Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Absorption / การดูดซึม, การดูดกลืน

1. การดูดซึม : หมายถึงการดูดซึมของเหลวหรือแก๊สไว้ในโครงสร้างของตัวดูดซึม (absorbent) แล้วกักของเหลวนั้นไว้ไม่ให้ไหลออกมา เช่น การดูดซึมน้ำของฟองน้ำ การดูดซึมสารอาหารที่ถูกย่อยแล้วผ่านผนังลำไส้เล็ก การดูดซึมน้ำผ่านรากของต้นไม้

2. การดูดกลืน: เช่น energy absorption หมายถึงการดูดกลืนพลังงานเข้าในโมเลกุล ทำให้เปลี่ยนจากระดับพลังงานหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง เช่น การดูดกลืนพลังงานในอาหาร ระหว่างการฉายรังสีอาหาร (food irradiation)(เข้าชม 1,032 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก