง และวางระบบบัญชีและการเงิน ของกลุ่มธุรกิจอาหาร ซึ่งจะเปิดขยายสาขาเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก

สนใจสมัคร:
แอด Line Official
เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ @737zmnff
และรอนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

9
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน
ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 07:30 – 16:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ(ปี) : 18 – 24
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 – ปวช.
ประสบการณ์(ปี) : 0 – 1
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– รับทรัพย์สินเข้า นำบันทึกลงโปรแกรม Express หรือ ERP
– ตรวจเอกสาร ใบ PR,PO,ใบรับของ,ใบตั้งหนี้
– ออกรหัสทรัพย์สิน
– ทำใบโอนย้าย ขายทรัพย์สิน
– ตรวจนับทรัพย์สินประจำปี
– คำนวณค่าเสื่อมราคา
– กระทบ GL ของหมวดบัญชีทรัพย์สิน
– เก็บสัญญา

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– จบวุฒิใดก็ได้ สามารถอ่านออก เขียนได้
– หากเคยผ่านงาน ธุรการ มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ทำงานเป็นทีมได้
– ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีวินัย
– สดใส ร่าเริง
– คล่องแคล่ว ว่องไว รอบคอบ

สนใจสมัคร:
แอด Line Official
เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ @737zmnff
และรอนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

10
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน
ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย บัญชี ด่วน

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 07:30 – 16:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. จัดทำรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร-ขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานอื่นๆ
2. ยื่นแบบแสดงรายการประจำเดือน ภงด.1, 3 ,53 ภพ.30,36 และประจำปี ภงด.51,50
3. วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี และรายงานต่างๆ
4. รับผิดชอบบริหารทีมงานให้ดำเนินการได้ตามเป้าหมายบริษัท
5. กระทบยอดรายการทางบัญชี ประจำเดือน เพื่อปิดงบการเงิน
6. ปิดงบการเงิน ประจำเดือน ประจำปี
7. ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ร่วมกับคลังสินค้า
8. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
9. มีความรู้เรื่อง BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 30 – 50 ปี
3. มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี มีประสบการณ์
ทางด้านบัญชี-การเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือ เคยเป็นหัวหน้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความละเอียดรอบคอบ
5. เคยประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพากร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรู้ความถนัด หรือเคยใช้โปรแกรม ERP อื่นๆ หรือ express พิจารณาพิเศษ
7. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
8. มีทัศนคติที่ดี
9. มีทักษาการสื่อสาร ประสานงาน ภายในภายนอกที่ดี

สนใจสมัคร:
แอด Line ไอดี 000ami (ศูนย์ศูนย์ศูนย์เอเอ็มไอ)
และนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

11
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน
ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร จัดซื้อต่างประเทศ (ด่วนที่สุด)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 07:30 – 16:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 24 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ประสานงานกับ Supplier ต่างประเทศ เพื่อสอบราคาและสั่งซื้อสินค้าตามรายละเอียดที่บริษัทต้องการ
2. ตรวจสอบใบเสนอราคาที่ได้รับจาก Supplier ต่างประเทศ เพื่อให้ได้ Spec , Price และระยะเวลาการจัดส่งตามกำหนด
3. ประสานงานกับบริษัทชิปปิ้ง ตรวจสอบเอกสารนำเข้าให้ถูกต้อง
4. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อต่างประเทศทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มติดต่อ Supplier ต่างประเทศ , รับสินค้า และประสานงานแจ้งสินค้าเข้าให้กับหน่วยงานต่างๆ ทราบ
5. ประสานงานเกี่ยวกับงานจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย
6. คอยติดตามการสั่งซื้อ การจัดส่ง และสอบถามข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
มีประสบการณ์จัดซื้อต่างประเทศ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– รับทุกเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีประสบการณ์ทำงาน จัดซื้อต่างประเทศ เท่านั้น
– หากมีประสบการณ์การนำเข้าวัตถุดิบ หรืออาหาร หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือแอลกอฮอล์ ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมได้ รับแรงกดดันได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีเวลาในการทำงานที่ยืดหยุ่น
– มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้
– ใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

สนใจสมัคร:
แอด Line Official
เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ @737zmnff
และรอนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ
(ทำงานที่บ้านได้ อาจเข้ามาประชุมบ้าง)

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

12
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน
ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร Global Sourcing จัดซื้อต่างประเทศ (ด่วนมาก)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 07:30 – 16:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 24 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
* ทำงานที่บ้านได้ *
* รับทุกเพศ*
– Global Sourcing ฝ่ายต่างประเทศ สรรหาสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆจากต่างประเทศ ตามที่บริษัทต้องการ
– เจรจาสั่งซื้อสินค้ากับผู้ผลิตต่างประเทศ
– นำเสนอวัตถุดิบใหม่ๆ เพื่อนำมาเสนอให้กับเซลส์
– ถาม – ตอบ ข้อมูลของสินค้า เพื่อนำไปบอกกับเซลล์
* ไม่ได้ทำในส่วนของการนำเข้าและใบขน ทำเพียงหาวัตถุดิบเท่านั้น +

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ระดับพอใช้ ส่งอีเมล์ได้ สื่อสารตอบโต้ทางแชท หรือ Wechat ได้
– (หากเคยผ่านงาน จัดซื้อต่างประเทศ หรือการ Sourcing จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความกระตือรือร้นสูง กล้าแสดงออก พรีเซนต์เก่ง
– มีความรับผิดชอบสูง
– ทำงานที่บ้านได้

สนใจสมัคร:
แอด Line Official
เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ @737zmnff
และรอนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

13
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน
ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร  เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ประจำคลังสินค้า ซอยคิงคอง บางเสาธง) ด่วนที่สุด

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา), สมุทรปราการ(บางเสาธง)
เงินเดือน(บาท) : 9,000 – 12,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง , ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 20 – 30
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– พร้อมเริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ทำงานในห้องแบ่งบรรจุ
– บรรจุ สินค้า ลงบรรจุภัณฑ์ ตามจำนวนที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน
– ตักสาร ส่วนประกอบอาหาร ชั่งน้ำหนัก ให้เป็นไปตามกำหนด
– มีความละเอียดรอบคอบ เป็นอย่างสูง รักสะอาด ใส่ใจ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– เพศใดก็ได้
– ไม่จำกัดวุฒิ
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– มีความละเอียดรอบคอบ
– เป็นคนรักความสะอาด เนื้อตัวสะอาด
– สามารถทำงานตามระบบได้
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
– เข้าใจการทำงานแบบเป็นขั้นเป็นตอน
– ไม่มีอาการเป็นภูมิแพ้

สนใจสมัคร:
แอด Line Official
เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ @737zmnff
และรอนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

14
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน
ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร Sales Representative OEM FG เครื่องสำอาง (ด่วนที่สุด)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 24 – 40
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
Sales OEM / FG
บริษัทเกี่ยวกับ สรรหาและจำหน่าย “วัตถุดิบ” นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหาร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมต่างๆ
-เข้าประชุมที่ออฟฟิศ ทุกวันอังคาร (ตามมาตรการปลอดภัย)
-รับผิดชอบ ลูกค้า OEM / FG ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางโดยเฉพาะ
-รับผิดชอบดูแลลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่พร้อมดูแลการขาย
-รักษายอด และวางแผนกลยุทธ์ในการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
-สื่อสารและปฎิบัติงานตามแผนการตลาดของบริษัท
-ดูแลงานบริการและคอยซัพพอร์ททั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– รับทุกเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
– เคยมีประสบการณ์ขาย OEM / FG ในด้านเครื่องสำอางมาก่อน
– มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมได้ รับแรงกดดันได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีเวลาในการทำงานที่ยืดหยุ่น
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/หรือมีรถยนต์ส่วนตัว
– ใช้คอมพิวเตอร์ได้

สนใจสมัคร:
แอด Line Official
เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ @737zmnff
และรอนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

15
บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงจากทั่วทุกมุมโลก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย สหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย ฯลฯ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม , อาหารเสริม , อาหารเสริมสำหรับสัตว์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง วัตถุดิบเหล่านี้ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ผ่านการค้นคว้าวิจัยที่แสดงถึงคุณประโยชน์และคุณสมบัติที่ดีต่อสุขภาพอย่างครบถ้วน
ท่านจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัยสูงสุดของสินค้าเรา

รับสมัคร Recruitment Officer (เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง)

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางนา)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 07:30 – 16:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : 24 – 28
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
ประสบการณ์(ปี) : 0 – 3
อื่นๆ : ไม่ระบุ

หน้าที่รับผิดชอบ
– สรรหาว่าจ้าง พนักงานให้กับธุรกิจในเครือ พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
– ลงประกาศรับสมัคร ตามช่องทางต่างๆ ทั้งเว็บ และสื่อ Social
– คัดกรองใบสมัคร
– นัดสัมภาษณ์กับทางหน่วยงานต่างๆให้เรียบร้อย
– ตามผล และแจ้งผลสัมภาษณ์
– นัดทำสัญญาจ้าง
– ประสานงานกับทีมฝึกอบรม เพื่อทำการปฐมนิเทศ

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– มีประสบการณ์ในสายงานสรรหา -ว่าจ้าง หรือสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีแนวคิดทันสมัย มีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อทำการรับสมัคร ผ่านทางสื่อ Social ในรูปแบบใหม่ๆ
– มีทักษณะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
– มีความรับผิดชอบสูง
– มีความคล่องแคล่ว รวดเร็ว และรอบคอบ
– ซื่อสัตย์

สนใจสมัคร:
แอด Line Official
เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ @737zmnff
และรอนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ค่ะ
**สามารถทำงานที่บ้านได้เป็นประจำ ไม่เกี่บวกับโควิด ยกเว้นกรณีมีประชุม**

บริษัท พรีโม เทรดดิ้ง จำกัด
เอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17, 18
เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนา–ตราด
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel: (662) 749-6417

หน้า: [1] 2 3 ... 31