Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

histidine / ฮิสทิดีน

ฮิสทิดีน (histidine) คือ กรดแอมิโน (amino acid) ที่จำเป็น (essential amino acid) สำหรับวัยเด็ก แต่ไม่จำเป็น

สำหรับผู้ใหญ่ เด็กจึงต้องได้รับจากการรับประทานอาหาร พบมากในอาหารทะเล ในโมเลกุลของฮิสทิดีนมีหมู่

NH2 มากกว่า 1 หมู่ จึงเป็นกรดแอมิโนที่มีสมบัติเป็นด่างเช่นเดียวกับอาร์จินีน (arginine) และไลซีน (lysine)

histidine

 

ฮิสทิดีน เป็นสารตั้งต้นในการสร้างฮิสทามีน (histamine) ซึ่งเป็นสารพิษ คือสคอมโบรทอกซิน (scombrotoxin) ที่เป็นอันตรายทางเคมี (chemical hazard) ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากการย่อยสลายของเอนไซม์ในเนื้อปลา เช่น ปลาทูน่า ปลาแมคเคอเรล (mackerel) ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งจะมีจุลินทรีย์เจริญและทำให้เกิดการเน่าเสียร่วมด้วย

histidine(เข้าชม 4,983 ครั้ง)

สมัครสมาชิก