Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ข้อมูลติดต่อ


(อาจารย์ประจำ) สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถ.ฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กทม. 10520
โทรศัพท์ 02-329-8356-8 ต่อ 17 โทรสาร 02-329-8356-8 ต่อ 13
Email: kbnavaph@kmitl.ac.th, navaphattra@gmail.com

ประวัติการศึกษา


2542 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมอาหาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
2545 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Post-Harvest and Food Process Engineering) Asian Institute of Technology (AIT)
2549 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Dr.nat.techn. Food Chemistry and Biotechnology) University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna (BOKU), Austria

ประสบการณ์การทำงาน


2542-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7
                       สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
                       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยากร
• Professional Training on "Professional Infrared Thermography Certification: Level 1" วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
• "Hygienic Engineering Design for Food Industry" โครงการ European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG): Regional section of Thailand

ประธานโครงการ
• โครงการ European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG): Regional section of Thailand

งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์


งานวิจัย
• "การศึกษาผลของการนำสารละลายออสโมติคกลับมาใช้ใหม่ที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์" (หัวหน้าโครงการ, พ.ศ. 2554 - 2555), แหล่งทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• "การออกแบบเครื่องมือวัดและพัฒนาระบบควบคุมในกระบวนการแปรรูปอาหารด้วยวิธีออสโมติค" (ผู้ร่วมโครงการ, พ.ศ. 2552 - 2553), แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
• "การออกแบบและพัฒนาเครื่องขจัดน้ำออกจากไชโป้วหลังกระบวนการล้าง (หัวหน้าโครงการ, พ.ศ. 2552-2553),แหล่งทุน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำรา
• นวภัทรา หนูนาค และ ทวีพล ซื่อสัตย์. 2555. การวัดและเครื่องมือวัด ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 316 หน้า
• ยุทธพงศ์ ทัพผดุง ธีระวัฒน์ หนูนาค ทวีพล ซื่อสัตย์ และ นวภัทรา หนูนาค. 2555. การใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายความร้อนอินฟราเรดอย่างมืออาชีพ. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 95 หน้า

ผลงานวิชาการ
International Journals
• Nunak N. and Schleining G. (2011). Instrumental Textural Changes in Raw White Shrimp during Iced Storage. Journal of Aquatic Food Product Technology, 20, 4, 350-360
• Pimpen Pornchaloempong Panmanas Sirisomboon and Navapattra Nunak. 2011.
Mass-Volume-Area properties of frozen Skipjack tuna. International Journal of Food Properties Available online: 12 Feb 2011
• N.Nunak and T.Suesut. (2010). Measuring geometric mean diameter of fruits and vegetables using light sectioning method. Songklanakarin Journal Science Technology
• Nunak N. and Schleining G. (2006). A rapid blade cutting method for the evaluation of osmotic dehydration of apples and potatoes. Journal of Texture Studies, 37, 1, 80-92
• Jarimopas B., Nunak T., and Nunak N. (2005). Electronic device for measuring volume of selected fruit and vegetables. Postharvest Biology and Technology, 35, 25-31

National Journals
• นวภัทรา หนูนาค และ อมรรัตน์ มุขประเสริฐ, "จลนศาสตร์การถ่ายเทมวลในระหว่างกระบวนการออสโมติคไชโป๊วหวาน", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2554
• นวภัทรา หนูนาค, "ปัจจัยและกระบวนการเบื้องต้นที่มีผลต่ออัตราการถ่ายเทมวลของชิ้นอาหารในระหว่างกระบวนการออสโมติค", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2552
Selected Proceedings
• Navaphattra Nunak and Kiattisak Roonprasang, "Use of Electrical Conductivity to Monitor Gel Forming of Soft-Tofu, Hanoi, Vietnam, 3rd -4th March, 2011
• Navaphattra Nunak and Taweepol Suesut, "Design of an Instrument for Concentration Control of Sugar Solution during Osmotic Process", International Conference on Precision Instrumentation and Measurement, Kiryu, Japan, 17th - 20th March, 2010
• Navaphattra Nunak, Teerawat Nunak and Taweepol Suesut, "Identification of Thermal Distribution in Liquid during Ohmic Heating Process by Infrared Thermography", International Conference on Precision Instrumentation and Measurement, Kiryu, Japan, 17th - 20th March, 2010
• Navaphattra Nunak and Taweepol Suesut, "Evaluation of White Shrimp Freshness during Iced Storage by Computer Vision", International Conference on Precision Instrumentation and Measurement, Kiryu, Japan, 17th - 20th March, 2010
• Navaphattra Nunak and Taweepol Suesut, "Fish Species Sorting and Size Estimation using Laser Light Sectioning", International Conference on Precision Instrumentation and Measurement, Kiryu, Japan, 17th - 20th March, 2010
• Navaphattra Nunak and Taweepol Suesut, "Electrical Conductivity of Bonito Tuna during Ohmic Thawing", International Conference on Innovations in Agricultural, Food and Renewable Energy Productions for Mankind, Nakhon Ratchasima, Thailand, 1st - 3rd April, 2009
• Navaphattra Nunak, Taweepol Suesut, and Sarayut Inthuset, "Fish Size Measurement by Computer Vision using Laser Light Sectioning", International Conference on Innovations in Agricultural, Food and Renewable Energy Productions for Mankind, Nakhon Ratchasima, Thailand, 1st - 3rd April, 2009
• N.NUNAK and G.SCHLEINING, "Evaluation of the water transfer in osmotically dehydrated fruit and vegetables using TA-XT2", International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post Harvest/ Production Technology, 21 - 24 January 2007, pp.
• Schleining, G. and Nunak, N. A rapid texture measurement method to determine the mass transfer in osmotically dehydrated plant products. In: Pedro Fito and Fidel Toldra: Intrafood 2005: Innovations in Traditional foods, 25-28 October, Valencia; Conference Proceedings, Vol 1, 261- 264; Elsevier, London; ISBN 84-9705-880-1.

Selected Certificates
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Hygienic Engineering Design in the Food Industry" 8 เมษายน 2553
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ APO National Workshop on the Food Safety Management System ISO22000 and Food Traceability for the Seafood Industry", 25-27 November 2009
• "Trainers Bank System Project (Energy)" The Institute of Industrial Energy, 27 กุมภาพันธ์ 2552 - 31 สิงหาคม 2552
• การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการความปลอดภัยอาหารสำหรับ SME โดยระบบ Pre-HACCP" 20-23 พฤษภาคม 2551

หัวข้อที่สนใจ


• Measurement and Instruments in Food Laboratory and Processing
• Textural, Mechanical, Optical and Thermal Properties of Food Products
• Osmotic Dehydration and Thermal Process

รางวัล


Academic outstanding Award, 2002

สมัครสมาชิก