กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
เชิญร่วมงาน LAB Future & BIO Expo 2024
งานแสดงเทคโนโลยี่ เครื่องมือ และบริการด้านห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
และ
งานแสดง นวัตกรรมและเทคโนโลยี่ชีวภาพ

วันที่: 9-10 พ.ค 2567
สถานที่: ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) จังหวัดขอนแก่น
Booth: ≠C15, Power Tech Chemical Industry Co., Ltd.


Contact for More information:
Power Tech Chemical Industry Co., Ltd. (PTCI)
1/128 Prayasuren 39 Alley, Samwatawantok, Klongsamwa, Bangkok 10510
Contact: Sales Team
Tel: +66 (0)2 171 0091-3 Fax: +66 (0)2 171 0094
Line ID: @ptci     
Email: sales@ptci.co.th
Facebook: Power Tech Chemical Industry
Website:
https://www.ptci.co.th/
https://www.foodnetworksolution.com/company/power-tech-chemical-industry-company-limited


2
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ / Discover the Global Charm of Thai Desserts and Where to Find Them
« กระทู้ล่าสุด โดย foodfarmhub เมื่อ เมษายน 18, 2024, 04:08:05 PM »
When you think of Thailand, it's impossible not to conjure up images of vibrant street markets, the symphony of spices, and the intricate interplay of sweet, salty, sour, and spicy flavors that make up Thai cuisine. Thai desserts, a highlight of this culinary landscape, are an indulgent finale to any meal or a delectable morsel enjoyed on their own.


Let's take a deep, flavorful plunge into the world of Thai sweets and find out the must-tries for any traveler or aficionado of international desserts.

Thai desserts are not only delicious but also have a rich history and cultural significance. They are an integral part of Thai cuisine and are often served as a sweet ending to a meal.


Thai desserts have gained popularity worldwide for their exquisite taste, unique textures, and vibrant colors. The use of exotic ingredients like pandan leaves, glutinous rice, and coconut milk sets Thai desserts apart from other sweets. The wide array of options, from light and refreshing to rich and creamy, ensures there is something for every sweet tooth.


The Allure of Thai Desserts

Thai desserts are as diverse and rich as the country's history and culture, with influences ranging from other countries. The traditional sweets are renowned for their use of local ingredients. It's no wonder these desserts have captivated food enthusiasts worldwide, with establishments dedicated solely to the sweet delights of Thailand popping up on every continent.


Bualoi -Thai Glutinous Rice Dumplings in coconut milk  / Bualoi with Filling

Picture this: a chewy, translucent ball of rice flour engulfing a smooth and creamy taro or mung bean filling, bathed in sweetened coconut cream. Bualoi is a Thai dessert offering a textural dream with the surprise of its sumptuous filling.


Bualoi without filling but mixed Thai ingredients in rice flour such as purple potato, carrot, pumpkin, taro, and more then bathed in sweetened coconut cream take pleasure in delicious and health.

Water Chestnuts in Coconut Milk

Crispy Red Ruby (Water Chestnuts) in Coconut Milk
A dish as delightful for the eyes as it is for the taste buds, Water Chestnuts in Coconut Milk, or Tub Tim Grob, is a signature Thai sweet. The crispness of the water chestnuts contrasts beautifully with the velvety coconut milk, making each spoonful a refreshing delight.


Fruits in Syrup

A breezy option that doesn't skimp on tasting sweet, Fruits in Syrup is renowned for their juiciness and bursts of tropical flavor that provide a deliciously fresh dessert experience by sugar simmered with water and bring various fruits such as salak, strawberries, lychees, palm, santol, and other seasonal fruits. When eat just add more ice to these fruit in syrup and enjoy!


Assorted Sweet Delights

Indulge in a medley of Thai desserts in a single bowl. Experience the exquisite blend of sweetness and silkiness from coconut milk, paired with delightful fresh fruits like jackfruit. These treats are not only delicious but also perfect for cooling down on hot days, doubling the refreshing sensation.


Where to Savor Thai Sweets in Thailand

Exploring the bustling streets and markets is one of the best ways to experience Thai desserts. From the timeless charm of Yaowarat in Bangkok, Thailand's own "Chinatown," to the floating markets of Ayutthaya and the night bazaars of Chiang Mai, vendors serve up an abundance of sweet treats at every turn. Additionally, renowned dessert cafes and restaurants throughout the country offer a more curated sweet experience. If you crave some culture with your sugar fix, luxury hotels often provide traditional Thai desserts alongside international favorites, all in an elegant setting.


Connecting with Thai Dessert Suppliers

For the adventurous or the entrepreneur, sourcing Thai desserts for personal or business enjoyment is easier than you might think. A range of suppliers cater to various needs, from individual orders to bulk quantities for commercial purposes. When choosing a supplier, consider factors like the use of high-quality, authentic ingredients, adherence to traditional recipes, and the ability to ship internationally while maintaining the freshness and flavor of the desserts.


Discover authentic Thai dessert suppliers on the leading B2B food and agriculture online marketplace, www.foodfarmhub.com Explore a wide selection of Thai dessert suppliers offering delicious and traditional flavors. Connect with reliable suppliers and source high-quality Thai desserts for your business. Connect directly with verified suppliers to access the best offers for your business needs.


Importing Thai Desserts

Importing Thai desserts isn't just about finding the right supplier—it's also about navigating the regulations and logistics involved in bringing these delectable treats to your doorstep.


Navigating Import Regulations and Certifications

Importing Thai desserts requires navigating a range of regulations that vary by country. Familiarize yourself with the relevant import rules, including food safety standards and inspection requirements. Ensure that your supplier can provide necessary certifications, such as FDA approval, to expedite the import process.

The Logistics of Importing Thai Desserts

Logistics plays a crucial role in the preservation of the quality of Thai desserts during transport. Work with a trusted freight forwarder experienced in handling perishable goods to ensure that your sweet consignment arrives in the best possible condition. Consider factors like transit time, temperature control, and proper packaging to maintain the desserts' integrity.


Understanding the import laws of your country, dealing with customs, and ensuring proper packaging and transport are essential steps in the import process. Collaboration with experienced importers or consultants can be beneficial, paving the way for a trouble-free importation of Thai desserts.


Thai desserts are a testament to the centuries-old art of Thai culinary craftsmanship, a delicious link to the country's cultural past that's served with every bite. For those who have yet to experience the sweet seduction of Thai desserts, an exploration of these exquisite treats is sure to be the highlight of any culinary adventure. From the bustling streets of Bangkok to the tranquil rice paddies of Isaan, the rich variety of Thai sweets offers a unique opportunity to connect with the heart of Thai culture through its beloved desserts.


For those eager to bring these delights home or serve them on a different corner of the globe, the richness of Thai desserts is only a few steps away.


Thai desserts are known for their unique and exotic flavors, making them a popular choice among food lovers all over the world. With its rich cultural heritage, Thailand offers a diverse range of traditional sweets and desserts that cater to every taste bud.


If you're looking to add some Thai desserts to your supermarket or restaurant, Sourcing Consultants can help you source the best and most authentic products directly from Thailand. Please contact Sourcing Consultants at business@foodfarmhubgroup.com


3
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ / The Bounty of Thai Mango: A Complete Guide to the Tropical Delight
« กระทู้ล่าสุด โดย foodfarmhub เมื่อ เมษายน 11, 2024, 04:37:57 PM »
Thai mango are acclaimed for their luscious flavor and rich, golden-hued flesh. This delectably sweet fruit is an emblem of tropical succulence, and captivating taste buds across the globe.

In this comprehensive guide we'll explore why Thai mango are more than just a fruit, they're part of a vibrant culinary heritage. From their seasonality to their health benefits and variety, we're unpacking all you need to know about the beloved Thai mango. Whether you're an avid food enthusiast, a professional in the food and beverage industry, or simply someone who appreciates the finer flavors in life, this guide is your roadmap to the world of Thai mango.


Why Choose Thai Mango?

At the heart of Thai mango popularity lies their exceptional taste and versatility in countless culinary applications. Rich and impossibly sweet, they are a treat on their own, but also an exquisite addition to savory dishes, beverages, and desserts. Lovers of mangoes prize the Thai varietals for their unique balance of sweet and tart, which is unrivaled in many other mango species. This renowned flavor profile, coupled with Thailand's fertile soil and favorable climate, yields mango that are true standouts in the fruit world.


The Thai Mango Season

Mango in Thailand are at their peak from March to June, coinciding with the hot season and the start of the rainy season. During these months, the ripe fruit hangs heavy on the trees, ready to be plucked and enjoyed. This is the best time to savor Thai mango in their prime, as their seasonality ensures that they are at their most flavorful and succulent. It is during these months that mango-centric festivals are celebrated throughout Thailand, reflecting the fruit's cultural and agricultural significance in the country.


The Sweet Symphony of Thai Mango Taste

The taste of a Thai mango is an experience in itself. It offers a bouquet of sweetness that is tempered with a delicate, tangy undertone, resulting in a complex flavor that is both refreshing and indulgent. The creamy texture of the fruit's flesh further elevates the sensory delight, providing a smooth and satisfying mouthfeel that is characteristic of Thai mango.


The Health Benefits of Eating Mango

Beyond their delectable taste, Thai mango are brimming with health benefits. They are rich in vitamins A and C, which support the immune system and promote good vision. Mango are also a source of dietary fiber, which aids digestion and contributes to a healthy gut microbiome. The antioxidants present in mango have anti-inflammatory properties, and consuming them can also support heart health.


Why Mango Are a Super Fruit

Mango are often hailed as a superfruit due to their impressive nutrient profile. This revered title is not without merit; in addition to being a powerhouse of vitamins, fiber, and antioxidants, mango are also low in calories and have a low glycemic index. This means they are a satisfying, guilt-free snack that can easily be incorporated into a balanced diet.


Green Mango vs. Yellow Mango

While both green and ripe yellow mango are widely loved in Thai cuisine, they offer distinct taste experiences. Green mango, with their tangy and slightly bitter flavor, are often used in savory dishes, salads, and pickles. In contrast, the yellow mango or ripe mangoes, known for their sweet and juicy flesh, are enjoyed as a standalone fruit, blended into smoothies, purees, or as a main ingredient in popular Thai desserts.


The Split Between Varieties

Thai mango come in a medley of varieties, each with its own unique characteristics. Some are renowned for their sweetness, some for their fiberless texture, and still, others for their high juice content. The 'Nam Dok Mai' mango or Yellow mango, celebrated for its sweetness and lack of fiber, is a popular choice for those who enjoy a smooth and creamy texture. On the other hand, the 'Keaw Savoey' variety, with its high juice content and slightly tart flavor, is a staple in the preparation of savory dishes and flavorsome sauces.

From Orchard to Plate: Thai Mango Recipes and Desserts

Thai cuisine is renowned for its use of mango, which star in a variety of dishes and desserts. Green Mango Salad, or 'Som Tum Mamuang', is a zesty and refreshing take on the classic papaya salad and highlights the sour flavor of green mango. For a delightful sweet treat, 'Mango Sticky Rice' is a quintessential Thai dessert that pairs the sweet, yellow mango/ ripe mango with creamy coconut-infused rice. Other popular recipes include mango with sweet coconut sticky rice, mango smoothies, and even mango salsa for those craving a tropical twist to their meals.

In the Factory and Beyond

The appeal of Thai mango extends beyond just the consumer table. In the food and beverage industry, mango are used to create a wide range of products, from mango powder, mango-flavored yogurts, mango-flavored ice cream mix, mango candy, dehydrated mango, and more. For those in the B2B sector, Thai mango are a valuable commodity that connects suppliers and producers in the agricultural and processing chains.


Thai mango are more than just fruit – they embody the essence of Thailand's vibrant culture and rich agrarian legacy. With their seasonality, rich taste, and versatility, Thai mango offer a world of culinary exploration. Whether enjoying them fresh or transforming them into delectable dishes, the mango is a fruit that continues to captivate and inspire, ensuring that a taste of Thailand is never too far away.


Looking for Thai mango products for your food and beverage industry? Food Farm Hub connects you with verified Thai mango suppliers. From fresh mangoes to mango powder and dehydrated options, we've got it all! Rest assured, you'll find the perfect Thai mango products for your food and beverage needs. ;)

4

สเปรย์ดราย (Spray drier) แปรรูปเป็นผงสกัด สกัดสมุนไพรระเหยเข้มข้นอุณหภูมิต่ำสุญญากาศ
ผงน้ำผลไม้พร้อมชงดื่ม มะนาวผง สับปะรดผง
ผงมะนาว ผลิตจากมะนาวแท้ธรรมชาติ 100% ไม่มีสารปรุงแต่ง

Spray drying process
แปรรูปของเหลวให้เป็นผงแห้งด้วยเครื่องสเปรย์ดรายเออร์ Spray dryer
นมผง นมอัดเม็ด กาแฟผง กาแฟพร้อมชงดื่ม สมุนไพรสกัดไทย จีน ถั่งเช่า ขิง ขมิ้น เห็ดหลินจือ

Extraction process
สกัดน้ำสมุนไพรด้วยเครื่องสกัดด่วน Hi speed extractor หรือ หม้อต้มสกัด

Evaporation process
ระเหยเข้มข้นด้วยอุณหภมูิต่ำ 50 องศาเซลเซียส ด้วยเครื่องระเหยข้นแบบฟิล์มบาง Falling film evaporator
ระเหยแอลกอฮอล์เพื่อนำกลับใช้ซ้ำด้วย Alcohol evaporator and recovery

Contact for more detail:

Euro Best Technology Co., Ltd.
733/746 Soi. Paholyothin 80, Viphavadi road, Kookod, Lumlukka, Pathumthani 12130 THAILAND
Tel: +66 (02) 574 2275, Fax: +66 (02) 9817856
Mobile: +66 (081) 736 2275 / +66 (081) 807 2275 / +66 (093) 140 2275
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Email: sales@eurobestmail.com
Line ID: sales.eurobest
https://www.eurobest.co.th/
https://www.foodnetworksolution.com/company/euro-best-technology-company-limited


5
สัมมนา ฟรี : การเพิ่มศักยภาพการตลาดสมุนไพร และ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป สู่สากล

วันที่: พุธ 12 มิถุนายน 2567
เวลา: 08.30-15.30 น.
สถานที่: ณ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี่ การอบแห้งแบบพ่นฝอย ซ. พหลโยธิน 80 (ใกล้เซียร์รังสิต)
โทร: 093-140-2275, 081-807-2275
อีเมล์: spraydrytech@gmail.com
https://www.eurobest.co.th

สัมมนา ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนก่อน 09.00 น.
ลุ้นรับรางวัล คูปองเงินสด มูลค่า 2,000 – 5,000 บาท

จัดโดย:
- กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- สมาคมเครื่องจักรกลไทย
- สภาเกษตรกรแห่งชาติ
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยี่การอบแห้งแบบพ่นฝอย
- บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด และภาคีเครือข่าย
6
ที่แรกในประเทศไทย! หมึก iQMark จาก Videojet ทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืน!  ตามโนบาย ESG

Videojet ได้พัฒนา หมึก iQMark ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อม หมึกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการผลิตที่ยั่งยืน
- หมึก iQMark ไม่มีสารเคมีอันตราย ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และปลอดสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง เลือกใช้หมึก iQMark จาก Videojet สำหรับการพิมพ์ที่ยั่งยืนและปลอดภัยกว่า


รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชินเนอร์รี่ จำกัด
212, 212/1, 212/2 ถนนพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร: +66 (02)-892-1600, +66 (02)-451-1330
ฝ่ายขาย: ต่อ 101-102
ฝ่ายบริการ: ต่อ 201-205
ID Line: @tomco   
ID Line บริการ: @tomcoservice
Email: sales@tomco.co.th / service@tomco.co.th
https://www.tomco.co.th
https://www.foodnetworksolution.com/company/tomco-automatic-machinery-co-ltd
7
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ / Nutzen Sie ChatGPT Deutsch Kostenlos, um einen vollständigen Artikel für Sie zu erstellen
« กระทู้ล่าสุด โดย Harveys เมื่อ เมษายน 01, 2024, 03:11:26 PM »
In einer zunehmend digitalen und vernetzten Welt eröffnet Künstliche Intelligenz (KI) neue Möglichkeiten für die Art und Weise, wie wir Wissen erstellen und teilen. Ein bahnbrechendes Tool in diesem Bereich ist https://chatgptdeutschkostenlos.de/. Dies ist nicht nur eine großartige Möglichkeit, den von Ihnen produzierten Inhalt zu verbessern, sondern öffnet auch die Tür zu unbegrenzten kreativen Möglichkeiten.

Wie funktioniert ChatGPT Deutsch Kostenlos?

ChatGPT Deutsch Kostenlos ist ein Tool, das auf dem GPT-Modell (Generative Pre-trained Transformer) basiert, das darauf trainiert wurde, natürlichsprachlichen Text zu verstehen und zu generieren. Das bedeutet, es kann Text erzeugen, der kohärent und relevant zum gewünschten Thema ist, von der Beantwortung komplexer Fragen bis hin zum Schreiben von Geschichten, Gedichten und sogar Code. Mit der kostenlosen deutschen Version können Benutzer dieses Tool leicht zugänglich und ohne Sprach- oder finanzielle Barrieren nutzen.

Betreten Sie die Welt der Kreativität mit ChatGPT Deutsch Kostenlos

Die Nutzung von ChatGPT Deutsch Kostenlos zur Inhaltserstellung ist ein einfacher und intuitiver Prozess. Sie müssen nur die Website besuchen, Ihre Anfrage oder das Thema eingeben, das Sie erkunden möchten, und dann generiert das Tool automatisch einen Artikel oder Text basierend auf dieser Anfrage. Die Stärke der KI hier ist die Fähigkeit, vielfältigen und reichhaltigen Inhalt zu erstellen, von ausführlichen Artikeln, Forschungsberichten bis hin zu Kurzgeschichten oder Gedichten, alles ist möglich.

Maximieren Sie Ihren Nutzen aus ChatGPT Deutsch Kostenlos

Um dieses Tool voll auszuschöpfen, sollten Benutzer überlegen, wie sie ChatGPT Deutsch Kostenlos nicht nur zur Inhaltserstellung nutzen können, sondern auch zum Lernen und Erweitern ihres eigenen Wissens. Dieses Tool kann genutzt werden, um:

1. Schreibfähigkeiten zu verbessern: Nutzen Sie ChatGPT, um Ihr Schreiben zu üben und Ihre Sprachfähigkeiten in verschiedenen Bereichen zu verbessern.
2. Zu forschen und zu lernen: Verwenden Sie das Tool, um Informationen zu synthetisieren und Zusammenfassungen über komplexe Themen zu erstellen.
3. Inhalte zu erstellen: Von Blogs bis zu sozialen Medien, erstellen Sie einzigartige und interessante Inhalte, die Ihr Publikum lieben wird.
4. Zu unterhalten: ChatGPT kann auch verwendet werden, um Textspiele, Rätsel und sogar Drehbücher für Videos zu erstellen.

Fazit

Die Einführung von ChatGPT Deutsch Kostenlos ist nicht nur ein Fortschritt im Bereich der KI, sondern eröffnet auch eine neue Ära der Erstellung und des Teilens von Wissen weltweit. Mit seiner breiten Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit kann jeder die Kraft der KI erkunden und nutzen, um reichhaltige, vielfältige und tiefgründige Inhalte zu erstellen. Entdecken Sie heute die Welt von ChatGPT Deutsch Kostenlos und beginnen Sie, inspirierende und informative Werke zu schaffen.
8
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ / Upptäck Möjligheterna med AI Chat på Svenska
« กระทู้ล่าสุด โดย AnninaAnnika เมื่อ มีนาคม 21, 2024, 03:56:27 PM »
Introduktion till AI Chat på Svenska
Ge en kort introduktion om utvecklingen av artificiell intelligens (AI) inom chattjänster och dess betydelse för svensktalande användare. Betona hur AI Chat svenska gör teknologin mer tillgänglig och relevant för en svensk publik.

Vad Är AI Chat?
En Översikt av Tekniken
Beskriv grunderna i AI Chat-teknologin, inklusive hur den använder naturlig språkbehandling (NLP) och maskininlärning för att simulera mänskliga konversationer på svenska.

Fördelarna med AI Chat på Svenska
Förbättrad Kundservice och Kommunikation
Diskutera hur AI Chat svenska kan revolutionera kundservice och internkommunikation genom att erbjuda snabba, konsekventa och tillgängliga svar dygnet runt.

Språkligt och Kulturellt Relevant Innehåll
Förklara vikten av att ha AI Chat svenska för att säkerställa språklig och kulturell relevans i interaktioner, vilket förbättrar användarupplevelsen för svensktalande.

Hur Man Implementerar AI Chat på Svenska
Steg-för-Steg Guide
Ge en grundläggande guide om hur företag och utvecklare kan börja implementera AI Chat svenska i sina system, inklusive tips om plattformsval och integrationstekniker.

Utmaningar med AI Chat på Svenska
Språkliga Nyanser och Förståelse
Diskutera utmaningar som kan uppstå när man utvecklar och använder AI Chat svenska, såsom att hantera språkets nyanser och säkerställa noggrann förståelse och svar.

Framtiden för AI Chat på Svenska
Innovativa Tillämpningar och Utvecklingar
Spekulera om framtiden för AI Chat svenska, inklusive potentiella innovativa användningsområden och hur teknologin kan fortsätta att utvecklas för att bättre möta användarnas behov.

Avslutning: AI Chat på Svenska som en Bro Till Framtiden
Avsluta med att summera artikeln och betona AI Chat svenska potential att föra samman teknologi och användare på ett sätt som är både innovativt och kulturellt relevant.
9
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ / Dich Vu In An 3D La Gi
« กระทู้ล่าสุด โดย MaxFletcher เมื่อ มีนาคม 18, 2024, 04:02:07 PM »
Dịch Vụ In Ấn 3D Là Gì?

Dịch vụ in ấn 3D đã trở thành một công nghệ phổ biến và được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để tạo ra những sản phẩm độc đáo, thu hút khách hàng và nâng cao thương hiệu. Vậy dịch vụ in ấn 3D là gì? Ứng dụng của chúng trong đời sống ra sao? Cùng công ty in ấn Tân Hoa Mai tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Dịch Vụ In Ấn 3D Là Gì?In ấn 3D là gì?

➽➽➽ Dịch vụ in ấn 3D là quá trình sản xuất các sản phẩm bằng cách sử dụng máy in 3D. Theo đó, các sản phẩm sẽ được tạo ra thông qua việc chồng lớp tạo thành các hình dạng, kết cấu và chi tiết đặc biệt. Các sản phẩm in ấn 3D có thể được tạo ra từ nhiều chất liệu như nhựa, kim loại, gỗ, giấy và nhiều loại vật liệu khác.

Khác với các loại hình in ấn 2D chỉ được hiển thị trên giấy, in ấn 3D có thể tạo thành các mô hình sờ được bằng tay thật cho nên được ứng dụng rất rộng rãi.

➽➽➽ Xem thêm: Cẩm nang dịch vụ in ấn sản phẩm HOT nhất - tanhoamai.com.vn

Cách Sử Dụng Dịch Vụ In Ấn 3DCách sử dụng dịch vụ in ấn 3D

Các sản phẩm in ấn 3D được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số cách sử dụng dịch vụ in ấn 3D:

Quảng Cáo & Marketing: Sản phẩm in ấn 3D có thể được sử dụng để quảng cáo và marketing sản phẩm của một công ty. Chẳng hạn, các sản phẩm quà tặng, logo của công ty, hay sản phẩm liên quan đến chương trình khuyến mãi và sự kiện của công ty.

Sản Xuất Vật Liệu: Các sản phẩm in ấn 3D có thể được sử dụng để tạo ra các mô hình hoặc thiết kế ban đầu trước khi thực hiện sản xuất hàng loạt. Điều này giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho công ty.

Y Tế: Dịch vụ in ấn 3D cũng có thể được sử dụng trong lĩnh vực y tế để tạo ra các sản phẩm như bộ phận thay thế, nguyên mẫu của chiếc răng hoặc hàm giả.

Giáo Dục: Các sản phẩm in ấn 3D có thể được sử dụng trong giáo dục để giúp học sinh và sinh viên hiểu rõ hơn về các mô hình không gian và các mẫu hoạt động.

⏩⏩⏩ Xem thêm: Tiêu Chí Lựa Chọn Công Ty In Ấn Giá Rẻ Tại TPHCM

Vì tính chất đặc biệt của chúng mà in 3D còn được sử dụng trong một số ngành nghề đặc thù như:

Mô phỏng lại mặt người hỗ trợ pháp y trong phá án.

Tái hiện những công trình kiến trúc thu nhỏ được phác họa trên giấy

Phục hồi các cổ vật hoặc hóa thạch thông qua khung xương.

….

Đây là ứng dụng của in ấn 3D được phổ biến rộng rãi trong đời sống. Nếu bạn đang có nhu cầu in ấn 3D thì đừng ngần ngại liên hệ dịch vụ ➽➽➽ In ấn Tân Hoa Mai ngay nhé!

⏩⏩⏩ Xem thêm: Tất tần tật thông tin về dịch vụ in ấn Tân Hoa Mai
10
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ / อบรม พื้นฐานการเป็นวิทยากรปั้นจั่น
« กระทู้ล่าสุด โดย fnsTeam เมื่อ มีนาคม 01, 2024, 09:37:42 PM »
หน่วยฝึกอบรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม หลักสูตร

"พื้นฐานการเป็นวิทยากรปั้นจั่น"

วันที่: 3 เมษายน 2567
เวลา: 09.00-16.30 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุมศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว. บางปู จ.สมุทรปราการ

ค่าลงทะเบียน: 3,210 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับ Certificate จาก วว.
สมาชิกสภาวิศวกรที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรนี้
จะได้รับการรับรองให้มีจำนวนหน่วยพัฒนา 12 PDU
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยฝึกอบรม วว.
โทร: 0 2577 9037
มือถือ: 06 1423 7131
Line: 0614237131
E-mail: training@tistr.or.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่
https://shorturl.at/cinLX

หน้า: [1] 2 3 ... 10