Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

ข้อมูลติดต่อ


ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา


- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2511
- ปริญญาโทมหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2513
- ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การอาหาร) มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2520

ประสบการณ์การทำงาน


ประวัติการรับราชการ
- 1 ตุลาคม พ.ศ. 2513 เริ่มรับราชการครั้งแรกตำแหน่งอาจารย์โท ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 1 พฤศจิกายน 2515 โอนไปสังกัดคณะเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์โท ภาควิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
- 30 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
- 27 มกราคม พ.ศ. 2525 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์
- 26 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
- 17 กันยายน พ.ศ. 2551 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ท. 11
- 19 พฤศจิกายน 2554 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ได้รับการฝึกอบรม ดูงาน สัมมนาและเป็นวิทยากรในต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลี จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ลาว เขมร อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา อิสราเอล สหรัฐอเมริกา ตุรกี และอิตาลี

เป็นนักวิจัยที่ปรึกษาให้กับอาจารย์รุ่นใหม่ของ สกว. จำนวน 5 คน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ หาญใจเมือง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การสกัดแอนโทไซยานินจากดอกกระเจี๊ยบแดงด้วยเอนไซม์ ระยะเวลา 2 ปี (1 มิ.ย. 2548-31 พ.ค. 2550)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษาวดี ชนสุต ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อโครงการ ปริมาณสารประกอบฟีนอลและกิจกรรมของเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดสในมะเขือบางชนิด ระยะเวลา 2 ปี (1 มิ.ย. 2548-31 พ.ค. 2550)
3. อาจารย์ ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อโครงการ การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร
ระยะเวลา 2 ปี (15 มิ.ย. 2548-14 มิ.ย. 2550)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อโครงการ การสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกไมยราบยักษ์ ระยะเวลา 2 ปี (15 พ.ค. 2551-14 พ.ค. 2553)
5. อาจารย์ ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อโครงการ สารสกัดจากใบเตยหอมชนิดผงที่ผ่านการห่อหุ้มด้วยแคปซูลชนิดอิมัลชัน
ระยะเวลา 2 ปี (15 พ.ค. 2551-14 พ.ค. 2553)

งานวิจัยและผลงานตีพิมพ์


ผลงานทางวิชาการ
- มีบทความทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร โภชนศาสตร์ และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน ที่เผยแพร่มากกว่า 100 เรื่อง
- เรียบเรียงหนังสือและตำรา 17 เล่ม ได้แก่ การปฏิบัติภายหลังการตัดดอกไม้ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้เศรษฐกิจ การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวดอกไม้ โภชนศาสตร์เบื้องต้น คอลลอยด์ เคมีนมและผลิตภัณฑ์นม สารพิษในอาหาร คำศัพท์ทางโภชนาศาสตร์ การปฏิบัติภายหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ วิทยาศาสตร์การอาหารของไขมันและน้ำมัน เคมีอาหาร หลักการแปรรูปอาหารเบื้องต้น น่ารู้เรื่องไวน์ การแปรรูปลิ้นจี่ คำศัพท์วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หลักการวิเคราะห์อาหาร และหลักโภชนศาสตร์

ประวัติการทำงานวิจัย (2550-2556)
1. เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพและการยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้แกะสลัก (ทุนวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2556)
2. เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งผลไม้ไทยผ่านเส้นทาง R3A สู่ตลาดประเทศจีน (ทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร, สวก. พ.ศ. 2555-56)
3. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสตรอเบอรีแช่เยือกแข็งเพื่อส่งโรงงานทำโยเกิร์ต (ทุนวิจัยสกว. ระดับปริญญาโท 2554- 2555)
4. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการเพิ่มมูลค่าเนื้อลำไยสดและเนื้อลำไยอบแห้งเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (ทุนวิจัย สกว. ปี พ.ศ. 2553-54)
5. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเนื้อมะม่วงสุกและเนื้อลิ้นจี่ภายหลังการแช่เยือกแข็งด้วยวิธีไครโอจีนิกและระหว่างการเก็บรักษา (ทุนวิจัยสกว. ระดับปริญญาโท 2550-2551)
6. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องกระบวนการแปรรูปและการเก็บรักษามะม่วง ลิ้นจี่ และลำไยสดพร้อมบริโภค (ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติงบประมาณประจำปี 2550-51)
7. เป็นผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยเรื่องผลสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง (ทุนวิจัย สกว. ปี พ.ศ. 2549-2550)
8. เป็นผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยเรื่องกระบวนการทำอาหารเหลวสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ (ทุนวิจัยจากงบประมาณประจำปี 2549-2550)

รางวัล


การได้รับรางวัล
- ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ดีเด่นของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2548 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ได้รับการเสนอชื่อจากสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ได้รับการพิจารณาเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติปี พ.ศ. 2548
- ได้รับการคัดเลือกจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้เป็นอาจารย์ดีเด่นของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2553
- ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็นอาจารย์ดีเด่น ได้รับรางวัลช้างทองคำปี พ.ศ. 2553

สมัครสมาชิก