connect networks, collect information, compare solutions, and compile knowledge for your best solution สร้างเครือข่าย รวบรวมข้อมูล เปรียบเทียบโซลูชั่น เพื่อพิจารณา เลือกโซลูชั่นที่ดีที่สุด

Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

ข้อมูลติดต่อ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนน ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 08-1858-1669 แฟกซ์ 02-739-2348
อีเมลล์ : kppimpen@kmitl.ac.th, pornchaloem@hotmail.com

ประวัติการศึกษา


- 2530 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
- 2532 วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
- 2542 Ph.D. Food science and Human nutrition (Food science) University of Florida USA

 

ความเชี่ยวชาญ


- Thermal processing of Food Design, implementation and testing of computer program in the area of Food Engineerin
- การแปรรูปอาหาร
- การพัฒนากรรมวิธีการผลิตอาหาร
- ผลของการแปรรูปต่อคุณภาพอาหาร
- สมบัติเชิงวิศวกรรมของอาหาร

ประสบการณ์การทำงาน


2532-ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8
สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์ 02 3298356-8 โทรสาร 02 3298356 ต่อ 13

งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์


 ผลงานวิจัย เฉพาะโครงการที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย (ย้อนหลัง 5ปี)

ปี

ชื่องานวิจัย

ทุนวิจัย

แหล่งทุนวิจัย

2551

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมระบบการนึ่งปลาทูน่าเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพปลาทูน่ากระป๋อง

819,500

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บริษัท ฟู้ดแมชชีนเนอรี่จำกัด

2552-2554

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการละลายและการนึ่งปลาทูน่าเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพปลาทูน่ากระป๋อง

1,788,400

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บริษัท ฟู้ด แมชชีนเนอรี่จำกัด

2554

การพัฒนากระบวนการผลิตชาสมุนไพรคุณภาพสูง ในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

80,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2555

สารานุกรมอาหารออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้

1,906,089

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

2555

การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยบวดชีบรรจุกระป๋อง

80,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2555

การลดปริมาณเกลือในปลาทูน่าระหว่างการละลายด้วยน้ำ

1,440,000

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ บมจ. ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

2555

ผลของการละลายปลาทูน่าด้วยน้ำต่อปริมาณเกลือ

80,000

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

งานบริการวิชาการ

ปี ตำแหน่ง  ชื่อโครงการ  เงินทุน แหล่งทุน
2556  ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม/ความแตกต่างและความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 1,200,000 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
2556 ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงการวิจัยและพัฒนามาตรฐานเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล  979,167 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร สถาบันอาหาร 

 

 

ผลงานเผยแพร่

- Pornchaloempong, P.,Balaban, M. O., Chau, K.V. 2001. Thermal Processing Optimization of Quality Retention in a Conical Shape. In: "Proceedings of the8th International Congress on Engineering and Food". J. Welti-Chanes, G.V. Barbosa- Canovas and J.M. Aguilera, Eds. Technomic Publishing Co., Lancaster, PA. p: 676-681.
- Pornchaloempong, P., Balaban, M. O., Chau, K.V. 2001. Simulation of Conduction Heating in Conical Shapes. In : "Proceedings of the 8th International Congress on Engineering and Food". J. Welti-Chanes, G.V. Barbosa-Canovas and J.M. Aguilera, Eds. Technomic Publishing Co., Lancaster, PA. p: 671-675.
- Pornchaloempong, P., Narkrugsa, W., Chrdareekit K., Piyaaphantawong K., and Peerajit S. 2002. Proceeding of the International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering.
- Porchaloempong, P., Balaban, M.O., Chau, K.V., and Teixeira, A.A. 2003. Optimization of quality retention in conduction-heating foods of conical shape. Journal of food process engineering. Vol25 (6) 557-570
- Porchaloempong, P.,Balaban, M.O., Chau, K.V., and Teixeira, A.A. 2003. Numerical simulation of conduction heaing in conically shaped bodies. Journal of food process engineering. Vol25 (6),539-555.
- ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ สาทิป รัตนภาสกร 2537 , สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของชีววัสดุ สานักพิมพ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 271 หน้า
- พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ นาขวัญ สายเสน บงกชธรรม พบหิรัญโสภณ และ วารีรัตน์ ทรงคา 2544 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นในอุตสาหกรรมอาหาร วารสารอาหาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1หน้า 85 - 93.
- สาทิป รัตนภาสกร และ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 2545. การออกแบบและพัฒนาเครื่องนวดพริกไทย วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 9-13
- ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดี และพิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 2545 เครื่องคัดแยกถั่วเหลืองฝักสด การประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ประจาปี 2545 วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2545 จังหวัดเชียงใหม่
- พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ ดาเกิง โตประเสริฐพงศ์ วนินทร วิโรจน์วรานุรักษ์ อรนุช พันธ์ไม้สี และ วันชัย สุทธินุ่น 2545 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาเวลาในการฆ่าเชื้ออาหารกระป๋อง วิศวกรรมสารลาดกระบัง ปีที่ 19 ฉบับที่2
- สาทิป รัตนภาสกร และพิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์"ชุดเครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว" ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาเครื่องจักรกลเกษตรและสิ่งแวดล้อม ประจาปี 2540 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ.
- มธุรดา จิโนรส พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ นวภัทรา พิธิยากูล 2545 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อคำนวณภาระห้องเย็นสาหรับเก็บผักผลไม้ในประเทศไทย วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 33, หน้า 147-149 ฉบับที่ 4-5 กรกฎาคม - ตุลาคม 2545
- ณิชา ฉัตรชมชื่น ธนา ศิริรัตนสุวรรณ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ เอกสิทธิ์ ศรีธรรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสโดยวิธีการทดสอบความแตกต่าง การประชุมวิชาการนวัตกรรมทางวิศวกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจาปี 2547 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ, หน้า 397-403, 26-27 เมษายน 2547.
- ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ สมบัติทางกายภาพของถั่วเหลืองฝักสด การประชุมวิชาการนวัตกรรมทางวิศวกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิต สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจาปี 2547 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ, หน้า 360-367, 26-27 เมษายน 2547.
- Sirisomboonl, P., Ponchaloeampong, P., Romphophak, T., 2005. Physical properties Of Green Soybean : Criteria For Sorting. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering.
- Ponchaloeampong, P., Narkrugsa, W., O.BalAban M., Prinyawiwatkul, W. 2005. Effect of Processing Conditions on Yield and Color of Albacore Tuna. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering.
- Chomchai, K., Ponchaloeampong, P., Chalidabhongse, T. 2005. Computer-Assited Sensory Evaluation for Food Industry. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering.
- กาญจนา เหล่าศรีวิจิตร จิรภา สีมะเสถียรโสภณ วรางคณา ณ พัทลุง พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ เอกสิทธิ์ศรีธรรม. 2548. จลนพลศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเนื้อสัมผัสระหว่างการลวกของแครอท 2 สายพันธุ์. การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 26-29เมษายน 2548 โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช พัทยา ชลบุรี.
- จิราภา วิทยาภิรักษ์ และ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ 2548. พจนานุกรมวิศวกรรมอาหาร (อังกฤษ-ไทย). การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพฯ.
- นวรัตน์ วงษ์สมัย นันทนีย์ ถนอมเลิศชัย สุริยะ เปียอยู่ พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ เอกสิทธิ์ ศรีธรรม. 2548. ผลของสารให้ความคงตัวต่อคุณสมบัติทางรีโอโลยีและคุณภาพของไอศกรีมกะทิ. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ.
- กนกวรรณ บัวจันทร์ กฤษชัย ถนอมสุข ณัฎฐาพร จิระกิจกุล พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และ เอกสิทธิ์ ศรีธรรม. 2548. การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7 วันที่ 22-24 มิถุนายน 2548 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพฯ.
- Ponchaloeampong, P., Narkrugsa, W., O.BalAban M., Prinyawiwatkul, W. 2005. Effect of Processing Conditions on Yield and Color of Albacore Tuna. Journal Food and Beverage Asia
- Sirisomboon, P., Boonmung, S., Pornchaloempong P., and Pithuncharurnlap, M.A Preliminary Study on Classification of Mango Maturity by Compression Test. International Journal of Food Properties, 11: 206-212(2008)
- Sudathip Inchuen, Woattichai Narkrugsa and Pimpen Pornchaloempong. 2009. Moisture sorption of Thai red curry powder. Maejo International Journal of Science and Technology. 3(3): 486-497.
- Sudathip Inchuen, Woattichai Narkrugsa and Pimpen Pornchaloempong. 2010. Effect of drying methods on chemical composition, color and antioxidant properties of Thai red curry powder. Kasetsart Journal (Nat. Sci.). 44(1): 142-151
- P. Sirisomboon, P. Pornchaloempong.Instrumental textural properties of mango (cv Nam Doc mai) at commercial harvesting time. International Journal of Food Properties, 14, 441-449 (2011).
- Pimpen Pornchaloempong Panmanas Sirisomboon and Navapattra Nunak. 2011. MASS-VOLUME-AREA PROPERTIES OF FROZEN SKIPJACK TUNA. International Journal of Food Properties Available online: 12 Feb 2011

สมัครสมาชิก