Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Churning / การปั่นเนย

ารกวน หรือ การคนครีม (churning) เพื่อให้ส่วนผสมของไขมันเนย (butter fat) แยกออกจากส่วนที่เป็นของเหลว (butter milk) เป็นขั้นตอนสำคัญของการผลิตเนย (butter) อุปกรณ์ที่ใช้ในการปั่นเนยเรียกว่า butter churn(เข้าชม 1,167 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก