Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Acid food / อาหารเป็นกรด

อาหารเป็นกรด หมายถึงอาหารที่มีความเป็นกรด คืออาหารที่วัตถุดิบหลักก่อนการแปรรูป มีค่าพีเอช (pH) ตามธรรมชาติ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.6 เช่น มะเขือเทศ สับปะรด มะนาว หรือน้ำคั้นของผลไม้ดังกล่าว และมีค่าพีเอชหลังสมดุล (equilibrium pH) ของผลิตภัณฑ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4.6

 

acid food

 

 

 

ความเป็นกรดของอาหารช่วยยับยั้งการงอกของสปอร์ Clostridium botulinum สามารถฆ่าเชื้อด้วยความร้อนระดับการพาสเจอไรซ์โดยใช้ความร้อนอุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส อาหารที่ผ่านการฆ๋าเชื้อสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน (shelf stable) โดยไม่ต้องแช่เย็น

Reference

http://www.agro.kmutnb.ac.th/e-learning/521302/9.php

 (เข้าชม 2,620 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก