Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Coconut / มะพร้าว

มะพร้าว (coconut) เป็นพืชที่ อยู่ในวงศ์ปาล์ม (Family Palmaceae) มะพร้าวที่ใช้บริโภคมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cocos nucifera (Linn.) จัดอยู่ในกลุ่มพืชน้ำมัน (oil crop)

แหล่งปลูกมะพร้าว

ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย หรือหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ต่อมาจึงแพร่กระจายออกไปทั่วทุกภูมิภาคในเขตร้อนและกึ่งร้อน การปลูกมะพร้าวในทุกภาคทั่วประเทศไทย แต่สวนขนาดใหญ่อยู่ในภาคใต้และจังหวัดชายทะเลรอบอ่าวไทย

พันธุ์มะพร้าว

การแบ่งพันธุ์มะพร้าวโดยอาศัยความสูงออกเป็น 2 พันธุ์ คือ

1. ต้นเตี้ย แยกออกตามสีของผล ได้แก่ หมูสีเขียว หมูสีเหลือง นกคุ่ม น้ำหอม มะพร้าวไฟนาฬิเก เป็นต้น

2. ต้นสูง ได้แก่ พันธุ์มะพร้าวใหญ่ มะพร้าวกลาง ร้อยทะลาย ปากจก (ผลยาว) กะโหลก (ใหญ่พิเศษ) เปลือกหวาน และมะแพร้ว เป็นต้น

ส่วนการจำแนกโดยอาศัยอายุการติดผลแบ่งออกเป็น 3 พันธุ์ คือ

1. มะพร้าวพันธุ์เบา โดยออกผลหลังจากปลูกได้ 3-4 ปี

2. มะพร้าวกลาง ออกผลหลังจากปลูกได้ 5-6 ปี

3. มะพร้าวหนัก ออกผลหลังจากปลูกได้ 7-8 ปี

การมะพร้าวเป็นอาหาร

 (เข้าชม 1,306 ครั้ง)

สมัครสมาชิก