แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - fnsTeam

หน้า: 1 ... 24 25 [26]
376
รายละเอียดของงาน:
- วิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่
- อบรมพนักงาน ตามขั้นตอนการผลิต
- ประสานงาน ลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมเอกสาร ให้เหมาะสมกับระบบคุณภาพ
คุณสมบัติผู้สมัคร:
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- วุฒิปริญญาตรีสาขาอุตสาหกรรมอาหาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีประสบการณ์ ฝ่ายวิจัย 1-5 ปี
- มีประสบการณ์ทางด้านตรวจสอบคุณภาพอาหาร / ผัก ผลไม้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีที่พักอยู่ใกล้ที่ทำงาน / สามารถย้ายที่พักได้
เอกสาร:
ส่ง E-mail รูปถ่าย รายละเอียด ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน

Leeman International Co., Ltd
35/5 M.10, T. Klongsong, A. Klongluang, Pathumthani 12120
Tel: 0-2520-3398 Fax: 0-2832-6640
ติดต่อ: คุณสุทธิพงษ์ เทียนเสม M: 086 779 0261 E-mail: [email protected]
กรุณา cc E-mail: [email protected]

377
ผู้สนใจแจ้งต้องการหาผู้จัดจำหน่าย กัมคารายา (Karaya gum) & กัมทรากาแคนต์  (Tragacanth gum)
Gum: http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/gum
Karaya gum: http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/karaya%20gum
ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่าย กรุณาติดต่อ: ทีมงาน fns
E-Mail:  [email protected]

378
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ / Second and Third generation biofuels workshop
« เมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2012, 09:59:37 PM »
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับห้องปฏิบัติการชีวกระบวนการ (BELL) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมัก (FTRC) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดฝึกอบรมสัมมนา Second and Third generation biofuels workshop
ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น.
กำหนดการ 
http://www.biotec.or.th/tsb/images/stories/News/program_2nd%20and%203rd%20generation%20biofuels%20workshop.pdf
แบบฟอร์มใบสมัคร
http://www.biotec.or.th/tsb/images/stories/News/registration%20form%202nd%20and%203rd%20generation%20biofuels%20workshop.pdf
ค่าลงทะเบียน:
สมาชิกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย  ท่านละ 3,500 บาท
ผู้สนใจทั่วไป    ท่านละ 4,500 บาท
ปิดรับสมัคร 7 ธันวาคม 2555
สถานที่จัดประชุม
ณ Gibthai Training Center, บริษัทกิบไทย จำกัด ถนนสุทธิสารวินิจฉัย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 274 8331
ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
เลขที่ 73/1 อาคารสวทช. ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10900
โทรศัพท์ 02-644-8150 ต่อ 407 โทรศัพท์มือถือ 081-584-2969 โทรสาร 02-644-8079
คุณดวงพร E-mail: [email protected]

Second and Third generation biofuels workshop
Date: December 12-14, 2012 (Wednesday to Friday)
Place: Gibthai Training Center

Contact for more detail:
Thai Society for Biotechnology
Ms. Duangporn Tel: 02 644 8150 ext. 407 E-mail: [email protected]
www.biotec.or.th/tsb
http://www.biotec.or.th/tsb/index.php/component/content/article/54-second-and-third-generation-biofuels-workshop

379
บริษัท เฟิรสท์แคนฟูด (ไทย) จำกัด
ที่ตั้ง 154 หมู่ 8 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130
ผลิตภัณฑ์: น้ำมะพร้าวบรรจุกระป๋อง และ ว่านหางจระเข้บรรจุกระป๋อง

แจ้งรับนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงาน
คุณสมบัติ:
- จบปริญญาตรี สาขา Food science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- นักศึกษาจบใหม่ สามารถสมัครได้ทุกตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต จำนวน 2 คน
- ดูแลการผลิตอาหาร
- ควบคุมไลน์ผลิต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ/ตรวจสอบ จำนวน 7 คน
- ทำการตรวจสอบวัตถุดิบรับเข้า
- ตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ และงานควบคุมคุณภาพทั่วไป
- ดูแลเรื่องเอกสารระบบ GMP, HACCP
- ติดต่อประสานงานทั่วไป

เอกสาร: ส่งรูปถ่าย ประวัติการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้าน
Contact: Khun Aungsana Punpee E-mail: [email protected]

380
FoSTAT- Public Training “ การยืนยันค่าการใช้งาน (Validation) ในอุตสาหกรรมอาหาร”
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมอาหารส่วนใหญ่มักพบปัญหาว่า Verification & Validation มีความยุ่งยาก ซับซ้อน คล้ายคลึงกัน
แต่ใช้วิธีการวิเคราะห์คนละอย่างกัน จึงทำให้ยืนยันค่าการใช้งานไม่ถูกวัตถุประสงค์
และไม่สามารถลดหรือกำจัดอันตรายในขั้นตอนต่างๆ ได้จริง
การทวนสอบ (Verification) เป็นกระบวนการของการทำให้มั่นใจว่า HACCP Plan ที่จัดทำขึ้น มีความ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ได้ถูกนำไปใช้ปฏิบัติจริง
ระบบการตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) หมายถึง การทำการทดสอบ (พิสูจน์)
โดยวิธีการอันเหมาะสมต่อวัตถุ กระบวนการ วิธีการกิจกรรมระบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้เชื่อมั่นว่ามีความถูกต้องเหมาะสม
จุดมุ่งหมายของการทำ Verification & Validation นั้นคือ เพื่อค้นพบข้อบกพร่องของกระบวนการ และเพื่อประเมินว่าค่าการใช้งานนั้นสามารถใช้งานได้จริง ในสภาพการทำงานจริง การพิสูจน์ยืนยันความใช้ได้ (validation)
เป็นการทำให้มั่นใจว่า องค์กรได้มีการทำในสิ่งที่ถูกต้อง
สมาคมฯ จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
HACCP Team หรือผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ที่มีความรู้
ในระบบมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร จำนวน 60 ท่าน

เวลา วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 วิทยากร 08.30 - 09.00 ลงทะเบียน 09.00 - 09.30 ปัญหาการทำ Validation
ความยุ่งยาก  ซับซ้อนในการทำValidation
ที่โรงงานอุตสาหกรรมเผชิญ คุณสุมลรัตน์ กมลโชติ บริษัทไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 09.30 - 09.45พักรับประทานอาหารว่าง 09.45 -12.00หลักการ Validation ความแตกต่างระหว่างVerification ,
Validation , Calibration ขั้นตอน/ กระบวนการที่ต้องทำ Validation รศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12:00 - 13:00พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.30กรณีศึกษาที่ 1:
ตัวอย่างการ Validate
เพื่อลดอันตรายด้านกายภาพ
ในกระบวนการผ่านแม่เหล็ก,
การล้าง, เครื่องตรวจจับโลหะ,
เครื่อง x ray, Food Allergen คุณสุมลรัตน์ กมลโชติ บริษัทไทยเพรซิเดนท์ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) 14.30 - 14.45พักรับประทานอาหารว่าง 14.45 - 16.15กรณีศึกษา 2:
ตัวอย่างวิธีการ Validate
เพื่อลดอันตรายด้านเคมี
ในกระบวนการควบคุมยาฆ่าแมลง,
สารปฏิชีวนะ, histamine,
โลหะหนัก และสารทำความสะอาด คุณสุภาภรณ์อนากุล บริษัทพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทย
แม่ประนอม จำกัด 16.15 - 16.30ถาม– ตอบ
เวลา วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 วิทยากร 08.30 - 09.00 ลงทะเบียน 09.00 -12.00 กรณีศึกษาที่ 4:
ตัวอย่างการ Validate
เพื่อลดอันตรายด้านชีวภาพ ในกระบวนการPasteurization
และ
กรณีศึกษาที่ 5:
ตัวอย่างการ Validate
เพื่อลดอันตรายด้านชีวภาพ  ในกระบวนการSterilization คุณวรปัญญา สุธานุภาพวุฒิ บริษัท พัฒน์กล จำกัด 12:00 - 13:00พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.30กรณีศึกษาที่ 3:
ตัวอย่างการ Validate
เพื่อลดอันตรายด้านชีวภาพ
 
- กระบวนการควบคุมด้วยค่า a[sub:q8416k5w]w[/sub:q8416k5w]
- กระบวนการปรับกรด pH , % Salt คุณนิรันดร์ เหลาพนัสสัก สมาคม FoSTAT 14.30 - 15.30 Update
มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 15.30-15.45รับประทานอาหารว่าง/
ปิดการสัมมนา / รับใบประกาศ
สนใจสมัครเข้าฝึกอบรม รายละเอียดติดต่อและใบสมัครตามเอกสารแนบ
ลงทะเบียน online ที่ Website www.fostat.org
Thank You.
FoSTAT Staff

381
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ / Food Innovation Asia Conference 2012, Bangkok, THAILAND
« เมื่อ: มิถุนายน 10, 2012, 07:28:22 PM »
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาระดับนานาชาติ
เพิ่มพูนความรู้ กับวิทยากรระดับแนวหน้า เยื่ยมชมนิทรรศการแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร ร่วมเชียร์การประกวดพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
และการแข่งขันตอบคำถามของนิสิต นักศึกษา
ลงทะเบียนที่ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/RReg/Home/Home.aspx
FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2012
“Green and Sustainable Food Technology for All”
14-16 June 2012
BITEC, Bangkok, THAILAND
Conference topics
- Green and Sustainable Food Packaging
- Biorefinery process for active ingredient extraction
- Biorefinery concerning to food industry
- Technologies Shaping the Future
- Joint Conference with JSFE. Green and Sustainable Food Engineering toward 2020
- Green Motive on Lab and Test
- Logistics aspects of emergency preparedness in flood disaster prevention
- Self-assembly of molecules in food materials. (THAI Version)
- Consumer and Sensory Research: Theory to Practice. (THAI Version)
- Thai Sensory Net Work Forum. (THAI Version)
- Food Safety Standard and Regulation coping AEC by THAI-FDA
- Free radicals, oxidative stress and antioxidants (THAI Version)
- Antioxidants in food and food products (THAI Version)
- Antioxidants in skin aging prevention (THAI Version)
- Nutricosmetics update on probiotics for disease prevention (THAI Version)
- Education of Food science and Technology needs for ASEAN to support AEC
- Clean and Sustainable Technology for Food Industry
Research Presentation
- Does Biofuel Production Threaten Global Food Security?
- Conversion of Glycerol to 1,3-Propanediol Using Ethanol Stillage
- Thermal Characteristics of Water Soluble Extract Obtained from Pomeganate skin: Developing a State Diagram
- Effects of Feed Properties and Operating Parameters in Separation of Protein from Tofu Whey by Ultrafiltration
- Simultaneous Treatment of Grapefruit Peels by Pectinex SP-L and Vicozyme L Preparations to Extract the Polyphenols: Optimization of the Total Pectinex SP-L and Vicozyme L Concentration and Treatment Time by Response Surface Methodology
- The efficiency of Sardinella lemuru Oil Refining Using Bio-adsorbent from Egg Shell: a Response Surface Approach
- Quantitative Analysis of -oryzanol and Free Fatty Acid Contents in Cold Pressed Rice Bran Oil During Production Process
- Stability of Pyrazines Produced from Bacillus FTSU1 by Submerged Culture Fermentation
- Estimation of Sucrose Loss Caused by Weissella cibaria Isolated from Sugar Manufacturing Process
- Effect of Cooking Methods on Aflatoxin B1 Reduction in Peanut Products and Chili Products
- Antimicrobial Activity of Chitosan on Quality of Giant Perch (Lates calcarifer) Meat during Cold Storage
- Three-Phase Partitioning of Acid Protease from Viscera of Farmed Giant Catfish
- Optimum Condition for PLA Electrospaying on Paperboard
- Production and Characterization of Biodegradable Food Packaging Materials: P(HB-co-HV) Copolymers
- Levels of Concept Development
- Quality of Bread Formulation Partially Substituted with Glutinous Rice Flour
- Utilization of Okara to Develop Healthy Noodles
- Characteristic of Gluten-free Rice Noodles Enhanced with Hydrothermally Treated Glutinous Rice Dough and Xanthan Gum
- Enhance Immune System of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) by Protein Hydrolysate from Poultry By-product
- Influence of Two-Phase Flow on Antioxidant Peptide Separation by Ultrafiltration
- Adsorption Kinetics of Monosaccharides, Disaccharides and Oligosaccharides on Activated Charcoal Column for Purification of Galactooligosaccharides
- Temperature Prediction of Small Banana (cv. Kluai Khai) Undergoing Blanching Using the Finite Element Method
- Electrohydrodynamic and Far-infrared Assisted Drying of Aloe Vera
- Generalization and Implementation of the Color Conversion Models for Transformation of Computer Vision Color Space into CIE L* a* b*
- Far-infrared and Microwave-vacuum Drying of Shiitake Mushroom
- Bioactive Compounds and Antioxidant Activity of Bran Extracts from Different Hard Winter Wheat (Triticum spp.) Varieties
- Evolution of Bioactive Compounds and Antioxidant Properties of Parboiled Rice During Process
- Antioxidative Activity of Protein Hydrolysate from Sangyod Broken Rice (Oryza sativa L.)
- New Processing Technology and Machine System for Purple-fleshed Sweetpotato and Its Derived Products
- Production of Enzyme-Clarified Noni (Morinda citrifolia L.) Juice and Effect of Pasteurization on its Properties
- Optimize the Extraction Method of Amino Acid from the Stem of Oyster Mushroom
- GABA Content and Physical Properties of Germinated Brown Rice in the Pilot Scale Germination System
- Effects of Processing on Organic Rice Grass, Wheatgrass and Barley Grass Beverages
- Study of Protein Pattern and Antioxidative Peptide from Thai Rice (Pathum Thani 1) in Different Rice Grain Development Stages
- Investigation of Aroma-active and Sulfur-Containing Volatile Compounds in Chempedak (Artrocarpus integer Merr.) Fruit
- Effect of Water Activity on Glucose Loss and Brown Color Formation in Chicken Extract
- Effect of Sugar Types, Temperature and Time on Browning Development of Chicken Meat with Sugar- containing Chicken Meat
- Application of MALDI-TOF Mass Spectrometry in Enzymatic Hydrolysis of Soy Protein Isolated
- Prebiotic Potential of Purified Glucans from Pleurotus sajor-caju Prepared through Cell Wall-degrading Enzymes-Assisted Treatment
- Effects of Purebred and Crossbred Pigs on Meat Quality of Porcine M. longissimus thoracis et lumborum
Concurrence activities
- Best Research Paper Award
- Research and Development from AIAC member Display
- Workshop on Food Entrepreneurship Development in ASEAN Countries (close session)
- Food Innovation Contest 2012
- FoSTAT – Nestle Quiz Bowl 2012
Keynote and invite speakers
- Prof. Gordon Robertson (IUFoST)
- Prof. Martin J. T. Reaney (University of Saskatchewan, CANADA)
- Captain. Samai Jai-in, Ph.D. (Royal Thai Navy, THAILAND)
- Mr. Hiroyuki Konuma (FAO)
- Dr.Virat Vongsaengnak, (AMARC, THAILAND)
- Dr. Wiboonkiet Moleeratanond ( S&T Contemp, THAILAND)
- Assist. Prof. Suchada Chai sawat (KMUTT, THAILAND)
- Prof. Shuji Adachi (Kyoto University, JAPAN)
- Prof. Hidefumi Yoshii (Kagawa University,JAPAN)
- Dr. Sander de Leeuw (VU University Amsterdam, The NETHERLAND)
- Prof.Dr. Derick Rousseau (Ryerson University, CANADA)
- Assoc.Prof.Dr. Sakamon Devahastin (KMUTT, THAILAND)
- Prof.Dr.Athapol Noomhom (Asian Institute of Technology, THAILAND)
- Mrs. Puangpetch Silkarn (CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
- Asst.Prof. Kasem Nantachai, Ph.D (Khon Kaen University, THAILAND)
- Asst.Prof. Sujinda Sriwattana, Ph.D. (Chiang Mai University, THAILAND)
- Assoc.Prof. Thongchai Suwansichon, Ph.D. (Kasetsart University, THAILAND)
- Asst.Prof. Kongkarn Kijroongrojana, Ph.D. (Prince of Songkla University, THAILAND)
- Asst.Prof. Parinda Penroj, Ph.D (Silpakorn University, THAILAND)
- Mr. Christian Yong, Worldwide Trade Thai Co., ltd.
- Dr. Narong Lenghor, Agilent Technologies (Thailand) Ltd.

Registration FeeDelegateRegular rateGroup rate (3 person+)- Participant5,700 THB4,700 THB / PERSON- Student500 THB500 THB
Included: Attendance to all Conference sessions, coffee & lunch, Conference bag & Book of abstract
Methods of payment:
Bank Transfer to:
Food Science and Technology Association of Thailand
Bangkok Bank, Sub Branch: Thailand Science Park
Account No. 080-0-021032
SWIFT Code No. BKKBTHBK
Address Bangkok Bank, Sub Branch: Thailand Science Park
111 Phahonyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120 THAILAND
Please send a copy of bank slip/cheque with name of participant by fax or e mail to
Secretariat committee
Food Science and Technology Association of Thailand (FoSTAT)
P.O. Box 1043 Kasetsart, Chautuchak, Bangkok,10903 THAILAND
Tel. +662 9428528 # 110
Fax +662 9428527
Email: [email protected]  

http://www.foodtech.eng.su.ac.th/RReg/Home/Home.aspx

382
สถาบันเทคโลโลยี่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)
ร่วมกับ ชมรมพัฒนาศักยภาพ และ ชมรมศีลธรรมพัฒนาชีวิต

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ สาธุชนทุกท่าน
ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่คณะพระภิกษุสามเณร
2,555 รูป
ซึ่งในงานจะมี หุ่นยนต์ มาร่วมตักบาตรเป็นครั้งแรกของโลก

โดยมีวัตถุประสงค์
- เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนารถ
- ปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักศึกษา
- เปิดโอกาสให้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ สาธุชนทุกท่าน ได้สร้างมหาทานบารมีครั้งยิ่งใหญ่
- นำปัจจัยไทยธรรมและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตร ไปช่วยเหลือพระภิกษุ จำนวน 286
วัด ใน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้


วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555
เวลา 7.00 – 8.00 น.

ณ. ลานจัดเลี้ยงข้างสนามกีฬา
สอบถามโทร 080-238-9951, 084-357-1072

ผู้สนับสนุนโครงการตักบาตร ที่ประกอบธุรกิจ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร
ทีมงาน fns ยินดีบริการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของท่าน ฟรี

ผ่านเวบไซท์
www.FoodNetworkSolution.com ]

ติดต่อ ทีมงาน fns M: 086-329-0078 E-mail: [email protected]

ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่สนับสนุนงานพระศาสนา ได้คุ้มครองให้ท่านมีความสุข ความเจริญ รุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไป


จัดตักบาตรต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4เชิญรับฟังเพลงร่วมตักบาตร โดยการคลิกปุ่ม Play เบาๆ ด้านล่างครับ
[flash=500,81:2n72hgsq]https://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F49689258&[/flash:2n72hgsq]

383
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ / Looking for Food Additive
« เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2012, 05:04:28 PM »
คำถามฝากถาม  

ต้องการวัตถุเจือปนอาหาร สำหรับเฉาก๊วยและไอศกรีม  

- เฉาก๊วยให้หนึบๆ เช่น หัวเชื้อวุ้น actobacter xylinum หรืออย่างอื่นตามความเหมาะสม
- ไอศกรีม soft serve สารเพื่อความเหนียว หรือความหนืด ที่ดีกว่า เจลาติน
 
ผู้จัดจำหน่าย ผู้นำเข้า
กรุณาติดต่อ ทีมงาน fns,
E-Mail: [email protected]
www.FoodNetworkSolution.com : connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution

384
มีคำถามเรื่อง ปอกเปลือกหัวแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke)

รายละเอียดเบื้องต้น สามารถเปิดดูจากคำศัพท์ และให้ตามเข้าไปดู ตามลิ้งต่างๆ

Peeling: http://www.foodnetworksolution.com/vocab/wordcap/peeling

การปอกเปลือกอาจทำได้ด้วยวิธีการต่างๆ

- การปอกเปลือกด้วยมีด (knife peeling)

- การปอกเปลือกด้วยการขัดสี (abrasive peeling)

- การปอกเปลือกด้วยด่าง( lye peeling)

- การปอกเปลือกด้วยเปลวไฟ (flame peeling)

ลองพิจารณา การปอกเปลือกด้วยด่าง (lye peeling)

การปอกเปลือกด้วยด่าง (lye peeling หรือ alkaline peeling) เป็นวิธีการปอกเปลือก ลอกเยื่อ ลอกเมือก ด้วยด่าง นำมาใช้เพื่อ การปอกเปลือกผักและผลไม้ (peeling) สำหรับวัตถุดิบประเภทผัก ผลไม้ ที่มีเปลือกบาง เช่น องุ่น (grape) มะเขือเทศ (tomato) หรือใช้ลอกเยื่อของ กลีบส้ม และ วิธีนี้ยังใช้เพื่อการปอกเปลือกพืชหัวเช่น มันเทศ (sweet potato) มันฝรั่ง (potato) และยังใช้กับการลอกเมือก เมล็ดกาแฟ (coffee)

ปัจจัยที่มีผลต่อการปอกเปลือกด้วยด่าง

วิธีการปอกเปลือกด้วยด่าง ทำโดยการจุ่มวัตถุดิบ ลงในสารละลายด่าง ซึ่งมักเป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ โดยใช้ด่างร้อน ที่อุณหภูมิ 70-105 องศาเซลเซียส ที่ความเข้มข้นของด่างร้อยละ 3-15 ระยะเวลา ที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของผักผลไม้ และ พันธุ์

สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือ

- ความสะอาดของน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะจุลินทรีย์ก่อโรค (pathogen)

- สารละลายด่างที่ใช้ปอกเปลือก ทำให้ pH ของผักผลไม้สูงขึ้น ผักผลไม้ที่จะนำไปปรับให้เป็นกรด (acidification) ก่อนแปรรูปด้วยความร้อน จะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ

- การใช้ด่างความเข้มข้นสูง และอุณหภูมิสูง อาจทำให้ สีของผักผลไม้ รวมทั้งเนื้อสัมผัส (texture) เปลี่ยนแปลง

- การใช้ด่าง จะต้องมีการกำจัดน้ำด่างที่ใช้แล้วอย่างเหมาะสมเพราะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การปอกเปลือกด้วยด่าง เป็นวิธีการหนึ่งในการเตรียมวัตถุดิบ (raw material preparation) สำหรับ กระบวนการถนอมอาหาร ( food preservation ) ขั้นต่อไป เช่น

- การลวก (blanching)

- การลดขนาด (size reduction)

- การทำแห้ง (dehydration)

- การแช่แข็ง (freezing)

- การแปรรูปด้วยความร้อน (thermal processing)

- หรือการเตรียมผักผลไม้พร้อมรับประทาน (fresh cut)

หากท่านใด มีคำแนะนำอื่นๆ เพิ่มเติม ขอเรียนเชิญร่วมแบ่งปันความรู้ ให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยจ๊าาา

385
อากาศร้อนๆ อย่างนี้ หากนั่งทำงานในห้องเย็นๆ พร้อมอุปกรณ์การทำงานดีๆ

คงช่วยให้งานลื่นไหล ไอเดียบรรเจิด

เอามาบอกกัน Trane มอบโชคลุ้นเป็นเจ้าของ The new iPad

เมือซือ TRANE Greenergy, วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2555

ก็ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่โชคดี ล่วงหน้า


386
ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

เล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นแบบเร่งด่วน ในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ

มาตรฐานการประเมินฟุตพริ้นท์น้ำในผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

เพื่อเตรียมความพร้อมในการแสดงข้อมูลฟุตพริ้นท์น้ำของผลิตภัณฑ์

ที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเงื่อนไขทางการค้าระหว่างประเทศ

โดย มกอช.ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง ฟุตพริ้นท์น้ำในผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

โดยจะจัดให้มีงานสัมมนาเพื่อแนะนำโครงการและประกาศรับสมัครบริษัทนำร่องเข้าร่วมโครงการฯ

ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์

[[email protected].com:31u0c9s2][email protected][/mail:31u0c9s2] โทรศัพท์: 02-942-8844

ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

387
ต้องการซื้อ วัตถุเจือปนอาหาร
Looking for food additive suppliers

Calcium Hypochlorite
Carageenan
Emulsifier
Glutathione
Hydrogen peroxide
Isomalt
Peanut oil
Starch (Potato)
Rice flour
Sodium alginate

For contact details of requested company, please contact:
fns Team, E-Mail: [[email protected].com:ut2vgdss][email protected][/mail:ut2vgdss]

388
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ / Looking for Thai Distributor
« เมื่อ: เมษายน 14, 2012, 02:21:29 PM »
A reputable company from Italy, established in year 1924, is looking for a Thai distributor.

Over 80 years of experience in fruit and vegetable.
The company design and manufacture lines and systems for processing, grading, quality selection, and packing all types and varieties of fresh fruits and vegetables.
Example: Apples, peaches, nectarines, cherries, oranges, lemons, mandarins , apricots, plums, pears, tomatoes, cherry tomato, mango, avocado, melons, lime, papaya, grapefruit, grapes, small watermelons and vegetables with elongated and irregular shape such as peppers, courgettes, cucumbers, eggplant, radicchio, etc. may all be selected by weight, color, diameter, shape, quality, with the utmost precision and gentleness.

Technology at the service of quality
NIR technology: The great power of light
The detection of fruit and vegetables quality is mainly based on spectroscopy NIR (Near Infrared Spectroscopy) and Vis-NIR (Visible-Near Infrared Spectroscopy). These are non-destructive technologies based on light rays that allow a quality measurement of fresh products to recognize its taste and find wide application in fresh fruit and vegetables sector.

The advantages of this system:
- Fast: data acquisition is almost instantaneous
- Non-destructive and non-invasive for the fruit
- Multi-analytical: supplying various kinds of information on the quality characteristics
- Friendly use
These technologies can significantly improve the quality of the fruit because:
- They provide all the information to prevent too early picking and ensuring so the correct ripeness degree (maximum quality)
- During the stacking, conservation and processing phases these technologies allow to properly direct the sales according to the quality objective characteristics of the produce. This to guarantee a controlled and tested quality to the consumers


360 degree of Quality
Internal quality detection systems
Provide to operators a number of systems such as portable, desktop and on line that are able to detect the parameters that recognize the fruit quality values.External quality detection systems
Provide solutions for detecting external fruit and vegetables quality with accurate answers.
An on-line system can be installed together with electronic devices for detection of weight, optical size, color and internal quality.
Select the product on the basis of the parameters set with a precision and accuracy absolutely unthinkable when compared to the result obtained from a manual selection.


Electronic Graders
The most complete range of electronic grading machines present currently on the market to sort by weight, size, color, internal and external quality, each type of fruit and vegetable with results of great precision, productivity and gentleness.


The company is looking for an agent in Thailand.
Interested company, please contact:
fns Team, E-Mail: [email protected]

389
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ / Want to buy water to air heat exchanger (radiator)
« เมื่อ: เมษายน 13, 2012, 09:05:38 PM »
A factory locates in Nongkhai,THAILAND.

want to buy a water to air heat exchanger (radiator)

size 0.6-0.8 metre,

to input warm water (temperature around +50 degrees Celsius)

and output chilled water (temperature around +30 or +35 degrees Celsius)

for a closed loop water cooling recirculation system

and want to use a fan to generate a flow of air to direct this air to the heat exchanger.Suppliers please contact: fns Team, E-Mail: [[email protected].com:10b4oy30][email protected][/mail:10b4oy30]

หน้า: 1 ... 24 25 [26]