Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Projected area / พื้นที่ภาพฉาย

พื้นที่ภาพฉาย (projected area) หมายถึง พื้นที่ (area) ที่ได้จากการฉายภาพวัสดุลงบนแผ่นระนาบ

พื้นที่ภาพฉายเป็นสมบัติทางกายภาพ (physical properites) ของอาหาร ที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการคัดขนาด การคัดคุณภาพ
ของวัตถุดิบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร โดยวิธีการวิเคราห์ด้วยภาพถ่าย (image processing)(เข้าชม 829 ครั้ง)

สมัครสมาชิก