Food Wiki

ค้นหา 6,332 คำศัพท์

Crystallization / การตกผลึก

Crystallization คือ ปรากฏการณ์ซึ่งโมเลกุลในสถานะของเหลว หรือในสารละลายมารวมกันอย่างเป็นระเบียบ เกิดเป็นผลึก (crystal) ซึ่งประกอบด้วย 2 ขั้นตอนหลักคือ การเกิดนิวเคลียสผลึก (nucleation) และการขยายขนาดของผลึก (crystal growth)

  • การตกผลึกด้วยการลดอุณหภูมิ มีวัตถุประสงค์เพื่อการแยก (separation) ตัวถูกละลายที่เป็นของแข็งออกจากตัวทำละลาย เมื่อนำสารละลายที่อิ่มตัวไปลดอุณหภูมิ จะเกิดสารละลายอิ่มตัวยยิ่งยวด ซึ่งความยิ่งยวดมากน้อยขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิที่เตรียมสารละลาย และอุณหภูมิหลังจากที่สารละลายเย็นลง การตกผลึกด้วยการลดอุณหภูมิ ใช้ในการผลิต น้ำตาลซูโครส (sucrose) น้ำตาลแล็กโทส (lactose) กรดซิตริก (citric acid) เป็นต้น (ณรงค์, 2538) การตกผลึกในการแยกส่วน (fractionation) น้ำมันออกจากไขมัน
  • การตกผลึกด้วยการแช่เยือกแข็ง เช่น การเกิดผลึกน้ำแข็งระหว่างการแช่เยือกแข็งอาหาร (freezing)
  • การตกผลึกสารละลายด้วยการระเหยน้ำ (evaporation) เช่น การตกผลึกเกลือแกง ซึ่งจะตกผลึกทันที่เมื่อสารละลายถึงจุดอิ่มตัว นอกจากนี้สารละลายระหว่างการทำแห้งด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (spray drier) จะตกผลึกด้วยการระเหยน้ำ เกิดผลึกที่เกิดขึ้นจะมีขนาดเล็ก ไม่เกิดการขยายขนาดของผลึก เนื่องจากน้ำระเหยออกไปอย่างรวดเร็ว โดยการฉีดพ่นสารละลายให้เป็นละอองฝอยให้สัมผัสกับอากาศร้อน

 

กระบวนการแปรรูปอาหารที่มีการตกผลึก

  • การตกผลึกในกระบวนการผลิตน้ำตาล เช่น น้ำตาลซูโครส (sucrose), dextrose monohydrate
  • การตกผลึกในการแยกส่วน (fractionation) ตามจุดหลอมเหลว ของไขมัน และน้ำมัน
  • การตกผลึกน้ำตาลแล็กโทส (lactose) ออกจากโปรตีนเวย์ (whey)
  • การตกผลึกในกระบวนการผลิตลูกกวาด (candy)


(เข้าชม 7,688 ครั้ง)

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
สมัครสมาชิก