Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Texture / เนื้อสัมผัส

 

เนื้อสัมผัส (texture) หมายถึง ลักษณะที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ด้วยการสัมผัส ผู้บริโภครับรู้เนื้อสัมผัสของอาหารได้
ด้วยการสัมผัสด้วยมือ โดยการจับ แตะ บีบ บี้ ระหว่างการปอกเปลือก การสัมผัสด้วยฟัน เพดานปาก ลิ้น และอาจรับรู้ด้วย
การฟังเสียงจากการดีด การเคี้ยว

เนื้อสัมผัสเป็นสมบัติเชิงรีโอโลยี (rheological properties) ของวัสดุ คำว่าเนื้อสัมผัสของอาหาร มักใช้กับอาหารแข็ง
หรืออาหารกึ่งแข็ง หากเป็นอาหารเหลว มักอธิบายด้วย ความหนืด (viscosity)

texture

สมบัติด้านเนื้อสัมผัสของอาหาร มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของอาหารโดยตรง และเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อ การยอมรับของผู้บริโภค
อาหารหลายชนิดที่ผู้บริโภคใช้เนื้อสัมผัสเป็นเกณฑ์หลักเพื่อพิจารณา ตัดสินการยอมรับ และมีผลอย่างยิ่งกับระดับความชอบ เช่น
ความกรอบของอาหารขบเคี้ยว เช่น มันฝรั่งทอดกรอบ สัมพันธ์กับความชื้น ของอาหาร  ซึ่งความกรอบจะลดลงเมื่ออายุการเก็บรักษานานขึ้น ดูดความชื้นจากบรรยากาศเข้าไปในชิ้น

 ความนุ่ม ชุ่มฉ่ำของเนื้อสันใน
ของโคขุน สัมพันธ์กับการชอบของผู้บริโภค และราคาของเนื้อ ความเด้งของลูกชิ้น สัมพันธ์กับความสด และสัดส่วนของเนื้อสัตว์ที่เป็น
วัตถุดิบ และกรรมวิธีการผลิต เป็นต้น

 

texture

ความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อเนื้อสัมผัสของอาหารแต่ละชนิด และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการแปรรูป การเก็บรักษา
ตลอดจนเทคนิคการประเมินค่าเนื้อสัมผัสในเชิงปริมาณ เป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ผลิตอาหาร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ เพื่อ

 • การออกแบบกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้อาหารที่มีเนื้อสัมผัสสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เช่น
  • การเลือกใช้วัตถุดิบ วัตถุเจือปนอาหาร วัตถุดิบทดแทน
  • การเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์การแปรรูปอาหาร เช่น เครื่องบด เครื่องหั่น
  • การกำหนดอุณหภูมิ เวลา การให้ความร้อน
 • เพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัด ควบคุม รักษามาตรฐานคุณภาพ มีความสม่ำเสมอทุกครั้งของการผลิต
 • เพื่อออกแบบ การพัฒนาเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปอาหาร เช่น เครื่องปอกเปลือก เครื่องหั่น เครื่องสับผสม
 • เพื่อเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อรักษาเนื้อสัมผัส ระหว่างการเก็บรักษา ตลอดอายุการเก็บรักษาที่ระบุ
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีเนื้อสัมผัสแตกต่างไปจากเดิมเพื่อขยายโอกาสการตลาด

 

สมบัติทางเนื้อสัมผัส (texture properties) ของอาหาร ได้แก่

 • Hardness : ความนุ่ม (softness) ความแน่นเนื้อ (firmness) ความแข็ง (hardness)
 • Cohesiveness : crumblyness ความกรอบ (crispness) ความเปราะ (brittle)
 • Adhesiveness: sticky, tacky, geoey
 • ความฉ่ำ, มีน้ำผลไม้ (juiciness)
 • ความเนียน (mealiness)
 • ความหยาบ (grittiness)
 • ความเหนียว (toughness)
 • ความเป็นเส้นใย (fibrousness)

ารประเมินเนื้อสัมผัสของอาหาร

 

compression test compression test

 

 

การประเมินเนื้อสัมผัสของอาหาร เพื่อให้ได้ค่าของเนื้อสัมผัส ในเชิงปริมาณ สามารถทำได้โดยวิธีการดังนี้

1. การทดสอบทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) โดยใช้ผู้ชิมที่ได้รับการฝึกฝน (trained panel) เพื่อประเมินค่าเนื้อสัมผัส
ของอาหาร และอาจนำค่ามาสัมพันธ์กับความชอบของผู้บริโภค

2. การวิเคราะห์เนื้อสัมผัสด้วยเครื่องมือวัด (texture analysis) โดยการใช้เครื่องมือเพื่อจำลองแรงกระทำจากการสัมผัสของมนุษย์
ในรูปแบบต่างๆ เช่น แรงกระทำของฟัน ระหว่างการเคี้ยว การบด การตัด การดึง การหัก แล้ววัดค่าที่ตอบสนองกับแรงกระทำใ
นเชิงปริมาณ

การทดสอบแบบพิเศษ(เข้าชม 4,937 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก