Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Aseptic processing and packaging / การแปรรูปและบรรจุแบบปลอดเชื้อ

การแปรรูปอาหารเหลว ด้วยความร้อน (thermal processing) แบบต่อเนื่อง โดยใช้ความร้อนสูงอย่างรวดเร็ว ทำให้รักษาคุณภาพด้านต่างๆ ของอาหารได้ดี

 

ส่วนประกอบของการแปรรูปและการบรรจุแบบปลอดเชื้อ

ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลัก คือ

  • การทำให้อาหารปลอดเชื้อ (aseptic processing) อย่างต่อเนื่องโดยใช้อุณหภูมิสูง ระยะเวลาสั้น และทำให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว โดยอาจให้อาหารสัมผัสกับตัวกลางความร้อนโดยตรง (direct heating) หรือใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (heat exchanger)
  • การบรรจุแบบปลอดเชื้อ (aseptic packaging system) ซึ่งเป็นการบรรจุและปิดผนึกอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (pre-sterilized container) ในสภาวะที่ปลอดเชื้อ (aseptic condition)


(เข้าชม 1,769 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก