Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Critical Control Point / จุดควบคุมวิกฤต

จุดควบคุมวิกฤต (critical control point, CCP) คือ ขั้นตอนในการผลิตอาหาร ซึ่งใช้ระบบ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ตำแหน่ง วิธีการ หรือขั้นตอนในกระบวนการผลิต ซึ่งหากสามารถควบคุมให้อยู่ในค่า หรือลักษณะที่กำหนดไว้ได้แล้ว จะทำให้ขจัดอันตราย หรือลดการเกิดอันตรายจากผลิตภัณฑ์นั้นได้

กำหนดให้เป็นขั้นตอนที่ต้องทำการควบคุม และ ตรวจสอบอย่างเข้มงวด ถ้าละเลยการควบคุม อาจมีผลทำให้อาหารเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น อุณหภูมิและเวลาในการฆ่าเชื้ออาหารด้วยความร้อน เป็นต้น จุดควบคุมวิกฤตของกระบวนการผลิตอาหาร แต่ละชนิดแตกต่างกันไป

การกำหนดค่าวิกฤต ณ จุดควบคุมวิกฤต ค่าวิกฤต อาจเป็นค่าตัวเลข หรือลักษณะเป้าหมายของคุณภาพ ด้านความปลอดภัย ที่ต้องการของผลิตผล ณ จุดควบคุมวิกฤต ซึ่งกำหนดขึ้นเป็นเกณฑ์สำหรับการควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าจุดควบคุมวิกฤตอยู่ภายใต้การควบคุม(เข้าชม 1,385 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก