Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Carrier / พาหะ; สารที่ใช้เป็นตัวนำ; ตัวนำ

1. พาหะ หมายถึง คน หรือสัตว์ที่สามารถกระจายเชื้อโรคติดต่อ แต่ไม่แสดงอาการของโรค

2. สารที่ใช้เป็นตัวนำ หมายถึง ของเหลวหรือของแข็งที่ไม่มีรส ใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) สำหรับผสมให้เจือจาง หรือ ห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ (active ingredient)

3. ตัวนำ เช่น อุปกรณ์ของเครื่อง hydrostatic retort ที่มีหน้าที่ขนถ่าย นำกระป๋องเข้าเครื่อง(เข้าชม 1,183 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก