Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Sphericity / ความเป็นทรงกลม

ความเป็นทรงกลม (sphericity) เป็นสมบัติทางกายภาพ (physical properties) ที่ใช้อธิบายรูปร่าง (shape) ของวัสดุ
โดยการเปรียบเทียบปริมาตรของวัสดุกับปริมาตรของวัสดุรูปทรงกลม (sphere)

 

ความเป็นทรงกลม = ปริมาตรของวัสดุ

ปริมาตรของทรงกลมที่ห่อหุ้มวัสดุพอดี

 

การประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอาหาร

ความเป็นทรงกลมสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของวัสดุบนพื้นเอียง ซึ่งนำมาใช้เป็นตัวแปรสำคัญในการออกแบบการลำเลียงวัสดุ
(
material handling) ระหว่างการเตรียมวัตถุดิบ และการแปรรูปอาหารวัตถุดิบที่มีความเป็นทรงกลมมาก มีแนวโน้มจะเคลื่อนที่
ด้วยการกลิ้งบนพื้นเอียงส่วนวัตถุดิบที่มีความกลมน้อยจะเคลื่อนที่ด้วยการไถลไปกับพื้น(เข้าชม 585 ครั้ง)

สมัครสมาชิก