Food Wiki

ค้นหา 6,333 คำศัพท์

Cleaning / การทำความสะอาด

การทำความสะอาด (cleaning) หมายถึง การกำจัดสิ่งปนเปื้อนเศษอาหาร ไขมันและสิ่งที่ไม่ต้องการออกไป

การทำความสะอาดในอุตสาหกรรมอาหารแบ่งออกเป็น

  • การทำความสะอาดวัตถุดิบ (raw material)
  • การทำความสะอาดสถานที่ผลิตอาหาร
  • การทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร
  • การทำความสะอาดพนักงานและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายพนักงาน

วิธีการทำความสะอาดอาจเป็นแบ่งออกได้เป็น

  • การทำความสะอาดแบบเปียก (wet cleaning) โดยใช้ของเหลว เช่น น้ำ น้ำยาทำความสะอาด
  • การทำความสะอาดแบบแห้ง (dry cleaning) เช่น ใช้ลมเป่า การใช้แม่เหล็ก

 

 (เข้าชม 3,101 ครั้ง)

สมัครสมาชิก